Taxes a satisfer per prestació de serveis acadèmics universitaris

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

 

TARIFES APLICABLES PER AL CURS 2020-2021, establides en l'annex del Decret 106/2020, de 7 d'agost (DOGV de 13 d'agost)

 Exempció de taxes per Ingrés Mínim Vital inclosa en el Curs acadèmic 2020-21, en virtut del Reial decret llei 20/2020 de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital

Disposició transitòria cinquena. Exempció del pagament de preus públics per serveis acadèmics universitaris.


1. Els beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital als qui es reconega aquesta condició entre els mesos de juny i desembre de 2020 estaran exempts del pagament dels preus públics per serveis acadèmics universitaris per a la realització d'estudis conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial durant el curs 2020-2021, en els termes d'aquesta disposició.


2. Sense perjudici de les exempcions generals del pagament de preus públics per serveis acadèmics universitaris, aquesta exempció s'aplicarà als beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital que hagen vist denegada la seua sol·licitud de concessió d'una beca de l'Administració General de l'Estat per a cursar estudis postobligatoris en aquest curs per superar els llindars de renda i patrimoni establits en la normativa corresponent.

3. Reglamentàriament es determinarà la compensació a les universitats per l'exempció del pagament d'aquests preus públics per serveis acadèmics.

 

LLEI 20/2017 (PDF), de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV del 30 de desembre)

 

Article 14.3-1. Fet imposable

 

1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d'educació superior, en les ensenyances conduents a l'obtenció de títols oficials.

 

2. No hi estarà subjecta:

 

a) La matrícula dels crèdits per a adaptar als nous plans d'estudi els vigents anteriorment.

 

b) L'expedició de títols, targetes, suplements o duplicats per rectificació de la menció del sexe i nom en el registre civil.

 

Article 14.3-2. Exempcions

 

Estan exempts del pagament de la taxa:

 

a) Els contribuents que formen part de l'alumnat i tinguen la condició de membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

 

D'acord amb el Conveni de Cooperació Cultural entre el Govern d'Espanya i el Govern del Regne del Marroc, fet a Rabat el 14 d'octubre de 1980 (BOE de 10 d'octubre de 1985), també s'aplica l' exempció de família nombrosa als estudiants marroquins (art.4.1).

 

b) Els contribuents que formen part de l'alumnat i siguen víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau - comunicat del Servei Jurídic - (PDF), sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haja sigut determinat en un expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma.

 

c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, com també els seus descendents de primer grau a càrrec seu menors de 25 anys.

 

d) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

 

D’acord amb l'art. 4.2 del Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE del 3 de desembre), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, es considerarà que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

Cal tenir en compte que els certificats o documents que no recullen expressament que la discapacitat és provisional o que té una validesa per un període concret, no estan caducats encara que tinguen dates "llunyanes", i per tant, s'ha de considerar que tenen la condició de discapacitats.

 

Així mateix, segons informe del Servei Jurídic d'aquesta universitat de data 20 d'octubre de 2016 (PDF), l'alumnat estranger amb una discapacitat en un grau igual o superior al 33% amb autorització de residència a Espanya, també tindrà dret a l'exempció de taxes.

 

e) En el cas del punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.3-5, els contribuents que, d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 1.721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, reben una beca amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.

 

f) Els contribuents que obtinguen matrícula d'honor en l'avaluació global del segon curs de Batxillerat o premi extraordinari. Aquesta exempció comprén el supòsit de matriculació i es gaudirà durant el primer any, i una sola vegada.

 

g) En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l'alumnat de grau que obtinga el reconeixement de crèdits, que tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen del sistema universitari públic valencià, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en la qual es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s'aplicarà per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit, i no serà aplicable quan el contribuent torne a la titulació en la qual es va matricular inicialment.

 

h) En el cas de taxes de reconeixement de crèdits, els contribuents que formen part de l'alumnat que curse programes de doble titulació organitzats per les universitats entre titulacions de la mateixa universitat.

 

i) Els contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

 

j) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

 

Art. 8 de la citada Ordre:

 

Està exempt del pagament de la taxa per expedició i impressió dels títols o diplomes als quals es refereix la present ordre qui es trobe en alguna de les situacions següents: a) haver obtingut premi extraordinari.

 

Article 14.3-3. Meritació i exigibilitat

 

1. En el cas de serveis acadèmics, la meritació es produirà en el moment en què comence la prestació del servei, això és, a l'inici del curs corresponent.

 

2. En el cas de serveis administratius, la meritació es produirà en el moment en què es preste el servei.

 

3. En el cas de serveis acadèmics, l'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es formalitze la matrícula, sense perjudici del que es disposa en l'apartat 4.

 

4. En el supòsit de matrícula, el contribuent tindrà dret a escollir la forma de pagament de les taxes establides per als diferents estudis, de manera que podrà fer efectiu el pagament d'una sola vegada, en formalitzar la matrícula, o bé de manera fraccionada, en dos terminis per imports iguals, que seran ingressats: el primer, en formalitzar la matrícula i el segon, abans de l'inici del segon quadrimestre del curs.

 

5. Sense perjudici del que estableix l'apartat 4, les universitats públiques valencianes, amb caràcter excepcional, i a petició de la persona interessada, podran concedir un fraccionament de pagament en terminis mensuals durant el període del curs acadèmic, sempre que aquest pagament s'efectue íntegrament abans de la data d'inici del període d'exàmens corresponents a les matèries sobre les quals l'abonament de la matrícula no s'ha completat.

 

Les universitats podran condicionar el fraccionament del pagament, en qualsevol de les seues modalitats, a la domiciliació bancària de les quanties ajornades, i també a un import mínim de matrícula.

 

No s'aplicarà el fraccionament a les taxes dels serveis complementaris d'avaluació, proves, expedició de títols i drets de secretaria.

 

6. En el cas de serveis administratius, l'exigibilitat de la quota o quantitat que cal ingressar es produirà amb anterioritat a la meritació, en el moment en què es faça la sol·licitud.

 

Article 14.3-4. Contribuents

 

Són contribuents d'aquesta taxa les persones que es matriculen en els centres o ensenyaments als quals es refereix el fet imposable i formen part de l'alumnat.

 

Article 14.3-5. Quota íntegra

 

1. Dins dels límits establits pel Consell d'Universitats, la quota íntegra s'obtindrà aplicant la quantitat fixa assenyalada en el quadre següent (vegeu la Llei 20/2017):

 

2. Quan per causes justificades alienes al contribuent, aquest haja de realitzar per segona vegada la matrícula dels crèdits corresponents a projectes de fi de carrera de titulacions anteriors no renovades d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a treballs de fi de grau i a treballs de fi de màster, s'aplicarà l'import per crèdit per a primera matrícula el segon any i per una sola vegada, sempre que el contribuent no haja presentat el treball o projecte en el curs anterior.

 

3. La quantia de la taxa que grava els estudis conduents a l'obtenció de títols o diplomes que no tinguen caràcter oficial serà fixada pel consell social de cada universitat.

 

4. Els contribuents matriculats en centres adscrits abonaran a la universitat, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el vint-i-cinc per cent dels imports establits en els punts 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 del quadre de l'apartat 1. En tot cas, les altres taxes s'abonaran íntegrament.

 

5. Els contribuents que obtinguen reconeixement de crèdits per raó d'altres estudis cursats en centres superiors privats o centres estrangers abonaran pels crèdits reconeguts, en concepte d'expedient acadèmic i de prova d'avaluació, el vint-i-cinc per cent de les quantitats establides en el quadre de l'apartat 1.

 

6. Els contribuents que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre d'educació superior, abonaran a la universitat el vint-i-cinc per cent dels imports establits en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1.

 

Igualment, s'abonarà el vint-i-cinc per cent del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries previstes en l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de la persona que forme part de l'alumnat, procedisca al seu reconeixement com a crèdits d'aquesta naturalesa. La resta de les taxes s'abonaran íntegrament.

 

7. En cas de matrícula d'assignatures o crèdits sense docència per raó d'extinció de plans d'estudi, s'abonarà a la universitat el vint-i-cinc per cent de les taxes de primera matrícula que, d'acord amb el seu nivell d'esperimentalitat, s'estableixen en els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l'apartat 1, sense que siga d'aplicació a aquests efectes el límit mínim de 300 euros establit en el punt 7 de l'article 14.3-7. Aquest import reduït no s'aplicarà a les taxes de matrícula d'assignatures del projecte de finalització de carrera o de pràctiques externes.

 

8. Els imports que cal satisfer per la realització d'estudis corresponents a l'obtenció de títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional es calcularan en funció del nombre de crèdits assignats a cada matèria, assignatura o activitat, atenent el grau d'experimentalitat d'aquests ensenyaments, i segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, de conformitat amb els imports del punt 1 del quadre de l'apartat 1.

 

9. En cas d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials no inclosos en l'apartat anterior, l'import del curs complet i de les assignatures soltes es calcularà segons es tracte de primera, segona, tercera o successives matrícules, d'acord amb els punts 1.1 i 1.2 del quadre de l'apartat 1.

