Reconeixement i transferència de crèdits Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Reconeixement i transferència de crèdits

Titule: NORMATIVA DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ESTUDIS OFICIALS
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 27 d'octubre de 2010, modificada el 27 de febrer de 2012 i el 29 de novembre de 2017

 

TEXT REFÓS ELABORAT PEL SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA SOBRE LA NORMATIVA DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS EN ESTUDIS OFICIALS

Article 1. Reconeixement de crèdits

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents de l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Article 2. Transferència de crèdits

1. La transferència de crèdits implica que, en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.

2. La Universitat transferirà a l'expedient acadèmic dels seus estudiants tots els crèdits obtinguts d'acord amb el que es disposa en l'apartat anterior, havent de constar en l'expedient de l'estudiant la denominació dels mòduls, les matèries o assignatures cursades, així com la resta de la informació necessària per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol (SET).

3. Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient.

4. En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en aquests, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

Article 3. Expedient acadèmic i Suplement Europeu al Títol

1. Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a l'obtenció del corresponent títol, seran inclosos en el seu expedient acadèmic i reflectits en el Suplement Europeu al Títol, regulat en el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Article 4. Comissions de Centre de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients

1. En cada Centre hi haurà una Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients que resoldrà les sol·licituds de reconeixement de crèdits que s'integren en el currículum de l'alumnat que cursa estudis adscrits a aquest Centre. Aquesta comissió tindrà les següents competències:

  - Resolució de les sol·licituds de reconeixement de crèdits.

  - Avaluació d'expedients.

2. El reglament de funcionament i els criteris de composició seran aprovats per la Junta de cada Centre. Si bé, la composició mínima de les comissions serà la següent:

   - President: Degà/Director del Centre o persona en qui delegue.

   - Secretari: El secretari del Centre.

   - Un professor per cadascuna de les titulacions oficials del Centre.

   - Dos alumnes que formen part de la Junta de Centre.

   - Un membre del Personal d'Administració i Serveis de la Secretaria del Centre.

3. Aquells Centres que no disposen de Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients hauran de constituir-la en el termini de tres mesos des de l'aprovació d'aquesta norma pel Consell de Govern.

4. En el cas dels títols oficials proposats pels departaments i Instituts Universitaris d'Investigació, l'òrgan proponent actuarà en termes similars als previstos per a Facultats i Escoles.

Article 5. Comissió d'Universitat de Reconeixement i Transferència de Crèdits

1. La Comissió d' Universitat està formada pels membres següents:

 - El vicerector o la vicerectora amb competències en materia d' estudis, que la presidirà.

 - El vicerector o vicerectora amb competències en matèria d' alumnat.

 - Els presidents o les presidentes de les comissions de centre o, si no n'hi ha, vocal de la respectiva comissió en qui delegue.

 - El director o la directora del Centre de Formació Continua.

 - El director o la directora del Servei de Gestió Acadèmica.

 - El president o la presidenta del Consell d' Estudiants o, si no n'hi ha, membre de l'esmentat consell en qui delegue.

 - Un o una representant del Servei Jurídic de la Universitat amb veu però sense vot.

 

2. Actuarà de secretari o secretària qui designe la presidència.

 

3. La Comissió d' Universitat serà convocada pel president o la presidenta les ocasions que considere oportú per a resoldre assumptes de la seua competència.

 

4. Les competències de la Comissió d' Universitat de Reconeixement i Transferència de Crèdits són:

 a. Coordinar els criteris de la actuació de les comissions de centre per al reconeixement de crèdits.

 b. Resoldre els recursos plantejats davant les comissions de centre.

 c. Establir els criteris de reconeixement de crèdits entre titulacions de diferents centres de la Universitat d' Alacant conduents a la simultaneïtat d' estudis.

 d. Pronunciarse sobre les situacions per a les quals siga particularment consultada per les comissions de centre.

 

Article 6. Normes comunes de funcionament d'aquestes comissions

1. La convocatòria l'efectuarà el President amb una antelació mínima de 72 hores acompanyant l'ordre del dia.

2. El funcionament de la Comissió s'adaptarà, en els altres aspectes, al que es disposa en l'Estatut de la Universitat i a la normativa interna aprovada per la Universitat.

