Servei de Gestió Acadèmica

El Servei de Gestió Acadèmica és una unitat administrativa centralitzada relacionada funcionalment amb diversos vicerectorats. Destaca la vinculació que té amb Estudis, Ordenació Acadèmica, Estudiants i Campus.

La missió del Servei de Gestió Acadèmica és gestionar els processos administratius relacionats amb l'activitat acadèmica i els espais docents amb criteris d'eficàcia, eficiència, professionalitat i responsabilitat social, en col·laboració amb les diferents unitats de la Universitat d'Alacant, per a facilitar el desenvolupament de la docència i el compliment de la normativa vigent.

HORARI

Dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00 hores
Dilluns i dimarts: de 15:00 a 17:00 hores (excepte juliol)
Agost tancat.

 

ORGANIGRAMA

 

EQUIP I FUNCIONS

Director del Servei: Carles Pérez Orihuel

e-mail: carles.perez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 9307

Ubicació: 0028PB027

Subdirectora: Carmen Romero-Hombrebueno Plaza

e-mail: mc.romero@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2844

Ubicació: 0028PB026

Funcions
 • Establiment de criteris generals de gestió dels plans d'estudi i d'aplicació de la normativa vigent amb les unitats administratives responsables (centres, departaments, serveis, altres unitats, etc.)
 • Manteniment de la normativa acadèmica i econòmica que ha de tenir en compte el programa informàtic de gestió acadèmica Universitas XXI-Acadèmic (UXXI-AC). Supervisió de la seua aplicació.
 • Gestió centralitzada de les millores i noves funcionalitats de modificacions d'Universitas XXI-Acadèmic, en coordinació amb els centres i el servei d'informàtica.
 • Coordinació de les actualitzacions de UXXI-AC (instal·lació de versions), amb el servei d'informàtica i la resta de serveis i unitats responsables d'algun mòdul de l'aplicació.
 • Administració centralitzada d'Universitas XXI-Acadèmic en els mòduls corresponents a les àrees de competència de la unitat.
 • Coordinació dels procediments transversals en les unitats dependents.
 • Supervisió del compliment dels objectius de les unitats dependents.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

Subdirector: Javier Mut Botella

e-mail: javier.mut@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2318

Ubicació: 0028PB026

Ubicació: 0028PB092

Contacte: gestioacademica@ua.es

Gestora Cap: Sonia Blasco Ramos (sonia.blasco@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2932

Funcions

 • Gestió d'anuncis en UACloud per a tot l'alumnat.
 • Expedients en Universitas XXI:
  • Supervisió, homogeneïtzació i coherència de dades.
  • Coordinació amb el servei d'Informàtica dels processos d'obertura massiva d'expedients d'acord amb els resultats de la preinscripció de l'alumnat de primer curs de Grau.
  • Coordinació dels processos d'obertura d'expedients en els estudis de la UA amb preinscripció pròpia, amb el servei d'Informàtica i les diferents unitats responsables de la preinscripció d'aquest alumnat (centres, Escola de Doctorat, departaments, UPER, ICE, CSI, Mobilitat, Servei de Llengües, etc.).
  • Coordinació i gestió dels processos d'esborrament massiu (depuració de dades).
  • Bloquejos d'expedient: manteniment de les taules de causes i conseqüències i gestió de bloquejos.
 • Trasllats d'expedients acadèmics en Universitas XXI: definició de criteris d'introducció de dades
 • Gestió d'Actes en UXXI-AC:
  • Manteniment dels sistemes de convocatòries.
  • Manteniment dels sistemes de qualificacions.
  • Manteniment dels tipus de qualificacions.
  • Coordinació dels processos d'obertura i tancament en les diferents convocatòries.
  • Gestió dels processos de comunicació al professorat d'actes pendents de signatura.
  • Gestió centralitzada de les modificacions en les dades del professorat responsable de qualificació de l'acta, si aquestes es produeixen una vegada obertes les actes de cada convocatòria.
  • Manteniment del mòdul de qualificació web d'actes
  • Manteniment del mòdul de diligències d'actes
  • Coordinació amb el servei d'informàtica del procés de signatura electrònica de les actes i la relació entre aquesta aplicació i Universitas XXI
 • Gestió Econòmica en UXXI-AC:
  • Gestió del compte de pagament de taxes per transferència bancària. Traspassos al compte general de taxes de la UA i conciliació de rebuts pagats per aquesta via.
  • Liquidació de l'assegurança escolar obligatòria i de les assegurances voluntàries.
  • Informes de taxes no ingressades per Famílies Nombroses per al Ministeri d'Educació i Ciència i per a la Generalitat Valenciana. Validació de dades i coordinació dels processos d'auditoria.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc

