Procediment de permanència i continuació en estudis de màster universitari Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Procediment de permanència i continuació en estudis de màster universitari

Títol: Procediment d'aplicació de la Normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de màster universitari de la Universitat d'Alacant.

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 20 de juliol de 2018 (BOUA del 24)

Normativa de referència i procediments de gestió

 

 

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ D’ESTUDIS PER A ESTUDIANTS MATRICULATS EN TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

 

1. DEFINICIONS

 

Estudiants de nou ingrés

 

A l’efecte d’aquest procediment, es considera estudiant de nou ingrés el que es matricula per primera vegada en un estudi de màster universitari de la UA i no té cap reconeixement de crèdits en el primer curs acadèmic. Seran també estudiant de nou ingrés els que, tot i haver-se matriculat per segona vegada en l’estudi, hagen obtingut l’anul·lació de la matricula feta per primera vegada.

 

2. TIPUS DE MATRÍCULA

 

L’alumnat triarà el tipus de matrícula quan es matricule en cada curs acadèmic.

 

3. RÈGIM DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ

 

Després del tancament definitiu d’actes de l’últim període de proves i avaluació de cada curs acadèmic, els centres disposaran d’un informe per titulació amb les dades de l’alumnat matriculat en cada màster universitari relacionats amb el compliment dels diferents apartats de la normativa de permanència.

 

A l’alumnat que no haja superat els mínims establits en l’apartat IV.1 de la normativa, se li bloquejarà l’expedient i la direcció del centre li ho notificarà en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del tancament definitiu d’actes. Qui tinga l’expedient bloquejat per aquesta causa tindrà un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del dia en què va rebre la notificació, per a presentar una reclamació dirigida a la direcció del centre per a poder continuar en l’estudi i acreditar les causes que justifiquen el seu baix rendiment acadèmic.

 

En cas de ser denegada la sol·licitud o no ser presentada dins de termini, no es podrà tornar a matricular en el mateix estudi fins que no hagen transcorregut, com a mínim, dos cursos acadèmics. Si decideix retornar una vegada complit el termini establit, no haurà de fer preinscripció.

 

A l’alumnat que no haja superat una assignatura en la tercera matrícula tenint un rendiment acadèmic en els cursos anteriors almenys del 50%, la direcció del centre li notificarà la concessió d’ofici de la quarta matrícula en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del tancament definitiu d’actes.

 

A l’alumnat que no haja superat una assignatura en la tercera matrícula amb un rendiment acadèmic en els cursos anteriors inferior al 50%, se li bloquejarà l’expedient i la direcció del centre li notificarà, en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del tancament definitiu d’actes, que no pot continuar matriculant-se en aquest títol en aquesta universitat.

 

A l’alumnat que no haja superat una assignatura en la quarta matrícula se li bloquejarà l’expedient i la direcció del centre li notificarà en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà del tancament definitiu d’actes, que no pot continuar matriculant-se en aquest estudi en aquesta universitat. En cas que li resten com a màxim un 25 % de crèdits ECTS per a acabar la titulació, la direcció del centre l’informarà que compleix els requisits per a sol·licitar al rector o a la rectora una cinquena matrícula addicional.

 

A l’alumnat que no haja superat una assignatura en la cinquena matrícula se li bloquejarà l’expedient i la direcció del centre li notificarà en el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà al del tancament definitiu d’actes, que no pot continuar matriculant-se en aquest estudi en aquesta universitat.

 

Contra les resolucions de la direcció del centre que no esgoten la via administrativa, i d’acord amb el que estableix els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2 d’octubre) i amb el que preveu l’article 99.3 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, es podrà interposar recurs d’alçada davant del rector o la rectora, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació.

 

Contra les resolucions del rector o de la rectora i contra les resolucions de la direcció del centre per delegació d’aquests que esgoten la via administrativa, i d’acord amb el que estableix els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE del 2 d’octubre), es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del rector o la rectora, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE del 14), en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

 

Totes les notificacions es faran en format electrònic, d’acord amb el Reglament de comunicacions i notificacions electròniques de la UA i les normes de desenvolupament.

 

4. DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquest procediment entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el BOUA.