Permanència de l'alumnat Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Permanència de l'alumnat

Títol: PERMANÈNCIA DE L'ALUMNAT - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

Òrgan: Consell Social

Data d'aprovació: 14 de febrer de 1989

Article primer:

Els alumnes matriculats en la Universitat d'Alacant disposaran del nombre mínim de convocatòries per assignatures, així com del mínim d'anys de permanència que assenyalen les normes legals.

Article segon:

1. El nombre màxim de convocatòries efectives al fet que tenen dret els alumnes matriculats en la Universitat d'Alacant serà de sis per assignatura.

2. S'entén per convocatòries efectives aquelles en les quals l'alumne es presenta a l'examen final de l'assignatura.

3. La realització de l'examen referit a la cinquena i sisena convocatòria s'efectuarà davant un Tribunal de tres professors del Departament corresponent o d'altres afins, designat per la Junta de Centre.

Article tercer:

1. Esgotades les convocatòries al fet que es refereix l'article anterior, als alumnes que tinguen aprovades, com a mínim, 4/5 de les assignatures del Pla d'Estudis respectiu, se'ls concedirà una setena convocatòria, sempre que no hagen esgotat el termini de permanència en la Universitat.

2. L'examen corresponent a aquesta convocatòria tindrà lloc davant un Tribunal d'iguals característiques al previst en l'article segon, apartat 3, designat en aquest cas pel Rector.

Article quart (*):

1. El termini de permanència dels alumnes en la Universitat d'Alacant s'ajustarà als següents límits:

a. En aquells estudis que consten únicament de Primer Cicle: durada reglada de la carrera més dos anys.

b. En aquells estudis que consten de Primer i Segon Cicle: durada reglada de la carrera més tres anys.

c) En tot cas, no serà superior a tres anys la pròrroga de permanència en la Universitat per a aquells alumnes que hagen cursat el Primer i Segon Cicles.

2. Als efectes previstos en aquest article, s'afegirà un any més de permanència, quan es tracte d'alumnes que simultanegen els estudis universitaris amb el treball, trobant-se en condicions d'acreditar degudament aquesta circumstància.

Article cinquè:

1. Als alumnes que procedisquen d'altres Universitats, se'ls aplicarà el mateix tracte que als alumnes de la Universitat d'Alacant.

2. En tot cas, si obtenen el trasllat d'expedient a la Universitat d'Alacant, se'ls computaran les convocatòries utilitzades i els anys de permanència transcorreguts en la Universitat o Universitats de procedència.

Article sisè:

El que es disposa en les presents normes no és aplicable als alumnes de Tercer Cicl

Disposicions Transitòries

Primera: Aquells alumnes que tenint superades, almenys 2/3 de les disciplines que componen el Pla d'Estudis corresponent, i que per la vigència de la normativa que ara se substitueix no hagen pogut seguir els seus estudis en aquesta Universitat disposaran d'una última convocatòria, sempre que no hagen esgotat efectivament les sis convocatòries. L'examen d'aquesta última convocatòria s'efectuarà davant un Tribunal nomenat pel Rector conforme al previst en l'article tercer, apartat 2, d'aquestes normes.

Segona: S'estableix la vigència de les citades normes en la seua integritat a partir de pròxim curs i per als alumnes que es matriculen pro primer vegada en la Universitat.

Disposició Derogatòria

D'acord amb el que es disposa en l'article 27.2 de la Llei Orgànica de Reforma Universitària, i després de l'aprovació d'aquestes normes reguladores de la permanència en la Universitat d'Alacant pel seu Consell Social, no seran aplicable als alumnes matriculats o que es matriculen en el futur en aquesta Universitat les disposicions generals, quan s'oposen a l'establit en la present resolució.

Disposició Final

La present resolució entrarà en vigor des de la data de la seua aprovació pel Consell Social.

S'autoritza a la Junta de Govern per a dictar les disposicions necessàries en el desenvolupament i aplicació de l'establit en aquesta normativa.

* Art. 4: suspesa provisionalment la seua aplicació per acord de Junta de Govern i Consell Social de data 7 de juliol de 1993.