Convocatòria extraordinària de desembre (CED) Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Convocatòria extraordinària de desembre (CED)

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

 

Podrà demanar-se CED per a un màxim de tres assignatures.

 

Els alumnes que sol·liciten examen en la CED només podran gaudir d'una altra convocatòria en aqueix mateix curs acadèmic podent optar, indistintament, per la de juny o setembre, sense més requisit que la presentació a examen en qualsevol d'elles. 

 

Per a la CED regiran els programes oficials vigents durant el curs immediat anterior. 

 

Els resultats dels exàmens en CED es publicaran en els taulers d'anuncis dels diferents Departaments.

 

1- REQUISITS

 

Per a poder concórrer a la CED serà necessari reunir algun dels següents requisits:

 

a) Haver estat matriculat en cursos anteriors en les assignatures per a les quals se sol·licita la CED (*).

b) Tenir pendents un màxim de tres assignatures per a acabar els seus estudis, encara que no es complisca el requisit anterior.

 

(*) Aquest requisit no serà aplicable als alumnes matriculats en estudis impartits pels següents centres: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Escola Universitària d'Estudis Empresarials “Germà Bernàcer” (segons acord de la Junta de Govern del 13 de juny de 1996); Escola Universitària de Treball Social (segons acord de la Junta de Centre de 2 de desembre de 2002), Escola Universitària d'Òptica i Optometria, a partir del curs acadèmic 2008-09 (segons acord de la Junta de Centre de 4 de desembre de 2007) i Facultat de Ciències(1) (segons acord de la Junta de Facultat de data 3 de març de 2008).

 

(1)  La Facultat de Ciències, va establir que a més s'han de complir altres requisits, segons acord de la Junta de Facultat del 9 de juny de 2008.

 

2- PROCEDIMENT

 

2.1.-  Sol·licitud

 

Els alumnes que desitgen concórrer a la CED hauran de sol·licitar-ho a través del programa d'automatrícula, en el termini establit per a la matriculació.

 

2.2.-  Pagament de taxes

 

Les taxes corresponents a les assignatures per a les quals l'alumne haja sol·licitat CED s'inclouran en les cartes de pagament corresponents a la matrícula d'aqueix curs acadèmic. Els alumnes que sol·liciten examinar-se en la CED de totes les assignatures de les quals es matriculen en aqueix curs acadèmic, no podran fraccionar el pagament de les taxes corresponents. Segons les instruccions per a la matrícula del curs 2012-13 aprovades pel Consell de Govern del 28 de juny (BOUA del 29), sí es podrà fraccionar el pagament.

 

L'impagament d'algun dels rebuts de la matrícula, en els terminis establits, comportarà l'anul·lació de la mateixa en totes i cadascuna de les assignatures en les quals l'alumne figure matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'haguessin produït.

 

Els alumnes sol·licitants de beca o ajuda quedaran exempts del pagament de la taxa corresponent a la seua matrícula, fins que es resolga la seua sol·licitud. En cas que, posteriorment, no obtinguen la condició de becari, o siga revocada la beca concedida, estaran obligats a abonar la taxa per la matrícula formalitzada dins dels 20 dies següents al rebut de la notificació del pagament. L'impagament de la taxa, comportarà l'anul·lació de la matrícula en totes les assignatures, amb la nul·litat dels efectes acadèmics indicats en el paràgraf anterior.

 

2.3.- Llistats d'alumnes sol·licitants de CED 

 

Els professors podran disposar, abans del 31 d'octubre, dels llistats amb els alumnes que han sol·licitat CED. Abans del 8 de novembre els Departaments comunicaran als Centres les assignatures que requereixen d'una reserva d'aula així com la data, franja horària i temps necessari per a l'examen.