LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica de la UA

 

DOCUMENTS ESTRANGERS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES EN AQUESTA UNIVERSITAT

DOCUMENTS ACADÈMICS UNIVERSITARIS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES A L'ESTRANGER

 

1.  DOCUMENTS ESTRANGERS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES EN AQUESTA UNIVERSITAT

 

1.1.  LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

 

Segons el país d'origen dels documents hi ha diferents tràmits per a dur a terme la legalització. A continuació s'exposen les 4 situacions que arreplega aquest tràmit.


No cal fer la legalització per als documents expedits en els Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Aquests són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, República Eslovaca, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. També Suïssa, per acord bilateral amb la UE.


Postil·la del Conveni de la Haia :

 

La legalització de documents de països signataris del Conveni de la Haia de 5 d'Octubre de1961, s'ajustarà al que hi ha previst en el conveni ("Butlletí Oficial de l'Estat" de 25-9-78 i 17-10-78).

 

La informació corresponent a aquesta legalització haurà de ser facilitada per l'Autoritat o pels Serveis Consulars del país d'origen. Més informació en el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya (punxa ací)

 

Conveni Andrés Bello:

 

Els documents, que hauran de ser legalitzats per via diplomàtica, es presentaran en cadascun dels llocs que s'indiquen a continuació, i en l'ordre següent:

 

1r En el Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i en el Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

2n En el Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents

3r En la representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquest país.

 

Els països que han subscrit el conveni són: Bolívia, Xile, Colòmbia, Cuba, Equador, Espanya, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana i Veneçuela..

La resta de països:

 

Legalització per via diplomàtica:

 

Tots els documents estrangers hauran de ser oficials i presentar-se degudament legalitzats per via diplomàtica. Aquesta legalització requereix:

 

a) 1.- El reconeixement per les autoritats del Ministeri d'Educació del país d'origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte de documents acreditatius d'estudis.

El reconeixement per les autoritats del Departament corresponent del país d'origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte de documents acreditatius de qualsevol altra circumstància.

 

2.- Legalització pel Ministeri d'Afers exteriors del país d'origen, del reconeixement efectuat en el supòsit anterior.

 

3.- Reconeixement de la firma de l'anterior legalització per l'Agent Diplomàtic espanyol (cònsol o ambaixador) al país d'origen que, si s'ha realitzat amb una etiqueta transparent de seguretat, no caldrà que siga legalitzat pel Ministeri d'Afers Exteriors a Espanya.

 

b) Tots els documents que expedisquen els serveis consulars del país estranger a Espanya, hauran de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Exteriors espanyol.

 

1.2. TRADUCCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTS (informació obtinguda en la pàgina web del Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en gener de 2019.

 

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'acompanyar-se de la seua traducció a qualsevol dels dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana (valencià o castellà). Només s'admetran les traduccions:

 

- Fetes a Espanya per un traductor o intèrpret jurat espanyol nomenat pel Ministeri (aquestes traduccions estan exemptes de legalització i són vàlides sense necessitat de cap tràmit addicional). Llistat actualizat febrer 2020.

 

- Fetes o assumides com a pròpies per una representació espanyola a l'estranger (aquestes traduccions requereixen ser legalitzades per la secció corresponent del ministeri espanyol amb competències en afers estrangers).

 

- Fetes per la representació diplomàtica o consular a Espanya de l'Estat que emet el document (aquestes traduccions requereixen ser legalitzades per la secció corresponent del ministeri espanyol amb competències en assumptes estrangers).

 

IMPORTANT

 

En aquesta web del ministeri hi ha informació sobre aquest tema (http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosalCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/legalizaciones.aspx) i hi ha habilitat un número de telèfon: 91 379 16 55 i una adreça de correu electrònic legalizaciones@maec.es per a resoldre els dubtes que se'ls plantegen.

