Aules accessibles

Com és un aula accessible

En el Manual per a aconseguir la inclusió en l'aula universitària: pautes d'accessibilitat arquitectònica, tecnològica i pedagògica per a garantir la igualtat d'oportunitats en la docència universitària, editat per l'Observatori Universitat i Discapacitat (entitat formada per Fundació ONZE i la Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya–BarcelonaTech) al gener 2012, s'indiquen els requisits d'accessibilitat arquitectònica que incideixen en la unitat física que és l'aula, utilitzada en la transmissió del coneixement en l'educació universitària presencial.

En l'aula s'ha de posar especial atenció a afavorir la interacció de tots els agents que la utilitzen garantint tant la mobilitat en la mateixa com un marc ambiental adequat per a la transmissió dels coneixements. Així doncs, el propòsit és aprofundir en els aspectes essencials de l'accessibilitat física, però també incidir en la comunicació visual i acústica.

En relació als aspectes essencials de l'accessibilitat física, els col·lectius de persones amb mobilitat reduïda es troben davant diferents traves de participació com poden ser dificultats a l'hora d'accedir, circular i utilitzar un espai.

Nivells d'accessibilitat

Davant aquesta situació i en honor de millorar l'accessibilitat a les aules per a tots els col·lectius, tant d'alumnat com de professorat, s'indiquen a continuació les aules dels principals espais docents del Campus de la Universitat d'Alacant, distingint la seua classificació en aules “Adaptades” i “Practicables”, conforme els nivells d'accessibilitat que s'estableixen en l'àmbit normatiu de la Comunitat Valenciana:

Nivell adaptat. Un espai, instal·lació, edificació o servei es considerarà adaptat si s'ajusta als requisits funcionals i dimensionals que garantisquen la seua utilització autònoma i còmoda per les persones amb discapacitat.

Nivell practicable. Quan per les seues característiques, àdhuc sense ajustar-se a tots els requisits que ho fan adaptat, permet la seua utilització autònoma per persones amb discapacitat.

La classificació que es mostra a continuació, s'ha establit conforme a les exigències complides en les aules en relació als següents paràmetres:

 • S'han classificat les aules de Nivell adaptat com aquelles que disposen:
  • Superfície d'accés i de tot l'aula sense cap tipus de graderia o graó
  • Disposició de mobiliari mòbil
  • Són aules on la taula docent està situada al mateix nivell que la resta de l'aula, és a dir són aules sense tarima o aquesta disposa de rampa.
  • Són aules situades en planta baixa
 • S'han classificat les aules de Nivell practicable com aquelles que disposen
  • Superfície d'accés i de tot l'aula amb algun graó o gradería, de manera que no permeten una total mobilitat per ella, malgrat satisfer els requisits d'accés a la mateixa i que per tant no permet la seua total utilització autònoma per persones amb mobilitat reduïda.
   • Nota: existirà un itinerari accessible dins de l'aula que permeta arribar, almenys, a una localitat accessible en la zona del públic o espai de treball.
   • És a dir, la classificació de l'aula practicable amb graderies és sempre que s'habilite un lloc de treball amb mobiliari mòbil i sense cap graó per a l'accés de persones amb discapacitat motora, encara que la resta de l'aula en gradería no permetera per a aquest col·lectiu el seu lliure deambulación.
  • Són aules on el mobiliari és fix.
  • Són aules on la taula docent està situada al mateix nivell que la resta de l'aula, és a dir són aules sense tarima o aquesta disposa de rampa.
  • Són aules situades en planta baixa.
 • Com a variant de la classificació de les aules de Nivell practicable, s'indica també la possibilitat de que les aules siguen de Nivell practicable solament per a estudiants, en aquest cas serien aules que compten amb les mateixes característiques que les aules de Nivell practicable a excepció de que la taula docent estiga situada damunt d'una tarima sense rampa, impossibilitant l'accés a aquesta zona de l'aula al professor o professora amb mobilitat reduïda.

NOTA: Els paràmetres ací indicats no són els condicionants exclusius que normativament s'han de complir, però sí els més rellevants.

 

Aules accessibles de nivell adaptat o practicable en els edificis de la UA