Servei de Gestió Acadèmica Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Servei de Gestió Acadèmica

El Servei de Gestió Acadèmica és una unitat administrativa centralitzada relacionada funcionalment amb diversos vicerectorats. Destaca la vinculació que té amb Estudis, Ordenació Acadèmica, Estudiants i Campus.

La missió del Servei de Gestió Acadèmica és gestionar els processos administratius relacionats amb l'activitat acadèmica i els espais docents amb criteris d'eficàcia, eficiència, professionalitat i responsabilitat social, en col·laboració amb les diferents unitats de la Universitat d'Alacant, per a facilitar el desenvolupament de la docència i el compliment de la normativa vigent.

 

HORARI

Dilluns a divendres: de 9:00 a 14:00 hores
Dilluns i dimarts: de 15:00 a 17:00 hores (excepte juliol)
Agost tancat.

 

ORGANIGRAMA


EQUIP I FUNCIONS

Direcció del servei

Director del Servei: Carles Pérez Orihuel

e-mail: carles.perez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 9307

Ubicació: 0028PB027

Sotsdirecció de Coordinació Acadèmica i Estudis

Sotsdirectora: Carmen Romero-Hombrebueno Plaza

e-mail: mc.romero@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2844

Ubicació: 0028PB026

Funcions
 • Establiment de criteris generals de gestió dels plans d'estudi i d'aplicació de la normativa vigent amb les unitats administratives responsables (centres, departaments, serveis, altres unitats, etc.)
 • Manteniment de la normativa acadèmica i econòmica que ha de tenir en compte el programa informàtic de gestió acadèmica Universitas XXI-Acadèmic (UXXI-AC). Supervisió de la seua aplicació.
 • Gestió centralitzada de les millores i noves funcionalitats de modificacions d'Universitas XXI-Acadèmic, en coordinació amb els centres i el servei d'informàtica.
 • Coordinació de les actualitzacions de UXXI-AC (instal·lació de versions), amb el servei d'informàtica i la resta de serveis i unitats responsables d'algun mòdul de l'aplicació.
 • Administració centralitzada d'Universitas XXI-Acadèmic en els mòduls corresponents a les àrees de competència de la unitat.
 • Coordinació dels procediments transversals en les unitats dependents.
 • Supervisió del compliment dels objectius de les unitats dependents.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

Sotsdirecció d'Espais Docents

Sotsdirectora d'Espais Docents: Loles Pulido Escolano

e-mail: loles.pulido@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2318

Ubicació: 0028PB026

Funcions

La principal funció és la solució de problemes que puguen sorgir en les unitats d'aquesta sotsdirecció i bàsicament, tots els aspectes relacionats amb els espais docents i el seu equipament audiovisual.

Respecte a l'equipament audiovisual:
 • Proposar , elaborar i coordinar procediments de treball.
 • Detectar necessitats.
 • Coordinar l'adquisició i gestió dels equips audiovisuals, tant dels instal·lats fixos en aules com del préstec d'un altre material portàtil.
 • Coordinar bases de dades.
 • Verificar instal·lacions. Supervisar un manteniment preventiu dels equips, així com una solució a les avaries.
 • Coordinar l'elaboració i publicació, al web, de guies d'ús d'aquests equips.
Respecte als espais docents:
 • Proposar i elaborar procediments de treball.
 • Coordinació de bases de dades de les característiques de les aules i sales.
 • Planificació dels espais.
 • Coordinació de l'assignació d'espais docents per a la impartició dels estudis oficials així com de la resta d'activitats que requerisquen un espai.
 • Coordinació de la cessió dels espais tant per a usuaris i usuàries externs com a interns.
 • Estudi de les tarifes i preus públics.
Respecte a les Consergeries:
 • Proposar i elaborar els procediments de treball.
 • Coordinació de totes les consergeries respecte a l'equipament audiovisual i a l'ús dels espais docents.
 • Organitzar sessions formatives per a donar a conèixer tant els procediments de treball com l'ús dels equips audiovisuals.
 • Impartir cursos de benvinguda al personal destinat en consergeries.
I, en general:
 • Proposar l'ús d'eines informàtiques que faciliten les labors d'aquestes tres unitats.
 • Supervisió de les pàgines web.

