Mobilitat d'estudiants

TÍTOL: Normativa de mobilitat d'estudiants de la Universitat d'Alacant

ÒRGAN: Consell de Govern

DATA D'APROVACIÓ: 27 d'octubre de 2010

 

TEXT REFÓS ELABORAT PEL SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA

 

NORMATIVA DE MOBILITAT D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'entrada en vigor dels nous plans d'estudis i la consideració de la mobilitat d'estudiants com un dels objectius explícits de la conformació de l'Espai Europeu d'Educació Superior fan necessària, després d'una dècada d'experiència, una nova regulació de la matèria, que dote de marc normatiu i respatler institucional a l'alumnat que, a l'empara d'un Programa de Mobilitat o Conveni subscrit per la Universitat d'Alacant, curse part dels seus estudis en una altra universitat o institució d'ensenyament superior.

Així mateix, el constant increment del nombre d'estudiants que desitgen realitzar un període d'estudis en la UA aconsella regular amb claredat els criteris generals d'admissió, permanència i reconeixement dels estudis.

L'objectiu d'aquesta normativa és permetre l'increment de la mobilitat i millorar la seua qualitat, establint les condicions de participació de l'alumnat i els criteris per al reconeixement dels crèdits cursats en altres universitats, a través de procediments simplificats i flexibles.

I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

1. Aquesta normativa té per objecte: a) establir les competències dels diferents nivells de l'organització que participen en la gestió de la mobilitat d'estudiants; b) fixar els criteris per a la signatura de Convenis o Acords de Mobilitat que la sustenten; c) regular el reconeixement de crèdits cursats en Programes de Mobilitat; d) regular els procediments de selecció, adjudicació de places i gestió de la mobilitat; i i) els drets i obligacions de l'alumnat.

2. Aquesta normativa és aplicable a: a) els programes Erasmus i SICUE, la regulació completa dels quals en l'àmbit de competències de la UA; b) els Programes propis de la UA, siguen aquests de gestió centralitzada o dels Centres; i c) la mobilitat no regulada en programes.

3. D'altra banda, és aplicable a: a) l'alumnat matriculat en la UA que participe en Programes de Mobilitat; b) l'alumnat de la UAque realitze estades en altres universitats fora de programa, però sota la tutela de la UA; i c) l'alumnat que realitze en la UA un període d'estudis, en virtut d'un Programa de Mobilitat o d'un Conveni o Acord institucional, al que no li siga aplicable la normativa general d'accés per a l'obtenció d'un títol oficial o
propi.

II. COMPETÈNCIES

4. Correspon al Vicerectorat amb competències en Relacions Internacionals, en col·laboració amb el Secretariat corresponent i l'Oficina de Mobilitat:

a) Determinar la participació de la UA en els Programes de Mobilitat, vetlant pel compliment de l'acordat per a cada Programa, garantint la qualitat del procés formatiu i salvaguardant els drets de l'alumnat.

b) Publicar i gestionar les convocatòries per a la participació de l'alumnat en els diferents programes, fixant en cadascuna els criteris concrets d'accés.

c) Assegurar el compliment de la normativa sobre requisit lingüístic en els programes que així ho requerisquen.

d) Seleccionar, amb la col·laboració dels Centres i aplicant els criteris que estableix aquesta Normativa, a l'alumnat que participe en Programes de Mobilitat.

i) Vetlar per l'aplicació dels criteris de reconeixement de crèdits arreplegats en aquesta Normativa.

f) Assegurar la inserció de l'alumnat acollit, oferint informació i assessorament, gestionant la seua matrícula i vetlant en tot moment pel reconeixement dels seus drets.

g) Elaborar i signar les certificacions acadèmiques de l'alumnat acollit en el Programa Erasmus i el Programa Propi.

h) En matèria de convenis i acords, les competències especificades en el Capítol III.

5. Correspon als Centres, a través dels seus vicedegans/as, sotsdirectors/as o coordinadors/as de mobilitat, o al/la director/a de el CEDIP per als estudis de postgrau que no gestionen els Centres, i en col·laboració amb les Secretaries de Centres:

a) Elaborar anualment els criteris per al reconeixement de crèdits.

b) Assessorar a l'alumnat de la UA sobre el programa d'estudis a cursar en la institució d'acolliment.

c) Signar els Acords d'Aprenentatge de l'alumnat dels seus Centres.

d) Elaborar i signar les certificacions acadèmiques de l'alumnat acollit en el Programa SICUE.

e) Adaptar, aplicant les taules oficials de correspondències, les qualificacions de l'alumnat de la UA obtingudes en altres universitats i incorporar-les al seu expedient.

f) Signar les actes de l'alumnat de la UA.

g) Assessorar a l'alumnat acollit i vetlar per la seua incorporació als
estudis.

h) En matèria de convenis i acords, les competències especificades en el Capítol III.

