Reglamente incorporació CLE procedents de cursos i títols d'idiomes estrangers Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Reglamente incorporació CLE procedents de cursos i títols d'idiomes estrangers

REGLAMENT PER A la INCORPORACIÓ DELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ PROCEDENTS DE CURSOS I TÍTOLS D'IDIOMES ESTRANGERS RECONEGUTS PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT (aprovat per la Junta de Govern en la sessió del 29 de maig del 2002)
 
Aquest reglament només es podrà aplicar als alumnes que van estar matriculats en els cursos acadèmics 2002/03 i 2003/04.

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ:

1. Els alumnes de la Universitat d'Alacant podran sol·licitar la incorporació al seu expedient, com a crèdits de lliure elecció, dels estudis sobre idiomes estrangers que s'indiquen a continuació:

a- Cursos reconeguts amb crèdits de lliure elecció per la Universitat d'Alacant.

b- Títols, diplomes o certificats que figuren en l'Annex 1.

2. Es fixa en 10 el nombre màxim de crèdits de lliure elecció per cada idioma que un alumne puga incorporar al seu expedient pels cursos i títols de llengües estrangeres citats en el punt anterior.

3. L'expedient de l'alumne arreplegarà un sol epígraf per idioma que indicarà el nombre de crèdits reconeguts.

2. CRITERIS PER A la INCORPORACIÓ DELS CRÈDITS RECONEGUTS:

1. Per a determinar el nombre de crèdits de lliure elecció que un alumne pot incorporar al seu expedient, es tindran en compte, segons els casos, els criteris que s'exposen a continuació:

a- Quan l'alumne només present cursos d'idiomes:

· Si els cursos acreditats són només de nivell elemental, el nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà el corresponent a la suma dels crèdits dels cursos amb un màxim de 4.

· Si, entre els cursos acreditats, el de nivell més elevat és mitjà, el nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà el corresponent a la suma dels crèdits dels cursos amb un màxim de 6.

· Si, entre els cursos acreditats, el de nivell més elevat és superior, el nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà el corresponent a la suma dels crèdits dels cursos amb un màxim de 10.
No es valoraran cursos de nivell inferior realitzats amb posterioritat al curs de major nivell reconegut. 

b- Quan l'alumne només present títols d'idiomes:

Per cada idioma només es reconeixeran crèdits per un títol, llevat que un d'ells siga el Certificat Cicle Elemental de qualsevol de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Generalitat Valenciana i aquest s'haja obtingut superant els cursos. En aquest cas, no es tindrà en compte el títol sinó els cursos aprovats, per la qual cosa s'aplicaria el punt 2.1.c

S'incorporaran a l'expedient 4 crèdits quan el títol siga de nivell elemental o 6 crèdits quan el títol siga de nivell mitjà o superior, llevat que el títol siga el certificat de cicle superior obtingut en qualsevol de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Generalitat Valenciana, en aquest cas seran 10 crèdits, segons l'establit en el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant.

c- Quan l'alumne present conjuntament cursos i títols d'idiomes:

El nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà 4 si l'alumnat presenta un títol de nivell elemental,  o 6 si ho presenta de nivell mitjà o superior; més els crèdits dels cursos, si escau, fins a completar el màxim de 10 crèdits. 

No es valoraran els cursos del mateix o inferior nivell que el títol presentat, si van ser realitzats amb posterioritat a l'obtenció d'aquest títol.

2. Els nivells i equivalències dels títols o certificats d'idiomes estrangers són els establits en l'Annex 1.

3. La Comissió de Cursos Especials i Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció publicarà i actualitzarà, quan escaigui, tant la relació de cursos com la de títols d'idiomes estrangers reconeguts i les seues respectives equivalències, de manera que la incorporació acadèmica dels mateixos es verifique adequadament.

