Expedient Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Expedient

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

NORMATIVA QUE REGULA L'EXPEDIENT DE TÍTOLS OFICIALS I DE TÍTOLS PROPIS

Com a conseqüència de les diferents situacions i sol·licituds dels estudiants i ex estudiants de la Universitat d'Alacant, sorgeix la necessitat de determinar el concepte, l'estat i els efectes de l'expedient acadèmic. Per aquest motiu, es proposa la següent norma:

Definició d'expedient acadèmic

Conjunt de dades personals i acadèmics en el qual es reflecteix la trajectòria de l'alumne/a en el pla d'estudis corresponent.

Un/a alumne/a pot tenir un o diversos expedients en aquesta universitat.

Estats de l'expedient acadèmic.

Expedient obert

L'expedient obert és aquell que permet incorporar dades acadèmiques.

L'obertura d'expedient es realitzarà quan el/l'alumne/a siga admès per a iniciar o continuar estudis en aquesta universitat i es matricule o sol·licite la incorporació d'altres dades acadèmiques. A aquest expedient se li assignarà un nombre identificatiu.

El bloqueig d'un expedient obert és una situació particular originada per una irregularitat o anomalia que impedeix temporalment incorporar dades acadèmiques.

Un expedient acadèmic obert podrà bloquejar-se per les causes següents:

- quan el/l'alumne/al fet que es matricula per primera vegada en el primer curs d'un pla d'estudis no aprova cap assignatura en aqueix curs acadèmic.

- quan s'anul·la la matrícula per impagament de la taxa corresponent en 2 cursos acadèmics.

- com a conseqüència d'una sanció disciplinària que així ho determine.

- quan el/l'alumne/a ha esgotat totes les convocatòries de les quals disposava per a superar una assignatura.

- quan així s'establisca per aquesta o una altra norma

L'expedient es desbloquejarà quan s'esmene la deficiència o desaparega la causa que va originar el seu bloqueig.

Expedient tancat

L'expedient tancat és aquell que no permet incorporar dades acadèmiques.

El tancament de l'expedient es produirà en els següents casos:

- per extinció del pla d'estudis al que estiga vinculat.

- quan el/l'alumne/a formalitze un trasllat d'expedient sempre que no siga per a simultanejar estudis.

- quan l'alumne/a faig sol·licitat i abonat els drets d'expedició del títol corresponent.

- per defunció de l'alumne.

Reobertura d'expedients tancats.

Sempre que el pla d'estudis corresponent no s'haja extingit, els expedients tancats podran reabrise a sol·licitud del seu titular, en els casos següents:

- per a matricular-se de les assignatures que conduïsquen a l'obtenció d'una especialitat o orientació que establisca el pla d'estudis, o a l'obtenció del certificat de capacitació docent per a l'ensenyament en valencià, o el diploma de mestre de valencià, o a la Declaració Eclesiàstica d'Idoneïtat.

- per a continuar els estudis ja iniciats en la universitat d'Alacant en expedients traslladats, sempre que siga admès.

- quan l'alumne/a faig sol·licitat i abonat els drets d'expedició del títol corresponent i tinga assignatures pendent d'examen o de qualificació.

- per a cursar assignatures optatives del pla d'estudis en el qual el/l'alumne/a ha abonat els drets d'expedició del títol, sempre que aquestes assignatures es puguen convalidar com a complements de formació en un 2o cicle d'estudis oficials d'aquesta Universitat.

Els expedients tancats de plans d'estudis extingits només podran reabrise, a sol·licitud del seu titular, per a adaptar-se a un nou pla d'estudis o per a traslladar-se a uns altres.