NORMATIVA REGULADORA DELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

NORMATIVA REGULADORA DELS CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTIDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

TÍTOL I

DEFINICIÓ GENERAL DE MATÈRIES DE LLIURE ELECCIÓ

Article 1

S'entén per matèries de lliure elecció les assignatures o activitats acadèmiques que la Universitat ofereix dins o fora dels seus plans d'estudi i que l'alumne pot triar amb vista a la flexible configuració del seu currículum.

Article 2

S'entén per crèdits de lliure elecció la unitat de valoració de les assignatures o activitats en què es configuren les matèries de lliure elecció.

TÍTOL II

FORMES DE REALITZAR LA LLIURE ELECCIÓ

Article 3

Els alumnes podran obtenir els crèdits de lliure elecció per les següents vies:

1. Per superació d'assignatures optatives del seu propi pla d'estudis.

2. Per superació d'assignatures oferides en el Catàleg Oficial d'Assignatures de Lliure Elecció que es publica a l'inici de cada curs acadèmic.

Es podrà oferir com a lliure elecció qualsevol assignatura dels plans d'estudis vigents que s'imparteix en la Universitat d'Alacant i que el departament responsable així ho establisca, excepte aquelles assignatures troncals o obligatòries que s'imparteixen en cursos amb limitació de places.
Els complements de formació també poden ser cursats amb el caràcter de lliure elecció. En aquest cas tindran a més tots els efectes acadèmics propis per a l'accés al segon cicle.
Si una assignatura inclosa en el Catalogue Oficial d'Assignatures de Lliure Elecció no s'ofereix a partir d'un curs acadèmic, l'alumne que no l'aprovara i estiguera matriculat en el curs immediat anterior, mentre no esgote convocatòries, tindrà dret per a poder superar-la a:

a) Matricular-se i assistir a classe en els dos cursos següents, si l'assignatura té docència.

b) Matricular-se en els dos cursos següents, amb el mateix règim acadèmic que s'aplica a aquestes assignatures, si l'assignatura no té docència per extinció del pla d'estudis.

c) Matricular-se d'aqueixa assignatura per una sola vegada en el curs següent, si l'assignatura no té docència perquè així ho decideix el departament responsable.

3. Incorporant o convalidant assignatures superades en els mateixos o en altres estudis.

No podran incorporar-se a l'expedient les assignatures la denominació de les quals o contingut siguen idèntics a les de la titulació que estiga cursant l'alumne.

En els estudis de segon cicle no es podran convalidar matèries o assignatures que s'hagen superat en el primer cicle que dóna accés a l'ensenyament que es tracta.

Excepcionalment, en cas que algun alumne sol·licite la incorporació d'una assignatura la denominació de la qual coincidisca amb alguna de les del seu pla d'estudis, però no el seu contingut, se li reconeixeran els crèdits d'aquesta assignatura amb un text genèric que serà establit pel Centre corresponent.

4. Realitzant pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, treballs acadèmicament dirigits, estudis realitzats en el marc de convenis internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant o altres activitats, si el propi pla d'estudis els reconeix com a equivalents.

5. Participant en activitats i cursos reconeguts per la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular.

Es podrà sol·licitar la incorporació a l'expedient de les activitats i cursos reconeguts, sempre que hagen sigut aprovats pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant pel procediment corresponent.

6. Acreditant la realització de cursos d'idiomes o l'obtenció de títols i certificats de llengües estrangeres.

1. El nombre màxim de crèdits de lliure elecció per cada idioma serà de 10.

2. Es podrà sol·licitar la incorporació a l'expedient de crèdits de lliure elecció per:

a) Cursos de llengües estrangeres reconeguts amb crèdits de lliure elecció per la Universitat d'Alacant (relació de cursos).

b) Títols, diplomes o certificats enumerats en l'annex I.

c) Curs o títols d'idiomes estrangers realitzats en les Escoles Oficials d'Idiomes.

3. Els títols d'idiomes seran considerats com a cursos a l'efecte del còmput de crèdits. El seu nivell i nombre de crèdits s'estableixen en l'annex I.

4. Per cada curs aprovat en les escoles oficials d'idiomes del territori espanyol es reconeixeran 2 crèdits, a excepció dels cursos de nivell intermedi 1 i 2, pels quals es reconeixerà 1 crèdit per cadascun.

5. Per al reconeixement d'altres títols o certificacions oficials diferents dels quals figuren en l'annex I, l'alumne dirigirà la seua sol·licitud al Vicerector/a amb competències en la matèria, qui resoldrà, previ informe de la Comissió de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular.

