Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
  Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica de la UA

 

DOCUMENTS ESTRANGERS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES EN AQUESTA UNIVERSITAT

DOCUMENTS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES A L'ESTRANGER

 

1.  DOCUMENTS ESTRANGERS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES EN AQUESTA UNIVERSITAT

 

Els alumnes i les alumnes amb estudis cursats en l'estranger hauran de presentar la documentació següent degudament legalitzada i traduïda, si és el cas:

 

a) certificat oficial d'estudis: si és per a continuar estudis de primer i segon cicle, ha de constar que no s'han cursat els estudis complets per a l'obtenció del títol corresponent en el país d'origen.


b) fotocòpia del pla d'estudis del títol obtingut.

 

c) Còpia autenticada de document acreditatiu d'identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedida per les autoritats competents del seu país d'origen o procedència, o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria.

 

S'entén per còpia autenticada aquella la correspondència de la qual amb l'original quede acreditada per qualsevol mitjà vàlid en dret: compulsa de l'oficina de Registre administratiu, compulsa notarial, etc.


1.1.  LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

 

Segons el país d'origen dels documents hi ha diferents tràmits per a dur a terme la legalització. A continuació s'exposen les 4 situacions que arreplega aquest tràmit.


No cal fer la legalització.


Postil·la del Conveni de la Haia :

 

La legalització de documents de països signataris del Conveni de la Haia de 5 d'Octubre de1961, s'ajustarà al que hi ha previst en el conveni ("Butlletí Oficial de l'Estat" de 25-9-78 i 17-10-78).

 

La informació corresponent a aquesta legalització haurà de ser facilitada per l'Autoritat o pels Serveis Consulars del país d'origen. Més informació en el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya (punxa ací)

 

Conveni Andrés Bello:

 

Els documents, que hauran de ser legalitzats per via diplomàtica, es presentaran en cadascun dels llocs que s'indiquen a continuació, i en l'ordre següent:

 

1r En el Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i en el Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

2n En el Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir aquests documents

3r En la representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquest país.

 

Els països que han subscrit el conveni són: Bolívia, Xile, Colòmbia, Cuba, Equador, Espanya, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, República Dominicana i Veneçuela..

La resta de països:

 

Legalització per via diplomàtica:

 

Tots els documents estrangers hauran de ser oficials i presentar-se degudament legalitzats per via diplomàtica. Aquesta legalització requereix:

 

a) 1.- El reconeixement per les autoritats del Ministeri d'Educació del país d'origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte de documents acreditatius d'estudis.

El reconeixement per les autoritats del Departament corresponent del país d'origen, de les signatures que figuren en el document original, quan es tracte de documents acreditatius de qualsevol altra circumstància.

 

2.- Legalització pel Ministeri d'Afers exteriors del país d'origen, del reconeixement efectuat en el supòsit anterior.

 

3.- Reconeixement de la firma de l'anterior legalització per l'Agent Diplomàtic espanyol (cònsol o ambaixador) al país d'origen que, si s'ha realitzat amb una etiqueta transparent de seguretat, no caldrà que siga legalitzat pel Ministeri d'Afers Exteriors a Espanya.

 

b) Tots els documents que expedisquen els serveis consulars del país estranger a Espanya, hauran de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Exteriors espanyol.

 

1.2. TRADUCCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTS (informació obtinguda en la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en novembre de 2016 sobre l'homologació de títols estrangers d'educació superior)

 

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'acompanyar-se de la seua traducció a qualsevol dels dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana (valencià o castellà). Només s'admetran les traduccions:

 

a)  fetes o assumides com a pròpies per una representació espanyola a l'estranger.

 

b)  fetes per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que emet el document.

 

c)  fetes a Espanya per un traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

 

La Universitat d'Alacant a través de la Societat de Relacions Internacionals disposa d'un servei de traducció oficial de documents (tel. 965-90.39.40 / 3793, e-mail: traduccion@csidiomas.ua.es)

 

2.  DOCUMENTS QUE HAN DE PRODUIR EFECTES A L'ESTRANGER

 

Les autoritats o els òrgans competents per a col·locar la “postil·la” en els documents espanyols són els següents:

 

a) Documents judicials:

 

En els documents autoritzats per les autoritats o pels funcionaris judicials competents, correspon al Secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Autònoma corresponent.

 

En la nostra Comunitat Autònoma es troba en el Palau de Justícia (48071 València), Tel.:96-387.81.83 / 78182 / 78184

 

b) Documents notarials:

 

En els documents autoritzats notarialment i en els documents privats les signatures dels quals hagen sigut legitimades per notari, li correspon als Degans dels Col·legis Notarials respectius.

 

A Alacant es troba en el carrer Bailén, 25 (Punt SAU del Col·legi Notarial de la Comunitat Valenciana a Alacant) – Tel.: 965-92.70.81

 

c)  Documents acadèmics universitaris:

 

La informació està en aquest enllaç del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 

 

Per a la legitimació d'aquests documents acadèmics, tant els signats pel Rector com els signats pels directors o per altres responsables, les persones  interessades hauran de seguir els passos següents:

 

1. Reconeixement de la signatura dels càrrecs acadèmics de la UA:

Notaria de Sant Vicent del Raspeig

Av. d'Alacant, 12-14

03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant

Tel. 965 67 50 38

 

2. Legalització del document mitjançant la inserció de la postil·la del Conveni de la Haia :

Delegació del Col·legi Notarial de la Comunitat Valenciana a Alacant

C/ Bailén, 25

03001 ALACANT

Tel. 965 92 7081

 

Peticions, consultes i incidènciesPREGUNTES MÉS FREQÜENTS