Avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Avaluació curricular mitjançant compensació de qualificacions

Títol: Normativa sobre avaluació curricular de l'alumnat de la Universitat d'Alacant mitjançant compensación de qualificacions de l'alumnat de títols de grau i de màster de la Universitat d'Alacant

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 23 d' octubre de 2013 i modificada el 18 de desembre de 2018

 

TEXT REFÓS ELABORAT PEL SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA SOBRE AVALUACIÓ CURRICULAR MITJANÇANT COMPENSACIÓ DE QUALIFICACIONS DE L'ALUMNAT DE TÍTOLS DE GRAU I DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L'existència de l'avaluació curricular per compensació té ja una llarga tradició en moltes i prestigioses universitats europees i espanyoles. La seua justificació es veu reforçada en els nostres dies per la positiva i progressiva implantació, al costat dels procediments clàssics de qualificació, de l'avaluació continuada en el conjunt de les etapes i nivells educatius; de fet aquest sistema és el referent, quant a models d'avaluació dels resultats acadèmics de l'alumnat universitari, dins de l'EEES.

 

El procediment, no obstant això, no és nou, ja que va ser durant molts anys d'aplicació general en la universitat espanyola referit a la superació del curs selectiu de les escoles d'enginyers i de les facultats de ciències. Actualment, la possibilitat d'introduir els tribunals d'Avaluació Curricular i la regulació de les seues actuacions es basa en el principi de llibertat acadèmica de les universitats, paradigma de la garantia institucional reconeguda a la Universitat sota la denominació d’”autonomia universitària” i reconeguda expressament en l'article 27.10 de la Constitució espanyola de 1978.

 

Així mateix, en la Llei Orgànica d'Universitats, Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (BOE 24/12/2001), modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE 13/04/2007), en el seu article 2.2.f. s'afirma, en el marc de la definició de l'autonomia de les universitats, que aquestes podran regular "l'admissió, el règim de permanència i la verificació de coneixements dels estudiants”.

 

La justificació de l'avaluació curricular i dels tribunals d'Avaluació Curricular s'enquadra en diverses raons.

 

En primer lloc, l'existència de canvis importants en el concepte i la finalitat de l'educació universitària. Actualment, la consecució d'un títol universitari no suposa l'abandó de la formació universitària, perquè sabem que la renovació de coneixements és ineludible i és necessària l'educació permanent, tal com ho reconeix la Llei Orgànica abans esmentada.

 

En segon lloc, es poden trobar raons d'eficàcia i responsabilitat de la Universitat, que té l'obligació d'obtenir el màxim rendiment dels recursos materials i humans que s'han emprat en la formació de cada estudiant i afavorir-ne l’ocupabilitat, d'acord amb el que apunten les declaracions de Bolonya i Sorbona.

 

Finalment, la conveniència d'introduir criteris globals per a avaluar l'alumnat, corregint possibles efectes negatius derivats de la fragmentació del currículum en múltiples assignatures, la necessària consideració individualitzada de les circumstàncies i la trajectòria acadèmica de l'estudiant.

 

II. REQUISITS DE L'AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

L'avaluació curricular afectarà els títols oficials de grau i màster que ofereix la Universitat d'Alacant. Serà qualificada una assignatura per compensació quan es constate el compliment, per part de la o el sol·licitant, dels requisits que s'estableixen a continuació i sense perjudici dels límits que s'estableixen en l'article següent:

 

1.  Estar matriculada o matriculat en la Universitat d'Alacant i haver-hi cursat, almenys, el 25% dels crèdits corresponents a la titulació de la qual se sol·licita l'avaluació per compensació. A aquests efectes, no es computaran els crèdits que s'hagen reconegut amb assignatures superades en altres universitats.

2.  Que es tracte de crèdits corresponents a assignatures bàsiques o obligatòries d'una titulació. En cap cas es procedirà a la compensació de crèdits optatius. Igualment, no seran objecte d'avaluació curricular per compensació les assignatures Pràctiques Externes obligatòries ni el Treball Fi de Grau o Fi de Màster.