Ubicació: 0028PB092

Contacte: gestioacademica@ua.es

Gestora Cap: Antonia María Miralles Amorós (antonia.miralles@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2932

Gestor: Fernando Soler Cremades (fernando.soler@ua.es)

Telèfon: 965903890

Funcions
 • Gestió d'altes i baixes d'usuaris d'Universitas XXI-Acadèmic.
 • Manteniment dels perfils d'accés a Universitas XXI-AC.
 • Oferta anual d'assignatures en Universitas XXI: Actualització de les taules d'oferta per curs acadèmic.
 • Mòduls de Recursos Docents d'Universitas XXI-AC:
  • Actualització de les taules de dades de departaments, àrees de coneixement i relació entre departaments i àrees.
  • Manteniment de les taules de dedicació d'assignatures
  • Coordinació amb els departaments i el VOAP dels processos d'introducció de dades d'organització docent de les assignatures.
  • Manteniment de les taules de tipus d'activitats, activitats per assignatura i activitats compartides.
  • Gestió de l'alta de professorat extern en UXXI-AC.
 • Exercicis en Universitas XXI:
  • Còpia de dades de l'exercici anterior: definició de criteris de còpia de dades amb els centres. Gestió dels processos de còpia d'exercici i d'obertura d'any acadèmic.
 • Gestió de la sincronització de dades entre els programes informàtics de gestió de personal (UXXI-RRHH) i de gestió acadèmica (UXXI-AC). Coordinació dels processos de còpia de dades entre ambdues aplicacions.
 • Unitat centralitzada de centres en períodes vacacionals: control de torns, convocatòria, coordinació de tasques que poden realitzar aquestes unitats i activació en Universitas XXI.
 • Documentació en Universitas XXI-AC:
  • Coordinació dels processos d'inserció de documentació en UXXI. Manteniment dels tipus de documents i els procediments de registre per part de les unitats.
  • Coordinació dels processos d'interoperabilitat
 • Coordinació amb el servei d'informàtica i els centres dels processos centralitzats d'aplicació de la normativa de permanència en estudis oficials.
 • Mòdul d'Horaris en Universitas XXI:
  • Actualització del calendari acadèmic i laboral.
  • Coordinació dels processos d'introducció de dades.
 • Aplicació informàtica UAProject.
  • Administració centralitzada
  • Coordinació de les funcionalitats en col·laboració amb el Servei d'informàtica i els desenvolupadors de l'aplicació.
  • Coordinació dels processos de transferència de dades entre UAProject i Universitas XXI
  • Gestió de perfils d'accés
 • Aplicació informàtica RAPI.
  • Administració centralitzada
  • Coordinació de les funcionalitats en col·laboració amb l'Escola de Doctorat
  • Configuració de l'aspecte i contingut de l'aplicació. Manteniment dels fitxers d'etiquetes, propietats i errors
  • Gestió dels diferents perfils d'accés. Definició de processos i accions a realitzar per cadascun dels perfils.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

Ubicació:

Gestora Cap: Elena Arroyo Esteva

e-mail: elena.arroyo@ua.es

Telèfon: 965909839

Ubicació: 0028PB092

Gestora Cap: Amparo Penalva Verdú (amparo.penalva@ua.es)

Gestora: María José Blanes Árbol (mj.blanes@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2719

Funcions
 • Matrícula de l'alumnat dels plans d'estudi oficials i propis:
  • Col·laboració amb la unitat de normativa en l'elaboració de la proposta de la normativa aplicable (instruccions de matrícula) i la determinació de calendari de matrícula (dates i torns).
  • Cites de matrícula: Coordinació amb el servei d'Informàtica per al càlcul de les cites de matrícula i la corresponent càrrega de dades en Universitas XXI. Disseny del tipus i contingut de la comunicació a l'alumnat. Coordinació amb el servei d'informàtica del procés de comunicació a l'alumnat.  
  • Proposta al Servei d'Alumnat del text per a la publicació en premsa de les instruccions per a l'alumnat participant en el procés de preinscripció de la Generalitat Valenciana.
  • Coordinació amb les diferents unitats responsables dels processos de preinscripció propis de la UA (estudis de Màster, Doctorat, Universitat Permanent, Mobilitat i uns altres) necessaris per a la matrícula d'aquests estudis.
  • Grups de matrícula en Universitas XXI: establiment dels criteris de contingut i supervisió dels mateixos.
  • Manteniment dels motius d'anul·lació de matrícula i les seues conseqüències en Universitas XXI.
  • Automatrícula-Universitas XXI (en col·laboració amb el servei d'Informàtica i d'acord amb els criteris consensuats amb els centres):
   • Configuració de l'aspecte i contingut de l'aplicació: validació dels fitxers d'etiquetes, errors i propietats dels diferents subtipus d'estudi (Grau, Master, Doctorat, PSC, EP). Manteniment idiomàtic.
   • Definició de processos i accions a realitzar per l'alumnat.
   • Manteniment dels textos d'ajuda
   • Beca de col·laboració per a la campanya d'automatrícula: formació als becaris/àries en l'ús de l'aplicació d'automatrícula.
 •  Taxes acadèmiques i administratives (Universitas XXI)
  • Manteniment d'activitats econòmiques, tipus de matrícula, conceptes imputables, terminis de pagament, formes de pagament i venciment dels terminis.
  • Actualització d'imports, segons la normativa aplicable (taxes i bonificacions o exempcions).
  • Coordinació de processos de generació i recàlcul de rebuts de matrícula i moviments, amb el servei d'Informàtica, beques i centres.
  • Coordinació de processos de generació de remeses bancàries de rebuts domiciliats i gestió del cobrament.
  • Coordinació dels processos de gestió de morositat i impagats dels rebuts de matrícula amb els centres i el servei d'Informàtica.
  • Gestió d'incidències en els cobraments (regularització) en col·laboració amb el servei d'Informàtica.
  • Devolucions de taxes: generació de rebuts negatius.
  • Rebuts: disseny de models i actualització de textos.
  • Gestió dels traspassos de taxes de matrícula en Universitas XXI.
 • Bonificacions i exempcions de taxes:
  • Coordinació dels processos de denegació de beques i ajudes (MEC i GV) en Universitas XXI, en col·laboració amb el servei d'Alumnat i els centres.
  • Ací s'inclouen les qüestions relacionades amb els pagaments de taxes de cooperació, p.e.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

Ubicació: 0028PB092

Contacte: gestioacademica@ua.es

Gestor en cap: María Eugenia Hernaiz Armero (eugenia.hernaiz@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2394

Gestora: María José Alonso (mj.alonso@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2394

Auxiliar de Servei : Sergio María Rivas (sergio.maria@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2329

Auxiliar de Servei: Ana Elisa González Cáceres (elisa.gonzalez@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2329

Auxiliar de Servei : Clara Isabel Sánchez Cabral (clara.sanchez@ua.es)

Auxiliar de Servei :

Auxiliar de Servei : Carolina Gómez-Pastrana Martín (carolina.gomezpastrana@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2874

Auxiliar de Servei : Adelaida Egido Flores (adelaida.egido@ua.es)

