5. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS ESPAIS. Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

5. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS ESPAIS.

 

5. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS ESPAIS.

(Apartat 5 del Reglament de lloguer o cessió d'espais de la Universitat d'Alacant, aprovat en Consell d'Adreça de data 29 de novembre de 2010)

Aquesta normativa afecta a l'ús d'espais comuns de la Universitat, sempre que es trobin a l'interior d'edificis, a les aules del Campus i als següents salons: Paranimf, Saló d'Actes de l'Aulari II i Saló d'Actes de l'Edifici “Germán Bernacer”, saló d'actes del Col·legi Major, Saló Facultat Educació,  i els que puguin contemplar-se en el futur. La resta de salons està gestionat directament pels centres corresponents.

La Universitat d'Alacant podrà cedir l'ús temporal de locals, per ser destinats a activitats o serveis d'entitats, tant públiques com a privades, o associacions externes o internes que tinguin una finalitat afí i compatible amb les de la Universitat, entre elles la celebració d'exàmens, oposicions, congressos o reunions sempre que no afectin al normal desenvolupament de les seves pròpies activitats. No es llogaran espais de la Universitat per dur a terme cursos, masteres, etc. per entitats privades tret que existeix un conveni i/o acord amb algun òrgan de la Universitat.

Qualsevol petició que involucri l'ús dels anteriors espais haurà de comptar amb l'autorització del Vicerectorat amb competències en Espais per a la seva cessió o lloguer. En aquells casos en els quals l'activitat a desenvolupar pot afectar a la imatge de la Universitat (fotografies, enregistraments per a televisió, etc.) s'haurà d'explicar a més amb el vistiplau del Vicerectorat de Relacions Institucionals.

Per formalitzar aquesta petició s'utilitzaran els passos i els formularis electrònics habilitats dins de la pàgina web del Servei de Gestió Acadèmica (Unitat de Gestió d'Espais), tenint en compte que no s'atendrà cap petició que no arribi al Vicerectorat amb competències en matèria d'espais amb una antelació mínima de 15 dies al de la realització de l'activitat, excepte en casos degudament justificats. Aquelles peticions de personal propi de la UA per a reserva d'aules per a recuperació de classes, salons per a seminaris, xerrades, etc. hauran de fer-se amb una antelació mínima de 7 dies al de realització de l'activitat.

Qualsevol cessió o lloguer d'ús per part d'una entitat externa a la Universitat d'Alacant, haurà de quedar formalitzada en un expedient administratiu (vincle al fitxer pdf del contracte), en el qual s'establirà la finalitat, el termini i les condicions econòmiques. Aquelles entitats que hagin subscrit un conveni amb la UA relacionada amb l'ús d'espais comuns estaran exemptes de formalitzar aquest contracte en ser considerats com a personal propi, però hauran d'emplenar igualment els formularis de reserva i fer constar l'existència d'aquest conveni. Els ingressos que s'obtinguin del lloguer dels locals s'hauran d'incorporar al pressupost de la Universitat i estaran destinats bàsicament a la conservació i el manteniment dels locals.

La Universitat es reserva el dret a rescindir el contracte establert quan, per circumstàncies excepcionals, la Universitat necessités utilitzar la sala objecto del contracte per realitzar actes acadèmics o culturals propis. Això hauria de ser notificat amb antelació de, almenys, 15 dies hàbils anteriors a la data per la qual s'havia realitzat la reserva.

Les quantitats establertes per la utilització de les instal·lacions universitàries no són fraccionables i hauran de ser abonades a la signatura del contracte i abans de la celebració de l'acte. Aquelles Administracions Públiques que per motius de facturació necessitin el fraccionament, ho podran sol·licitar juntament amb l'escrit de petició per a la seva autorització. El Vicerectorat amb competències en Espais, podrà dispensar del pagament total o parcial a les entitats sense ànim de lucre o que hagin establert convenis amb la Universitat en els quals s'indiqui aquest aspecte després de la corresponent sol·licitud i atenent als casos contemplats en la Taula I i en l'annex I.

Per respondre al compliment del contracte serà constituïda a favor de la Universitat d'Alacant una fiança pel següent import:

· 10% del cànon fixat, amb un mínim de 200 euros, quan el lloguer correspongui a aules de teoria.

· 15% del cànon fixat, amb un mínim de 300 euros, quan el lloguer correspongui a aules d'informàtica, aules que disposin d'equips audiovisuals i salons d'actes. En el cas del Paranimf el mínim serà de 600 euros.

La fiança respondrà:

· D'incompliments per part del contractista, no tenint aquest dret a devolució si renuncia a la utilització dels locals i instal·lacions i no es comunica per escrit a la Universitat amb una antelació mínima de 10 dies.

· De possibles desperfectes en dependències i instal·lacions de la Universitat o qualsevol altre perjudici que pogués causar-se.

Les Administracions Públiques estan exemptes del pagament d'aquesta fiança.

Qualsevol incidència derivada de l'ús de les instal·lacions per personal propi de la UA o entitats que col·laboren amb ella i que no hagin formalitzat una fiança, seran cobertes amb càrrec als pressupostos del departament, servei, unitat, etc. que hagi efectuat la reserva.

El cessionari contractarà per compte propi el personal o equips addicionals que precisi (il·luminació, sonorització, proyectores, pantalles, etc.) i no s'incloguin en el lloguer de l'espai. En el cas d'utilitzar material informàtic de la Universitat, totes aquelles despeses que es puguin derivar del seu ús (impressions, etc.) i que no hagin estat inclosos en l'expedient administratiu es deduiran de la fiança.

Les tarifes estan integrades al Pressupost de la Universitat d'Alacant, aprovat per Consell Social, i en elles no està inclòs l'IVA.

El temps del muntatge i desmuntatge necessari per a la realització de l'activitat està inclòs en l'horari en el qual el cessionari lloga l'espai.