Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Serveis
  Servei de Gestió Acadèmica

Taxes a satisfer per prestacion de serveis acadèmics universitaris

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

 

TARIFES APLICABLES PER AL CURS 2017-2018, establides en l'annex del Decret 108/2017, de 28 de juliol (DOGV d'11 d'agost)

Tarifes aplicables per al curs 2016-2017 , establides en l'annex del Decret 97/2016 (DOGV de 17 d'agost)

 

(Capítol VI del títol V del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana) (DOCV de 22 de març de 2005). Inclou les modificacions fetes per la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, tant per la Llei 16/2010, de 27 de desembre (DOCV de 31-12-2010) com per la Llei 9/2011, de 26 de desembre (DOCV de 28-12-2011). Així mateix, també inclou el Decret 104/2011, de 26 d'agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2011-2012 (DOCV de 30 d'agost de 2011).

 

Article 140. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d’educació superior, en els ensenyaments encaminats a l'obtenció de títols oficials.

 

Article 141. Subjecte passiu

 

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que es matriculen com a alumnes en els centres i ensenyaments a què fa referència l’article anterior.

 

Article 142. Normes generals sobre tipus de gravamen

 

U. La taxa s’exigirà, dins els límits establits pel Consell d’Universitats, d'acord amb el que disposa el quadre de tarifes que figura en l’apartat u de l’article 150 d’aquesta Llei.

 

Dos. La quantia de la taxa que grava els estudis encaminats a l’obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel Consell Social de cada universitat

 

Article 143. Normes especials sobre tipus de gravamen

 

U. Els alumnes dels centres adscrits pagaran a la universitat, en concepte d’expedient acadèmic i de prova d’avaluació, el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la tarifa I de l’article 150 d’aquesta Llei. En tot cas, les altres taxes es pagaran íntegrament.

 

Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d’assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d’educació superior, abonaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a «Activitat docent» que siguen aprovats pel Consell, d’acord amb l’article 150, apartat dos, d’esta llei. Igualment, s’abonarà el 25 per 100 del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d’activitats universitàries previstes en l’article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de l’alumne, procedisca al seu reconeixement com a crèdits d’aquesta naturalesa. La resta de les taxes s’abonaran íntegrament.

 

Tres. La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d’estudi els vigents anteriorment serà gratuïta.

 

Quatre. En cas de matrícula d’assignatures o crèdits sense docència per raó d’extinció de plans d’estudi, s’abonarà a la universitat el 25 per 100 de les taxes de primera matrícula que, d’acord amb el seu nivell d’experimentalitat, s’estableixen en els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I de l’apartat u de l’article 150 d’aquesta llei, sense que siga aplicable a aquests efectes, el límit mínim de 300 euros establit en l’apartat tres de l’article 145 d’aquesta llei. Aquesta tarifa reduïda no s’aplicarà a les taxes de matrícula d’assignatures del projecte de fi de carrera o de pràctiques externes.

 

Cinc. El Consell podrà establir un import superior de la taxa per crèdit o curs complet als estudiants estrangers no nacionals d’estats membres de la Unió Europea, sense que, en cap cas, aquell import excedesca en quatre vegades el fixat en els corresponents epígrafs de la tarifa relativa a «activitat docent” que siguen aprovats pel Consell, d’acord amb l’article 150, apartat dos, d’aquesta llei, ni sobrepasse el cost efectiu del servei. En quedaran exceptuats els estudiants estrangers que acrediten la seua residència legal a Espanya. Tampoc serà aplicable el que hi ha disposat en el primer peràgraf d’aquest apartat als estudiants estrangers esmentats, respecte de la titulació que cursen amb a data 1 de gener de 2012 i fins a la finalització dels ensenyaments corresponents a aquesta. Així mateix, en el desenvolupament del decret es regularan les excepcions tant de caràcter econòmic com de cooperació amb aquells alumnes estrangers que així les acrediten.

 

Article 144. Criteris de fixació de les taxes

 

U. Els imports que cal satisfer per la realització d’estudis corresponents a l’obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent al grau d’experimentalitat de les mencionades ensenyances, i segons que es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, de conformitat amb la tarifa I, de l’apartat u, de l’article 150, d’aquesta llei.

 

Dos. En cas d’ensenyaments encaminats a l’obtenció de títols oficials no inclosos en l’apartat anterior, l’import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons que es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d’acord amb els epígrafs 1, 2 i 3 de la tarifa I de l’article 150 d’aquesta Llei.

 

Tres. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l’estudiant, per a la configuració flexible del seu currículum, seran pagats segons la tarifa establida per a la titulació que pretén obtenir, independentment del departament que impartisca aquests crèdits.