6. Els Centres podran promoure Programes de Mobilitat propis quan responguen a interessos particulars de les titulacions que gestionen. La present normativa serà aplicable a aquests Programes en tot el que es refereix a signatura de Convenis i Acords, reconeixement de crèdits i drets i obligacions de l'alumnat.

Serà competència dels Centres la convocatòria, gestió i finançament d'aquests Programes, en coordinació amb el Vicerectorat amb competències en Relacions Internacionals.

III. ACORDS I CONVENIS DE MOBILITAT

Definicions

Es consideren Acords aquells que es realitzen en el marc de losProgramas Erasmus i SICUE, i que determinen l'àrea, l'estudi, el nivell, el nombre i la durada de les places acordades entre les universitats.

Es consideren Convenis de Mobilitat o Intercanvi aquells bilaterals que tenen per objecte la mobilitat d'estudiants, segons les condicions establides per les universitats signatàries. Estan regulats per la normativa pròpia de la UA i són aprovats per Consell de Govern.

Es denomina Acord Acadèmic o Contracte d'Estudis (Learning Agreement) el document que especifica les assignatures que l'alumnat cursarà en la universitat de destinació i per quins seran reconegudes. S'emplena una vegada finalitzat el procés de selecció i adjudicades les places, i se signa per els/les
coordinadors/as acadèmics/as de les universitats d'origen i destinació i el/l'estudiant.

III.1. Acords

7. La signatura d'un Acord podrà ser proposada tant pel Vicerectorat amb competències en Relacions Internacionals com pels Centres. Quan la iniciativa corresponga als Centres, només podran fer-ho a través dels seus degans/as, directors/as, vicedegans/as o sotsdirectors/as amb competències en Relacions Internacionals. Correspon al Vicerectorat, donar el vistiplau a les propostes dels Centres, tramitar-los i signar-los. Quan la proposta sorgisca del Vicerectorat, informarà als Centres.

El Vicerectorat podrà refusar la proposta dels Centres de nous Acords i procedir a cancel·lar els vigents, previ informe als Centres, quan no responguen als interessos de la UA, bé perquè no compleixen amb els requisits d'equilibri en els intercanvis d'estudiants o professors, bé perquè no respecten els drets reconeguts a l'alumnat.

III.2. Convenis

8. Pel seu caràcter específic, i donades les especials obligacions assumides, la Normativa de Convenis de la UA haurà d'incorporar una regulació especial per a la tramitació i aprovació dels Convenis de Mobilitat o Intercanvi. Encara que la iniciativa provinga dels Centres, aquests Convenis seran proposats per a la seua aprovació per Consell de Govern exclusivament pel Vicerectorat amb competència en Relacions Internacionals, incorporaran en les seues clàusules els principis d'aquesta normativa i fixaran els criteris per al reconeixement de crèdits.

9. Els terminis per a l'entrada en vigor de nous Acords o Convenis, donats els efectes que tenen sobre l'oferta de places en les convocatòries dirigides a l'alumnat, es fixaran amb suficient antelació per a cada Programa.

IV. RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

10. La Normativa de Reconeixement i transferència de crèdits en estudis oficials de la UA (BOUA 5 d'octubre de 2009), en el seu article 8, estableix que l'alumnat que participe en Programes de Mobilitat nacionals o internacionals o ho faça a través de convenis interuniversitaris subscrits per a aquesta fi per la UA tindrà dret al reconeixement complet de tot el cursat i superat en la universitat de destinació, sempre que s'haja incorporat al seu Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis (Learning Agreement). ja que el compromís de reconeixement és previ i es troba recollit en la regulació dels Programes o en els Convenis bilaterals específics, aquest reconeixement no precisa de l'aprovació posterior de les Comissions de Reconeixement i Transferència d'Universitat o Centre.

