Procediments de treball

Mapa de processos

Mapa de processos

Catàleg de procediments clau

PC1. Planificació del curs acadèmic

PC01.1 Elaboració de la proposta de calendari acadèmic

PC01.2 Elaboració de la proposta del calendari d'accions de gestió acadèmica

PC01.3 Obertura del curs acadèmic i còpia d'exercici

PC2. Càrrega i manteniment dels plans d'estudi

PC02.1 Plans d'estudis nous. Procés d'implantació. Modificacions en els plans d'estudi

PC02.2 Adscripció d'assignatures a departaments i àrees de coneixement

PC02.3 Catàleg de lliure elecció

PC03. Gestió i coordinació del procés de matrícula

PC03.1 Elaboració del document de planificació de matrícula

PC03.2 Coordinació dels processos necessaris per a la matrícula

PC03.3 Definició de l'oferta acadèmica anual

PC03.4 Campanya d'infomatrícula i automatrícula. Becaris/àries de suport a la matrícula

PC03.5 Manteniment d'activitats per assignatura i any

PC03.6 Traspàs de matrícula

PC03.7 Planificació de rebuts

PC03.8 Gestió de pagaments per transferència bancària de taxes emeses per UXXI

PC03.9 Conciliació de pagaments de rebuts negatius en Universitas XXI-AC

PC03.10 Generació de rebuts negatius en processos de devolució de taxes

PC03.11 Modificacions de matrícula de cursos anteriors

PC03.13 Bloqueig d'expedients en UXXI-AC grau

PC03.14 Bloqueig d'expedients en UXXI-AC màster

PC03.15 Emissió de rebuts

PC4. Organització i coordinació del procés de gestió d'actes

PC04.1 Organització i coordinació del procés de gestió d'actes

PC5. Gestió i coordinació de l'expedient acadèmic

PC05.1 Expedients acadèmics. Canvi de número d'identificació

PC05.2 Defunció d'estudiant

PC05.3 Avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions

PC7. Coordinació del desplegament de normes i procediments de gestió acadèmica

PC07.1 Elaboració i modificació de normes de gestió acadèmica

PC8. Administració centralitzada d'UXXI-AC

PC08.1 Gestió de la seguretat en UXXI-AC. Manteniment de perfils i usuaris

PC08.2 Alta de professorat extern

PC08.3 Transferència de dades d'UXXI-RRHH a UXXI-AC. Sincronització

PC08.5 Gestió de la unitat centralitzada

PC9. Planificació d'espais i equipament docent

PC09.1 Planificació dels espais i el seu equipament docent

PC10. Manteniment de dades d'espais docents: característiques i equipament

PC10.1 Creació, manteniment i actualització d'espais docents

PC10.3 Manteniment i actualització de dades de les característiques físiques dels espais docents

PC10.4 Creació i manteniment de la taula d'activitats no específiques en UXXI

PC10.5 Manteniment de dades de l'equipament audiovisual

PC11. Assignació i reserva d'espais i d'equipament audiovisual

PC11.1 Cessió d'espais a entitats externes a la Universitat d'Alacant

PC11.2 Assignació inicial d'aules per al curs acadèmic

PC11.3 Assignació addicional d'aules per al curs acadèmic

PC11.4 Assignació d'aules per a exàmens

PC11.5 Gestió de l'ús d'espais en horari no lectiu per a activitats internes

PC11.6 Gestió del cobrament per la cessió temporal d'espais

PC11.7 Adquisició, assignació i instal·lació d'equips audiovisuals

PC11.8 Préstec d'equips audiovisuals

PC12. Manteniment de l'equipament audiovisual

PC12.1 Manteniment del material audiovisual

PC12.2 Custòdia de l'equipament audiovisual

PC12.3 Tramitació de factures d'equipament audiovisual

PC13. Coordinació de consergeries i aules d'informàtica de lliure accés

PC13.1 Coordinació d'activitats i personal de consergeries

PC14. Informació a les usuàries i els usuaris

PC14.1 Elaboració de guies de gestió acadèmica

PC14.2 Manteniment i actualització de la pàgina web

PC15. Formació d'usuàries i usuaris

PC15.1 Formació i informació d'usuaris de l'equipament audiovisual

PC15.2 Formació i informació d'usuaris d'UXXI

PC16. Gestió d'incidències

PC16.1 Gestió d'incidències d'espais docents

PC16.2 Gestió d'incidències de gestió acadèmica

PC17. Realització d'informes

PC17.1 Realització d'informes