Reconeixement acadèmic activitats universitàries Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Reconeixement acadèmic activitats universitàries

Títol: Reglament per al reconceixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant.

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 28 de juny de 2013

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010 de conformitat amb el que preveu l'article 37 de la Llei Orgànica 4/2007 d'universitats, desenvolupa l'estructura dels ensenyaments universitaris oficials, d'acord amb les línies generals que emanen de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 

L'entrada en vigor d'aquesta normativa i la implantació dels nous graus en la Universitat d'Alacant requereix desenvolupar el procediment que s'ha de seguir perquè les i els estudiants puguen obtenir el reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació d'acord amb l'article 46.2.i) de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

 

Tal fi ha de proporcionar a l'alumnat la possibilitat de fer activitats que servisquen per a complementar l'oferta formativa elegida i al mateix temps els proporcionen una formació integral i un horitzó cultural i social més ampli que l'oferit pels estudis en si.

 

TÍTOL I

ÀMBIT D´APLICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Article 1. Àmbit d´aplicació

Aquesta normativa s'aplicarà a l’alumnat dels títols de grau.

 

Article 2. Descripció de les activitats

Les i els estudiants podran obtenir i incorporar al seu expedient un reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat per la seua participació en les activitats a les quals es refereix el reial decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i per les activitats que recull l'article 7 de la Normativa de transferència i reconeixement de crèdits de la UA (BOUA 5 de novembre de 2010) i que han d'haver sigut realitzades com a estudiants de la Universitat d'Alacant.

 

Les i els estudiants podran dur a terme activitats pels 6 crèdits a què es refereix el paràgraf anterior en un curs acadèmic o al llarg dels cursos successius de què consta la seua titulació.

 

Aquests crèdits es podran incorporar a l'expedient de l'estudiant, fins i tot si se supera el màxim de crèdits de la titulació.

 

1. Activitats esportives amb reconeixement

Fan referència a la participació estudiantil en els diferents equips de la Universitat d'Alacant en competicions i campionats universitaris i federats. Es reconeixerà sempre que l'alumnat acredite una assistència del 80% com a mínim de les convocatòries a què es refereix l'esport. També tindrà aquest reconeixement l'alumnat matriculat que supere les accions formatives que es facen en matèria esportiva sempre que acredite una assistència del 80% com a mínim.

 

2. Activitats culturals amb reconeixement

Fan referència a la participació estudiantil en els grups estables institucionals de producció cultural universitària, programes institucionals dels vicerectorats i activitats culturals proposades per les facultats i escoles, com també les activitats d'estiu de la Xarxa Joan Lluís Vives. Es reconeixerà per la participació en les activitats a què fa referència aquest apartat, sempre que l'alumnat acredite una assistència del 80 % com a mínim de les convocatòries a què es referisca l'activitat. El vicerectorat amb competències en matèria de cultura o les escoles i facultats o els vicerectorats proponents s'encarregaran de supervisar i acreditar aquesta assistència.

 

3. Activitats de representació estudiantil reconegudes

Fan referència a la participació estudiantil en òrgans unipersonals i col•legiats en què la seua presència estiga prevista en l'Estatut de la Universitat d'Alacant. Es reconeixerà el nombre de crèdits ECTS en cada curs acadèmic establits en aquesta llista segons l'òrgan en què participe:

 

 1. Representant en la Junta Electoral de la Universitat, 1 crèdit.
 2. Representant en el Consell d'Institut Universitari d'Investigació, 1 crèdit.
 3. Representant en el Consell de Departament, 1 crèdit.
 4. Representant en els claustres de facultat i d'escola, i comissions delegades 1 crèdit.
 5. Representant en la Junta de Facultat i d'Escola, 1 crèdit.
 6. Representant en el Claustre Universitari, 1 crèdit.
 7. Representant en el Consell Social, 1 crèdits.
 8. Representant en el Consell de Govern, 2 crèdits.
 9. Representant en la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants, 2 crèdits.
 10. Presidència del Consell d'Estudiants, 3 crèdits.
 11. President o presidenta Delegació de Centre: 3 crèdits
 12. Representant en la Comissió Permanent de la Delegació de Centre: 2 crèdits
 13. Delegats o delegades de curs i grup: 1 crèdit