3. La Comissió, quan ho estime convenient per l'especial complexitat del reconeixement de crèdits podrà sol·licitar l'assessorament d'especialistes en la matèria.

4. Per a la resolució de sol·licituds s'haurà d'atenir als criteris generals que estableix el RD 1393/2007, de 29 d'octubre i el RD 861/2010 de dos de juliol, que ho modifica. Les denegacions hauran de ser degudament motivades.

Article 7. Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Grau, Màster Universitari i Doctorat

1. Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

   - En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 o el RD 56/2005, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 de dos de juliol, que ho modifica, que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

  - En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials, aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

2. Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials:

i. Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

  - que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

  - que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

  - que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

ii. En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:
iii. En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster.

3. L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

4. El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació per això no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

5. No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'assenyalat en el paràgraf anterior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

6. En qualsevol dels supòsits anteriors, la Comissió de Centre de Reconeixement i Transferència de Crèdits i avaluació d'expedients determinarà en la corresponent resolució quins mòduls, matèries o assignatures del pla d'estudis el/l'estudiant haurà de cursar després del reconeixement. Així mateix, en aquesta resolució la Comissió podria recomanar a l'estudiant cursar voluntàriament aquelles matèries en les quals s'observen manques formatives.

7. Finalment, i a proposta de l'equip d'adreça, el Consell de Govern podrà proposar assignatures que contribuïsquen al desenvolupament dels criteris d'igualtat, als processos de normalització lingüística, a la implantació de Càtedres Institucionals o que resulten d'interès per a la Universitat per qüestions estratègiques. El nombre de crèdits reconeguts per aquest concepte no podrà excedir de sis crèdits.

Article 8. Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

1. Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

Article 9. Assignació de qualificació

1. En els casos en què les assignatures de procedència tinguen una qualificació literal, s'aplicarà la qualificació estàndard que s'arreplega en la Normativa vigent.

Article 10. Sol·licitud

1. Els estudiants presentaran la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits en la secretaria del seu Centre dins del termini que la Universitat establisca per a cada curs acadèmic.

2. Juntament amb la sol·licitud, hauran de presentar la següent documentació:

   - Programa/s de l'assignatura/s segellat/s pel Centre on es va cursar o pel Departament responsable de la seua docència.

   - Certificat Acadèmic Personal expedit pel Centre d'origen o fotocòpia compulsada. (Entre estudis de la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa de l'alumne degudament segellada pel Centre d'origen).

   - Fotocòpia de la publicació oficial del pla d'estudis.

Article 11. Resolucions

1. La Comissió de Centre per al reconeixement de crèdits haurà de notificar la resolució expressa de les sol·licituds de reconeixement de crèdits en el termini màxim de 45 dies naturals, explicat a partir del dia en el qual finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

2. En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients es podrà reclamar davant la mateixa en el termini de 10 dies hàbils. Una vegada resolta la reclamació es podrà presentar el recurs corresponent davant la Comissió d'Universitat.

Disposició transitòria: Traspàs de les competències de la Comissió de Convalidació de Districte i de les Comissions de Centre de Convalidació i Avaluació d'Expedients.

 

Fins a tant s'extingisquen els plans d'estudi corresponents als ensenyaments universitaris oficials anteriors a la nova ordenació, les competències de la Comissió de Convalidació de Districte, i les de les Comissions de Centre de Convalidació i Avaluació d'Expedients, contemplades en la normativa interna de la Universitat d'Alacant sobre Convalidació/Adaptació, seran exercides per la Comissió d'Universitat de Reconeixement i Transferència de Crèdits i per les Comissions de Centre de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients, respectivament.

 Disposició Derogatòria

La present disposició deroga la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials aprovada pel Consell de Govern de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposició final. Entrada en vigor

La present Normativa entrarà en vigor després de la seua aprovació pel Consell de Govern i publicació en el Butlletí Oficial de la
Universitat d'Alacant (BOUA).