Permanència i continuació en estudis de Grau

Títol: Normativa de permanència i continuació d'estudis de l'alumnat matriculat en títols de grau de la Universitat d'Alacant.

Òrgan: Consell Social.

Data d'aprovació: 17 de maig de 2017.

 

TEXT REFÓS DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ D'ESTUDIS DE L’ALUMNAT MATRICULAT EN TÍTOLS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 3 de juliol de 2013, una normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que derogava una anterior de 13 de juliol de 2011.

 

Finalitzats sis cursos acadèmics des de l'entrada en vigor de les noves titulacions de grau, es considera convenient fer una nova revisió d'aquesta normativa justificada per l'experiència acumulada d'aquests primers anys d'implantació del nou sistema educatiu. En aquests sis cursos s'han posat de manifest alguns aspectes que no havien sigut arreplegats en tota la seua amplitud i uns altres que, tot i estar previstos, poden ser objecte de millora. Entre aquests aspectes cal destacar els que afecten a la mobilitat d'estudiants, els relatius a l'alumnat que cursa programes simultanis i títols conjunts, així com al desenvolupament seqüencial dels ensenyaments.

 

En aquest sentit, el Consell Social de la Universitat d'Alacant, en virtut de les competències que li atribueix la LOU en el seu art. 46.3 en matèria de progrés i permanència d'estudiants, estableix la següent normativa.

 

II. ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

La present normativa regula el règim de permanència de l'alumnat matriculat en la Universitat d'Alacant en els estudis conduents als títols de grau referits en el RD 1393/2007 de 29 d'octubre.

 

III. TIPUS DE MATRÍCULA

 

Per a cada curs acadèmic la Universitat d'Alacant ofereix tres tipus de matrícula de caràcter ordinari en funció del nombre de crèdits de la mateixa: a temps complet, a temps parcial i reduïda en atenció a la discapacitat.

 

1. La matrícula a temps complet serà d'almenys 48 crèdits per curs acadèmic. Una matrícula por sota 48 crèdits s'entendrà matrícula a temps complet quan siguen els últims crèdits necessaris per a aconseguir el títol de grau que es cursa.

 

2. La matrícula a temps parcial es mantindrà en un interval que va de 24 a 47 crèdits per curs acadèmic. L'alumnat podrà formalitzar aquest tipus de matrícula en atenció a circumstàncies d'ordre personal o de rendiment acadèmic.

 

3. La matrícula reduïda en atenció a la discapacitat està dirigida a estudiants que per raó de la seua situació han d'assumir un nombre inferior de crèdits per a obtenir taxes d'èxit raonables. Perquè l'alumnat puga acollir-se a aquest tipus de matrícula, a més de presentar el seu certificat de discapacitat expedit per l'òrgan competent, ha de comptar amb un informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant de la Universitat d'Alacant que vincule discapacitat amb rendiment acadèmic. L’interval de crèdits per a aquest tipus de matrícula quedaria entre 6 i 23 crèdits.

 

IV. RÈGIM DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ

 

1. L'alumnat de nou ingrés, tant amb matrícula parcial com a temps complet, haurà de superar almenys 30 crèdits en dos cursos acadèmics. En el cas d'estudiants de matrícula reduïda en atenció a la discapacitat, hauran de superar, almenys 12 crèdits en dos cursos acadèmics. Quan no s'aconseguisquen aquests mínims, l'expedient quedarà bloquejat. En aquesta situació l'alumnat podrà sol·licitar que se li permeta continuar en el mateix estudi, mitjançant un escrit documentat en el qual s'indique les causes del baix rendiment obtingut, dirigit a la degana, degà, directora o director del Centre al que es troba adscrit el títol cursat, que dictarà resolució motivada, atenent a les circumstàncies concretes de cada cas.

 

Si la seua sol·licitud és acceptada, se li recomanarà que continue els seus estudis amb matrícula a temps parcial i se li indicarà que, de continuar amb aqueix baix rendiment, el curs següent podria incomplir el Punt IV.4 d'aquesta normativa.

 

En cas de ser denegada la seua sol·licitud o no ser presentada en el termini que s'estipule per a això, no podrà formalitzar de nou matrícula en el mateix estudi fins que transcórreguen almenys dos cursos acadèmics.

 

2. Cap estudiant podrà matricular-se d'assignatures noves mentre no ho faça de totes les assignatures bàsiques no superades incloses en cursos anteriors segons el pla d'estudis de la titulació.

 

3. Només es podran matricular de l'assignatura "Treball final de grau" les i els estudiants que hagen superat un mínim de 168 crèdits en els títols de grau de 240 crèdits, i un mínim de 210 crèdits en els títols de grau de 300 crèdits o més.

 

4. L'alumnat podrà matricular-se tres vegades per assignatura, més una quarta, que li serà atorgada de forma automàtica, sempre que el seu rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense computar els crèdits reconeguts, respecte als crèdits matriculats) en els cursos anteriors siga, almenys, del 50%. Només l’alumnat al que li resten com a màxim 60 ECTS per a finalitzar la seua titulació, podrà sol·licitar a la Rectora o Rector una cinquena matrícula addicional.

 

D’acord amb una instrucció del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació us informe que els i les estudiants que tinguen una discapacitat dins de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, perquè s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i tinguen dificultats per a finalitzar els estudis que cursen en la UA per l'aplicació de la norma de Permanència al punt IV.4; podran sol·licitar al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació una ampliació del nombre de matrícules per a superar alguna assignatura. Aquest vicerectorat vist l'expedient acadèmic i personal de l'estudiant resoldrà de forma motivada la sol·licitud.

 

En el cas de no superar l'assignatura, en qualsevol de les dues situacions anteriors, haurà d'abandonar aqueixa titulació en aquesta universitat i només podria ser admès o admesa novament en aqueixa titulació en el cas que, mitjançant una sol·licitud de reconeixement de crèdits li siga reconeguda l'assignatura o assignatures que van provocar el seu abandonament. L'admissió serà competència de la degana, degà, directora o director del centre.

 

V. DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

 

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat nacional i internacional i atès que a l'alumnat que se li concedisca una plaça de mobilitat en un curs acadèmic està subjecte a la normativa pròpia a aquests efectes, no se li aplicarà la present normativa de permanència durant aquest curs acadèmic, amb l'excepció dels requeriments per a matricular el TFG, que sí seran exigibles.

 

VI. DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

 

Para a ‘alumnat que es trobe cursant programes d'estudis conjunts, el rendiment mínim exigit serà el mateix que per a la resta d'estudis de grau.

 

VII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

 

L'alumnat que estiga cursant estudis conjunts, es regirà pel corresponent conveni de col·laboració, que haurà d'arreplegar el règim de permanència i continuació d'estudis.

 

VIII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

 

L'alumnat procedent de titulacions en extinció que s'adapte als títols de Grau es regirà per la present normativa.

 

IX. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

 

Queda derogada la Normativa de permanència i continuació d'estudis per a l'alumnat matriculat en títols de grau de la Universitat d'Alacant aprovada pel Consell Social el 3 de juliol de 2013 i quantes disposicions s'oposen al que es disposa en la present normativa.

 

XI. DISPOSICIÓ FINAL

 

La present normativa entrarà en vigor a partir de la seua aprovació per Consell Social i publicació en el BOUA.