 

Aquest reconeixement de crèdits es farà sempre que l'alumnat acredite una assistència del 80 % com a mínim de les convocatòries a què es referisca l'òrgan, sense que a l'efecte d'aquesta normativa tinga validesa la delegació de vot. La Secretaria General de la Universitat, les escoles i facultats i els departaments, segons l'òrgan a què es referisca la representació estudiantil, s'encarregaran de supervisar i acreditar aquesta assistència.

 

4. Activitats de solidaritat, voluntariat i cooperació

Fan referència a la participació estudiantil en els diferents programes institucionals de solidaritat, voluntariat i cooperació. Es reconeixerà per la participació en cadascuna d'aquestes activitats sempre que l'alumnat acredite una assistència del 80 % com a mínim.

 

Els vicerectorats amb competències en aquestes matèries s'encarregaran de supervisar i acreditar aquesta assistència a través dels seus serveis o unitats.

 

Article 3

En cap cas es podran reconèixer activitats universitàries amb un contingut que siga idèntic o similar als ja incorporats, o als de la titulació que està cursant l'alumnat.

 

Article 4

El vicerectorat amb competències en matèria d'estudis elevarà al Consell de Govern per a la seua aprovació, les propostes d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació susceptibles de ser reconegudes per crèdits. Amb aquesta finalitat establirà el procediment de recollida i tramitació de sol·licituds per part dels diferents proponents.

 

TÍTOL II

INCORPORACIÓ DELS CRÈDITS A L'EXPEDIENT DE L'ESTUDIANT

Article 5

1. L'alumnat que estiga en condicions d'acabar els estudis aquest mateix curs acadèmic o vulga traslladar el seu expedient a un altre centre o estudi, o haja completat els 6 crèdits ECTS corresponents a aquest tipus d 'activitats, podrà sol·licitar la incorporació dels crèdits al seu expedient. Per a fer-ho, haurà de presentar la documentació acreditativa en la secretaria del centre, o si l'administració de la Universitat d'Alacant ja la té, n'hi haurà prou amb facilitar les dades per a la seua identificació.

 

2. Els cursos i activitats incorporats a l'expedient no podran ser eliminats ni substituïts per altres.

 

Article 6

Aquests crèdits s'incorporaran a l'expedient amb la qualificació d'APTE

 

Article 7

El preu per la incorporació dels crèdits reconeguts, segons el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, serà el 25 % de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a activitat docent que siguen aprovades pel Consell per al curs acadèmic en què tinga lloc el reconeixement, amb les exempcions i bonificacions que s’hi recullen.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

El que preveu aquesta norma serà també aplicable a l'alumnat de grau que acabe els estudis durant els cursos acadèmics 2013/14 i 2014/2015, sempre que acrediten la participació en competicions esportives, grups estables i de representació estudiantil als quals fa referència aquesta normativa.

 

Segona

L'alumnat que curse titulacions en extinció i ocupe càrrecs de president o presidenta de Delegació de Centre; representant en la Comissió Permanent de la Delegació de Centre, representant en les comissions delegades de la Junta de Centre o delegat o delegada de curs i grup, podrà sol•licitar el reconeixement de crèdits davant del vicerectorat amb competències en matèria d'estudiants. La resta de càrrecs de representació estudiantil s'acollirà a la Normativa per a la promoció i reconeixement de la Representació d'Estudiants en la Universitat d'Alacant (Consell de Govern, 31 de maig de 2006).

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Consell de Govern del 29 de maig de 2012 i publicat en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) del 4 de juny de 2012.

 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA)