Requisits formatius complementaris previs a l'homologació de Títols Estrangers d'Educació Superior Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Requisits formatius complementaris previs a l'homologació de Títols Estrangers d'Educació Superior

Titule: REGLAMENT PER A REGULAR LA REALITZACIÓ DELS REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A l'HOMOLOGACIÓ DE TITULOS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 26 de setembre de 2007

REGLAMENT PER A REGULAR LA REALITZACIÓ DELS REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A l'HOMOLOGACIÓ DE TITULOS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Quan es detecten manques en la formació acreditada per a l'obtenció del titule estranger, en relació amb l'exigida per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén homologar, l'entitat del qual no siga suficient per a denegar l'homologació, aquesta quedarà condicionada a la prèvia superació per l'interessat d'uns requisits formatius complementaris. L'Ordre ECI/1519/2006 d'11 de maig (BOE del 19) estableix els criteris generals per a la determinació i realització dels requisits formatius complementaris.

Els comitès tècnics que han d'informar els expedients d'homologació determinaran en cada informe la forma o les formes a través de les quals podran realitzar-se els requisits formatius complementaris a la superació dels quals quede condicionada l'homologació del títol. Per tant, serà la corresponent resolució, dictada a la vista de l'informe del comitè tècnic, la que determine la

forma o formes a través de les quals podran superar-se els requisits formatius complementaris (no serà l'interessat el que puga triar entre les quatre fórmules previstes).

Quan la resolució que es dicte permeta més d'un mecanisme per a la superació dels requisits formatius complementaris, l'opció per un d'ells sí li correspondrà a l'interessat. Aquesta opció podrà modificar-se lliurement, però no afectarà al termini màxim establit en la legislació vigent en què ha de produir-se la superació dels requisits formatius complementaris.

Aquests requisits formatius es determinaran en la resolució atenent a l'informe general o particular aplicable a l'expedient, i la seua finalitat serà l'equiparació dels nivells de formació entre les titulacions estrangera i espanyola.

Una vegada notificada la resolució, l'interessat podrà dirigir-se a la Universitat espanyola que lliurement trie i que tinga totalment implantats els estudis conduents a l'obtenció del títol espanyol al com es refereix l'homologació, per a sol·licitar la realització dels requisits formatius complementaris a través d'alguna de les fórmules indicades en la resolució.

La Universitat en la qual es produïsca la completa i definitiva superació dels requisits formatius complementaris expedirà a favor de l'interessat el corresponent certificat acreditatiu. L'interessat haurà d'acreditar davant la Sotsdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d'Educació i Ciència, mitjançant aquest certificat, la superació dels requisits formatius complementaris, com a requisit previ per a l'expedició de la credencial d'homologació.

Quan l'interessat no supere els requisits formatius exigits en el termini establit en la legislació vigent, a explicar des de la notificació de la resolució, l'homologació condicionada perdrà la seua eficàcia, sense perjudici que, a partir d'aqueix moment, l'interessat puga sol·licitar la convalidació per estudis parcials.

Amb la finalitat que existisca una única normativa que siga aplicable per tots els centres d'aquesta Universitat, es realitza aquesta proposta de reglament per a regular els requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior.


1.- MODALITATS PER A SUPERAR ELS REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS

Tots els centres de la Universitat hauran de tenir implantada, almenys, una de les modalitats que serà, necessàriament, la prova d'aptitud. Les normatives de desenvolupament d'aquest reglament, que si escau elaboren els centres, hauran de ser informades pel Vicerectorat competent enla matèria, sotmeses a l'acord del Consell de Govern i publicades en el BOUA.

1.1.- Prova d'aptitud

La prova consistirà en un examen escrit per matèries, i els programes seran els de les assignatures que formen les diferents matèries que constitueixen el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol que es vol homologar.

Convocatòries

La Universitat realitzarà dues convocatòries anuals que coincidiran amb alguna de les oficials. El centre corresponent anunciarà amb una antelació mínima de 30 dies naturals, la data de la seua realització.

Tribunal qualificador

El centre nomenarà als membres que formen el tribunal qualificador, podent constituir-se un tribunal diferent per cadascuna de les titulacions impartides en el mateix.

Composició: El tribunal estarà constituït per cinc professors doctores que impartisquen ensenyaments en les matèries incloses en les proves d'aptitud.

La presidència correspondrà al professor o professora de major categoria i de més antiguitat en l'escalafó. El Secretari o Secretària serà el professor o professora de menor categoria i antiguitat
.
Funcionament: Si entre els membres del Tribunal no hi haguera cap especialista en alguna matèria o assignatures de les quals hagen d'examinar-se els candidats, el President podrà remetre els exàmens per a la seua correcció a l'àrea responsable d'impartir les/s assignatura/s.

1.2.- Període de pràctiques

Quan es tracte de realitzar un període de pràctiques, la Junta de Centre elaborarà els programes corresponents, la durada màxima dels quals serà l'establida en el pla d'estudis del títol que es pretén homologar, i que en cap cas podrà superar les 500 hores. El degà/a o director/a de el centre nomenarà un tutor per a cada interessat/a, entre els professors amb la mateixa formació de grau que la del titulat estranger.

