Trasllat d'expedient Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Trasllat d'expedient

Títol: Trasllat d'expedient

Òrgan: Vicerectorat d'Estudiants

Data de la instrucció: 16 de desembre de 2014

 

INSTRUCCIÓ DEL VICERECTORAT D'ESTUDIANTS SOBRE EL TRASLLAT D'EXPEDIENT A ESTUDIS DE GRAU

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Aquest procediment té per objecte regular les condicions del trasllat d'expedient a estudis de grau en aquesta universitat, després de l'entrada en vigor del Reial decret 1892/2008 de 14 de novembre, que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau.

 

En l'art. 56.3 del RD s'arreplega: “L'adjudicació de plaça en una altra universitat donarà lloc al trasllat de l'expedient acadèmic corresponent, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, una vegada que l'interessat acredite haver sigut admès en una altra universitat”.

 

Article 1. Definició de trasllat d'expedient

 

El trasllat d'expedient és el procés acadèmic-administratiu que a instàncies de l'estudiant, i prèvia resolució expressa d'admissió a un grau universitari, li permet iniciar, continuar o simultanejar aquests estudis. El trasllat haurà de realitzar-se entre estudis universitaris oficials o realitzar-se per a l'acreditació de les proves d'accés a la universitat

 

Article 2. Causes del trasllat

 

2.1 Trasllat d'expedient per accés amb reconeixement mínim de 30 crèdits ECTS.

 

L'estudiant que aconseguisca l'accés a un estudi mitjançant un reconeixement mínim de 30 crèdits ECTS haurà de, una vegada admès o admesa, sol·licitar el trasllat del seu expedient d'origen.

 

En qualsevol cas, l'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció del certificat oficial de trasllat i a la comprovació del compliment dels requisits d'accés.

 

2.2 Trasllat d'expedient amb accés ordinari (Sistema de Preinscripció de la Generalitat Valenciana)

 

L'estudiant que accedeix a un estudi mitjançant la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) d'una altra comunitat autònoma o de la Prova d'Accés de majors de 25 anys realitzada en una altra universitat, haurà de sol·licitar el trasllat del seu Certificat de proves d'accés a la Universitat. En qualsevol cas, l'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció d'aquest certificat.

 

La resta dels i les estudiants que accedisquen a un estudi pel Sistema de Preinscripció de la Generalitat Valenciana hauran d'abonar la taxa del Certificat de proves d'Accés a la Universitat quan així ho establisca la normativa.

 

Quan l'estudiant tinga un expedient obert en un altre centre o estudi haurà de sol·licitar el trasllat d'expedient.

 

L'estudiant podrà simultanejar estudis sempre que complisca amb els requisits d'accés i adjudicació de places vigents. L'estudiant que simultaneja estudis sol·licite el reconeixement de crèdits entre ells haurà de sol·licitar el trasllat d'expedient.

 

En el cas d'estudiants que cursen un programa d'estudis simultani en la Universitat d'Alacant i decidisquen continuar només en un dels estudis, procedirà a realitzar el trasllat d'expedient.

 

Article 3.  Procediment per a sol·licitar el trasllat

 

Una vegada admès o admesa en un estudi, el centre de destinació emetrà una carta d'admissió que l'estudiant presentarà en el centre d'origen en el termini establit, sol·licitant el trasllat. L'estudiant presentarà en el centre de destinació una còpia de la sol·licitud de trasllat.

 

Segons acord de 28-11-16 (Reunió Coordinació Acadèmica de Centres), en els trasllats d'expedient entre centres de la Universitat d'Alacant no s'emetrà la carta d'admissió i, abonat el primer termini del rebut de matrícula, el centre d'origen enviarà al centre de destí un llistat amb la relació dels qui han sol·licitat el trasllat d'expedient i els CAOs corresponents.

 

El centre d'origen procedirà al trasllat de la informació acadèmica que conste en els seus arxius.

 

En el cas que aquest trasllat suposara el pagament d'una taxa de trasllat l'estudiant haurà de presentar també el justificant d'aquest pagament en el centre de destinació, dins del termini establit.

 

Article 4. Taxa per trasllat d'expedient

 

No serà necessari el pagament de la taxa per trasllat d'expedient si el trasllat es realitza entre titulacions de la Universitat d'Alacant.

 

En la resta de situacions serà necessari l'abonament d'aquesta taxa.

 

S'aplicaràn, si escau, les exempcions i bonificacions estipulades reglamentàriament, així com els sistemes de compensació que a aquest efecte s'acorden entre universitats.