Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
  Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Presentació

El Servei de Gestió Acadèmica és una unitat administrativa centralitzada relacionada funcionalment amb diversos vicerectorats. Destaca la vinculació que té amb Estudis, Ordenació Acadèmica, Estudiants i Campus.

La missió del Servei de Gestió Acadèmica és gestionar els processos administratius relacionats amb l'activitat acadèmica i els espais docents amb criteris d'eficàcia, eficiència, professionalitat i responsabilitat social, en col·laboració amb les diferents unitats de la Universitat d'Alacant, per a facilitar el desenvolupament de la docència i el compliment de la normativa vigent.

ORGANIGRAMA


EQUIP I FUNCIONS

Direcció del servei

Director del Servei: Carles Pérez Orihuel

e-mail: carles.perez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 9307

Ubicació: 0028PB027

Sotsdirecció de Coordinació Acadèmica i Estudis

Sotsdirectora: Carmen Romero-Hombrebueno Plaza

e-mail: mc.romero@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2844

Ubicació:0028PB026

Funcions
 • Establiment de criteris generals de gestió dels plans d'estudi i d'aplicació de la normativa vigent amb les unitats administratives responsables (centres, departaments, serveis, altres unitats, etc.)
 • Manteniment de la normativa acadèmica i econòmica que ha de tenir en compte el programa informàtic de gestió acadèmica (Universitas XXI). Supervisió de la seua aplicació.
 • Anuncis generals i oficials en campus virtual a tot l'alumnat
 • Gestió centralitzada de les modificacions de l'aplicació informàtica Universitas XXI, en coordinació amb els centres i el servei d'informàtica.
 • Coordinació de les actualitzacions d'Universitas XXI (instal·lació de versions). Manteniment de la Web de la unitat.
 •  Mòdul d'Horaris en Universitas XXI:
  • Actualització del calendari acadèmic i laboral.
 • Mòduls de Recursos Docents de l'aplicació informàtica Universitas XXI:
  • Coordinació amb el servei d'informàtica dels processos d'obertura d'any acadèmic.
  • Còpia de dades d'exercici: definició de criteris de còpia de dades amb els centres i gestió del procés de còpia.
  • Gestió de la sincronització de dades entre els programes informàtics de gestió de personal (UXXI-RRHH) i de gestió acadèmica (UXXI-AC).
  • Coordinació amb els serveis d'informàtica i de gestió de personal dels processos de còpia de dades entre ambdues aplicacions.

Sotsdirecció d'Espais Docents

Sotsdirectora d'Espais Docents: Loles Pulido Escolano

e-mail: loles.pulido@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2318

Ubicació:0028PB026

Unitat de Coordinació Acadèmica de Centres

Ubicació: 0028PB092

 