Telèfon: 965903400 Ext. 2874

Funcions
 • Col·laboració amb el vicerectorat competent en la tramitació de la creació, reforma i modificació dels plans d'estudis conduents a títols universitaris oficials i títols propis de pregrau de la Universitat d'Alacant.
 • Participació en el disseny de l'estratègia d'implantació de nous plans, en col·laboració amb la unitat de plans d'estudi.
 • Elaboració de la proposta de calendari acadèmic oficial de la Universitat d'Alacant.
 • Manual de gestió acadèmica:
  • Elaboració i revisió de normatives internes en matèria de gestió acadèmica, en col·laboració amb les unitats responsables de la seua aplicació.
  • Elaboració i revisió de procediments administratius de gestió en matèria de gestió acadèmica, en col·laboració amb les unitats responsables de la seua aplicació.
  • Actualització legislativa d'àrea de gestió acadèmica.
  • Manteniment de la web del manual de gestió acadèmica
 • Gestió del registre de correspondència del Servei de Gestió Acadèmica (postal i electrònic).
 • Comunicació de les cites de matrícula: disseny del tipus i contingut de la comunicació, en col·laboració amb la unitat de coordinació acadèmica i de centres.
 • Documentació dels sobres de matrícula. Coordinació dels processos d'elaboració, subministrament i distribució.
 • Beca de col·laboració per a la campanya d'automatrícula:
  • Col·laboració amb l'Oficina d'Informació i el vicerectorat competent en l'elaboració de la convocatòria.
  • Definició de les tasques a realitzar pels becaris. Organització de torns.
 • Control i supervisió del seu compliment.
 • Coordinació de les tasques a realitzar pels auxiliars de servei amb destinació en les sales informàtiques de lliure accés.
 • Gestió econòmica del servei de gestió acadèmica.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Assessorament en l'àrea de competència en matèria d'aplicació i interpretació de la normativa de gestió acadèmica vigent a les unitats responsables.
 • Coordinació de la posada en funcionament de les accions de millora incloses en el pla estratègic i en el pla d'avaluació de serveis, relatives a les àrees de competència de les unitats de la sotsdirecció de coordinació acadèmica i d'estudis del servei de gestió acadèmica.
 • Control i supervisió del seu compliment.
 • Coordinació de les tasques a realitzar pels auxiliars de servei amb destinació en les sales d'informàtica de lliure accés.
 • Gestió econòmica del servei de gestió acadèmica.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Assessorament en l'àrea de competència en matèria d'aplicació i interpretació de la normativa de gestió acadèmica vigent a les unitats responsables.
 • Coordinació de la posada en funcionament de les accions de millora incloses en el pla estratègic i en el pla d'avaluació de serveis, relatives a les àrees de competència de les unitats de la sotsdirecció de coordinació acadèmica i d'estudis del servei de gestió acadèmica.
 • Assegurances d'accidents obligatori i voluntaris: actualització i publicació web de la informació relativa a cobertures, centres d'assistència, tarifes, etc.

 

Ubicació: 0028PB092

Contacte: gestioacademica@ua.es

Gestor en cap:  Geli López Gómez (ma.lopez@ua.es)

Telèfon: 965903890

 

Funcions
 • Plans d'estudi oficials i propis (*)
  • Col·laboració amb el vicerectorat competent en l'elaboració dels plans d'estudi.
  • Elaboració, en col·laboració amb els centres responsables de l'estudi, dels grafs corresponents. Manteniment de dades en Universitas XXI-AC.
  • Disseny i manteniment d'arcs personalitzats.
  • Manteniment de prerequisit en Universitas XXI
(*) excepte en els plans de postgrau no oficials i cursos d'especialització.
 • Convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits:
  • Càrrega i actualitzacions de taules d'equivalència en Universitas XXI.

Coordinació dels processos d'adaptacions massives d'expedients.

  • Coordinació dels processos de rèplica d'expedient (dobles titulacions)
 • Reconeixement d'activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació
  • Definició de criteris i supervisió de la introducció de dades que realitza ContinUA en relació amb les activitats culturals
  • Actualització de la taula d'activitats no procedents de ContinUA
  • Coordinació dels processos de reconeixement en els expedients de l'alumnat que realitzen els centres.
 • Accés: Manteniment de tipus, subtipus i valors associats en Universitas XXI.
 • Dades personals en Universitas XXI:
  • Definició de criteris d'introducció de dades.
  • Gestió de la modificació de DNI.
 • Certificacions, diplomes i Suplement Europeu al Títol (SET) en Universitas XXI: disseny i actualització de models
 • Crèdits per equivalència (pràctiques en empresa, cursos en l'estranger, treballs acadèmicament dirigits, etc.): definició de processos de gestió en Universitas XXI.
 • Manteniment de taules de dades de plans d'estudis en Universitas XXI
  • Taula d'universitats
  • Taula d'estudis
  • Taula de plans d'estudis
  • Taula de centres
  • Taula de secretaries de centres
  • Coordinació amb el servei d'informàtica del manteniment de les taules geogràfiques en Universitas XXI (municipis, províncies, estats, etc.).
  • Taula d'assignatures (codificació, nom, descriptores, crèdits, departament responsable).
  • Taula dels graus d'experimentalitat dels estudis
  • Manteniment idiomàtic de les bases de dades de plans d'estudi: coordinació de les tasques de traducció al valencià i a l'anglès.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

