Trasllat d'expedient

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

 

0. Definició

És el procés acadèmic-administratiu que, a instàncies de l'alumne i prèvia resolució expressa d'admissió de la Universitat o Centre de destinació, permet a qualsevol alumne que estiga cursant o vulga cursar ensenyaments oficials i amb validesa en tot el territori nacional, iniciar, continuar o simultanejar els seus estudis en una altra Universitat o en la mateixa (en el mateix o diferent Centre) en què els haguera iniciat o en la qual, si escau, li corresponia inicialment per a fer-ho.

1. Trasllat d'expedient per a iniciar estudis

a) En els estudis amb LMA s'haurà de sol·licitar plaça a través de la preinscripció seguint el procediment especialment establit a aquest efecte. L'admissió i la matrícula en el Centre estaran condicionades al fet que l'alumne reunisca els requisits acadèmics aprovats per la Junta de Govern de la Universitat d'Alacant. És competència del Degà o Director l'aplicació d'aquests criteris.

b) En els estudis sense LMA la sol·licitud de plaça es presentarà en la Secretaria del Centre. Els terminis seran: de l'1 al 20 de juliol i de l'1 al 10 d'octubre. La resolució correspondrà al Degà/a o Director/a.

Requisits d'admissió:

Als alumnes que acadèmicament pertanguen a un districte universitari diferent al de la Comunitat Valenciana i sol·liciten cursar estudis sense LMA, se'ls podrà admetre en els següents suposats:

a) Per canvi justificat de residència: trasllat laboral forçós del cap de família o del sol·licitant amb alta en la Seguretat Social, o bé empadronament amb un mínim de 3 mesos corresponent al sol·licitant i altres membres de la unitat familiar (el temps mínim d'empadronament haurà de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds).

b) Per a cursar estudis que no s'imparteixen en el districte universitari que inicialment li correspon.

c) Per motius personals, àdhuc no concorrent els requisits enumerats anteriorment, podrà ser admès a criteri del Centre.

Amb caràcter general aquells alumnes que no hagen superat cap assignatura de primer curs d'un estudi entre les convocatòries de juny i setembre, se'ls admetrà, en altres estudis, per una sola vegada. En cas que per segona vegada no supere cap assignatura de 1er curs hauran d'esperar 1 any per a poder iniciar altres estudis en aquesta Universitat.

Per a iniciar estudis deº 2 cicle veure normes d'accés als estudis de la Universitat d'Alacant: Accés 2 cicle.

2. Trasllat d'expedient per a continuar estudis conduents a la mateixa titulació

a) En els estudis amb LMA els alumnes que no tinguen superat el primer curs complet en ensenyaments no renovats o 60 crèdits en el cas d'ensenyaments renovats, en la Universitat d'origen, hauran de sol·licitar plaça a través de preinscripció (Veure punt 1.a).

b) Amb caràcter general la sol·licitud per a continuar estudis es presentarà en la Secretaria del Centre al que pertanyen aquests estudis.

La resolució correspondrà al Degà/a o Director/a.

Requisits acadèmics d'admissió:

Si no s'ha aprovat cap assignatura en primer curs no s'admetrà, salve per causes excepcionals i degudament justificades, en aquest cas la resolució correspondrà al Degà/a o Director/a. Aquesta excepció serà igualment aplicable als alumnes de la Universitat d'Alacant.

No serà admès l'alumne que, havent traslladat el seu expedient a una altra Universitat per haver esgotat el nombre màxim de convocatòries en una assignatura d'aquesta Universitat, sol·licite trasllat de nou a la mateixa per a continuar els mateixos estudis (Veure normativa de permanència).

Si s'han esgotat sis convocatòries en una assignatura troncal o en una assignatura obligatòria, que a criteri del Centre siga adaptable en el Pla d'estudis que va a continuar en aquesta Universitat, s'admetrà concedint-li una única convocatòria sempre que tinguen superats els 4/5 dels crèdits de Pla d'Estudis de la Universitat o Centre d'origen.

A l'efecte del còmput de les convocatòries esgotades en una altra Universitat s'estarà a l'establit per la norma de convalidació d'expedient.

Requisits generals:

Els alumnes amb primer curs complet aprovat en una altra Universitat hauran de tenir igual o nota superior a la de l'últim admès en aquesta Universitat en el curs acadèmic en què va iniciar els estudis. Excepcionalment i per causes sobrevingudes, el Centre podrà eximir d'aquest requisit.

Als alumnes que pertanguen a un districte universitari diferent al de la Universitat d'Alacant, se'ls admetrà en els següents suposats:

a) Per canvi justificat de residència: trasllat laboral forçós del cap de família o del sol·licitant amb alta en la Seguretat Social, o bé empadronament amb un mínim de 3 mesos corresponent al sol·licitant i altres membres de la unitat familiar (el temps mínim d'empadronament haurà de complir-se dins del termini de presentació de sol·licituds).

b) Per motius personals, en els estudis sense LMA podrà ser admès a criteri del Centre.

3. Trasllat d'expedients entre centres d'aquesta Universitat o procedents d'altres Universitats dels alumnes que han accedit a la Universitat mitjançant proves d'accés per a majors de 25 anys

Hauran de complir els següents requisits:

1º Que tinguen aprovat primer curs complet dels estudis iniciats.

2º Que se sol·licite per a continuar els mateixos estudis o per a iniciar altres nous en Centres que no tinguen LMA.

3º Que reunisquen les mateixes condicions que s'exigeixen a la resta dels alumnes en el supòsit semblant (canvi justificat de residència, etc.)

4º Que es done entre Centres iguals o de Facultat a Escola Universitària (no viceversa).

En cap cas procedirà el trasllat d'expedient per a iniciar estudis en Centres amb LMA, sent la via procedent la superació de les Proves per a Majors de 25 anys en el Centre triat.

4. Trasllats per a simultanejar estudis

(Vegeu Ordre de 28 de setembre de 1984. BOE 9 d'octubre i norma de simultaneïtat de la Universitat d'Alacant)

5. Procediment per a tramitació de trasllat d'expedient

5.1. L'alumne o l'alumna que desitge traslladar el seu expedient a un altre centre o estudis de la mateixa o diferent universitat haurà de presentar en el centre o estudis de destinació en el termini establit:

  • Sol·licitud d'admissió
  • fotocòpia de l'expedient acadèmic segellada pel centre d'origen o certificat personal original (o fotocòpia compulsada) en el qual haurà de constar, si escau, que té primer curs complet aprovat,
  • fotocòpia del pla d'estudis iniciat, i
  • documentació acreditativa dels requisits exigits en cada cas.

5.2. El centre de destinació envia a l'alumne la carta d'admissió en la qual s'acredita fefaentment que ha sigut admès per a realitzar el trasllat del seu expedient.

5.3. L'alumne presenta en el centre d'origen la carta d'admissió perquè, previ el pagament de les taxes corresponents, es formalitze definitivament el trasllat del seu expedient acadèmic.

En el cas de trasllat d'expedient d'un alumne que simultaneja estudis s'haurà de fer constar en el certificat oficial aquesta circumstància indicant els altres estudis amb els quals simultaneja.

5.4. Una vegada que la secretaria del centre d'origen haja emès la certificació oficial de trasllat, l'expedient de l'alumne quedarà tancat amb els efectes establits en la normativa d'expedient acadèmic.

5.5. Per a tots els trasllats l'admissió definitiva quedarà supeditada a la recepció del certificat oficial de trasllat i la comprovació del compliment dels requisits d'accés i de permanència.