Elaboració d'horaris, assignació d'aules i calendari d'exàmens Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Elaboració d'horaris, assignació d'aules i calendari d'exàmens

Títol: Elaboració d'horaris, assignació d'aules i calendari d'exàmens

Òrgan: Junta de Govern

Data d'aprovació. 13 de juny de 1996

 

ELABORACIÓ D'HORARIS, ASSIGNACIÓ D'AULES I CALENDARI D'EXÀMENS HORARIS

Horari és el document que, amb caràcter quadrimestral o anual per a cada curs acadèmic, conté la distribució temporal de les assignatures per cursos i grups, els professors responsables i tots els que imparteixen aqueixa assignatura, les dates dels exàmens, i les aules on s'impartiran les assignatures.

L'elaboració dels horaris en els terminis establits compleix la doble finalitat de facilitar l'elecció i la planificació acadèmica anual de l'alumne, així com racionalitzar els recursos de la Universitat.

Prèviament a l'inici del termini per a l'elaboració dels horaris, el Vicerectorat d'Infraestructures comunicarà als degans i directors l'assignació d'aules per a cada estudi, curs i grup.

Serà competència dels degans i directors dels centres, com a màxim representant seu, la coordinació de l'elaboració dels horaris, i la seua presentació en el termini establit.

Els degans i directors nomenaran a un professor com a responsable de la confecció dels horaris i del calendari d'exàmens per cada estudi o curs. Els horaris seran aprovats per la junta de centre o comissió en què delegue i tindran caràcter definitiu.

Si per causa justificada es produeix alguna modificació en la distribució temporal de les assignatures, aquesta haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar inicialment l'horari, i en el cas que supose un canvi en l'ocupació d'aules, s'haurà de comptar amb la conformitat prèvia del Negociat de Gestió d'Espais. Les modificacions, una vegada aprovades, es comunicaran per escrit al Negociat de Gestió d'Espais.

Per a l'assignació de dates i horari d'exàmens, les propostes han de contenir per a cada assignatura i, si escau, grup:

- Nombre d'alumnes (aproximat).

- Dia d'examen (dins del període establit pel calendari acadèmic per a exàmens finals).

- Temps necessari per a l'examen

- Franja horària desitjada. S'estableixen, amb caràcter general, les següents franges horàries:

* de dilluns a divendres:

- primera de 8'30 a 12'00

- segona de 12'00 a 15'00

- tercera de 15'00 a 18'00

- quarta de 18'00 a 21'30

* dissabtes

- de 9'00 a 14'00

* els exàmens del mes de juliol i de la primera quinzena de setembre es realitzaran entre les 8'45 i les 20'30 hores

Les dates d'exàmens només podran modificar-se per causes justificades (exemple: canvi de les dates previstes per a la selectivitat), i fins a 15 dies abans de la data establida inicialment. En tot cas les modificacions només podran retardar les dates inicials i seran publicades en els taulers d'anuncis.

Tant per a l'elaboració d'horaris com per a fixar les dates dels exàmens, s'haurà de convocar als representants dels alumnes.

TERMINIS

Assignació d'aules

Abans del 15 d'abril

Elaboració d'horaris

Del 15 abril al 30 de maig

Aprovació per junta de centre o òrgan en què s'haja delegat

Abans de l'1 de juny

Introducció d'horaris des de les secretaries dels centres (primer el calendari d'exàmens i seguidament la distribució temporal d'assignatures)

Fins al 10 de juny

Publicació d'horaris

Fins al 30 de juny