Unitat d'Expedient

Ubicació: 0028PB092

Gestora Cap: Sonia Blasco Ramos

e-mail: sonia.blasco@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2719

Funcions

 • Gestió d'anuncis en UACloud per a tot l'alumnat.
 • Expedients en Universitas XXI:
  • Supervisió, homogeneïtzació i coherència de dades.
  • Coordinació amb el servei d'Informàtica dels processos d'obertura massiva d'expedients d'acord amb els resultats de la preinscripció de l'alumnat de primer curs de Grau.
  • Coordinació dels processos d'obertura d'expedients en els estudis de la UA amb preinscripció pròpia, amb el servei d'Informàtica i les diferents unitats responsables de la preinscripció d'aquest alumnat (centres, Escola de Doctorat, departaments, UPER, ICE, CSI, Mobilitat, Servei de Llengües, etc.).
  • Coordinació i gestió dels processos d'esborrament massiu (depuració de dades).
  • Bloquejos d'expedient: manteniment de les taules de causes i conseqüències i gestió de bloquejos.
 • Trasllats d'expedients acadèmics en Universitas XXI: definició de criteris d'introducció de dades
 • Gestió d'Actes en UXXI-AC:
  • Manteniment dels sistemes de convocatòries.
  • Manteniment dels sistemes de qualificacions.
  • Manteniment dels tipus de qualificacions.
  • Coordinació dels processos d'obertura i tancament en les diferents convocatòries.
  • Gestió dels processos de comunicació al professorat d'actes pendents de signatura.
  • Gestió centralitzada de les modificacions en les dades del professorat responsable de qualificació de l'acta, si aquestes es produeixen una vegada obertes les actes de cada convocatòria.
  • Manteniment del mòdul de qualificació web d'actes
  • Manteniment del mòdul de diligències d'actes
  • Coordinació amb el servei d'informàtica del procés de signatura electrònica de les actes i la relació entre aquesta aplicació i Universitas XXI
 • Gestió Econòmica en UXXI-AC:
  • Gestió del compte de pagament de taxes per transferència bancària. Traspassos al compte general de taxes de la UA i conciliació de rebuts pagats per aquesta via.
  • Liquidació de l'assegurança escolar obligatòria i de les assegurances voluntàries.
  • Informes de taxes no ingressades per Famílies Nombroses per al Ministeri d'Educació i Ciència i per a la Generalitat Valenciana. Validació de dades i coordinació dels processos d'auditoria.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc

