Simultaneïtat d'estudis Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Simultaneïtat d'estudis

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

 

1. L'alumnat universitari que desitge iniciar altres estudis d'aquest mateix nivell educatiu en la Universitat d'Alacant, simultanejant-los amb els quals realitzen en el Centre en què figure el seu expedient acadèmic, haurà de procedir conforme es disposa en la present norma.

A l'alumnat que sol·licite cursar un "programa d'estudis simultanis", organitzat per la Universitat d'Alacant amb l'objectiu de facilitar la consecució simultània de dues o més títols se li exigirà com a únic requisit per a la simultaneïtat d'estudis l'admissió i matrícula en aquest programa.

2. Podran cursar-se dos estudis simultàniament, però no més de dos.

Per a poder simultanejar estudis serà condició indispensable que l'alumne tinga completament superat el primer curs o 60 crèdits en el cas d'ensenyaments renovats* dels quals ja tinga iniciats.

3. Els alumnes efectuaran la seua petició de simultaneïtat d'estudis davant el Degà o Director del Centre al que pretenguen incorporar-se.

Si el segon estudi al que es desitja accedir té límit màxim d'admissió, s'haurà de realitzar la prescripció corresponent.

4. En cas de resolució favorable, el Centre en el qual figure l'expedient remetrà al triat per l'alumne per a simultanejar estudis, còpia certificada del seu expedient acadèmic personal en la qual necessàriament hauran de constar els extrems relatius al seu ingrés en la Universitat, acreditant en el mateix, en tot cas, a l'efecte de constància de quantes incidències sobrevinguen que pogueren assortir efectes acadèmics, diligència en la qual conste l'obertura de nou expedient en el Centre triat. Així mateix, aquest últim comunicarà al Centre d'origen quantes circumstàncies puguen afectar al seu expedient en aquell.

5. S'exclouen de la possibilitat de simultaneïtat els estudis que es relacionen en l'annex.

* Text modificat per l'entrada en vigor del Reial decret 69/2000, de 21 de gener, pel qual es regulen els procediments de selecció per a l'ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reunisquen els requisits legals necessaris per a l'accés a la Universitat

ANNEX

Els alumnes i alumnes que estiguen cursant uns estudis inclosos en algun dels següents grups no podran cursar simultàniament cap altre del mateix grup.

Grup 1

 • Enginyeria tècnica en Informàtica de sistemes
 • ngeniería tècnica en Informàtica de gestió
 • Enginyeria informàtica

 

Grup 2

 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia hispànica
 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia anglesa
 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia catalana
 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia àrab
 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia francesa
 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia anglesa
 • Primer cicle de llicenciatura en Traducció i interpretació. Inglés

 

Grup 3

 • Primer cicle de llicenciatura en Filologia francesa
 • Primer cicle de llicenciatura en Traducció i interpretació. Francès

 

Grup 4

 • Diplomatura en Ciències empresarials
 • Primer cicle de llicenciatura en Administració i direcció d'empreses
 • Primer cicle de llicenciatura en Econòmiques

 

Grup 5

 • Primer cicle d'Enginyeria química
 • Primer cicle de llicenciatura en Químiques