 

Article 145. Exercici del dret de matrícula

 

U. Les universitats establiran el mínim i màxim de crèdits en què es poden matricular els alumnes i les alumnes en cada curs acadèmic o període corresponent, els quals s’hauran d’atendre, en formalitzar les seues matrícules, al que establisquen les universitats en les seues respectives normes de règim acadèmic, progrés i permanència.

 

Dos. L’import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no càpia una matrícula per més crèdits i aquesta impossibilitat es derive de l’aplicació de la normativa de la universitat, o quan esta accepte expressament i raonadament menys nombre de crèdits

 
 Article 146. Modalitats de matrícula (queda sense contingut)

 

Article 147. Forma de pagament

 

U. El pagament de la matrícula podrà efectuar-se en un únic termini, o de forma fraccionada en dos terminis per imports iguals. En el cas de pagament únic, aquest haurà d’efectuar-se en formalitzar la matrícula. En cas de fraccionament, el primer pagament s’abonarà en el moment de formalització de la matrícula, i el segon, abans de l’inici del segon quadrimestre del curs. L’impagament d’algun dels terminis assenyalats comportarà l’anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s’hagen satisfet.

 

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, les universitats públiques valencianes, amb caràcter excepcional, i a petició de la persona interessada, podran concedir un fraccionament de pagament en terminis mensuals durant el període del curs acadèmic, sempre que aquest  pagament s’efectue íntegrament abans de la data d’inici del període d’exàmens corresponents a les matèries sobre les quals l’abonament de la matrícula no s’ha completat. L’impagament d’algun dels terminis assenyalats comportarà l’anul·lació automàtica de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s’hagueren satisfet.

 

Les universitats podran condicionar el fraccionament del pagament, en qualsevol de les seues modalitats, a la domiciliació bancària de les quanties ajornades, així com a un import mínim de matrícula.

 

No s’aplicarà el fraccionament a les taxes dels serveis complementaris d’avaluació, proves, expedició de títols i drets de Secretaria.

 

Dos. Quan, per raó de l’impagament d’una matrícula, aquesta haja sigut objecte d’anul·lació, serà exigit, com a requisit per a l’admissió a una nova matrícula, el pagament previ del total d’aquesta última.

 

Article 148. Exempcions i bonificacions

 

U. D’acord amb el que disposa el Reial Decret 1721/2007, de 21 desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i altres ajudes a l’estudi, els alumnes que reben una beca a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat estaran exempts del pagament de la taxa establida en la tarifa I de l’article 150 d’aquesta Llei.

 

Dos. Els alumnes que en formalitzar la matrícula, s’acullen a l’exempció de taxes, perquè han sol·licitat la concessió d’una beca, i posteriorment no obtinguen la condició de becaris o els siga revocada la beca concedida, estaran obligats a abonar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada dins els vint dies següents a la recepció de la notificació del pagament. La falta de pagament de la taxa esmentada comportarà l’anul•lació automàtica de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.

 

Tres. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l’estudi amb càrrec dels pressupostos generals de l’Estat, així com la Conselleria competent en matèria d'universitats, en el cas de beques a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, compensaran a les universitats l’import de les taxes no satisfetes pels alumnes becaris fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els mateixos pressupostos de les universitats respectives.

 

Quatre. L’obtenció de matrícula d’honor en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis donarà lloc en el curs immediatament posterior a una bonificació en la matrícula equivalent a l’import del nombre d’aquestes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s’efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s’haja obtingut la matrícula d’honor.

 

Cinc. Els alumnes amb matrícula d’honor en l’avaluació global del 2n curs Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d’exempció total del pagament de les taxes per matrícula.

 

Sis***.- Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents :

 

1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria especial.

 

2. Bonificació del 50% del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies nombroses de categoria general.

 

Set. Gaudiran d’exempció total del pagament de les taxes els alumnes que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes, i els seus cònjuges no separats legalment i fills (comunicat del Servei Jurídic), sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en expedient administratiu instruït a l'efecte pel procediment establit en el Reial Decret 673/1992, de 19 de juny, o per resolució judicial ferma.

 

Vuit. ** Aquest punt ha ampliat la seua cobertura, ja que s'ha vist modificat per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 (LOU), de 21 de desembre, d'Universitats, en la nova redacció que fa de la disposició addicional vint quarta. Des del 2010, això s'arreplega també en la Disposició Addicional Segona dels Decrets del Consell pels quals es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis  acadèmics universitaris per a cada curs acadèmic.

 

La redacció era: "Estaran exempts del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 65% o igual o superior al 33% sempre que, en aquest últim cas, els ingressos anuals bruts de la seua unitat familiar no superen els 60.101,22 euros."