Unitat de Recursos Docents

Ubicació: 0028PB092

Gestora Cap: Geli López Gómez

e-mail: ma.lopez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2932

Funcions
 • Gestió d'altes i baixes d'usuaris d'Universitas XXI-Acadèmic.
 • Manteniment dels perfils d'accés a Universitas XXI-AC.
 • Oferta anual d'assignatures en Universitas XXI: Actualització de les taules d'oferta per curs acadèmic.
 • Mòduls de Recursos Docents d'Universitas XXI-AC:
  • Actualització de les taules de dades de departaments, àrees de coneixement i relació entre departaments i àrees.
  • Manteniment de les taules de dedicació d'assignatures
  • Coordinació amb els departaments i el VOAP dels processos d'introducció de dades d'organització docent de les assignatures.
  • Manteniment de les taules de tipus d'activitats, activitats per assignatura i activitats compartides.
  • Gestió de l'alta de professorat extern en UXXI-AC.
 • Exercicis en Universitas XXI:
  • Còpia de dades de l'exercici anterior: definició de criteris de còpia de dades amb els centres. Gestió dels processos de còpia d'exercici i d'obertura d'any acadèmic.
 • Gestió de la sincronització de dades entre els programes informàtics de gestió de personal (UXXI-RRHH) i de gestió acadèmica (UXXI-AC). Coordinació dels processos de còpia de dades entre ambdues aplicacions.
 • Unitat centralitzada de centres en períodes vacacionals: control de torns, convocatòria, coordinació de tasques que poden realitzar aquestes unitats i activació en Universitas XXI.
 • Documentació en Universitas XXI-AC:
  • Coordinació dels processos d'inserció de documentació en UXXI. Manteniment dels tipus de documents i els procediments de registre per part de les unitats.
  • Coordinació dels processos d'interoperabilitat
 • Coordinació amb el servei d'informàtica i els centres dels processos centralitzats d'aplicació de la normativa de permanència en estudis oficials.
 • Mòdul d'Horaris en Universitas XXI:
  • Actualització del calendari acadèmic i laboral.
  • Coordinació dels processos d'introducció de dades.
 • Aplicació informàtica UAProject.
  • Administració centralitzada
  • Coordinació de les funcionalitats en col·laboració amb el Servei d'informàtica i els desenvolupadors de l'aplicació.
  • Coordinació dels processos de transferència de dades entre UAProject i Universitas XXI
  • Gestió de perfils d'accés
 • Aplicació informàtica RAPI.
  • Administració centralitzada
  • Coordinació de les funcionalitats en col·laboració amb l'Escola de Doctorat
  • Configuració de l'aspecte i contingut de l'aplicació. Manteniment dels fitxers d'etiquetes, propietats i errors
  • Gestió dels diferents perfils d'accés. Definició de processos i accions a realitzar per cadascun dels perfils.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.

Unitat d'Acreditació de Plans de Estudi

Ubicació:

Gestora Cap: Elena Arroyo Esteva

e-mail: elena.arroyo@ua.es

Telèfon: 965909839

Unitat de Coordinació Acadèmica de Centres

Ubicació: 0028PB092

Gestora Cap: Amparo Penalva Verdú

e-mail: amparo.penalva@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2719

Funcions
 • Matrícula de l'alumnat dels plans d'estudi oficials i propis:
  • Col·laboració amb la unitat de normativa en l'elaboració de la proposta de la normativa aplicable (instruccions de matrícula) i la determinació de calendari de matrícula (dates i torns).
  • Cites de matrícula: Coordinació amb el servei d'Informàtica per al càlcul de les cites de matrícula i la corresponent càrrega de dades en Universitas XXI. Disseny del tipus i contingut de la comunicació a l'alumnat. Coordinació amb el servei d'informàtica del procés de comunicació a l'alumnat.  
  • Proposta al Servei d'Alumnat del text per a la publicació en premsa de les instruccions per a l'alumnat participant en el procés de preinscripció de la Generalitat Valenciana.
  • Coordinació amb les diferents unitats responsables dels processos de preinscripció propis de la UA (estudis de Màster, Doctorat, Universitat Permanent, Mobilitat i uns altres) necessaris per a la matrícula d'aquests estudis.
  • Grups de matrícula en Universitas XXI: establiment dels criteris de contingut i supervisió dels mateixos.
  • Manteniment dels motius d'anul·lació de matrícula i les seues conseqüències en Universitas XXI.
  • Automatrícula-Universitas XXI (en col·laboració amb el servei d'Informàtica i d'acord amb els criteris consensuats amb els centres):
   • Configuració de l'aspecte i contingut de l'aplicació: validació dels fitxers d'etiquetes, errors i propietats dels diferents subtipus d'estudi (Grau, Master, Doctorat, PSC, EP). Manteniment idiomàtic dels mateixos.
   • Definició de processos i accions a realitzar per l'alumnat.
   • Manteniment dels textos d'ajuda
   • Beca de col·laboració per a la campanya d'automatrícula: formació als becaris/àries en l'ús de l'aplicació d'automatrícula.
 •  Taxes acadèmiques i administratives (Universitas XXI)
  • Manteniment d'activitats econòmiques, tipus de matrícula, conceptes imputables, terminis de pagament, formes de pagament i venciment dels terminis.
  • Actualització d'imports, segons la normativa aplicable (taxes i bonificacions o exempcions).
  • Coordinació de processos de generació i recàlcul de rebuts de matrícula i moviments, amb el servei d'Informàtica, beques i centres.
  • Coordinació de processos de generació de remeses bancàries de rebuts domiciliats i gestió del cobrament.
  • Coordinació dels processos de gestió de morositat i impagats dels rebuts de matrícula amb els centres i el servei d'Informàtica.
  • Gestió d'incidències en els cobraments (regularització) en col·laboració amb el servei d'Informàtica.
  • Devolucions de taxes: generació de rebuts negatius.
  • Rebuts: disseny de models i actualització de textos.
  • Gestió dels traspassos de taxes de matrícula en Universitas XXI.
 • Bonificacions i exempcions de taxes:
  • Coordinació dels processos de denegació de beques i ajudes (MEC i GV) en Universitas XXI, en col·laboració amb el servei d'Alumnat i els centres.
  • Ací s'inclouen les qüestions relacionades amb els pagaments de taxes de cooperació, p.e.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