Gestora Cap: Amparo Penalva Verdú

e-mail: amparo.penalva@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2719

Gestora: Geli López Gómez

e-mail: ma.lopez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2932

Gestora: Sonia Blasco

e-mail: sonia.blasco@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2719

Funcions
 • Oferta anual d'assignatures en Universitas XXI:
  • Coordinació amb els centres i el servei d'Informàtica dels processos d'introducció massiva de dades.
  • Actualització de les taules d'oferta per pla d'estudis i curs academico.
 • Matrícula de l'alumnat dels plans d'estudi de primer i segon cicle (oficials i propis), doctorat, postgrau no oficial, màsters oficials, mobilitat, cursos especials, matrícula extraordinària i de la universitat permanent:
  •  Col·laboració amb la unitat de normativa en l'elaboració de la proposta de la normativa aplicable (procediment de matrícula) i la determinació de calendari de matrícula (dates i torns).
  •  Coordinació amb el servei d'Informàtica per al càlcul de la cita de matrícula i la corresponent càrrega de dades en Universitas XXI.
  •  Coordinació amb el Servei d'Alumnat per a la distribució de torns de matrícula de l'alumnat procedent de la preinscripció de primer curs, així com de la proposta del text per a la publicació en premsa.
  • Coordinació amb les unitats responsables de la preinscripció de l'alumnat no inclòs en el paràgraf anterior per a la distribució de torns de matrícula (centres, Escola de Doctorat, UPER, mobilitat, etc.)
  •  Comunicació de les cites de matrícula
  •  Col·laboració amb la unitat de normativa i planificació en el disseny del tipus i contingut de la comunicació.
  •  Coordinació dels processos d'emissió i distribució amb les unitats responsables dels estudis i el servei d'Informàtica.
  •  Grups de matrícula en Universitas XXI: establiment dels criteris de contingut i supervisió dels mateixos.
  •  Aplicació informàtica d'automatrícula d'Universitas XXI (en col·laboració amb el servei d'Informàtica i d'acord amb els criteris consensuats amb els centres):
  •  Configuració de l'aspecte i contingut de l'aplicació.
  •  Definició de processos i accions a realitzar per l'alumnat en l'aplicació.
  •  Manteniment dels textos d'ajuda.
  •  Beca de col·laboració per a la campanya d'automatrícula: formació als becaris/as en l'ús de l'aplicació d'automatrícula.
  •  Seguiment i resolució d'incidències en el procés de matrícula.
  •  Comptes de correu electrònic de l'alumnat de nou ingrés: col·laboració amb el servei d'Informàtica en el disseny de models, contingut del text de comunicació, així com   els processos de generació i introducció de dades en Universitas XXI.
 •  Taxes acadèmiques i administratives (Universitas XXI)
  •  Actualització d'imports, segons la normativa aplicable (taxes i bonificacions o descomptes).
  •  Coordinació de processos de generació de rebuts de matrícula, amb el servei d'Informàtica, beques i centres. Excepte para els plans d'estudis de cursos especials, universitat permanent i postgrau no oficial.
  • Coordinació de processos d'impressió massiva o individual dels rebuts de matrícula amb forma de pagament en efectiu (amb centres i sercicio d'Informàtica).
  • Coordinació de processos de generació de remeses bancàries de rebuts domiciliats, gestió del cobrament de les mateixes i impressió i distribució de cartes d'avís de cobrament en compte.
  •  Manteniment en Universitas XXI dels terminis de pagament i venciments dels rebuts de matrícula.
  • Coordinació dels processos de gestió de morositat i impagats dels rebuts de matrícula amb els centres i el servei d'Informàtica.
  • Formes de pagament dels rebuts: manteniments en Universitas XXI. Coordinació dels processos de gestió.
  • Gestió d'incidències en els cobraments (regularització) en col·laboració amb el servei d'Informàtica.
  • Devolucions de taxes: generació de rebuts negatius. Actualització de dades de devolucions de taxes de les liquidacions efectuades pel servei d'Alumnat.
  • Rebuts de moviments (taxes diferents de matrícula): coordinació de processos de generació, impressió i gestió dels mateixos.
  • Liquidació del segur escolar obligatori i de les assegurances voluntàries.
  • Informes de taxes no ingressades per Famílies Nombroses per al Ministeri d'Educació i Ciència i per a la Generalitat Valenciana. Validació de dades i coordinació dels processos d'auditoria.
  • Rebuts: disseny de models i actualització de textos.
  • Manteniment dels motius d'anul·lació de matrícula i les seues conseqüències en Universitas XXI.
  • Gestió dels traspassos de taxes de matrícula en Universitas XXI.
 • Modificacions de matrícula de cursos acadèmics anteriors a l'actiu en Universitas XXI.
 • Unitat centralitzada de centres en períodes vacacionals: control de torns, convocatòria, coordinació de tasques que poden realitzar aquestes unitats i activació en Universitas XXI.
 • Gestió d'Actes en UXXI:
  • Manteniment dels sistemes de convocatòries.
  • Manteniment dels sistemes de qualificacions.
  • Coordinació dels processos d'obertura i tancament en les diferents convocatòries.
  • Coordinació amb el servei d'Informàtica dels processos de comunicació al professorat d'actes pendents de tancament.
  • Gestió centralitzada de les modificacions en les dades del professorat responsable de qualificació de l'acta, si aquestes es produeixen una vegada obertes les preactas de cada convocatòria.
 • Beques i exempcions de pagament de matrícula:
  •  Coordinació dels processos de denegació de beques i ajudes (MEC i GV) en Universitas XXI, en col·laboració amb el servei d'Alumnat i els centres.
 • Expedients en Universitas XXI:
  •  Coordinació amb el servei d'Informàtica i el servei d'Alumnat dels processos d'obertures massives d'expedients d'acord amb els resultats de la preinscripció de l'alumnat de primer curs, segons els criteris acordats amb els centres.
  •  Coordinació dels processos d'obertures massives d'expedients d'acord amb els resultats de la preinscripció de l'alumnat no inclòs en el paràgraf anterior, amb el servei d'Informàtica i les diferents unitats responsables de la preinscripció d'aquest alumnat (centres, Escola de Doctorat, departaments, UPER, mobilitat, etc.).
 •  Formació i suport a usuaris/as d'Universitas XXI-AC en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 •  Confeccions de manuals d'ús d'Universitas XXI en l'àrea de la seua competència.
 •  Manteniment de la web de la unitat.

Unitat de Normativa i Planificació

Ubicació: 0028PB092

Gestor en cap: José Segundo Álvarez

e-mail: js.alvarez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2394

Gestora: María José Alonso

e-mail: mj.alonso@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2394

Auxiliar de Servei: Sergio María Rivas

e-mail: sergio.maria@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2329

Auxiliar de Servei: Ana Elisa González Cáceres

e-mail: elisa.gonzalez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2329

Auxiliar de Servei: Clara Isabel Sánchez Cabral

e-mail: clara.sanchez@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2344

Auxiliar de Servei: Jesús Martínez Castillo

e-mail: jesus.castillo@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2344

Auxiliar de Servei: Francisco Javier Miquel Picó

e-mail: fj.miquel@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2874

Auxiliar de Servei: Carolina Gómez-Pastrana Martín

e-mail: carolina.gomezpastrana@ua.es

Telèfon: 965903400 Ext. 2874

Funcions
 • Col·laboració amb el vicerectorat competent en la tramitació de la creació, reforma i modificació dels plans d'estudis conduents a títols universitaris oficials i títols propis de pregrau de la Universitat d'Alacant.
 • Participació en el disseny de l'estratègia d'implantació de nous plans, en col·laboració amb la unitat de plans d'estudi.
 • Elaboració de la proposta de calendari acadèmic oficial de la Universitat d'Alacant.
 • Manual de gestió acadèmica:
  • Elaboració i revisió de normatives internes en matèria de gestió acadèmica, en col·laboració amb les unitats responsables de la seua aplicació.
  • Elaboració i revisió de procediments administratius de gestió en matèria de gestió acadèmica, en col·laboració amb les unitats responsables de la seua aplicació.
  • Actualització legislativa d'àrea de gestió acadèmica.
  • Manteniment de la web del manual de gestió acadèmica
 • Gestió del registre de correspondència del Servei de Gestió Acadèmica (postal i electrònic).
 • Comunicació de les cites de matrícula: disseny del tipus i contingut de la comunicació, en col·laboració amb la unitat de coordinació acadèmica i de centres.
 • Documentació dels sobres de matrícula. Coordinació dels processos d'elaboració, subministrament i distribució.
 • Beca de col·laboració per a la campanya d'automatrícula:
  • Col·laboració amb l'Oficina d'Informació i el vicerectorat competent en l'elaboració de la convocatòria.
  • Definició de les tasques a realitzar pels becaris. Organització de torns.
 • Control i supervisió del seu compliment.
 • Coordinació de les tasques a realitzar pels auxiliars de servei amb destinació en les sales informàtiques de lliure accés.
 • Gestió econòmica del servei de gestió acadèmica.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Assessorament en l'àrea de competència en matèria d'aplicació i interpretació de la normativa de gestió acadèmica vigent a les unitats responsables.
 • Coordinació de la posada en funcionament de les accions de millora incloses en el pla estratègic i en el pla d'avaluació de serveis, relatives a les àrees de competència de les unitats de la sotsdirecció de coordinació acadèmica i d'estudis del servei de gestió acadèmica.
 • Control i supervisió de la seua cumplimiento
 • Coordinació de les tasques a realitzar pels auxiliars de servei amb destinació en les sales d'informàtica de lliure accés.
 • Gestió econòmica del servei de gestió acadèmica.
 • Manteniment de la web de la unitat.
 • Assessorament en l'àrea de competència en matèria d'aplicació i interpretació de la normativa de gestió acadèmica vigent a les unitats responsables.
 • Coordinació de la posada en funcionament de les accions de millora incloses en el pla estratègic i en el pla d'avaluació de serveis, relatives a les àrees de competència de les unitats de la sotsdirecció de coordinació acadèmica i d'estudis del servei de gestió acadèmica.
 • Assegurances d'accidents obligatori i voluntaris: actualització i publicació web de la informació relativa a cobertures, centres d'assistència, tarifes, etc.

