Premis extraordinaris de grau i màster universitari

Títol: Normativa de premis extraordinaris pera a estudis oficials de grau i màster universitari

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 28 de juny de 2013

 

NORMATIVA DE PREMIS EXTRAORDINARIS PER A ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI

PREÀMBUL

Aquesta normativa té com a objectiu, d'acord amb l'article 122 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, establir el procediment perquè el Consell de Govern puga concedir anualment els premis extraordinaris dels estudis oficials de grau, màster universitari i doctorat a l'alumnat amb millor expedient acadèmic i egressat en el curs acadèmic anterior.

 

ARTICLE 1. PROPOSTA DE PREMIS EXTRAORDINARIS

La proposta de premis extraordinaris per a estudis oficials de grau/màster serà elevada al Consell de Govern pels centres responsables de la seua impartició abans del 15 de novembre de l'any en curs, una vegada aprovada per les juntes de centre respectives.

 

Els centres podran proposar per a cada titulació de grau i màster que imparteixen un premi extraordinari per cada cinquanta egressats en el curs acadèmic anterior, o fracció.

 

ARTICLE 2. SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A PREMI EXTRAORDINARI

Les candidatures a premi extraordinari d'un títol de grau/màster s'establiran d'ofici entre l'alumnat egressat en el curs acadèmic anterior que tinga una nota mitjana de l'expedient acadèmic igual o superior a 9,00 (excel•lent). En cas que el nombre d'expedients que complisquen aquesta condició siga inferior al nombre de possibles propostes de premi extraordinari, s’hi podrà proposar l'alumnat amb una nota mitjana de l'expedient acadèmic superior en 1 punt o més a la mitjana de la seua titulació i promoció.

 

El centre elaborarà una relació prioritzada amb les candidatures per estudi de grau/màster que reunisca aquestes condicions i, d'acord amb el nombre possible de premis extraordinaris, proposarà a la Junta de Centre la relació de possibles premiats per a ser elevada al Consell de Govern.

 

En cas d'empat de dos o més expedients acadèmics de l'alumnat egressat d'una titulació, tindrà prioritat qui presente un nombre superior de crèdits qualificats amb matrícula d'honor.

 

Si persisteix l'empat, s'utilitzaran consecutivament els procediments següents fins a determinar qui té prioritat:

 

a) Major nombre de crèdits qualificats amb excel•lent.

b) Major qualificació numèrica en el Treball Final de Grau/Màster.

c) Menor nombre de períodes d'avaluació utilitzats per a obtenir el títol acadèmic de grau/màster.

d) Inexistència en l'expedient acadèmic de suspensos o assignatures aprovades per compensació.

 

ARTICLE 3. PROCEDIMENT PER A CALCULAR LA NOTA MITJANA

La nota mitjana de l'expedient s'expressarà amb dos decimals i serà calculada d'acord amb la fórmula matemàtica següent:

Nme = Σ (Pi x nca i) / ntc

 

en què Pi es correspon amb la puntuació numèrica obtinguda en l'assignatura i; ncai, amb el nombre de crèdits de l'assignatura i; i, ntc amb el nombre total de crèdits de la titulació qualificats.

 

Les assignatures reconegudes es computaran d'acord amb la disposició addicional única del Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.

 

No es valoraran en l'expedient acadèmic les qualificacions obtingudes en les assignatures complementàries que només es puguen qualificar com a apte.

 

La nota mitjana de la titulació s'expressarà amb dos decimals i serà calculada d'acord amb la fórmula matemàtica següent:

Nmt = Σ nme / na

 

en què nme es correspon amb la nota mitjana dels expedients de l'alumnat que haja finalitzat els seus estudis en el curs anterior; i na amb el nombre total de l'alumnat egressat en el curs corresponent.

 

ARTICLE 4. CONCESSIÓ DEL PREMI EXTRAORDINARI

El Consell de Govern ratificarà, si escau, les propostes de premi extraordinari elevades pels centres.

 

La Secretaria General notificarà la concessió del premi a l'alumnat i als centres als quals pertanga.

 

La menció de premi extraordinari s'incorporarà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aquesta normativa s'aplicarà a l'alumnat egressat dels estudis a extingir de llicenciatura, Enginyeria i Arquitectura impartits en la Universitat d'Alacant fins al curs acadèmic 2014-15, a partir del qual ja no es podran elevar propostes de premi extraordinari per a aquestes titulacions.

 

Per a calcular la nota mitjana s'utilitzarà el procediment detallat en l'article 3. En els ensenyaments que solament disposen de segon cicle es tindran en compte únicament les assignatures pertanyents al pla d'estudis d'aquests ensenyaments i no les del primer cicle que permeten accedir-hi.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions aprovades pels òrgans de la Universitat d'Alacant que s'oposen al que disposa aquesta normativa.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, una vegada que l’haja aprovada el Consell de Govern.