11. Totes les assignatures dels plans d'estudis de la UA podran formar part dels Acords Acadèmics i ser computades per altres cursades en Programes de Mobilitat a l'efecte de reconeixement de crèdits. Únicament podran ser excloses aquelles que, per incorporar coneixements específics, no puguen ser considerades equivalents a altres pertanyents als plans d'estudis de les universitats sòcies. La Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits d'Universitat determinarà la llista d'assignatures que hagen de ser excloses a aquests efectes. A més, i sense que açò afecte al reconeixement d'altres assignatures de caràcter bàsic i obligatori, totes les assignatures de les universitats sòcies podran ser considerades extensió de l'oferta d'assignatures optatives dels plans d'estudi de la UA, de manera que, si així ho contempla l'Acord Acadèmic/Contracte d'Estudis, podran ser incorporades a l'expedient de l'estudiant i els seus crèdits es computaran per al càlcul del total de crèdits d'aquesta naturalesa necessaris per a l'obtenció del grau.

12. Cada Centre, segons els Acords signats per a les seues titulacions, elaborarà i publicarà anualment, abans de l'obertura de les convocatòries, els criteris per al reconeixement de crèdits en els seus plans d'estudis, amb indicació expressa de les universitats sòcies en les quals poden cursar-se assignatures equivalents, de manera que l'alumnat, abans de sol·licitar la seua entrada a un Programa, puga fer una elecció raonada de destinació i planificar el seu programa d'estudis. Correspon a la Comissió de Centre de Reconeixement i Transferència de Crèdits l'aprovació d'aquests criteris.

13. En cas de falta de consens en la signatura de l'Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis entre el/l'estudiant i el Centre sobre l'aplicació de criteris de reconeixement, el/l'estudiant podrà recórrer davant el Vicerectorat amb competències en Relacions Internacionals, que resoldrà l'aplicació d'aquesta normativa i tindrà potestat per a signar l'Acord Acadèmic a través del Secretariat corresponent.

14. En cas que, per imperatiu de les universitats sòcies, el/l'estudiant no puga cursar en la universitat de destinació el que s'ha arreplegat en el seu Acord Acadèmic i haja d'optar per assignatures alternatives no contemplades prèviament, es procedirà en tot cas a la seua incorporació a l'Acord Acadèmic i al seu reconeixement per crèdits del seu pla d'estudis en la UA.

15. Els Centres podran establir Acords per al reconeixement íntegre d'un semestre o un curs complet amb les universitats sòcies.

16.  Queda sense contingut per acord del Consell de Govern el 30 de gener de 2018 (BOUA del 30 de gener)

17.  Queda sense contingut per acord del Consell de Govern el 30 de gener de 2018 (BOUA del 30 de gener).

V. MOBILITAT D'ESTUDIANTS DE LA UA

V.1. Requisits generals de l'alumnat

18. Per a la seua participació en els Programes, l'alumnat haurà de complir els següents requisits:

a) Haver aprovat el mínim de crèdits que establisca la convocatòria corresponent en la data especificada en la mateixa.

b) Estar matriculat en la UA en un pla d'estudis reconegut oficialment i que concloga amb l'obtenció d'un títol universitari oficial, tant en el moment de la inscripció en el Programa com durant el mateix. En cada cas, la convocatòria específica anual establirà el nombre mínim de crèdits en el qual ha d'estar matriculat, que en cap cas podrà superar el nombre necessari per a l'obtenció del títol corresponent.

c) En els Programes de Mobilitat internacional, l'alumnat haurà d'acreditar el nivell de coneixement lingüístic que la UA establisca a cada moment, amb la finalitat d'assegurar el procés d'aprenentatge en la universitat de destinació. Podrà ser exigible un nivell superior quan així ho establisca la universitat de destinació o ho arrepleguen els Acords interuniversitaris.

V.2. Procediment de sol·licitud i selecció dels/les candidats/as

19. L'alumnat que reunisca els requisits esmentats en els apartats anteriors, així com els requisits específics regulats en les corresponents convocatòries de mobilitat, haurà d'inscriure's a través del Campus Virtual, emplenant el formulari de sol·licitud i lliurant tota la documentació addicional que es detalle en cada convocatòria.

20. Per a la selecció dels/les candidats/as s'aplicaran els següents criteris:

a) Nota mitjana de l'expedient o qualificació definitiva de les proves d'accés a la universitat, segons corresponga, en la data especificada en la convocatòria..

La nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant es calcularà d'acord amb l'establit en l'article 5 del RD 1125/2003: suma dels crèdits qualificats a l'estudiant multiplicats cadascun d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguen, d'acord amb el barem arreplegat en aquest RD, i dividida pel nombre de crèdits totals qualificats en el seu expedient.

En aquells casos en què en un expedient no figure la qualificació numèrica recollida en l'article 5.4 del RD 1125/2003, s'aplicarà per a la seua conversió el següent barem:

Matrícula d'honor: 10.00 punts
Excel·lent: 9.00 punts
Notable: 7.50 punts
Aprovat: 5.50 punts
Suspens: 2.50 punts

Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda en el Centre de procedència. Si no existira qualificació, no es tindran en compte a l'efecte de càlcul. Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en plans d'estudis no seran qualificats numèricament ni computaran per al càlcul de la mitjana de l'expedient acadèmic.

En el cas dels estudis de postgrau, la nota serà l'obtinguda en els estudis de grau o equivalents.

b) En els Programes de Mobilitat internacional a països que no siguen de parla hispana, es valorarà el nivell de coneixement de la llengua només quan el/l'estudiant acredite estar en possessió d'un nivell superior de llengua a l'exigit com a requisit d'accés. En considerar l'anglès com a llengua vehicular, es valorarà tant el nivell d'anglès del/l'estudiant (màxim 3 punts), com el qual puga acreditar en la llengua del país de la universitat de destinació (màxim 3 punts).

c) Els Centres, en atenció a les seues característiques i l'interès dels seus projectes de mobilitat, podran atorgar fins a dues (2) punts en funció dels seus propis criteris. Aquests criteris hauran de ser públics i la seua valoració justificada, amb la finalitat de salvaguardar els principis de transparència i equitat.

21. Les places es distribuiran per ordre de puntuació, no adjudicant més places que les oferides. En cas que diversos/as estudiants obtinguen la mateixa puntuació i calga seleccionar entre ells/as, tindrà prioritat el/l'estudiant amb major nombre de crèdits superats.

22. Els criteris de selecció es faran públics en cada convocatòria, amb les especificacions que es puguen establir a aquest procediment. Es publicaran, així mateix, en el termini establit, els resultats de la selecció i, si escau, de la concessió d'ajudes, podent l'alumnat presentar recurs.

23. El/l'estudiant que haja sigut seleccionat/a en diversos programes (Erasmus, Mobilitat no Europea o SICUE), per a un mateix període acadèmic, haurà d'optar per un d'ells i comunicar a l'Oficina de Mobilitat la renúncia a l'altre, abans de la data establida a aquest efecte. Si el/l'estudiant no opta per un programa determinat, la UA actuarà d'ofici.

V.3. Acceptació per part de la Universitat de destinació

24. La participació de l'alumnat en Programes de Mobilitat requereix l'acceptació de les universitats d'origen i destinació. Per açò, una vegada assignades les places per part de la UA, cal comunicar a la universitat de destinació la resolució. Correspon a l'alumnat seleccionat realitzar els tràmits de sol·licitud d'inscripció en la universitat de destinació, que podrà rebutjar-ho per no complir els seus terminis o requisits d'accés.

25. En cas de no acceptació del/l'estudiant per motius aliens a la seua responsabilitat, una vegada seleccionat/a, la UA gestionarà una alternativa per a fer efectiva la mobilitat. Per tot açò, l'assignació de places que realitza la UA no serà efectiva fins a no ser acceptat/al/l'estudiant per la institució de destinació.

V.4. Renúncia

26. La renúncia voluntària i sense justificació de l'alumnat, una vegada formalitzada la sol·licitud, ha de ser notificada per escrit a l'Oficina de Mobilitat, a través de qualsevol Registre de la UA. Aquesta renúncia no tindrà conseqüències en cas que siga presentada en el termini establit en la resolució provisional, abans de l'adjudicació definitiva de places. Fora d'aquest termini, i atès que perjudica el procés selectiu, es penalitzarà al/l'estudiant quan sol·licite una plaça en convocatòries posteriors, passant a ocupar l'últim lloc de la llista de les sol·licituds per a l'adjudicació de places.

27. Si un/a estudiant que ha obtingut plaça no s'incorpora en la universitat de destinació en la data prevista i no ha presentat renúncia, la seua participació serà cancel·lada d'ofici. A més, el/l'estudiant serà penalitzat/a, quedant exclòs/a de la possibilitat d'intercanvi en el següent curs en el qual sol·licite l'intercanvi.