 

Ubicació: 0030P1034

Gestora en cap: Celia Martínez Vallejo

suportdocencia@ua.es

965903400 x 2318

Especialista tècnic: Rubén Blasco Rico

965903400 x 2036 i telèfon mòbil: 8826

Especialista técnic: Antonio Ballestero Vilchez

965903400 x 2036 i telèfon mòbil: 8951

antonio.ballestero@ua.es

Funcions
 • Adquisició i gestió d'equips audiovisuals
  • Detectar necessitats en la docència.
  • Promoure i gestionar els concursos de subministraments.
  • Adquisicions directes.
  • Proposta, control i posterior verificació de les instal·lacions d'equips en espais.
  • Organització de jornades demostratives d'audiovisuals.
 • Avaries i reparacions d'equips audiovisuals.
  • Diagnòstic de les avaries.
  • Realitzar la reparació in situ , si fóra possible o contactar amb l'empresa proveïdora.
  • Relació amb les empreses proveïdores per al manteniment dels equips, instal·lacions i reparacions.
 • Formació en el maneig d'equips audiovisuals.
  • Coordinació, organització i gestió de campanyes formatives per al PDI.
  • Impartir formació al personal destinat en les consergeries sobre el funcionament bàsic dels aparells (connexió i desconnexió, connexions, cablejat, etc.).
  • Donar assessorament , directament o a través del telèfon.
  • Elaboració i publicació en WEB de guies pràctiques d'utilització dels diferents equips.
  • Elaboració d'informes sobre la utilització dels equips.
 • Coordinació de les consergeries.
  • Coordinació de les consergeries en tot allò relatiu als equips audiovisuals.

Ubicació: 0028PB093

Correu de contacte: gestespais@ua.es

Gestora en cap:  Maribel Valero Sánchez

e-mail: maribel.valero@ua.es

Telèfon: 965903400 x 2656

Gestora: Mari Minguez Cases

e-mail: mari.minguez@ua.es

Telèfon: 965903400 x 2656

Gestora: Mercedes Ortega Sancho

e-mail: mercedes.ortega@ua.es

Telèfon: 965903461

Funcions

Assignació inicial d'aules als centres per a estudis oficials cada curs acadèmic:

 • Col·laboració amb la sotsdirecció d'espais docents per a la proposta del calendari de terminis per a l'assignació inicial.
 • Realització del calendari d'accions de la unitat.
 • Creació dels horaris genèrics en UXXI.
 • Cessió d'aules als centres en UXXI i traspàs als departaments.

Assignació d'espais i reserva en UXXI per a docència d'estudis oficials i comunicació a usuaris i usuàries:

 • Assignació addicional: reassignació i reajustaments d'aules als centres per modificacions, increments o anul·lacions.
 • Assignació d'aules per als exàmens de les convocatòries oficials establides en el calendari acadèmic de cada curs.
 • Assignació d'aules per a les proves d'avaluació contínua, realitzades durant el curs acadèmic.
 • Assignació d'aules per a Doctorats, TFG i TFM.
 • Assignació d'aules per a tutories i pràctiques d'estudiants.

Assignació d'espais i reserva en UXXI per a la resta d'activitats de la UA i comunicació a usuaris i usuàries:

 • Estudis propis (Experts, Especialistes i Màsters).
 • Cursos de CONTÍNUA.
 • Cursos del Centre Superior d'Idiomes.
 • Activitats del Vicerectorat d'Estudiants.
 • Activitats sol·licitades pel Consell d'Estudiants.
 • Universitat Permanent.
 • Jornades, xarrades i conferències.
 • Olimpíades i proves organitzades pels Centres.
 • Visites organitzades per Protocol.
 • Escola d'Estiu.
 • Reunions.
 • Assignació d'espais per a qualsevol activitat docent, acadèmica o cultural organitzada per les diferents unitats d'aquesta universitat (Selecció i Formació, Servei de Llengües, Cultura i Esports, Seccions Sindicals, ICE, FUNDEUN, Fundació General).
 • Realització de càrrecs interns, quan escaiga, derivats de despeses extraordinàries.