Unitat de Normativa i Planificació

Ubicació: 0028PB092

Correu electrònic: normaplanificacio@ua.es

Gestor en cap: Salvador Parada Contreras

e-mail: salvador.parada@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2394

Gestora: María José Alonso

e-mail: mj.alonso@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2394

Auxiliar de Servei : Sergio María Rivas

e-mail: sergio.maria@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2329

Auxiliar de Servei: Ana Elisa González Cáceres

e-mail: elisa.gonzalez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2329

Auxiliar de Servei : Clara Isabel Sánchez Cabral

e-mail: clara.sanchez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2344

Auxiliar de Servei : Jesús Martínez Castillo

e-mail: jesus.castillo@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2344

Auxiliar de Servei : Carolina Gómez-Pastrana Martín

e-mail: carolina.gomezpastrana@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2874

Auxiliar de Servei : Adelaida Egido Flores

e-mail: adelaida.egido@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2874

Funcions
 • Col·laboració amb el vicerectorat competent en la tramitació de la creació, reforma i modificació dels plans d'estudis conduents a títols universitaris oficials i títols propis de pregrau de la Universitat d'Alacant.
 • Participació en el disseny de l'estratègia d'implantació de nous plans, en col·laboració amb la unitat de plans d'estudi.
 • Elaboració de la proposta de calendari acadèmic oficial de la Universitat d'Alacant.
 • Manual de gestió acadèmica:
  • Elaboració i revisió de normatives internes en matèria de gestió acadèmica, en col·laboració amb les unitats responsables de la seua aplicació.
  • Elaboració i revisió de procediments administratius de gestió en matèria de gestió acadèmica, en col·laboració amb les unitats responsables de la seua aplicació.
  • Actualització legislativa d'àrea de gestió acadèmica.
  • Manteniment de la web del manual de gestió acadèmica
 • Gestió del registre de correspondència del Servei de Gestió Acadèmica (postal i electrònic).
 • Comunicació de les cites de matrícula: disseny del tipus i contingut de la comunicació, en col·laboració amb la unitat de coordinació acadèmica i de centres.
 • Documentació dels sobres de matrícula. Coordinació dels processos d'elaboració, subministrament i distribució.
 • Beca de col·laboració per a la campanya d'automatrícula:
  • Col·laboració amb l'Oficina d'Informació i el vicerectorat competent en l'elaboració de la convocatòria.
  • Definició de les tasques a realitzar pels becaris. Organització de torns.
 • Control i supervisió del seu compliment.
 • Coordinació de les tasques a realitzar pels auxiliars de servei amb destinació en les sales informàtiques de lliure accés.
 • Gestió econòmica del servei de gestió acadèmica.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Assessorament en l'àrea de competència en matèria d'aplicació i interpretació de la normativa de gestió acadèmica vigent a les unitats responsables.
 • Coordinació de la posada en funcionament de les accions de millora incloses en el pla estratègic i en el pla d'avaluació de serveis, relatives a les àrees de competència de les unitats de la sotsdirecció de coordinació acadèmica i d'estudis del servei de gestió acadèmica.
 • Control i supervisió del seu compliment.
 • Coordinació de les tasques a realitzar pels auxiliars de servei amb destinació en les sales d'informàtica de lliure accés.
 • Gestió econòmica del servei de gestió acadèmica.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Assessorament en l'àrea de competència en matèria d'aplicació i interpretació de la normativa de gestió acadèmica vigent a les unitats responsables.
 • Coordinació de la posada en funcionament de les accions de millora incloses en el pla estratègic i en el pla d'avaluació de serveis, relatives a les àrees de competència de les unitats de la sotsdirecció de coordinació acadèmica i d'estudis del servei de gestió acadèmica.
 • Assegurances d'accidents obligatori i voluntaris: actualització i publicació web de la informació relativa a cobertures, centres d'assistència, tarifes, etc.