 

La Universitat d'Alacant a través de la Societat de Relacions Internacionals disposa d'un servei de traducció oficial de documents (tel. 965-90.39.40 / 3793, e-mail: traduccion@csidiomas.ua.es)

 

2.  DOCUMENTS ACADÈMICS UNIVERSITARIS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES A L'ESTRANGER

 

2.1 LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS UNIVERSITARIS OFICIALS


No és necessària la legalització per als documents expedits en els Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Aquests són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, República Txeca, República Eslovaca, Romania i Suècia. També Suïssa, per acord bilateral amb la UE. Per tant en aquests països no fa falta legalització dels documents expedits a Espanya.

La legalització de documents acadèmics universitaris oficials originals que han de produir efectes a l'estranger fora dels estats esmentats més amunt, és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents Autoritats Espanyoles.

La legalització es compon de dues fases:

 • Reconeixement de signatures de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre de 16 d'abril de 1990: documents objecte de reconeixement de signatures per part del ministeri que haja tingut les competències en matèria de títols universitaris, documents universitaris de caràcter oficial:
  • Títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, expedits pels rectors de les universitats.
  • Títols d'educació superior i de postgrau, expedits pel Ministeri d'Educació.
  • Certificacions acadèmiques oficials d'estudis conduents a l'obtenció dels títols esmentats en els anteriors apartats, les certificacions de matrícula no són objecte de reconeixement de signatura.


Els documents sempre seran originals i les certificacions acadèmiques hauran d'anar amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i nom complet, no es reconeixeran rúbriques signades per Ordre, Absència o Autorització. Els certificats electrònics han d'afegir la signatura manuscrita.

 • Legalització pròpiament dita:
  • Per als documents que han produir efectes als països signants del Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 s'estableix un procediment simplificat, es legalitzen pel Ministeri de Justícia: Secció de Legalitzacions, Oficina Central d'Atenció al Ciutadà, C/ Borsa, 8. 28012 Madrid. Telèfon: 902 007214.
  • Per als documents que han de tenir efectes en països no signants del Conveni de la Haia es legalitzen pel Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació: C/ Pechuán 1, 28002 Madrid. Telèfon 91 3791610 i 91 3791700.

Per a més informació, vegeu les Instruccions Internes sobre reconeixement de signatures en documents universitaris oficials espanyols
2.2 LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS UNIVERSITARIS NO OFICIALS


Els documents de caràcter no oficial (títols propis, diplomes, etc.) es legalitzaran per via notarial:


 • Documents amb destinació a països signants del 'Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961:
  • Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques que expedeixen el document pel notari que les conega, en el cas de la Universitat d'Alacant la Notaria de Sant Vicent del Raspeig, Av. Alacant, 12-14 03690 Sant Vicent del Raspeig, telèfon 965675038. En el cas de títols o estudis propis de la universitat hauran de dirigir-se a la Unitat de Títols Propis.
  • Reconeixement de la signatura del notari anterior pel Degà del Col·legi Notarial al qual pertanga, que estamparà la Postil·la de la Haia, en el cas de la Universitat d'Alacant, la Delegació del Col·legi Notarial de la Comunitat Valenciana a Alacant: C/ Bailèn, 25, 03001 Alacant, telèfon 965 927081.
 • Documents que han de produir efectes en països no signants del Conveni de la Haia:
  • Reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques que expedeixen el document, pel notari que conega d'aquestes, en el cas de la Universitat d'Alacant la Notaria de Sant Vicent del Raspeig, Av. Alacant 12-14 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant), telèfon 965 675038.
  • Reconeixement de de la signatura del notari anterior pel Degà del Col·legi Notarial al qual pertanga, en el cas de la Universitat d'Alacant la Delegació del Col·legi Notarial de la Comunitat Valenciana a Alacant, C/ Bailèn, 25, 03001 Alacant, telèfon 965 927081.
  • Legalització pròpiament dita:

Ministeri de Justícia, Secció de Legalitzacions, Oficina Central d'Atenció al Ciutadà.

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació.

  • Reconeixement de les signatures anteriors: Representació Diplomàtica o Consular a Espanya del país on haja de fer efecte el document.

 

Per a més informació, vegeu les Instruccions Internes sobre reconeixement de signatures en documents acadèmics no oficials corresponents a estudis propis de les Universitats.