3.  Que els crèdits la qualificació dels quals se sol·licita per via de compensació es corresponguen amb l'última matèria necessària per a l'obtenció del títol, exclosos aquells vinculats al Treball Fi de Grau o Fi de Màster.

4.  Tenir qualificades almenys quatre actes d'aquesta assignatura. No es computarà a aquests efectes la qualificació de “no presentat”.

5.  Haver obtingut en alguna de les qualificacions de l'assignatura que vol compensar una nota igual o superior a 3,5 punts.

6.  Haver formalitzat matrícula de l'assignatura en el curs acadèmic en el qual ho sol·licita.

7.  Que la nota mitjana del seu expedient siga superior a 5,5 punts en el moment que sol·licita l'avaluació per compensació.

 

III.  LÍMITS DE LA SOL·LICITUD

 

Amb independència dels requisits establits en l'apartat II, l'avaluació per compensació quedarà subjecta a les limitacions següents:

 

1.  L'avaluació per compensació només podrà ser atorgada una vegada, i no es podrà sol·licitar de nou compensació en la Universitat d'Alacant.

2.  No es concedirà compensació de crèdits a estudiants procedents d'altres universitats que hagueren utilitzat la compensació en aquestes.

3.  Solament es podrà compensar una assignatura i el nombre de crèdits d’aquesta no serà superior a 9.

 

IV. SOL·LICITUDS

 

1.  La sol·licitud per compensació es realitzarà mitjançant una sol·licitud presentada a través del procediment electrònic disponible en l'eAdministración d'UACloud de la Universitat d'Alacant i dirigida a la Rectora o Rector.

 

2.  El termini de sol·licitud serà de 10 dies hàbils i començarà el quart dia hàbil després que finalitze el termini d'emplenament i signatura d'actes establerts en el calendari acadèmic per a cada període d'avaluació.

 

3.  A l'efecte del termini de presentació de sol·licituds, el mes d'agost es considerarà inhàbil.

 

4.  La gestió administrativa de les sol·licituds correspondrà al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat d'Alacant.

 

 

V. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

1.  La Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació és un òrgan acadèmic que té per finalitat la constatació del compliment dels requisits establits en aquest reglament.

 

2.  La Comissió estarà formada per la rectora o rector o persona en qui delegue, la secretària o secretari general de la Universitat o persona en qui delegue i un vocal titular i un altre suplent, l'elecció del qual es realitzarà, cada quatre anys, per i entre les deganes o degans i directores o directors de centre en Consell de Govern. Les persones integrants de la Comissió no podran delegar el seu dret en una altra persona que forme part d’aquesta.

 

3.  En cas que algun dels vocals triats perda la seua condició, es procedirà a triar la persona que el substituïsca en la següent sessió del Consell de Govern.

 

4.  La Comissió es reunirà almenys una vegada, després de la finalització de cada període de sol·licituds.

 

5.  La Comissió es constituirà prèvia convocatòria de la seua presidenta o president. Per a la vàlida constitució d’aquesta es requereix la presència de tots els seus membres.

 

VI. RESOLUCIÓ

 

1.  La resolució de la Comissió esgota la via administrativa. La notificació a l'alumnat s'efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini de sol·licitud.

 

2.  Si la resolució és favorable, s'incorporarà a l'expedient acadèmic la qualificació “Aprovat per Compensació 5” en l'assignatura i curs acadèmic al que estiga vinculada la sol·licitud, mitjançant un procediment automatitzat d'administració electrònica.

 

En cas que l'alumnat no haja pogut matricular-se de l'assignatura per aplicació de la normativa de permanència i continuació en estudis de grau o en estudis de màster universitari oficial en la Universitat d'Alacant, l'assignatura s'incorporarà a l'expedient mitjançant un reconeixement de crèdits.

 

3.  En el cas que la resolució de la compensació siga desfavorable, es podrà interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en un termini de dos mesos, o recurs potestatiu de reposició davant la Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació, en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

 

4.  Les assignatures aprovades per compensació no podran ser objecte de reconeixement.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA, després de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.