6. Criteris per a la incorporació de crèdits d'idiomes:

a. Per a determinar el nombre de crèdits de lliure elecció que un alumne pot incorporar al seu expedient, es tindran en compte els criteris que s'exposen a continuació:

- Si els cursos acreditats són de nivell elemental o bàsic (nivell A2 MCER*), el nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà el corresponent a la suma dels crèdits dels cursos amb un màxim de 4.
- Si entre els cursos acreditats hi haguera un o més de nivell mitjà o intermedi (nivell B1 MCER*), el nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà el corresponent a la suma dels crèdits dels cursos amb un màxim de 6.

- Si entre els cursos acreditats hi haguera un o més de nivell superior o avançat (nivell B2 MCER*), el nombre de crèdits que es podrà incorporar a l'expedient serà el corresponent a la suma dels crèdits dels cursos amb un màxim de 10.

* MCER: Marque Comú Europeu de Referència

b. No es valoraran cursos de nivell inferior que s'hagen realitzat amb posterioritat a uns altres de major nivell.
7. No podran incorporar al forme expedient crèdits de lliure elecció per llengües estrangeres, els alumnes matriculats en titulacions d'idioma específic, i en concret els matriculats en:
Aquesta incompatibilitat només tindrà efectes quan algun dels idiomes o llengües que ha triat l'alumne en el seu estudi coincideix amb la del curs que pretén incorporar.

8. Els alumnes que estiguen realitzant estudis diferents dels relacionats en el punt anterior i aproven alguna de les assignatures de l'annex II, no podran incorporar al seu expedient crèdits de lliure elecció pel mateix idioma estranger que l'assignatura cursada.

7. Acreditant la realització de cursos de Valencià.

Es podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos de valencià de l'Institut Universitari de Filologia Valenciana/Secretariat de Promoció del Valencià realitzats a partir del curs 1999-2000. En cas que s'hagen realitzat amb anterioritat, haurà de sol·licitar-se el seu reconeixement en el Secretariat de Promoció del Valencià, que resoldrà amb els criteris establits a aquest efecte.

Els cursos de valencià que atorguen crèdits de lliure elecció són:

1. Nivell elemental: 3 crèdits. No es podrà convalidar als alumnes de totes les Filologies, Humanitats, Traducció i Interpretació, Publicitat i Relacions Públiques, Maestro (totes les especialitats) i Treball Social.

2. Nivell Mitjà i Nivell Superior: 5 crèdits. No es podrà convalidar als alumnes de totes les Filologies,Traducció i Interpretació i Maestro (totes les especialitats).

Les incompatibilitats descrites en els dos apartats anteriors només tindran efectes quan l'alumne haja escollit el català com algun dels idiomes o llengües que ha de triar, segons s'estableix en el seu pla d'estudis.

8. Representant a la Universitat d'Alacant en les diferents competicions esportives universitàries o oficials en les quals participen, conformement a l'establit en el Reglament per a la Promoció i Suport a l'Esportista Universitari, aprovat per acord de la Junta de Govern de 28 de febrer de 2002.

Conformement a tal Disposició, els supòsits són:

1. GRUP A: Als esportistes universitaris que participen en la fase final del Campionat d'Espanya Universitari, els correspondran 3 crèdits.

2. GRUP B: Als esportistes universitaris que participen en:
a) Competicions de tipus Lliga d'esports d'equip del Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, els correspondran 3 crèdits. En cas d'estar convocats únicament entre el 20% i el 75 % de les trobades, els correspondrà 1 crèdit.
b) Competicions en equips Federats de la Universitat d'Alacant, els correspondran 3 crèdits. En cas d'estar convocats únicament entre el 20% i el 75 % de les trobades, els correspondrà 1 crèdit.
c) Competicions de tipus Concentració d'esports d'equip del Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, els correspondran 2 crèdits.
d) Campionats Inter-Universitaris Oficials, els correspondrà 1 crèdit.

3. GRUP C: Els alumnes que siguen monitors per haver obtingut la corresponent Beca de Col·laboració Esportiva a càrrec del Secretariat d'Esports de la Universitat d'Alacant, s'equipararan a aquests efectes als esportistes universitaris, corresponent-los 3 crèdits.

Seran acumulables els crèdits de les diferents participacions en les activitats ressenyades, que en cap cas podran excedir de 10 crèdits per curs acadèmic. El tècnic de competició responsable de cada activitat haurà de comprovar l'assistència i expedir el document acreditatiu corresponent.

9. Intervenint en grups estables de producció cultural de la Universitat d'Alacant.

A partir del curs 2003/04, als alumnes que formen part dels grups estables institucionals de producció cultural universitària, els correspondran els crèdits de lliure elecció que s'indiquen a continuació:

Seran acumulables en l'expedient els crèdits obtinguts per participar en les activitats ressenyades, que en cap cas podran excedir de 9 en el cas de la Banda Filharmònica, 9 en el Teatre Universitari, 6 per la Coral Universitària i 6 per Dansa Contemporània.

