Matrícula extraordinària Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Matrícula extraordinària

Derogada per la Normativa estudiants visitants aprovada pel Consell de Govern el 27 de maig de 2010 (BOUA de 3 de juny).
La matrícula extraordinària és la que correspon a l'estudiant que s'inscriu en una o diverses assignatures per raons d'interès personal i que dóna dret a l'expedició de la corresponent certificació oficial dels crèdits cursats.
Les persones interessades, tant espanyoles com a estrangeres, que desitgen ampliar coneixement no conduents a l'obtenció de títols oficials hauran d'acreditar que reuneixen els requisits necessaris per a accedir a estudis universitaris.

Es podrà sol·licitar matrícula extraordinària en quantes assignatures formen part dels plans d'estudis oficials que s'imparteixen en aquesta Universitat i s'oferisquen com a Matrícula Extraordinària, fins i tot els estudis de Tercer Cicle. La matrícula extraordinària estarà subjecta a les mateixes incompatibilitats o requisits previstos en els plans d'estudi per a les matèries troncals, obligatòries o optatives.

En les assignatures troncals i obligatòries de primer curs d'estudis amb límit màxim d'admissió en les quals es cobrisquen la totalitat de les places amb alumnes d'estudis oficials, no es permetrà la matrícula extraordinària.

L'alumnat amb matrícula extraordinària estarà subjecte al règim anual de preus públics oficials que per a cada any acadèmic estableix el corresponent Decret del Consell de la Generalitat. Per a estudis oficials de primer i segon cicle s'aplicaran els de nivell d'experimentalitat 5, per als estudis de Màster Oficial s'aplicarà la taxa més alta que s'establisca per als estudis de Màsters Oficials de la Universitat d'Alacant; i per als de Tercer Cicle la taxa més alta que s'establisca per als estudis conduents a l'obtenció del títol de doctor/a. Així mateix estaran obligats a abonar l'obertura d'expedient, la targeta d'identificació universitària i una assegurança d'accidents. No se li aplicarà el referent a import mínim.

La matrícula extraordinària no es podrà simultanejar amb l'ordinària.

Els crèdits cursats en règim de matrícula extraordinària podran ser convalidats o adaptats quan l'alumne inicie amb posterioritat estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficial en la Universitat d'Alacant.

L'alumnat amb matrícula extraordinària té els mateixos drets que l'alumnat amb matrícula ordinària excepte el d'ostentar representació en els òrgans de la Universitat i els referents a reducció, bonificació o exempció de taxes.

La persona que desitge cursar estudis amb matrícula extraordinària ho sol·licitarà durant el període ordinari de matrícula. El degà o director del centre resoldrà les sol·licituds. En el cas que la matrícula extraordinària siga en més d'un centre, l'alumnat podrà triar el centre en el qual tindrà l'expedient, que serà únic. El nombre d'expedient serà diferent del que tenia en el cas d'haver estat ja matriculat en aqueix o un altre estudi.

No es considera matrícula extraordinària les següents assignatures:
  1. Aquelles la superació de les quals conduïsca a una especialitat o orientació que haja de ser inclosa en el títol oficial corresponent al respectiu pla d'estudis.
  2. Les que conduïsquen a l'obtenció del "Certificat de capacitació o mestre de valencià"
  3. Les que es cursen per a obtenir la "Declaració Eclesiàstica d'Idoneïtat"

Documentació exigida per a formalitzar la matrícula:

- Fotocòpia acarada (*) de la targeta de selectivitat, o fotocòpia acarada (*) del
expedient de BUP i COU o Batxillerat (llibre d'escolaritat o certificat
acadèmic).

- L'alumnat procedent de FP ha d'aportar una fotocòpia acarada (*) del certificat
acadèmic oficial de l'estudi que els dóna accés.

- Fotocòpia acarada (*) del Títol Universitari

- Certificació de ser universitari en el país d'origen.

(*) Per a acarar una fotocòpia s'ha de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia es retornarà l'original. Si les fotocòpies estigueren ja acarades i legalitzades davant Notario o per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.