Reconeixement de crèdits de lliure elecció Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Reconeixement de crèdits de lliure elecció

NORMATIVA SOBRE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

de data de 27 de maig de 1999, els articles del qual 1 i 7 han sigut derogats per la "Normativa Reguladora dels Crèdits de Lliure Elecció" aprovada per acord del Consell de Govern el 26 de juliol de 2004

1. DEFINICIÓ derogat1

Crèdits de lliure elecció reconeguts són aquells cursats pels alumnes durant els seus estudis universitaris que s'incorporaran al seu expedient com a conseqüència de la seua participació en les activitats acadèmiques no integrades en els plans d'estudi oficials i que hagen sigut objecte de reconeixement per la Junta de Govern de la Universitat d'Alacant.

Amb caràcter general el reconeixement de crèdits per a la Lliure Elecció Curricular per la Junta de Govern serà previ a la realització dels cursos o activitats objecte del reconeixement.


2. REQUISITS

Les activitats acadèmiques que es pretenguen reconèixer hauran de reunir els següents requisits:


3. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT

Les propostes per a reconeixement de crèdits es presentaran en el Secretariat de Cursos Especials en els terminis que a aquest efecte s'establisquen. En qualsevol cas la documentació requerida haurà de dipositar-se en aquest Secretariat amb una setmana d'antelació a la celebració de la reunió de la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular.

Les propostes hauran de contenir:

4. COMISSIÓ DE CURSOS ESPECIALS I CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ CURRICULAR

La Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular s'encarrega de:

Està constituïda per:

La Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular es reunirà amb una periodicitat mínima de dos mesos

5. CRITERIS DE RESOLUCIÓ

La Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular, per a determinar l'equivalència en crèdits de les activitats el reconeixement de les quals propose, seguirà almenys els següents criteris:

En activitats o cursos amb avaluació individualitzada es requereix un mínim de 10 hores per a cada crèdit.

En activitats o cursos exclusivament amb control d'assistència es requereix un mínim de 20 hores per a cada crèdit.

Només amb caràcter excepcional es reconeixeran més de 6 crèdits per curs.

6. ACREDITACIÓ

Una vegada finalitzats els cursos o activitats acadèmiques, els responsables de la seua organització expediran gratuïtament un diploma que acredite el seu aprofitament i en el qual ha de constar la denominació del curs i la data de realització.

Així mateix es farà constar que la Universitat d'Alacant reconeixerà aquest curs com a crèdits de lliure elecció curricular.

7. INCORPORACIÓ DELS CRÈDITS A l'EXPEDIENT DE L'ALUMNE derogat1

La incorporació dels crèdits reconeguts com a Lliure Elecció als expedients es realitzarà quan l'alumne estiga en condicions de finalitzar els estudis si afig, als crèdits matriculats en aqueix curs, els crèdits que té cursats com reconeguts de lliure elecció. Es podran també incorporar aquests crèdits de forma anticipada quan l'alumne trasllade el seu expedient a una altra universitat
De les assignatures o cursos i activitats acadèmiques regulats en aquesta norma es podran incorporar crèdits reconeguts fins al màxim de crèdits de lliure elecció que estableix el pla d'estudis de l'ensenyament que es realitza

Els crèdits de lliure elecció reconeguts s'incorporaran als expedients amb la qualificació d'APTE.

La sol·licitud es presentarà en la secretaria del Centre adjuntant original i còpia del certificat o diploma acreditatiu de l'aprofitament de l'activitat acadèmica reconeguda.

Amb caràcter general el preu per l'adaptació dels crèdits reconeguts ser&

aacute; el 25% de l'establit per als dels ensenyaments que està cursant l'alumne d'acord amb el Decret de taxes que anualment estableix el Govern Valencià. Per a l'adaptació dels crèdits reconeguts per realització d'activitats d'inscripció gratuïta s'abonarà la totalitat del valor dels crèdits. A aquests efectes s'aplicaran les exempcions i bonificacions que establisca el Decret de Taxes de la Generalitat.