Unitat de Plans d'Estudis

Ubicació: 0028PB092

Gestor en cap: Manuel Maroto Ruíz

e-mail: manolo.maroto@ua.es

Telèfon: 965903890

Gestor: Fernando Soler Cremades

e-mail: fernando.soler@ua.es

Telèfon: 965903890

 

Funcions
 • Plans d'estudi oficials i propis (*)
  • Col·laboració amb el vicerectorat competent en l'elaboració dels plans d'estudi.
  • Elaboració, en col·laboració amb els centres responsables de l'estudi, dels grafs corresponents. Manteniment de dades en Universitas XXI-AC.
  • Disseny i manteniment d'arcs personalitzats.
  • Manteniment de prerequisit en Universitas XXI
(*) excepte en els plans de postgrau no oficials i cursos d'especialització.
 • Convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits:
  • Càrrega i actualitzacions de taules d'equivalència en Universitas XXI.

Coordinació dels processos d'adaptacions massives d'expedients.

  • Coordinació dels processos de rèplica d'expedient (dobles titulacions)
 • Reconeixement d'activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació
  • Definició de criteris i supervisió de la introducció de dades que realitza ContinUA en relació a les activitats culturals
  • Actualització de la taula d'activitats no procedents de ContinUA
  • Coordinació dels processos de reconeixement en els expedients de l'alumnat que realitzen els centres.
 • Accés: Manteniment de tipus, subtipus i valors associats en Universitas XXI.
 • Dades personals en Universitas XXI:
  • Definició de criteris d'introducció de dades.
  • Gestió de la modificació de DNI.
 • Certificacions, diplomes i Suplement Europeu al Títol (SET) en Universitas XXI: disseny i actualització de models
 • Crèdits per equivalència (pràctiques en empresa, cursos en l'estranger, treballs acadèmicament dirigits, etc.): definició de processos de gestió en Universitas XXI.
 • Manteniment de taules de dades de plans d'estudis en Universitas XXI
  • Taula d'universitats
  • Taula d'estudis
  • Taula de plans d'estudis
  • Taula de centres
  • Taula de secretaries de centres
  • Coordinació amb el servei d'informàtica del manteniment de les taules geogràfiques en Universitas XXI (municipis, províncies, estats, etc.).
  • Taula d'assignatures (codificació, nom, descriptores, crèdits, departament responsable).
  • Taula dels graus d'experimentalitat dels estudis
  • Manteniment idiomàtic de les bases de dades de plans d'estudi: coordinació de les tasques de traducció al valencià i a l'anglès.
 • Formació i suport a usuaris en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Elaboració de manuals en l'àrea de la seua competència.
 • Elaboració de procediments de treball i gestió de la seua aprovació per la UTC en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Gestió d'Incidències amb OCU en l'àrea de la seua competència
 • Coordinació de l'explotació de dades en l'àrea de la seua competència en llistats, informes, pàgines web, etc.

