Reconeixement per formació prèvia per a alumnes de màster Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Reconeixement per formació prèvia per a alumnes de màster

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

PROCEDIMENT SOBRE RECONEIXEMENT PER FORMACIÓ PRÈVIA DELS ALUMNES DE MÀSTER (DEROGADA)

L'art. 9.2 del RD. 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau, estableix que l'òrgan responsable del desenvolupament del programa fixarà el nombre mínim de crèdits, així com les matèries del programa que ha de cursar cada estudiant, en funció de la formació prèvia que acredite. No obstant això, s'estableix que "En tot cas, per a l'obtenció del títol de Màster caldrà cursar, dins del programa, un mínim de 60 crèdits".
La Normativa per als títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant estableix les característiques en què pot produir-se aquest reconeixement per formació prèvia amb caràcter general (art. 14 i Disposició transitòria quarta), i estipula una situació específica i transitòria per als màsters procedents de títols propis de la Universitat d'Alacant (Disposició transitòria tercera).
El present procediment desenvolupa els passos a seguir per al reconeixement per formació prèvia, la qualificació, la seua plasmació en l'expedient de l'alumne i la taxa que haurà d'abonar-se.


Òrgan competent per a proposar el reconeixement

L'òrgan competent per a proposar i elevar per a la seua aprovació a la Comissió d'Estudis de Postgrau el reconeixement per formació prèvia és la Comissió Acadèmica de Màster. En el reconeixement per formació prèvia la Comissió establirà en la seua resolució les assignatures del màster que haurà de cursar l'estudiant per a l'obtenció del títol.


Qualificació

El reconeixement per formació prèvia no té qualificació i no computa a l'efecte de la mitjana de l'expedient.


Expedient

El reconeixement per formació prèvia es reflectirà en l'expedient amb la denominació de "Reconeixement per Formació Prèvia" i el nombre de crèdits reconegut. En el cas dels alumnes que van cursar el mateix títol propi de la Universitat d'Alacant que s'ha transformat en màster oficial s'incorporarà a més el llistat de les assignatures que s'han donat per reconegudes.

Taxa

El reconeixement procedent de centres públics espanyols oficials no està gravat per cap taxa. En la resta dels casos s'haurà d'abonar una taxa corresponent al 25% de l'import dels crèdits que se superen per aquest procediment.

Aquest procediment deroga la "Proposta de normativa sobre la formació pròpia dels alumnes de programes oficials de postgrau", aprovada per Consell de Govern amb data 28 de febrer de 2007.