V.5. Ajudes econòmiques i taxes

28. Els Programes de Mobilitat poden anar acompanyats de la concessió d'ajudes econòmiques o beques, destinades a compensar els costos addicionals. El nombre i la quantia d'aquestes ajudes s'establiran anualment en les diferents convocatòries.

29. Durant el període de mobilitat, el/l'estudiant seguirà gaudint de les beques o préstecs amb finalitats educatives obtingudes en la seua institució d'origen. Les ajudes de mobilitat són complementàries dels sistemes nacionals o regionals de beques, inclosos aquells que ofereixen compensació per despeses addicionals en l'estranger.

30. L'alumnat de la UA abonarà les taxes acadèmiques oficials en aquesta durant el període de la seua mobilitat. La universitat de destinació podrà exigir només el pagament de taxes extraordinàries per a cobrir despeses de segur, cursos extraoficiales o la utilització de serveis tals com a fotocopiadora, laboratoris, etc., sempre en les mateixes condicions que els seus estudiants.

31. El Vicerectorat amb competències en Relacions Internacionals, per iniciativa pròpia o a instàncies dels Centres, podrà suspendre l'ajuda econòmica o exigir la devolució de la ja percebuda quan un/a estudiant incomplisca manifestament les condicions de l'intercanvi o no respecte les normes de les institucions d'origen i acolliment.

VI. MOBILITAT FORA DE PROGRAMA

32. L'alumnat podrà proposar projectes propis de mobilitat que amplien o milloren el seu període formatiu, en les mateixes universitats on ja hagen complit un període regulat d'estada o en altres universitats.

33. Els qui desitgen realitzar una estada en alguna universitat estrangera presentaran la seua proposta als Centres, que tindran competència per a aprovar tant el projecte en el seu conjunt com l'Acord Acadèmic/Contracte d'Estudis, aplicant els mateixos principis que es deriven d'aquesta normativa.

34. Serà competència exclusiva de l'alumnat que promoga aquestes iniciatives la gestió de la seua mobilitat i la sol·licitud d'acceptació per part de l'altra universitat.

35. En cap cas, tractant-se d'iniciatives individuals, tindran dret a obtenir subvencions o ajudes econòmiques per a cubrirsus despeses de matrícula o estada.

VII. MOBILITAT D'ESTUDIANTS PROCEDENTS D'ALTRES INSTITUCIONS D'ENSENYAMENT SUPERIOR

VII.1. Condicions d'incorporació a la UA

36. L'alumnat procedent d'altres institucions d'ensenyament superior, a l'empara d'un Acord o Conveni, es matricularà en la universitat de la qual provinga i es considerarà com a alumnat de la mateixa. No obstant això, podrà utilitzar tots els serveis de la UA i gaudir dels drets acadèmics en igualtat de condicions que els propis.

37. L'Oficina de Mobilitat Internacional actuarà de registre central al servei de l'alumnat acollit, tant de la seua entrada com de la seua eixida. A través d'ella, rebrà informació sobre els aspectes administratius, serà acreditat com a estudiant d'intercanvi en la UA i rebrà suport per a la formalització de la matrícula. En el cas de l'alumnat SICUE, aquestes funcions corresponen als Centres.

38. L'alumnat acollit podrà triar, amb els límits que el seu Acord Acadèmic/Contracte d'Estudis establisca, entre la totalitat de les assignatures que formen part dels plans d'estudis oficials del Centre en el qual és acollit. La UA podrà restringir la seua oferta acadèmica razonadamente, per iniciativa del Vicerectorat o a proposta dels Centres, sempre que així siga comunicat dins del termini i en la forma escaient a les universitats sòcies.

39. L'alumnat haurà d'incorporar-se durant els terminis establits segons el calendari acadèmic de la UA, així com complir totes les normes que establisquen els Programes de Mobilitat.

VII.2. Sol·licitud i acceptació

40. Les universitats d'origen de l'alumnat acollit en la UA hauran de comunicar a la UA els/les candidats/as seleccionats/as en les dates establides en cada programa. A continuació, el/l'estudiant haurà d'inscriure's en la UA seguint els procediments i terminis establits.

