Modificació i anul·lació de matrícula Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Modificació i anul·lació de matrícula

 

Títol: Normativa de modificació i anul·lació de matrícula.

Òrgan: Consell de Govern de la UA.

Data d'aprovació: 20 de juliol del 2007.

 

1. MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA

 

Modificació de matrícula és el procés administrat iu que, com a conseqüència de la sol•licitud d’un estudiant, pot produir els efectes següents:

 

 

1.1 Terminis

 

El termini per a modificació de matrícula serà el que establisca el Consell de Govern en l’acord que regule la matrícula en cada curs acadèmic.

 

Una vegada transcorregut aquest termini, de manera excepcional i sempre que estiga degudament justificat, el centre podrà autoritzar la modifica ció de matrícula després d’haver estudiat cada cas.

 

En els casos en què s’haja sol•licitat adaptació/convali dació d’assignatures o crèdits, l’alumne disposarà d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del dia en què se li haja notificat la resolució, per a modificar la matrícula.

 

2. ANUL•LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA

 

L’anul•lació total de la matrícula podrà produir-se a petició de l’alumne o d’ofici per la mateixa Universitat.

 

2.1.  Anul•lació de la matrícula a petició de l’alumne

 

Els alumnes que vulguen anul•lar la matrícula hauran de presentar la sol•licitud al seu centre i hauran de tenir en compte aquestes condicions:

 

a. Hauran de sol•licitar l’anul•lació de la matrícula els alumnes que estiguen matriculats per primera vegada en el primer curs d’un estudi oficial de primer i segon cicle de la Universitat d’Alacant que, amb anterioritat al 15 de desembre, siguen admesos en altres estudis del mateix nivell i decidisquen matricular-s’hi.

 

b. Els alumnes que hagen sol•licitat examinar-se en la convocatòria extraordinària de desembre podran sol•licitar l’anul•lació de matrícula aba ns que s’inicien els exàmens finals d’aquesta convocatòria, d’acord amb les dates establides pels diferents centres.

 

c. La resta d’alumnes podran sol•licitar-la abans que s’inicien els exàmens finals de la convocatòria de febrer.

 

d. Excepcionalment, per causa de força major i sempre que estiga degudament justificat, es podrà concedir l’anul•lació de la matríc ula amb posterioritat a l’inici de les esmentades convocatòries, una vegada estudiat cada cas.

 

2.2.  Anul•lació de la matrícula d’ofici

 

L’anul•lació de la matrícula podrà fer-se d’ofici:

 

 

2.3.  Efectes administratius i acadèmics

 

Els alumnes matriculats en primer curs per prim era vegada a qui es concedisca l’anul•lació per causa d’accident o malaltia greu, mantindran el dret d’accés sense necessitat de tornar a fer la preinscripció per al curs immediatament següent. Aquesta plaça no es computarà dins del límit d’admissió.

 

L’anul•lació de la matrícula afecta totes i cada una de les assignatures i crèdits en què l’alumne s’haja matriculat, amb la consegüent nul•litat dels efecte s acadèmics que, si esca u, s’hagueren produït.

 

Si es concedeix l’anul•lació no es computarà l’any de permanència.

 

2.4.  Efectes econòmics

 

Amb caràcter general, l’anul•lació de matrícula no comportarà la devolució de les taxes abonades.

 

Únicament en situacions de defunció, malaltia o accident greu que impedisca la consecució normal del curs hi haurà dret a la devolució de taxes en la part proporcional al servei que no es prestarà a l’alumne.

 

No obstant això, també correspondrà la devolució de les taxes pagades en el cas d’estudiants matriculats per primera vegada en el primer curs d’un estudi oficial de primer i segon cicle, que siguen admesos en un altre estudi universitari del mateix nivell i sol•liciten l’anul•lació de la matrícula i la devolució de les taxes abans del 15 de desembre de l’any acadèmic en curs. Si el nou estudi en què ha sigut admès és de la Universitat d’Alacant, l’alumne podrà sol•licitar la compensació de les taxes pagades entre els centres afectats, sempre que anul•le la matrícula inicial en un termini no superior a 5 dies hàbils des que va efectuar l’última matrícula.

 

Quan, per raó de l'impagament d'una matrícula, aquesta haja sigut objecte d'anul•lació, serà exigit, com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula, el pagament previ del total d'aquesta última, segons estableix la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.

 

3.  RESOLUCIÓ

 

A) La resolució de l’anul•lació, a instància de part, correspon a la direcció del centre i, contra la corresponent resolució, que no esgota la via administrativa, i d’acord amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà interposar recurs d’alçada davant del Vicerectorat amb competències en matèria d’alumnat d’aquesta Universitat, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació.

 

Si s’ha sol•licitat també la devolució de les taxes satisfetes per la matrícula, la direcció del centre elevarà informe al Vicerectorat amb competència es en matèria d’alumnat, el qual resoldrà i podrà autoritzar, si escau, la devolució.

 

B) L’anul•lació per impagament es farà d’ofici per la direcció del centre i es notificarà. Contra la corresponent resolució, que no esgota la via administrativa, i d’acord amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà interposar recurs d’alçada davant del Vicerectorat amb competències en matèria d’alumnat d’aquesta Universitat, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació.

 

Qualsevol anul•lació o modificació de matrícula que es faça a alumnes que sol•liciten beca o ajuda a l’estudi haurà de ser notificada per la Secretaria del centre a la Unitat de Beques, mitjançant l’emissió d’un nou certificat.

 

4. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

L’aprovació d’aquesta norma implica la derogació de la normativa interna que, sobre aquesta matèria, estiguera vigent amb anterioritat.