 

Amb la modificació, els estudiants amb una discapacitat igual o superior al 33%, és a dir, els que estan compresos en l'art. 4.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE del 3 de desembre), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, tindran dret a l'exempció total de taxes i a preus públics en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari.

 

És a dir, als qui se'ls haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran discapacitat, i als pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

Cal tenir en compte que els certificats o documents que no recullen expressament que la discapacitat és provisional o que té una validesa per un període concret, no estan caducats encara que tinguen dates "llunyanes", i per tant, s'ha de considerar que tenen la condició de discapacitats.

 

Així mateix, segons informe del Servei Jurídic d'aquesta universitat de data 20 d'octubre de 2016, els/les estudiants estrangers amb una discapacitat en un grau igual o superior al 33% amb autorització de residència a Espanya, també tindran dret a l'exempció de taxes establides en el Decret Legislatiu 1/2005 que regula les taxes de la Generalitat Valenciana.

 

El text que s'inclou a continuació no pertany a la Llei de Taxes, sinó a l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 30 d'abril de 1990 (BOE núm. 111 de 09-05-1990) per la qual es regula el procediment d'expedició de determinats títols i diplomes oficials d'educació superior i postgrau.

 

Art. 8 de la citada Ordre:

Està exempt del pagament de la taxa per expedició i impressió dels títols o diplomes als quals es refereix la present ordre qui es trobe en alguna de les situacions següents:

a) haver obtingut premi extraordinari

b) ser beneficiari de família nombrosa de segona categoria i honor d'acord amb la Llei 25/1971, de 19 de juny. Els beneficiaris de família nombrosa de primera categoria abonaran el 50% de la taxa.

c) l’alumnat becari que a la terminació dels seus estudis obtinga en el grau, examen o el projecte de fi de carrera respectius la qualificació d'excel·lent, sempre que la realització d'aquestes proves estiga exigida legalment.

 

Nou. No s’abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d’estudiants de grau que obtinguen el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d’origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en què es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s’aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, no serà aplicable quan l’estudiant torne a la titulació en què es va matricular inicialment.

 

Deu. No s’abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d’estudiants que cursen programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.

 

Onze. Quan per causes justificades alienes a l’estudiant, aquest haja de realitzar per segona vegada la matrícula dels crèdits corresponents a projectes fi de carrera de titulacions anteriors no renovades conforme al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a treballs fi de grau i a treballs fi de màster, s’aplicarà la tarifa per crèdit per a primera matrícula el segon any i per una sola vegada, sempre que l’estudiant no haja presentat el treball o el projecte en el curs anterior.

 

Dotze:

  1. Exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria especial.
  2. Bonificació del 50% del pagament de les taxes regulades en aquest capítol, els de famílies monoparentals de categoria general.

 

Tretze. Gaudiran d’exempció total del pagament de les taxes regulades en aquest capítol les alumnes víctimes d’actes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l’article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.

 

Article 149. Ensenyaments de doctorat

L’import de les activitats formatives i d’investigació de cada programa de doctorat es calcularà amb el nombre de crèdits assignats a cada activitat formativa i d’investigació que l’integren.

 

Article 150. Quadre de tarifes

 

Un. Les tarifes aplicables per a la quantificació d'aquesta taxa són les que s'establirà cada any el Consell de la Generalitat en el decret corresponent.

 

Dos. Sense perjudici del que disposen els articles 2, apartat 3, i 5 d'aquesta llei, i a l'efecte de l'aplicació del quadre de tarifes de l'apartat un anterior, el Consell de la Generalitat podrà fixar-ne anualment els imports, dins dels límits assenyalats a l'efecte pel Consell d'Universitats, així com introduir-hi noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de ser remunerats mitjançant aquesta taxa.

 

Article 151. Meritació i pagament

 

La taxa es meritarà, en el cas de serveis acadèmics, en el moment en què comence la prestació del servei, és a dir, a l'inici del curs corresponent. No obstant això, excepte el que disposa l’apartat U de l’article 147 d’aquesta Llei, el pagament d’aquest s’exigirà per anticipat quan es formalitze la matrícula. Quant als serveis administratius, la taxa meritarà quan es preste servici, encara que es fará efectiva per anticipat en el moment de la sol·licitud.

 

La falta de pagament, total o parcial de la taxa, dins del termini i en la forma escaient, comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si és el cas, s'hagen satisfet.

 

** Apartat inclòs per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 (LOU), de 21 de desembre, d'Universitats, en la nova redacció que fa de la disposició addicional vint quarta.

 

Conveni entre el Govern d'Espanya y el Govern del Regne del Marroc pel qual s'aplica també la bonificació de família nombrosa als alumnes marroquins (art.4.1).

 

Peticions, consultes i incidènciesPREGUNTES MÉS FREQÜENTS