 

10. Els crèdits corresponents a matèries de lliure elecció per a l'alumnat, per a la configuració flexible del currículum, seran abonats segons la quantia establida per a la titulació que es pretén obtenir, independentment del departament que impartisca aquests crèdits.

 

11. L'import de les activitats formatives i d'investigació de cada programa de doctorat es calcularà d'acord amb el nombre de crèdits assignats a cada activitat formativa i d'investigació que l'integre.

 

Article 14.3-6. Quota líquida

 

La quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les bonificacions següents:

 

a) Una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra, sempre que els contribuents siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general.

 

D'acord amb el Conveni de Cooperació Cultural entre el Govern d'Espanya i el Govern del Regne del Marroc, fet a Rabat el 14 d'octubre de 1980 (BOE de 10 d'octubre de 1985), també s'aplica la bonificació de família nombrosa als estudiants marroquins (art.4.1).

 

b) Una bonificació en la matrícula, equivalent al mateix nombre de crèdits que componen les assignatures en les quals s'haja obtingut la matrícula d'honor en el curs immediat anterior, sempre que l'obtenció de matrícula d'honor siga en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis.

 

Article 14.3-7. Especialitats

 

1. El Consell podrà fixar anualment els imports del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.3-5, dins dels límits assenyalats a aquest efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o serveis universitaris susceptibles de ser retribuïts mitjançant aquesta taxa. Així mateix, el Consell podrà fixar anualment els increments aplicables en cas de segona, tercera i posteriors matrícules, així com fixar els ensenyaments amb preu o grau d'experimentalitat excepcional.

 

2. El Consell podrà establir un import superior de la taxa per crèdit o curs complet a les persones que formen part de l'alumnat que siguen persones estrangeres no nacionals d'estats membres de la Unió Europea, sense que, en cap cas, aquell import excedisca en quatre vegades el fixat en el punt 1, Activitat docent, del quadre de l'apartat 1 de l'article 14.3-5.

 

Quedaran exceptuades de la indicació les persones que formen part de l'alumnat i siguen persones estrangeres que acrediten la seua residència legal a Espanya.

 

Tampoc serà aplicable el que es disposa en el primer paràgraf d'aquest apartat a les persones que formen part de l'alumnat i siguen persones estrangeres, respecte de la situació que es troben cursant en data d'1 de gener de 2012 i fins a la finalització dels ensenyaments corresponents a aquesta. Així mateix, en el desplegament del decret es regularan les excepcions tant de caràcter econòmic com de cooperació amb les persones que formen part de l'alumnat i siguen persones estrangeres que així ho acrediten.

 

3. Quan, per raó de l'impagament d'una matrícula, aquesta haja sigut objecte d'anul·lació en els dos últims cursos acadèmics, s'exigirà, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el pagament previ de l'import total d'aquesta.

 

4. La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient, de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula corresponent, sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s'hagen satisfet.

 

5. El contribuent que, en formalitzar la matrícula, s'aculla a l'exempció per taxes perquè haja sol·licitat la concessió d'una beca, i posteriorment aquesta no li siga concedida o li siga revocada, estarà obligat a abonar la taxa corresponent a la matrícula formalitzada dins dels vint dies següents a haver rebut la notificació del pagament. L'impagament d'aquesta taxa comportarà l'anul·lació de la matrícula en totes les assignatures o crèdits, en els termes previstos en la legislació vigent.

 

6. Els organismes que concedisquen les beques o ajudes a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat, així com la conselleria competent en matèria d'universitats, en el cas de beques amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, compensaran a les universitats l'import de les taxes no satisfetes per l'alumnat becat fins on arriben els crèdits autoritzats amb aquesta finalitat en el seu pressupost de despeses, sense perjudici de la compensació inclosa en els pressupostos de les universitats respectives.

 

7. Les universitats establiran el mínim i el màxim de crèdits en què es pot matricular l'alumnat en cada curs acadèmic o període corresponent, el qual s'haurà d'atenir, en formalitzar les matrícules, al que establisquen les universitats en les seues respectives normes de règim acadèmic, progrés i permanència.

 

8. L'import mínim de la matrícula efectuada per a un curs acadèmic no podrà ser inferior a 300 euros, llevat que, objectivament, no corresponga una matrícula per més nombre de crèdits i aquesta impossibilitat es derive de l'aplicació de la normativa de la universitat, o quan aquesta accepte expressament i raonadament un nombre menor de crèdits.