Realització d'informes:

 • Informes d'ocupació d'espais.
 • Informes per a dades de qualitat i memòria anual de la UA.
 • Informes de previsió de noves necessitats d'espais.

Coordinació amb altres unitats:

 • Amb les secretaries de Centres i Departaments.
 • Amb el personal de les consergeries dels edificis.
 • Amb el personal administratiu d'altres serveis i unitats de la UA.
 • Amb el Servei de Seguretat en cas d'obertures o tancaments d'edificis en horaris extraordinaris.
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència per a l'equipament audiovisual de les aules.
 • Amb la Unitat de Verificació d'espais i lloguers.
 • Amb la Subdirecció de Gestió Acadèmica: calendaris acadèmics, grups, nous estudis, etc.

Elaboració i manteniment de la pàgina web de la Unitat.

Ubicació: 0028PB093

Correu de contacte: verifica.espais@ua.es

Telèfon de contacte: 965 90 99 06

Gestor en cap: José Juan Sánchez

e-mail: jose.juan@ua.es

Gestora: Juana María Molina

e-mail: molina.mora@ua.es

Gestora: María José Nieto Palacios

e-mail: mj.nieto@ua.es

Funcions

Gestió de lloguers i cessions a usuàries i usuaris externs:

 • Obertura d'expedients
 • Tarifes
 • Gestió de les fiances
 • Condicions
 • Notificació
 • Coordinació i assignació dels espais en l'aplicació informàtica UXXI
 • Facturació
 • Gestió i cobrament de despeses extres

Gestió de les Sales d'Actes per a activitats internes:

 • Congressos, Jornades, Seminaris
 • Activitats del Servei de Cultura
 • Activitats del Servei de Llengües
 • Activitats del Servei d'Esports
 • Activitats del Vicerectorat d'Estudiants
 • Activitat de lCE
 • Activitats de Protocol
 • Activitats del Centre Superior d'Idiomes
 • Activitats de la Universitat Permanent
 • Activitats del Consell d'Estudiants
 • Activitats de la Fundació General i Fundeun
 • Activitats dels Cursos d'Especialització, Màsters i Estudis propis
 • Activitats dels Centres, Departaments i Instituts Universitaris
 • Activitats dels Sindicats
 • Activitats del Parc Científic

Detecció d'incidències i millores de les aplicacions informàtiques:

 • Detecció d'incidències en els desenvolupaments propis del Servei d'Informàtica d'Horaris i trasllat a la unitat corresponent
 • Sol·licitud de noves millores de les aplicacions informàtiques a la unitat corresponent

Realització d'informes:

 • Realització d'informes de lloguers i la seua productivitat econòmica per a la UA sol·licitats pel Vicerectorat de Campus i Tecnologia
 • Realització d'informes per a dades de qualitat i per a la Memòria Anual de la UA

Seguiment de les característiques dels salons d'ús centralitzat, en cooperació amb  les Consergeries:

 • Manteniment i actualització d'aqueixes dades en la web

Altres funcions:

 • Realització de càrrecs interns derivats de despeses extraordinàries
 • Elaboració i manteniment de la pàgina WEB

Coordinació amb altres unitats:

 • Amb el personal de les Consergeries dels edificis
 • Amb l'Oficina Tècnica
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència
 • Amb la Unitat de Gestió d'Espais
 • Amb la Seu Ciutat d'Alacant
 • Amb el Servei de Seguretat
 • Amb el Servei de Manteniment
 • Amb el Servei de Gestió Econòmica
 • Amb Control Pressupostari

 

 

Ubicació 0028PB093

Correu de contacte: coordinacio.projectes@ua.es

Gestora en cap: Lorena Cantó Mira

Telèfon:  965909332

Funcions
 
Seguiment, control i coordinació d'espais de gestió centralitzada:
 • Detecció i proposta de transformació d'aules segons necessitats de capacitat, electrificació, mobiliari i altres possibles millores.
 • Previsió de noves necessitats d'espais.
 • Codificació de nous espais o recodificació dels transformats.
 • Modificació de nom, tipus, capacitat i responsabilitat en espais de gestió centralitzada.
 • Actualització en UXXI.
 • Canvi d'aquesta informació en SIGUA per a la seua sincronització.
 • Revisió d'espais per a integració amb Gestió Econòmica.
 • Sol·licitud a Senyalística d'actualització de cartells.
 • Reubicació d'activitats, derivada d'obres o renovació d'equips en aules.
 