Per al reconeixement d'altres títols o certificacions que demostren coneixements en idiomes similars als quals figuren en l'Annex 1, l'alumne dirigirà la seua sol·licitud al Vicerector amb competències en la matèria, que l'elevarà a la Comissió de Cursos Especials i Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció, la qual informarà oportunament. Aquesta Comissió es pronunciarà així mateix sobre aquelles qüestions d'igual naturalesa que no estiguen referides en aquest reglament.

4. Per al reconeixement de cursos i títols d'idiomes estrangers de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Generalitat Valenciana s'observarà l'establit en el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant per al Reconeixement dels Cursos d'Idiomes de les Escoles Oficials d'Idiomes en la Universitat d'Alacant (*).
 

3. LIMITACIONS EN EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ PER CURSOS I TÍTOLS D'IDIOMES ESTRANGERS:

1.- Els cursos d'idiomes estrangers no reconeguts amb crèdits de lliure elecció per la Universitat d'Alacant no podran incorporar-se a l'expedient acadèmic.

2.- Els alumnes matriculats en titulacions d'idioma específic, o que disposen en el seu pla d'estudis d'assignatures de llengües estrangeres, estaran subjectes a les següents limitacions:

a- No podran incorporar al seu expedient els cursos i títols que versen sobre el mateix idioma que l'específic de la titulació de la qual són alumnes, excepte els quals específicament determine la Comissió de Cursos Especials i Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció, previ informe del departament amb competències en la matèria.

A aquests efectes, es consideren titulacions específiques d'idioma estranger en la Universitat d'Alacant: Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Traducció i Interpretació en Inglés, Traducció i Interpretació en Francès, Traducció i Interpretació en Alemany, Maestro: Especialitat en Llengua Estrangera Inglés i Maestro:

Especialitat en Llengua Estrangera Francès.

b- No podran incorporar al seu expedient els cursos i títols que versen sobre el mateix idioma que el triat com a segona llengua o llengua complementària o una altra llengua, en les titulacions que la contemplen, excepte els quals específicament determine la Comissió de Cursos Especials i Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció, previ informe del departament amb competències en la matèria.

A aquests efectes, es consideren titulacions amb segones llengües o llengües complementàries d'idioma estranger en la Universitat d'Alacant: Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Catalana, Filologia Àrab, Filologia Francesa, Traducció i Interpretació en Inglés, Traducció i Interpretació en Francès i Traducció i Interpretació en Alemany.

3.- Els alumnes no contemplats en el punt anterior, estan subjectes a les limitacions següents: 

a) No es podran incorporar títols i cursos d'igual nivell que alguna assignatura aprovada del mateix idioma, o matriculada en l'últim any.
b) Tampoc es podran incorporar a l'expedient els cursos i títols d'idiomes d'inferior nivell que una assignatura aprovada, si es van realitzar amb posterioritat a aquesta assignatura. 
c) Així mateix, no podran figurar en l'expedient de l'alumnat títols o cursos de nivell superior a alguna assignatura aprovada, o matriculada en l'últim any, si els títols i cursos es van realitzar amb anterioritat (veure detall de les valoracions en l'Annex 2).


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:

Els alumnes que, a l'entrada en vigor d'aquest reglament, tinguen reconeguts crèdits de lliure elecció per cursos i títols d'idiomes segons l'establit en la normativa general de reconeixement de crèdits de lliure elecció, mantindran el reconeixement sempre que no s'incomplisca l'apartat 1.2 del present reglament i considerant la situació més beneficiosa per a l'alumne.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:

Amb l'entrada en vigor del present reglament queda derogada la Normativa de reconeixement com a crèdits de lliure elecció de títols, diplomes i certificats en "anglès" per estudis cursats fora de la Universitat d'Alacant, aprovada per la Junta de Govern en la seua reunió de 27.05.1999.
 

DISPOSICIÓ FINAL:

El no previst en el present reglament es regirà per les normatives generals de la Universitat d'Alacant. 

(*) Segons el Conveni es reconeixeran 2 crèdits per cada curs superat. La valoració dels cursos és la següent: 1º i 2º (Elemental), 3º (Mitjà), 4º i 5º (Superior)
 

Exemples d'aplicació del present Reglament