Unitat de Planes d'Estudis

Ubicació: 0028PB092

Gestor en cap: Manuel Maroto Ruíz

e-mail: js.alvarez@ua.es

Telèfon: 965903890

Gestor: Fernando Soler Cremades

e-mail: fernando.soler@ua.es

Telèfon: 965903890

 

Funcions
 • Planes d'estudi de primer i segon cicle (oficials i propis), doctorat, postgrau no oficial, màsters oficials, mobilitat, cursos especials,  matrícula extraordinària i de la universitat permanent.
  • Col·laboració amb el vicerectorat competent en l'elaboració dels plans d'estudi.
  • Participació, en col·laboració amb la unitat de normativa i planificació, en el disseny de l'estratègia d'implantació de nous plans d'estudi.
  • Elaboració, en col·laboració amb els centres responsables de l'estudi, dels grafs corresponents. Càrrega i actualització de dades en Universitas XXI, excepte en els plans d'estudis de postgrau no oficials i cursos especials. Càrrega d'arcs personalitzats.
  • Manteniment dels prerrequisitos i incompatibilitats en Universitas XXI, excepte en els plans de postgrau no oficials i cursos especials.
 • Convalidacions i adaptacions:
  • Càrrega i actualitzacions de taules en Universitas XXI.
  • Coordinació dels processos d'adaptacions massives d'expedients.
 • Accés: Manteniment de tipus, subtipos i valors associats en Universitas XXI.
 • Expedients en Universitas XXI:
  • Supervisió, homogeneïtzació i coherència de dades.
  • Esborrats d'expedients: gestió dels esborrats individuals i coordinació dels processos d'esborrat massiu (depuració de dades).
  • Bloquejos d'expedient: manteniment de les taules de causes i conseqüències i gestió de bloquejos.
  • Gestió d'obertures i tancaments d'expedient individualitzats.
 • Dades personals en Universitas XXI:
  • Definició de criteris d'introducció de dades.
  • Gestió de la modificació de DNI.
 • Certificacions, diplomes i Suplement Europeu al Títol (SET) en Universitas XXI: disseny i actualització de models
 • Reconeixement de crèdits en Universitas XXI:
  • Definició de criteris i supervisió de la introducció de dades que realitza el secretariat de cursos especials.
  • Actualització de la taula d'activitats no procedents de cursos CECLEC.
  • Coordinació dels processos de reconeixement en els expedients de l'alumnat que realitzen els centres.
 • Crèdits per equivalència (pràctiques en empresa, cursos en l'estranger, treballs acadèmicament dirigits, etc.): definició de processos de gestió en Universitas XXI.
 • Trasllats d'expedients acadèmics en Universitas XXI: definició de criteris d'introducció de dades.
 • Manteniment de taules de dades de plans d'estudis en Universitas XXI:
  • Taula d'universitats
  • Taula d'estudis.
  • Taula de plans d'estudis
  • Taula de centres
  • Taula de secretaries de centres
  • Coordinació amb el servei d'informàtica del manteniment de les taules geogràfiques en Universitas XXI (municipis, províncies, estats, etc.).
  • Taula d'assignatures (codificació, nom, descriptores, crèdits, departament responsable).
  • Taula dels graus d'experimentalitat dels estudis
  • Manteniment idiomàtic de les bases de dades de plans d'estudi: coordinació de les tasques de traducció al valencià i a l'anglès.
 • Catàleg de lliure elecció en Universitas XXI: coordinació del procediment d'introducció de dades, ajust a la normativa, revisió i supervisió de la càrrega definitiva de dades en Universitas XXI amb les unitats responsables (departaments, centres i servei d'informàtica). Control sobre la funcionalitat de modificació de caràcter d'assignatures en campus virtual.
 • Gestió d'altes i baixes d'usuaris d'Universitas XXI.
 • Gestió de perfils d'accés a Universitas XXI.
 • Recursos Docents en Universitas XXI:
  • Actualització en Universitas XXI de la taules de dades de departaments, àrees de coneixement i relació entre departaments i àrees.
  • Coordinació amb els departaments i el VOAP dels processos d'introducció de dades d'organització docent de les assignatures.
  • Gestió del Pla Docent de les assignatures no associades a cap departament de la UA.
  • Manteniment de les taules de tipus d'activitats
  • Manteniment de la taula de composició d'activitats per assignatura i curs acadèmic. Activitats compartides.
  • Manteniment de la taula de professors externs
 • Horaris en Universitas XXI:
  • Coordinació dels processos d'introducció de dades.
 • Formació i suport a usuaris d'Universitas XXI-AC en l'àrea de la seua competència. Interpretació i solució de problemes.
 • Confecció de manuals d'ús d'Universitas XXI en l'àrea de la seua competència.
 • Manteniment de la web de la unitat.

Unitat de Suport a la Docència

Ubicació: 0030P1034

Gestor en cap: Javier Mut

e-mail: javier.mut@ua.es

Telèfon: 965909345

Gestora: Antonia María Miralles Amorós

e-mail: antonia.miralles@ua.es

Telèfon: 965909345

Funcions

La principal funció és la solució de problemes que puguen sorgir en les unitats d'aquesta sotsdirecció i bàsicament, tot el relacionat amb els espais docents i el seu equipament audiovisual.

Respecte a l'equipament audiovisual:
 • Proposar , elaborar i coordinar procediments de treball.
 • Detectar necessitats.
 • Coordinar l'adquisició i gestió dels equips audiovisuals, tant dels instal·lats fixos en aules com del préstec d'un altre material portàtil.
 • Coordinar bases de dades.
 • Verificar instal·lacions. Supervisar un manteniment preventiu dels equips, així com una solució a les avaries.
 • Coordinar l'elaboració i publlicación, en web, de guies d'ús d'aquests equips.
Respecte als espais docents:
 • Proposar i elaborar procediments de treball.
 • Coordinació de bases de dades de les característiques de les aules i salons.
 • Planificació dels espais.
 • Coordinació de l'assignació d'espais docents per a la impartició dels estudis oficials així com de la resta d'activitats que requerisquen un espai.
 • Coordinació de la cessió dels espais tant per a usuaris i usuàries externs com a interns.
 • Estudi de les tarifes i preus públics.
Respecte a les Consergeries:
 • Proposar i elaborar els procediments de treball.
 • Coordinació de totes les consergeries respecte a l'equipament audiovisual i a l'ús dels espais docents.
 • Organitzar sessions formatives per a donar a conèixer tant els procediments de treball com l'ús dels equips audiovisuals.
 • Impartir cursos de benvinguda al personal destinat en consergeries.
I, en general:
 • Proposar l'ús d'eines informàtiques que faciliten les labors d'aquestes tres unitats.
 • Supervisió de les pàgines web.

Unitat de Gestió d'Espais

Ubicació: 0028PB093

Correu de contacte: gestespais@ua.es

Gestora Cap: Celia Martínez Vallejo

e-mail: celia.martinez@ua.es

Telèfon: 965903461. 965903400 x 2656

Gestora: Maribel Valero

e-mail: maribel.valero@ua.es

Telèfon: 965903400 x 2656

Gestor: Salvador Parada Contreras

e-mail: salvador.parada@ua.es

Telèfon: 965903400 x 2656

Gestora: Mercedes Ortega Sancho

e-mail: mercedes.ortega@ua.es

Telèfon: 965903461

Funcions

Gestió d'espais de gestió centralitzada i control de la seua ocupació:

 • Aules de teoria.
 • Aules d'informàtica.
 • Aules de videoconferència.
 • Aules MAC.
 • Laboratori de creació multimèdia.
 • Aules experimentals.
 • Uns altres.

Tot aquest treball es recolza en l'eina informàtica UXXI i en desenvolupaments propis del Servei d'Informàtica de la UA, que permeten que tota la informació estiga disponible en campus virtual.

Codificació d'espais i actualització en l'aplicació informàtica UXXI:

 • Codificació de nous espais.
 • Modificació de nom, tipus, capacitat i  responsabilitat en espais de gestió centralitzada.
 • Comunicació d'aquesta informació a SIGUA

Assignació d'espais per a docència d'estudis oficials:

 • Assignació inicial d'aules als Centres per a estudis oficials per a cada curs acadèmic.
 • Assignació addicional: reassignació i reajustaments d'aules als Centres per modificacions, increments o anul·lacions.
 • Assignació d'aules per als exàmens de les convocatòries oficials establides en el calendari acadèmic de cada curs.
 • Assignació d'aules per a les proves d'avaluació contínua realitzats durant el curs acadèmic.
 • Assignació d'aules per a Doctorats, TFG i TFM.
 • Assignació d'aules per a tutories i pràctiques d'estudiants.

Assignació d'espais per a la resta d'activitats de la UA:

 • Estudis propis (Experts, Especialistes i Màsters).
 • Cusos de CONTÍNUA.
 • Cursos del Centre Superior d'Idiomes.
 • Activitats del Vicerectorat d'Estudiants.
 • Activitats sol·licitades pel Consell d'Estudiants.
 • Universitat Permanent.
 • Jornades, xarrades i conferències.
 • Olimpíades i proves organitzades pels Centres.
 • Visites organitzades per Protocol.
 • Escola d'Estiu.
 • Reunions.
 • Assignació d'espais per a qualsevol activitat docent, acadèmica o cultural organitzada per les diferents Unitats d'aquesta universitat (Selecció i Formació, Servei de Llengües, Cultura i Esports, Seccions Sindicals, HISSE, FUNDEUN, Fundació General.).

Gestió d'incidències i millores de les aplicacions informàtiques:

 • Detecció d'incidències en el programa informàtic UXXI.
 • Gestió, control i seguiment de les incidències a través de Quaterni.
 • Detecció, sol·licitud a OCU i seguiment de noves funcionalitats de l'aplicació informàtica UXXI.
 • Detecció d'incidències en els desenvolupaments propis del Servei d'Informàtica de Gestió d'Espais i Gestió d'Exàmens.
 • Trasllat i seguiment d'aquestes incidències al Servei d'Informàtica a través d'UACloud.
 • Detecció, sol·licitud al Servei d'Informàtica i seguiment de millores per a les aplicacions de Gestió d'Espais i Gestió d'Exàmens a través d'UACloud.
 • Cooperació amb el Servei d'Informàtica per a la creació d'una fitxa de cada aula de gestió centralitzada en la web.

Seguiment de les característiques físiques de les aules en cooperació amb les consergeries:

 • Remissió de l'informe de les característiques físiques de les aules de gestió centralitzada a les consergeries, cada dos cursos acadèmics, per a la seua actualització.
 • Càrrega i posterior actualització d'aquestes dades en l'aplicació informàtica UXXI.
 • Manteniment i actualització en la web de les característiques de les aules de gestió centralitzada.

Realització d'informes:

 • Realització d'informes d'ocupació d'espais.
 • Realització d'informes de capacitats d'aules.
 • Previsió de noves necessitats d'espais.
 • Realització d'informes per a dades de qualitat i per a la Memòria Anual de la UA.

Altres funcions:

 • Realització de càrrecs interns derivats de despeses extraordinàries.
 • Elaboració i manteniment de la pàgina web de la Unitat.

Coordinació amb altres unitats:

 • Amb les secretaries de Centres i Departaments.
 • Amb el personal de les consergeries dels edificis.
 • Amb el personal administratiu d'altres serveis i unitats de la UA.
 • Amb l'Oficina Tècnica en cas d'obres o deficiències en les aules.
 • Amb el Servei de Seguretat en cas d'obertures o tancaments d'edificis en horaris extraordinaris.
 • Amb el Servei d'Informàtica.
 • Amb SIGUA.
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència per a l'equipament audiovisual de les aules.
 • Amb la Unitat de Verificació d'espais i lloguers.
 • Amb la Sotsdirecció de Gestió Acadèmica: calendaris acadèmics, grups, nous estudis, etc.
 • Amb l'Oficina de Cooperació Universitària responsable de l'eina informàtica UXXI

Unitat de Verificació d'Espais i Lloguers

Ubicació: 0028PB093

Correu de contacte: verifica.espais@ua.es

Gestora Cap: Juana María Molina

e-mail: molina.mora@ua.es

Telèfon:965909906

Gestora: María José Nieto Palacios

e-mail: mj.nieto@ua.es

Telèfon:965909906

Funcions

Gestió de lloguers i cessions a usuàries i usuaris externs:

 • Obertura d'expedients
 • Tarifes
 • Gestió de les fiances
 • Condicions
 • Notificació
 • Coordinació i assignació dels espais en l'aplicació informàtica UXXI
 • Facturació
 • Gestió i cobrament de despeses extres

Gestió dels Salons d'Actes per a activitats internes:

 • Congressos, Jornades, Seminaris
 • Activitats del Servei de Cultura
 • Activitats del Servei de Llengües
 • Activitats del Servei d'Esports
 • Activitats del Vicerectorat d'Estudiants
 • Activitat de l'HISSE
 • Activitats de Protocol
 • Activitats del Centre Superior d'Idiomes
 • Activitats de la Universitat Permanent
 • Activitats del Consell d'Estudiants
 • Activitats de la Fundació General i Fundeun
 • Activitats dels Cursos d'Especialització, Màsters i Estudis propis
 • Activitats dels Centres, Departaments i Instituts Universitaris
 • Activitats dels Sindicats
 • Activitats del Parc Científic

Detecció d'incidències i millores de les aplicacions informàtiques:

 • Detecció d'incidències en els desenvolupaments propis del Servei d'Informàtica d'Horaris i trasllat a la unitat corresponent
 • Sol·licitud de noves millores de les aplicacions informàtiques a la unitat corresponent

Realització d'informes:

 • Realització d'informes de lloguers i la seua productivitat econòmica per a la UA sol·licitats pel Vicerectorat de Campus i Tecnologia
 • Realització d'informes per a dades de qualitat i per a la Memòria Anual de la UA

Seguiment de les característiques dels salons d'ús centralitzat, en cooperació amb  les Consergeries:

 • Manteniment i actualització d'aqueixes dades en la web

Uns altres:

 • Realització de càrrecs interns derivats de despeses extraordinàries
 • Elaboració i manteniment de la pàgina WEB

Coordinació amb altres unitats:

 • Amb el personal de les Consergeries dels edificis
 • Amb l'Oficina Tècnica
 • Amb la Unitat de Suport a la Docència
 • Amb la Unitat de Gestió d'Espais
 • Amb la Seu Ciutat d'Alacant
 • Amb el Servei de Seguretat
 • Amb el Servei de Manteniment
 • Amb el Servei de Gestió Econòmica
 • Amb Control Pressupostari
Peticions, consultes i incidènciesPREGUNTES MÉS FREQÜENTS