Per a l'obtenció d'aquests crèdits s'haurà de complir, almenys amb l'assistència al 80% dels assajos i al 80% de les representacions. El director de cada activitat haurà de comprovar l'assistència i expedir el document acreditatiu corresponent.

El Vicerectorat d'Extensió Universitària podrà reconèixer altres grups estables de producció cultural amb les mateixes condicions que es descriuen anteriorment, però sempre amb el límit de 9 crèdits per activitat.

Normativa per a la promoció i reconeixement de la representació d'estudiants en la Universitat d'Alacant

1. A fi d'assignar crèdits de lliure elecció curricular als representants de l'alumnat universitari objecte del present Reglament, s'estableix el següent llistat d'assignació de crèdits al llarg de la durada del mandat electoral:

a) Representant en el Consell d'Institut Universitari d'Investigació, 2 crèdits.
b) Representant en el Consell de Departament, 4 crèdits.
c) Representant en els Claustres de Facultat i d'Escola, 4 crèdits.
d) Representants de la Junta de Facultat i d'Escola, 6 crèdits.
i) Membres del Claustre Universitari, 4 crèdits.
f) Els membres del Consell Social, 6 crèdits.
g) Els Representants en el Consell de Govern, 10 crèdits.
h) Els membres del Consell d'Alumnes, 8 crèdits. Amb caràcter alternatiu, els
components de la Comissió Permanent del Consell d'Alumnes, 12 crèdits.
i) La Presidència del Consell d'Alumnes, 16 crèdits

2. En el supòsit d'exercici representatiu o pertinença a diversos òrgans de representació i govern simultàniament, el representant d'estudiants només podrà instar el reconeixement de crèdits de lliure elecció amb càrrec a un únic òrgan de representació o de govern.

3. A cada representant de l'alumnat se li podrà assignar en el seu currículum, com a màxim, el 80 % dels crèdits de lliure elecció establits en una única titulació, en atenció a la seua pertinença als òrgans de representació o de govern de la Universitat d'Alacant, així com per l'assignació d'altres activitats no acadèmiques que generen tal tipus de crèdits de lliure elecció. Aquesta assignació de crèdits de lliure elecció comporta assumir la responsabilitat dels càrrecs per als quals haja sigut triat.

Article 4

En qualsevol cas, no podran incorporar-se com a matèries de lliure elecció cursos o activitats acadèmiques el contingut de les quals siguen idèntics o similars als ja incorporats , o als de la titulació que està cursant l'alumne.

TITULE III

INCORPORACIÓ DELS CRÈDITS A l'EXPEDIENT DE L'ALUMNE

Article 5

1. Quan l'alumne haja obtingut el diploma acreditatiu de les activitats reconegudes amb crèdits de lliure elecció i d'acord amb la present normativa, lliurarà en la secretaria del seu centre una còpia de dit diploma, juntament amb l'original que serà retornat, podent sol·licitar la incorporació al seu expedient en qualsevol moment, llevat que l'alumne vulga incorporar crèdits de llengües estrangeres.

2. La incorporació a l'expedient de crèdits de lliure elecció per cursos, títols i certificats de llengües estrangeres, només es podrà sol·licitar quan l'alumne estiga en condicions de finalitzar els estudis en el mateix curs acadèmic que formule la sol·licitud o desitge traslladar el seu expedient a un altre centre.

3. Els cursos i activitats incorporats a l'expedient no podran ser eliminats ni substituïts per uns altres.

4. El màxim de crèdits de lliure elecció que es podrà incorporar a l'expedient serà l'establit en el pla d'estudis que estiga realitzant l'alumne. Aquest límit només podrà ser depassat pels crèdits de l'última incorporació necessària per a aconseguir el total.

Article 6

Els crèdits de lliure elecció s'incorporaran a l'expedient amb la qualificació d'APTE, excepte els obtinguts per assignatures oficials que ho faran amb la seua qualificació corresponent.

Article 7

El preu per la incorporació dels crèdits reconeguts serà el 25% de l'establit per als ensenyaments que està cursant l'alumne, d'acord amb la legislació de la Generalitat Valenciana, amb les exempcions i bonificacions que en ell s'arrepleguen.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als alumnes que van estar matriculats en els cursos acadèmics 2002/03 i 2003/04, se'ls apllicará la normativa de reconeixement d'idiomes que més els beneficie, siga aquesta la del present Reglament o bé la aprovada per Consell de Govern del 29 de maig de 2002, vigent en els esmentats cursos acadèmics.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb l'entrada en vigor del present Reglament queden derogades altres normatives internes relatives a crèdits de lliure elecció, i en concret les aprovades en la Junta de Govern el 13/06/1996 , 29/05/2002 , 12/05/2004 així com els articles 1 i 7 de l'aprovada el 27/05/1999.