Gestió d'incidències i millores de les aplicacions informàtiques:

 • Gestió administrativa i detecció d'incidències en l'aplicació informàtica UXXI en l'àrea d'horaris i reserva d'espais:
  • Gestió, control i seguiment de les incidències i millores a través de Quaterni i comprovació de resultats en les noves versions instal·lades.
  • Detecció, sol·licitud a OCU i seguiment de noves funcionalitats de l'aplicació informàtica UXXI.
 • Detecció d'incidències en l'aplicació d'Espais Docents i Exàmens per al control i gestió de:
  • Consulta d'horaris per a les consergeries.
  • Introducció d'exàmens per als centres.
  • Gestió d'Exàmens per a Gestió d'Espais.
  • Fitxa de l'aula.
  • Sincronització dades SIGUA-UXXI.
  • Administració.
  • Trasllat i seguiment d'aquestes incidències al Servei d'Informàtica a través d'UACloud.
  • Detecció i sol·licitud al Servei d'Informàtica de millores per a l'aplicació Espais Docents i Exàmens a través d'UACloud i posterior seguiment.
 • Gestió i seguiment d'incidències en el formulari per a sol·licitud addicional d'aules.
 • Informació i assessorament: formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència, interpretació i solució de problemes

Seguiment de les característiques físiques i equipament de les aules en cooperació amb les consergeries i la Unitat de Suport a la Docència:

 • Seguiment de les característiques físiques de les aules de gestió centralitzada, per a la seua actualització, amb motiu de canvis per obres o altres modificacions.
 • Introducció d'aquestes dades (característiques i elements) en l'aplicació informàtica UXXI.
 • Cooperació amb el Servei d'Informàtica per al manteniment de la fitxa de cada aula de gestió centralitzada en la web.
 • Detecció i seguiment de les incidències de les aules i trasllat als serveis oportuns.

Preparació de les aplicacions informàtiques i arxius per al procés d'assignació i reserva d'espais, cada curs acadèmic:
 • Càrrega de dades en UXXI i actualització d'arxius per a l'assignació inicial.
 • Habilitar les convocatòries i períodes d'exàmens oficials de cada curs acadèmic en l'aplicació d'Espais Docents i Exàmens.
 • Coordinació amb la Subdirecció d'Espais Docents per a l'assignació inicial d'aules als Centres.

 

Realització d'informes:

 • Informes de capacitats d'aules.
 • Informes de característiques d'aules.
 • Informes d'ocupació d'espais.
 • Informes d'exàmens.
 • Informes per a dades de qualitat i Memòria Anual de la UA
 
Coordinació amb altres unitats:

 • Amb les secretaries de Centres i Departaments.
 • Amb el personal de les consergeries dels edificis.
 • Amb la Unitat de Gestió d'Espais.
 • Amb l'Oficina Tècnica en cas d'obres o deficiències en les aules.
 • Amb el Vicerectorat d'Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral.
 • Amb el Secretariat d'Infraestructures i Espais.
 • Amb el Servei d'Informàtica.
 • Amb SIGUA.
 • Amb el Servei de Gestió Econòmica (Patrimoni i Inventari) per al manteniment de la Base de dades d'Espais en UXXI-Econòmic.
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència per a l'equipament audiovisual de les aules.
 • Amb la Unitat de Verificació d'espais i lloguers.
 • Amb la Subdirecció de Gestió Acadèmica: calendaris acadèmics, grups, nous estudis, etc.
 • Amb l'Oficina de Cooperació Universitària responsable de l'eina informàtica UXXI (OCU).
 • Amb el personal administratiu d'altres serveis i unitats de la UA.
Manteniment de la pàgina web.
Elaboració de manuals, guies i procediments en l'àrea de la seua competència.