Accessibilitat

ACCESSIBILITAT

Definicions segons l'article 2n del Reial decret Legislatibo 1/2013:

  • Discapacitat: és una situació que resulta de la interacció entre les persones amb deficiències previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que limiten o impedisquen la seua participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres.
  • Igualtat d'oportunitats: és l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per motiu de discapacitat, inclosa qualsevol distinció, exclusió o restricció que tinga el propòsit o l'efecte d'obstaculitzar o deixar sense efecte el reconeixement, gaudi o exercici en igualtat de condicions per les persones amb discapacitat, de tots els drets humans i llibertades fonamentals en els àmbits polític, econòmic, social, laboral, cultural, civil o d'un altre tipus. Així mateix, s'enté com a igualtat d'oportunitats l'adopció de mesures d'acció positiva.

ESPAIS ACCESSIBLES:

Campus ACCESIBLE, campus IGUALITARIO gestiona l'accessibilitat en el campus de la UA impulsant diferents accions amb l'objectiu de transofrmar aquest campus en un lloc on totes i tots ens puguem desplaçar i desenvolupar activitats de la manera més satisfactòria possible.  En aquest sentit, es va intervenint en els edificis eliminant barreres (tarimes en aules, graons, etc.)