Unitat de Suport a la Docència

Ubicació: 0030P1034

Gestor en cap: Javier Mut

e-mail: javier.mut@ua.es

Telèfon: 965909345

Gestora: Antonia María Miralles Amorós

e-mail: antonia.miralles@ua.es

Telèfon: 965909345

Especialista tècnic: Javier González Rei

e-mail: javier.rey@ua.es

Telèfon fix:965903400 x 2036 i telèfon mòbil: 8951

Especialista tècnic: Rubén Blasco Rico

e-mail: ruben.blasco@ua.es

Telèfon fix:965903400 x 2036 i telèfon mòbil: 8826

Funcions
 • Adquisició i gestió d'equips audiovisuals
  • Detectar necessitats en la docència.
  • Promoure i gestionar els concursos de subministraments.
  • Adquisicions directes.
  • Proposta, control i posterior verificació de les instal·lacions d'equips en espais.
  • Organització de jornades demostratives d'audiovisuals.
 • Avaries i reparacions d'equips audiovisuals.
  • Diagnòstic de les avaries.
  • Realitzar la reparació in situ , si fóra possible o contactar amb l'empresa proveïdora.
  • Relació amb les empreses proveïdores per al manteniment dels equips, instal·lacions i reparacions.
 • Formació en el maneig d'equips audiovisuals.
  • Coordinació, organització i gestió de campanyes formatives per al PDI.
  • Impartir formació al personal destinat en les consergeries sobre el funcionament bàsic dels aparells (connexió i desconnexió, connexions, cablejat, etc.).
  • Donar assessorament , directament o a través del telèfon.
  • Elaboració i publicació en WEB de guies pràctiques d'utilització dels diferents equips.
  • Elaboració d'informes sobre la utilització dels equips.
 • Coordinació de les consergeries.
  • Coordinació de les consergeries en tot allò relatiu als equips audiovisuals.

Unitat de Gestió d'Espais

Ubicació: 0028PB093

Correu de contacte: gestespais@ua.es

Gestora Cap:  Maribel Valero Sánchez

e-mail: maribel.valero@ua.es

Telèfon: 965903400 x 2656

Gestora: Mari Minguez Cases

e-mail: mari.minguez@ua.es

Telèfon: 965903400 x 2656

Gestora: Mercedes Ortega Sancho

e-mail: mercedes.ortega@ua.es

Telèfon: 965903461

Funcions

Assignació inicial d'aules als centres per a estudis oficials cada curs acadèmic:

 • Col·laboració amb la sotsdirecció d'espais docents per a la proposta del calendari de terminis per a l'assignació inicial.
 • Realització del calendari d'accions de la unitat.
 • Creació dels horaris genèrics en UXXI.
 • Cessió d'aules als centres en UXXI i traspàs als departaments.

Assignació d'espais i reserva en UXXI per a docència d'estudis oficials i comunicació a usuaris i usuàries:

 • Assignació addicional: reassignació i reajustaments d'aules als centres per modificacions, increments o anul·lacions.
 • Assignació d'aules per als exàmens de les convocatòries oficials establides en el calendari acadèmic de cada curs.
 • Assignació d'aules per a les proves d'avaluació contínua, realitzades durant el curs acadèmic.
 • Assignació d'aules per a Doctorats, TFG i TFM.
 • Assignació d'aules per a tutories i pràctiques d'estudiants.

Assignació d'espais i reserva en UXXI per a la resta d'activitats de la UA i comunicació a usuaris i usuàries:

 • Estudis propis (Experts, Especialistes i Màsters).
 • Cusos de CONTÍNUA.
 • Cursos del Centre Superior d'Idiomes.
 • Activitats del Vicerectorat d'Estudiants.
 • Activitats sol·licitades pel Consell d'Estudiants.
 • Universitat Permanent.
 • Jornades, xarrades i conferències.
 • Olimpíades i proves organitzades pels Centres.
 • Visites organitzades per Protocol.
 • Escola d'Estiu.
 • Reunions.
 • Assignació d'espais per a qualsevol activitat docent, acadèmica o cultural organitzada per les diferents unitats d'aquesta universitat (Selecció i Formació, Servei de Llengües, Cultura i Esports, Seccions Sindicals, ICE, FUNDEUN, Fundació General).
 • Realització de càrrecs interns, quan escaiga, derivats de despeses extraordinàries.

