Espais higiènics accessibles

Segons CTE DB-SUA 9 (Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic “Seguretat d'Utilització i Accessibilitat”, Secció 9 “Accessibilitat”, Annex A “Terminologia”), els serveis higiènics accessibles, tals com a condícies amb elements accessibles, són els que compleixen amb les següents condicions:

  • Estan comunicats amb un itinerari accessible.
  • A l'interior, existeix un espai per al gir de diàmetre 1,50 m lliure d'obstacles.
  • Les portes són abatibles cap a l'exterior o abatibles
  • Disposen de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l'entorn.

Així mateix, en el CTE DB-SUA 9, s'arrepleguen les condicions que han de complir per a l'equipament d'aquestes condícies accessibles, destacant entre altres aspectes els següents:

  • El/els lavabo/s serà/n sense pedestal, amb un espai lliure inferior mínim de 70 x 50 cm (altura x profunditat)
  • Per a l'accés al vàter existirà un espai de transferència lateral mínim de 80 cm d'amplària per 75 cm de fons fins a la vora frontal del vàter. L'altura del seient oscil·larà entre els 45-50 cm
  • Existiran barres de suport horitzontals a cada costat del vàter, fàcils d'agafar i de secció circular, sent abatible la del costat de la transferència.
  • L'aixeteria serà automàtica dotada d'un sistema de detecció de presència o manual de tipus monocomandament amb palanca allargada tipus gerontológico.
  • Els espills existents seran orientables fins a almenys 10º sobre la vertical.

 

 

En la Universitat d'Alacant, aquests espais es troben situats en els següents edificis: