Legislació d'accessibilitat

  • Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics.
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social
  • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
    • Document Bàsic SUA. Seguretat d'utilització i accessibilitat. Ministeri de Foment, desembre de 2019.
  • Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les personal sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
  • Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
  • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. (Disposició addicional cinquena. Accessibilitat per a les persones amb discapacitat i d'edat avançada a la informació proporcionada per mitjans electrònics).
  • Llei 1/1998, de 5 de maig, de La Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.

ESTUDIS D'ACCESSIBILITAT

- De la UA

- Altres estudis