Realització d'informes:

 • Informes d'ocupació d'espais.
 • Informes per a dades de qualitat i memòria anual de la UA.
 • Informes de previsió de noves necessitats d'espais.

Coordinació amb altres unitats:

 • Amb les secretaries de Centres i Departaments.
 • Amb el personal de les consergeries dels edificis.
 • Amb el personal administratiu d'altres serveis i unitats de la UA.
 • Amb el Servei de Seguretat en cas d'obertures o tancaments d'edificis en horaris extraordinaris.
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència per a l'equipament audiovisual de les aules.
 • Amb la Unitat de Verificació d'espais i lloguers.
 • Amb la Sotsdirecció de Gestió Acadèmica: calendaris acadèmics, grups, nous estudis, etc.

Elaboració i manteniment de la pàgina web de la Unitat.

Unitat de Verificació d'Espais i Lloguers

Ubicació: 0028PB093

Correu de contacte: verifica.espais@ua.es

Gestora Cap: Juana María Molina

e-mail: molina.mora@ua.es

Telèfon:965909906

Gestora: María José Nieto Palacios

e-mail: mj.nieto@ua.es

Telèfon:965909906

Horari:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9,00 a 14,00 hores

Dimecres, de 9,00 a 17,00 hores

Funcions

Gestió de lloguers i cessions a usuàries i usuaris externs:

 • Obertura d'expedients
 • Tarifes
 • Gestió de les fiances
 • Condicions
 • Notificació
 • Coordinació i assignació dels espais en l'aplicació informàtica UXXI
 • Facturació
 • Gestió i cobrament de despeses extres

Gestió de les Sales d'Actes per a activitats internes:

 • Congressos, Jornades, Seminaris
 • Activitats del Servei de Cultura
 • Activitats del Servei de Llengües
 • Activitats del Servei d'Esports
 • Activitats del Vicerectorat d'Estudiants
 • Activitat de lCE
 • Activitats de Protocol
 • Activitats del Centre Superior d'Idiomes
 • Activitats de la Universitat Permanent
 • Activitats del Consell d'Estudiants
 • Activitats de la Fundació General i Fundeun
 • Activitats dels Cursos d'Especialització, Màsters i Estudis propis
 • Activitats dels Centres, Departaments i Instituts Universitaris
 • Activitats dels Sindicats
 • Activitats del Parc Científic

Detecció d'incidències i millores de les aplicacions informàtiques:

 • Detecció d'incidències en els desenvolupaments propis del Servei d'Informàtica d'Horaris i trasllat a la unitat corresponent
 • Sol·licitud de noves millores de les aplicacions informàtiques a la unitat corresponent

Realització d'informes:

 • Realització d'informes de lloguers i la seua productivitat econòmica per a la UA sol·licitats pel Vicerectorat de Campus i Tecnologia
 • Realització d'informes per a dades de qualitat i per a la Memòria Anual de la UA

Seguiment de les característiques dels salons d'ús centralitzat, en cooperació amb  les Consergeries:

 • Manteniment i actualització d'aqueixes dades en la web

Altres funcions:

 • Realització de càrrecs interns derivats de despeses extraordinàries
 • Elaboració i manteniment de la pàgina WEB

Coordinació amb altres unitats:

 • Amb el personal de les Consergeries dels edificis
 • Amb l'Oficina Tècnica
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència
 • Amb la Unitat de Gestió d'Espais
 • Amb la Seu Ciutat d'Alacant
 • Amb el Servei de Seguretat
 • Amb el Servei de Manteniment
 • Amb el Servei de Gestió Econòmica
 • Amb Control Pressupostari

 

