Procediment de modificació i anul·lació de matrícula

Títol: Procediment de modificació i anul·lació de matrícula

Òrgan: Consell de Govern de la UA

Data d'aprovació: 28 de setembre de 2010

 

TEXT REFÓS MANTINGUT PEL SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA

 

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

El present procediment serà aplicable als estudis oficials de grau, màsters oficials i doctorat.

 

2. MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA

 

Modificació de matrícula és el procés administratiu que, com a conseqüència de la sol·licitud d'un estudiant, pot produir els següents efectes:

 

  •  Canvi d'assignatures.
  •  Canvi de tipus de matrícula (a temps complet, a temps parcial i reduïda)
  • Anul·lació o ampliació de la matrícula d'una o més assignatures.

 

2.1. Procediment

 

El termini de modificació de matrícula serà el que establisca el Consell de Govern en l'acord que regule la matrícula en cada curs acadèmic.

 

Transcorregut aqueix termini, de forma excepcional i sempre que estiga degudament justificat, el Centre podrà autoritzar la modificació de matrícula una vegada estudiat cada cas.

 

En els casos en els quals s'haja sol·licitat reconeixement de crèdits, independentment del sentit de la resolució, l'estudiant disposarà d'un termini de 10 dies hàbils, explicats a partir de l'endemà en què se li haja notificat la resolució, per a modificar la seua matrícula, llevat que el reconeixement siga per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, en aquest cas no serà possible modificar la matrícula.

 

3. ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA MATRÍCULA

 

L'anul·lació total de la matrícula podrà produir-se: a petició de l'estudiant o d'ofici per la Universitat mateixa.

 

3.1. Anul·lació de la matrícula a petició de l'estudiant

 

a) Estudiants matriculats en 1r curs: si han sigut admesos a cursar altres estudis del mateix nivell en aquesta o una altra universitat espanyola, haurà de sol·licitar l'anul·lació abans del 15 de desembre en el centre al que estiguen adscrites la impartició dels ensenyaments en les quals estaven matriculats.

 

b) Estudiants matriculats d'un màxim de 3 assignatures per a finalitzar els estudis: hauran de sol·licitar l'anul·lació de la seua matrícula abans de l'inici del període d'avaluació d'aquestes assignatures, el qual s'estableix en el calendari del curs acadèmic corresponent.

 

c) La resta d'estudiants, haurà de sol·licitar-la abans de l'inici del període d'exàmens corresponent al 1r semestre previst en el citat calendari.

 

Excepcionalment, per causa de força major (accident o malaltia greu sobrevinguda) i sempre que estiga degudament justificat i se sol·licite abans de la finalització del període extraordinari d'exàmens de les assignatures del primer i segon semestre, es podrà concedir l'anul·lació de la matrícula amb posterioritat, una vegada estudiat cada cas.

 

3.2. Anul·lació de la matrícula d'ofici

 

L'anul·lació de la matrícula podrà realitzar-se d'ofici:

 

  • Per impagament de la taxa de matrícula, en qualsevol dels seus rebuts, dins dels terminis establits, si no es presenta qualsevol dels documents obligatoris requerits per a formalitzar la matrícula en el termini corresponent.
  • En els casos en els quals per aplicació de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú o d'una altra norma, procedisca la seua anul·lació.

 

3.3. Efectes administratius i acadèmics

 

Els estudiants matriculats en primer curs per primera vegada als quals se'ls concedisca l'anul·lació per causa d'accident o malaltia greu, mantindran el dret d'accés sense necessitat de tornar a realitzar la preinscripció per al curs immediatament següent. Aquesta plaça no es computarà dins del límit d'admissió.

 

L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals l'estudiant s'haja matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'hagueren produït. No obstant això, si s'han reconegut crèdits per estudis realitzats en universitats públiques o privades no s'anul·laran, llevat que en aquest últim cas no s'haja abonat la taxa corresponent als crèdits reconeguts.

 

3.4. Efectes econòmics

 

Amb caràcter general, l'anul·lació de matrícula no comportarà la devolució de les taxes abonades.

 

Únicament en situacions de defunció, malaltia o accident greu que impedisca la consecució normal del curs, es tindrà dret a la devolució de taxes en la part proporcional al servei que no es vaja a prestar a l'estudiant.

 

No obstant això, també procedirà la devolució de les taxes abonades en el cas d'estudiants matriculats per primera vegada en el primer curs d'un estudi oficial, que siguen admesos en un altre estudi universitari del mateix nivell i sol·liciten l'anul·lació de la matrícula i la devolució de les taxes amb anterioritat al 15 de desembre de l'any acadèmic en curs. Si el nou estudi en el qual ha sigut admès és de la Universitat d'Alacant, l'estudiant podrà sol·licitar la compensació de les taxes abonades entre els Centres afectats, sempre que anul·le la seua matrícula inicial en un termini no superior a 5 dies hàbils des que va efectuar la seua última matrícula.

 

Quan per impagament d'una matrícula aquesta haja sigut anul·lada en els dos últims cursos acadèmics, en caldrà, per a l'admissió d'una nova matrícula, el pagament previ de l'import, segons estableix la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.

 

Així mateix, procedirà la devolució de l'import de la taxa quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l'activitat que es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu.

 

4. RESOLUCIÓ

 

1. La resolució de l'anul·lació, a instàncies de part, correspon a la direcció del Centre i, contra la corresponent resolució que no esgota la via administrativa, i d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs d’alçada davant el vicerectorat amb competències en matèria d'Alumnat d'aquesta Universitat, per delegació del Sr. Rector, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà a aquell que tinga lloc la notificació.

 

Si s'ha sol·licitat també la devolució de les taxes satisfetes per la matrícula, la driecció del Centre elevarà informe al Rector de la Universitat qui resoldrà, i podrà autoritzar, si escau, la devolució.

 

2. L'anul·lació per impagament es farà d'ofici per la direcció del Centre i es notificarà a la persona interessada, en els termes i amb els requisits previstos en els articles 42 o 43 de l'esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Contra la corresponent resolució que no esgota la via administrativa, i d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es podrà interposar recurs d’alçada davant el vicerectorat amb competències en matèria d'Alumnat d'aquesta Universitat, per delegació del Sr. Rector, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà a aquell que tinga lloc la notificació.

 

Qualsevol anul·lació o modificació de matrícula que es faça a estudiants sol·licitants de beca o ajuda a l'estudi, haurà de ser notificada per la Secretaria del Centre a la Unitat de Beques, mitjançant l'emissió d'un nou certificat.

 

5. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DENOMINACIONS

 

Totes les denominacions contingudes en el present procediment d'òrgans unipersonals de govern, càrrecs i membres de la comunitat universitària, així com qualsevol altra denominació que s'efectuen en gènere masculí s'entendran realitzades i s'utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca o de la persona a la qual faça referència.

 

6. ENTRADA EN VIGOR

 

El present procediment entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA.

 

 

 

i d’acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs d’alçada davant el vicerectorat amb competències en matèria d'Alumnat d'aquesta Universitat, per delegació del Sr. Rector, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà a aquell que tinga lloc la notificació