Quan el període de pràctiques no es desenvolupe en un centre propi de la universitat, el centre designarà, a més, un tutor extern entre el personal del centre acreditat, que haurà de posseir almenys la mateixa formació de grau que el titulat estranger.

Les condicions de realització d'aquestes pràctiques seran les establides per als alumnes que estiguen cursant els estudis conduents a l'obtenció del títol oficial per al qual se sol·licita l'homologació.

El tutor de la Universitat d'Alacant haurà de fer un seguiment de les pràctiques i avaluarà la memòria o treball amb el qual es donarà per finalitzat el període de pràctiques.

Acreditació de centres per a la realització de les pràctiques

Quan el període de pràctiques no es vaja a desenvolupar en un centre propi de la universitat, aquest haurà d'estar acreditat per a la docència. En els centres assistencials tal acreditació vindrà donada per l'autoritat pública sanitària competent; per als altres casos, la universitat establirà l'acreditació conforme a normes i criteris objectius prèviament establits i publicats en els corresponents convenis.

Segur

Els estudiants que vulguen realitzar les pràctiques en la Universitat d'Alacant hauran d'estar protegits amb un segur de responsabilitat civil i d'accidents.

1.3.- Realització d'un projecte o treball

El projecte o treball a realitzar ha d'integrar els continguts formatius comuns dels estudis conduents al títol espanyol pel qual se sol·licita l'homologació.

Regulació específica del projecte o treball

Els centres que oferisquen aquesta modalitat establiran una regulació específica relativa a l'elaboració d'aquesta classe de projectes o treballs, o en defecte d'això, s'entendran aplicables les normes establides per a la realització dels projectes de finalització de carrera de l'estudi corresponent.

El projecte o treball haurà d'iniciar-se i concloure's dins del mateix curs acadèmic.

1.4.- Assistència a cursos tutelats

Els centres seran els encarregats de l'organització dels cursos tutelats que podran ser de caràcter individual o col·lectiu, i hauran d'integrar els continguts formatius comuns als quals s'haja condicionat l'homologació d'un títol estranger. La seua durada no serà superior a la d'un curs acadèmic.

L'avaluació de cada matèria correspondrà al professor responsable de cada assignatura.

Les matèries superades pel titulat estranger a la finalització del curs no podran tornar a formar part del contingut d'un nou curs tutelat en la mateix o diferent universitat a la qual es dirigisca l'interessat.

2.- MATRÍCULA

Per a efectuar la matrícula, els/as interessats/as que desitgen superar els requisits formatius complementaris en aquesta Universitat hauran de presentar en la Secretaria del centre corresponent, en el termini que s'establisca:

- Sol·licitud per a realitzar els requisits formatius complementaris.

- Original i fotocòpia, per a la seua acare, de la resolució del Ministeri.

- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

- 2 Fotografies grandària carnet.

- Imprès de sol·licitud de la TIU.

- Còpia del pagament de la taxa corresponent d'acord al decret de taxes de la Generalitat Valenciana, és cas de ser admès/a.

- Certificat d'una altra/s universitat/dónes on s'hagen superat algun dels requisits formatius complementaris recollits en la resolució.
- Còpia, i original per a la seua acare, d'un segur de responsabilitat civil i d'accidents, per a els qui desitgen realitzar el període de pràctiques.

3.- CONVALIDACIÓ

Si els interessats han superat alguna de les matèries o assignatures que constituïsquen els continguts formatius complementaris que s'esmenten en la resolució que exigisca la prova d'aptitud o alguns dels cursos tutelats en una altra o altres universitats, la Comissió de Convalidació de centre o el tribunal examinador, en el cas que s'haja de realitzar una prova d'aptitud, o el tutor, en el cas que s'haja d'assistir a cursos tutelats, podrà prendre en consideració el certificat expedit per aquella universitat o universitats, de tal forma que no hagen d'examinar-se de nou d'elles.

4.- AVALUACIÓ

La qualificació obtinguda pels interessats en qualsevol de les modalitats es farà pública i s'expressarà en termes d'apte “” o “no apte”
.
5.- REVISIONS I RECLAMACIONS

A partir de la publicació de les qualificacions, els interessats que no estiguen d'acord amb la qualificació obtinguda podran formular les reclamacions que estimen oportunes, aplicant-se la normativa i el procediment per a la revisió i reclamació dels exàmens de cada centre.

6.- EMISSIÓ DE CERTIFICATS

En cas que es concloga la completa i definitiva superació dels requisits formatius complementaris en la nostra Universitat, el centre corresponent expedirà a favor de l'interessat, previ abonament de la taxa corresponent, el certificat acreditatiu. Aquest haurà d'acreditar davant la Sotsdirecció General de títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d'Educació i ciència, mitjançant aquest certificat, la superació dels requisits formatius complementaris, com a requisit previ per a l'expedició de la credencial d'homologació.

Així mateix, en els casos en què els interessats hagen superat alguna de les matèries que s'exigeixen en la resolució, el centre corresponent emetrà, prèvia sol·licitud i pagament de la seua corresponent taxa, els certificats en els quals consten les matèries superades.

Normes dels diferents centres:

(1)Els continguts formatius comuns són matèries o assignatures troncals en els plans d'estudis regulats porel RD 1497/1987, BOE de 14 de desembre.