Unitat de Coordinació de Projectes

Ubicació 0028PB093

Gestora Cap : Celia Martínez Vallejo

e-mail: celia.martinez@ua.es

Telèfon:  965903461

Funcions
Seguiment, control i coordinació d'espais de gestió centralitzada:
 • Detecció i proposta de transformació d'aules segons necessitats de capacitat, electrificació, mobiliari i altres possibles millores.
 • Previsió de noves necessitats d'espais.
 • Codificació de nous espais o recodificació dels transformats.
 • Modificació de nom, tipus, capacitat i responsabilitat en espais de gestió centralitzada.
 • Actualització en UXXI.
 • Canvi d'aquesta informació en SIGUA per a la seua sincronització.
 • Revisió espais per a integració amb Gestió Econòmica.
 • Sol·licitud a Senyalística d'actualització de cartells.
 • Reassignació d'aules derivada d'obres o renovació d'equips.
Gestió d'incidències i millores de les aplicacions informàtiques:

 • Detecció d'incidències en l'aplicació informàtica UXXI:
  • Gestió, control i seguiment de les incidències a través de Quaterni.
  • Detecció, sol·licitud a OCU i seguiment de noves funcionalitats de l'aplicació informàtica UXXI.
 • Detecció d'incidències en l'aplicació d'Espais Docents i Exàmens per al control i gestió de:
  • Consulta d'horaris per a les consergeries.
  • Introducció d'exàmens per als centres.
  • Gestió d'Exàmens per a Gestió d'Espais.
  • Fitxa de l'aula.
  • Sincronització dades SIGUA-UXXI.
  • Administració.
  • Trasllat i seguiment d'aquestes incidències al Servei d'Informàtica a través d'UACloud.
  • Detecció i sol·licitud al Servei d'Informàtica de millores per a l'aplicació Espais Docents i Exàmens a través d'UACloud i posterior seguiment.
Gestió i seguiment d'incidències en el formulari per a sol·licitud addicional d'aules.

Seguiment de les característiques físiques de les aules en cooperació amb les consergeries:

 • Seguiment de les característiques físiques de les aules de gestió centralitzada, per a la seua actualització, amb motiu de canvis per obres o altres modificacions.
 • Introducció d'aquestes dades en l'aplicació informàtica UXXI.
 • Cooperació amb el Servei d'Informàtica per al manteniment de la fitxa de cada aula de gestió centralitzada en la web.
 • Detecció i seguiment de les incidències de les aules i trasllat als serveis oportuns.

Preparació de les aplicacions informàtiques i arxius per al procés d'assignació i reserva d'espais, cada curs acadèmic:
 • Càrrega de dades en UXXI i actualització d'arxius per a l'assignació inicial.
 • Habilitar les convocatòries i períodes d'exàmens oficials de cada curs acadèmic en l'aplicació d'Espais Docents i Exàmens.
 • Coordinació amb la Sotsdirecció d'Espais Docents per a l'assignació inicial d'aules als Centres.

Realització d'informes:

 • Informes de capacitats d'aules.
 • Informes de característiques d'aules.
 • Informes d'ocupació d'espais.
 • Informes per a dades de qualitat i Memòria Anual de la UA
Coordinació amb altres unitats:

 • Amb les secretaries de Centres i Departaments.
 • Amb el personal de les consergeries dels edificis.
 • Amb el personal administratiu d'altres serveis i unitats de la UA.
 • Amb l'Oficina Tècnica en cas d'obres o deficiències en les aules.
 • Amb el Servei d'Informàtica.
 • Amb SIGUA.
 • Amb el Servei de Gestió Econòmica (Patrimoni i Inventari) per al manteniment de la Base de dades d'Espais en UXXI-Econòmic.
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència per a l'equipament audiovisual de les aules.
 • Amb la Unitat de Verificació d'espais i lloguers.
 • Amb la Sotsdirecció de Gestió Acadèmica: calendaris acadèmics, grups, nous estudis, etc.
 • Amb l'Oficina de Cooperació Universitària responsable de l'eina informàtica UXXI
Manteniment de la pàgina web.