41. L'alumnat estranger haurà d'acreditar, per a la seua acceptació, el nivell que establisca la UA a cada moment, en alguna de les llengües oficials. Els Centres, en atenció a les peculiaritats dels seus plans d'estudis, podran establir nivells específics de coneixement lingüístic per a cursar aqueixes assignatures.

42. Una vegada completat el procés de sol·licitud dins del termini i en la forma escaient per part del/l'estudiant, el Centre emetrà un informe a l'Oficina de Mobilitat, que ho notificarà al/l'estudiant al juny o novembre, segons el període d'estada triat. L'alumnat matriculat en el primer semestre podrà sol·licitar, si així ho desitja, prorrogar la seua estada durant un semestre afegit del mateix curs, seguint el
procediment establit.

VII.3. Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis

43. L'alumnat ha d'elaborar, juntament amb els/les coordinadors/as acadèmics/as de les institucions d'origen, la proposta de l'Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis. Una vegada en la UA, i si hi ha hagut alguna modificació durant el primer mes de classe, l'alumnat tramitarà l'Acord Acadèmic, que haurà d'estar signat tant per el/la coordinador/a acadèmic/a de la UA com per el/la coordinador/a acadèmic/a de la seua institució d'origen.

VII.4. Certificació acadèmica

44. El Vicerectorat amb competències en Relacions Internacionals serà responsable de l'emissió dels certificats d'estudis de l'alumnat acollit. Finalitzat el període d'estada, i després del tancament d'actes, l'Oficina de Mobilitat remetrà a les Oficines de les institucions d'origen els certificats amb els resultats obtinguts pels seus estudiants. En el cas de l'alumnat del Programa SICUE, correspon al Centre la tramitació dels certificats, així com la seua remissió a l'Oficina de Mobilitat, que els traslladarà a les universitats sòcies.

VIII. DRETS I OBLIGACIONS DE L'ALUMNAT

45. Són drets de l'alumnat:

a) Estar emparat per Acords de Mobilitat bilaterals que establisquen les condicions sota les quals es desenvolupa la mobilitat i els drets que li assisteixen.

b) Rebre informació tant de la institució d'origen com d'acolliment sobre tots aquells procediments que li afecten, especialment en el referit als criteris de selecció i reconeixement de crèdits.

c) Subscriure, juntament amb les institucions d'origen i d'acolliment, un Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis abans de la seua partida, que establisca el programa d'estudis previst, incloent els crèdits que li seran reconeguts.

d) Estar exonerat del pagament de taxes de matrícula en la institució d'acolliment.

e) Percebre, si escau, les ajudes que s'estipulen en cada Programa.

f) Cursar, sota les mateixes condicions que la resta de l'alumnat, les assignatures que formen part del seu Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis, així com ser avaluats d'elles amb els mateixos criteris.

g) Obtenir, per part de la universitat d'origen, el ple reconeixement acadèmic dels estudis realitzats, de conformitat amb l'Acord Acadèmic / Contracte d'Estudis. Si els estudis realitzats, per circumstàncies extraordinàries, no pogueren ser objecte de reconeixement, hauran de ser objecte de transferència i quedar recollits en el Suplement Europeu al Títol.

h) En general, gaudir en la universitat d'acolliment del mateix tracte, l'accés als mateixos serveis i de tots els drets acadèmics que corresponen a l'alumnat de la universitat.

46. Són obligacions de l'alumnat:

a) Acceptar les condicions generals dels programes als quals s'aculla, així com les específiques de les convocatòries en les quals participe.

b) Complir les normes i reglaments de la universitat d'origen i d'acolliment.

c) Matricular-se dels crèdits mínims exigits en la universitat d'origen i en la universitat d'acolliment durant el curs acadèmic que desenvolupe la seua estada.

d) Cursar el període d'estudis establit en el centre per al qual va ser seleccionat.

e) Mantenir contacte i estar localitzable durant tot el període d'estada en una altra universitat, comunicant qualsevol canvi que afecte a la seua sol·licitud inicial (renúncia, calendari, pla d'estudis,etc.)

f) Assegurar la cobertura de segur a l'efecte de malaltia comuna i accident.

g) Si així calguera, obtenir el visat d'estudis que tinga validesa durant tot el període d'estudis, així com qualsevol document necessari per a estudiar en la institució d'acolliment.

h) Responsabilitzar-se de la recerca i localització d'allotjament, així com de qualsevol tràmit necessari per a la seua estada.