Permanència en estudis de màster universitari

Títol: Normativa de permanència i continuació d'estudis per a estudiants matriculats en títols de màster universitari oficial de la Universitat d'Alacant

Òrgan: Consell Social

Data d'aprovació: 29 de maig de 2018 (BOUA del 5 de juny)

 

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ D'ESTUDIS PER A ESTUDIANTS MATRICULATS EN TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

I. Exposició de motius

 

La Universitat d’Alacant va aprovar per acord del Consell Social, de 31 de març de 2010, (BOUA de 15 de juny) una normativa de permanència per a estudiants matriculats en títols de màster i doctorat en la UA d’acord amb un nou model d’ensenyament/aprenentatge centrat en les estudiants i els estudiants, dins de la filosofia de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que derogava una anterior de data 14 de febrer de 1989.

 

Després de l’aplicació d’aquesta durant diversos cursos acadèmics, i amb la modificació duta a terme en la normativa de permanència i continuació d’estudis de grau amb data 17 de maig de 2017, es considera oportú fer una revisió d’aquesta normativa que regula la permanència i la continuació d’estudis de màster universitari justificada per l’experiència acumulada d’aquests primers anys d’implantació del nou sistema educatiu i per establir una major coherència amb els criteris aplicats entre els estudis de grau i màster universitari.

 

En qualsevol cas, la nova normativa que es proposa segueix tenint en consideració aquesta franja d’alumnat que compatibilitza l’estudi amb el treball i permet la matrícula a temps parcial i, d’altra banda, es té en compte un criteri cada vegada més important dins dels estudis superiors, com és el de l’atenció a la discapacitat.

 

En aquest sentit, el Consell Social de la Universitat d’Alacant, d’acord amb les competències que li atribueix el text refós de la LOU en l’art. 46.3 en matèria de progrés i permanència d’estudiants, estableix la normativa següent.

 

II. Àmbit d’aplicació

 

Aquesta normativa regula el règim de permanència de l’alumnat matriculat a la Universitat d’Alacant en els estudis conduents als títols de màster universitari oficial referits en el RD 1393/2007 de 29 d’octubre.

 

III. Tipus de matrícula

 

La Universitat d’Alacant ofereix tres tipus de matrícula, sempre de caràcter ordinari: a temps complet, a temps parcial i reduïda en atenció a la discapacitat. La modalitat de matrícula triada haurà de ser mantinguda durant tot el curs acadèmic.

 

1. La matrícula a temps complet implica un total de 48 crèdits o més.

 

2. La matrícula a temps parcial es mantindrà en un interval que va de 15 a 47 crèdits per curs acadèmic. L’alumnat podrà fer aquest tipus de matrícula en atenció a circumstàncies d’ordre personal o de rendiment acadèmic.

 

3. La matrícula reduïda en atenció a la discapacitat està dirigida a aquells estudiants que per raó de la seua situació han d’escometre un nombre inferior de crèdits per a obtenir taxes d’èxit raonables. Perquè l’alumnat puga acollir-se a aquest tipus de matrícula, a més de presentar el certificat de discapacitat expedit per l’òrgan competent, ha de tenir un informe favorable del Centre de Suport a l’Estudiant de la Universitat d’Alacant que vincule discapacitat amb rendiment acadèmic. L’interval de crèdits per a aquest tipus de matrícula quedaria entre els 6 crèdits i els 23.

 

IV. Règim de permanència

 

1. L’alumnat de nou ingrés, tant amb matrícula parcial com a temps complet, haurà de superar, almenys, 30 crèdits en dos cursos acadèmics. En el cas d’estudiants de matrícula reduïda en atenció a la discapacitat, hauran de superar, almenys, 12 crèdits en dos cursos acadèmics. Quan no s’aconseguisquen aquests mínims l’expedient quedarà bloquejat. En aquesta situació l’alumnat podrà sol·licitar que se li permeta continuar en el mateix estudi, mitjançant un escrit documentat en el qual s’indique les causes del baix rendiment obtingut, dirigit a la degana, degà, directora o director del Centre al qual es troba adscrit el títol cursat, que dictarà resolució motivada, ateses les circumstàncies concretes de cada cas.

 

Si la seua sol·licitud és acceptada, se li recomanarà que continue els estudis amb matrícula a temps parcial i se li indicarà que, si continua amb aquest baix rendiment, el curs següent podria incomplir el Punt IV.2 d’aquesta normativa.

 

Si la sol·licitud és denegada o no és presentada en el termini que s’estipule per a això no podrà formalitzar de nou matrícula en el mateix estudi fins que transcórreguen, almenys, dos cursos acadèmics.

 

2. L’alumnat podrà matricular-se tres vegades per assignatura, més una quarta, que serà atorgada de forma automàtica, sempre que el rendiment acadèmic (percentatge de crèdits superats, sense computar els crèdits reconeguts, respecte dels crèdits matriculats) en els cursos anteriors siga, almenys, del 50%. Només l’alumnat a qui resten com a màxim un 25% per a finalitzar la titulació, sense comptat el Treball Final de Màster, podrà sol·licitar a la rectora o el rector una cinquena matrícula addicional.

 

V. Disposició addicional única

 

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat nacional i internacional i atès que a l'alumnat que se li concedisca una plaça de mobilitat en un curs acadèmic està subjecte a la normativa pròpia a aquests efectes, no se li aplicarà la present normativa de permanència durant aquest curs acadèmic.

 

VI. Disposició derogatòria única

 

A l’efecte d’aquesta normativa, queda derogada la Normativa de permanència i continuació d’estudis per a alumnat matriculat en títols de màster i doctorat de la Universitat d’Alacant aprovada pel Consell Social el 31 de març de 2010.

 

Els estudis de doctorat continuaran regint-se per la seua pròpia normativa aprovada pel Consell Social el 21 de juny de 2013 (BOUA 3 de juliol de 2013)

 

VII. Disposició final

 

Aquesta normativa entrarà en vigor a partir de curs acadèmic 2018-2019 per als títols de màster universitari oferits per la Universitat d’Alacant, prèvia aprovació pel Consell Social i la publicació en el BOUA.