Títols oficials de màster i doctorat Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Títols oficials de màster i doctorat

Títol: ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA PER Als TÍTOLS OFICIALS DE MÀSTER I DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 31 d'octubre de 2008 - BOUA del 6 de novembre

 

EN AQUESTA NORMATIVA, PEL QUE FA ALS TÍTOLS OFICIALS DE MÀSTER ES DEROGA EL QUE CONTRADIGA EL QUE S'ESTABLEIX EN la Normativa sobre títols oficials de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant aprovada pel Consell de Govern el 20 de desembre de 2012; I PEL QUE FA ALS TÍTOLS DE DOCTORAT (Capítol III) ES DEROGA per la Normativa per a ensenyaments oficials de Doctorat de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell de Govern el 26 de juliol de 2012.

 

PREÀMBUL


La integració en l'Espai Europeu d'Educació Superior suposa un intens desenvolupament normatiu i un profund canvi en la Universitat espanyola que ha de conduir a la consecució de títols universitaris fàcilment homologables més enllà de les nostres fronteres.

 

La promulgació dels Reials decrets 55/2005 i 56/2005, pels quals es regulaven els estudis de Grau i Postgrau (màster i doctorat) va introduir canvis substancials en el model d'estudis universitaris, plasmats en la implantació dels primers estudis oficials de màster en el curs 2006/2007 i en l'aprovació d'una Normativa específica per als títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA de 24 de juliol de 2007.

 

Aquest procés de canvi ha vingut a culminar amb la promulgació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que deroga els dos anteriors i que, d'acord amb els compromisos adquirits pel Govern Español en la declaració de Bolonya, fixa l'any 2010 el límit temporal en què les universitats han d'haver adaptat els seus ensenyaments a la nova estructura

 

En aquest sentit, correspon a les Universitats la responsabilitat de dotar-se d'un marc normatiu adequat en el qual es desenvolupen els procediments que garantisquen que l'oferta de títols oficials responga a criteris de qualitat i a una adequada planificació establida sobre la base dels requeriments científics i professionals de la societat.

 

Així doncs, la present normativa per als estudis de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant té per objecte definir i organitzar els citats estudis, segons estableix l'article 116.1 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant (EUA) i tenint en compte la disposició addicional vuitena, paràgraf segon, de la EL 4/2007, de 12 d'abril, (LOMLOU) per la qual es modifica l'EL 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU).


CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Regulació dels estudis de postgrau.

1. En virtut del que estableix l'Estatut de la Universitat d'Alacant és competència del Consell de Govern la regulació dels estudis de màster i doctorat, a proposta de la la comissió d'estudis de postgrau.

 

2. El Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP) dóna suport administratiu a la comissió d'estudis de postgrau..


Article 2. Responsabilitat dels estudis de postgrau.

1. Les facultats o escoles són els òrgans responsables de l'organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió dels estudis de màster, excepte en els casos al fet que es refereix l'article 3.2 de la present normativa.

 

2. Són òrgans responsables dels programes de doctorat, en els mateixos termes expressats en l'apartat anterior, els departaments i instituts universitaris d'investigació.


CAPÍTOL II.ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER.

Secció 1ª - Regulació dels estudis.

Article 3. Definició de màster.

1. El màster constitueix el segon cicle dels nous estudis universitaris. Ofereix una formació d'alt nivell, especialitzada tant en un àrea específica del saber com en àrees interdisciplinàries, amb la finalitat de millorar les competències específiques en algun àmbit professional , o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

 

2. La investigació es considera un àmbit professional pel que un màster pot integrar-se en el període de formació del programa de doctorat. En conseqüència, si ben els màsters són responsabilitat de les facultats o escoles, quan un màster constituïsca el període de formació d'un programa de doctorat la seua organització podrà correspondre a departaments i instituts universitaris d'investigació. Així mateix, els instituts universitaris d'investigació podran porponer màsters no integrats en un període de formació
de doctorat, sempre que compten amb l'informe favorable vinculant de la Junta de Facultat o Escola del centre relacionat amb l'àmbit de coneixement d'aqueix màster, i que es farà càrrec de la gestió del mateix. En aquest cas es crearà una Comissió Acadèmica de Màster composta almenys per tres professors funcionaris doctores que seran nomenats de comú acord pels òrgans de
govern de l'Institut Universitari d'Investigació i de la Facultat o Escola. Tots els membres de la Comissió han de ser professors del màster excepte el president que serà el Degà o persona en qui delegue.


Són competències de la Comissió:

- Elaborar la proposta concreta d'organització del curs acadèmic (grups, horaris, etc.).


- Coordinar la docència i les activitats docents.

- Admetre als estudiants al màster, segons els requisits d'admissió i els criteris de valoració establits.


- Presentació d'informes d'avaluació.

3. Els màsters poden estar organitzats en mòduls, entenent aquests com a unitats de formació constituïdes per una o diverses assignatures relacionades de caràcter obligatori o opcional. Un mòdul podrà pertànyer a diferents títols de màster; així mateix un mòdul podrà integrar-se en el període de formació d'un programa de doctorat.

 

4. L'òrgan responsable d'un màster podrà, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, organitzar ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció d'un únic títol oficial de Màster Universitari. A l'efecte de la seua consideració i aprovació per la Universitat d'Alacant, el pla d'estudis haurà d'incloure el corresponent conveni en què s'especificarà que el màster haurà de ser impartit per la Universitat d'Alacant almenys en el 20% de la seua càrrega lectiva obligatòria, o en la càrrega conduent al reconeixement d'una especialitat dins d'aquest. Excepcions a aquesta norma només seran admeses amb la corresponent justificació raonada, presentada a la comissió d'estudis de postgrau., que elevarà a Consell de Govern el corresponent informe raonat favorable o desfavorable.


Article 4. Descripció del títol de Màster Universitari.

L'òrgan responsable del desenvolupament d'un màster haurà de definir els següents aspectes:

 

a. Denominació del títol de màster: ha de ser conforme amb el seu contingut i no ha de conduir a error sobre el seu significat acadèmic ni a confusió sobre el seu contingut i, si escau, efectes professionals. Aquesta denominació serà Màster Universitari en …per la Universitat d'Alacant, sempre d'acord amb la legislació vigent.

 

b. Tipus d'ensenyament que es tracta: presencial, no presencial o mixta.

 

c. Nombre de places oferides: ha de garantir la viabilitat del màster i serà establit anualment pel Consell de Govern a proposta de la comissió d'estudis de postgrau.

 

d. Nombre mínim de crèdits ECTS (RD 1125/2003) de matrícula per estudiant i, si escau, normes de permanència en el màster, que reflectisquen les aprovades per Consell Social, a proposta de Consell de Govern.

 

i. Període lectiu: S'ajustarà al calendari acadèmic de la Universitat d'Alacant, aprovat anualment per Consell de Govern.

 

f. Informació necessària per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol d'acord amb la legislació vigent.

 

g. Qualsevol altre aspecte regulat per la comissió d'estudis de postgrau.


Article 5. Estructura del títol de màster universitari.

1. Els títols de Màster Universitari hauran de tenir un contingut d'entre 60 i 120 crèdits ECTS, que comprendran tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant haja de rebre: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de finalització de màster, activitats d'avaluació i unes altres que resulten necessàries segons les característiques pròpies de cada títol. En el cas que el període de formació d'un programa de doctorat estiga constituït per un màster, aquest no podrà superar una càrrega lectiva de 60 crèdits.

 

2. Cada màster haurà de contenir matèries obligatòries que tindran una extensió mínima del 25% dels crèdits ECTS totals.

 

3. L'oferta de matèries optatives no superarà el doble dels crèdits optatius del màster.

 

4.Un màster podrà incloure pràctiques externes obligatòries o optatives; aquestes tindran una extensió màxima del 50% dels crèdits ECTS totals. En el cas dels màsters que constituïsquen el període de formació d'un programa de doctorat les pràctiques externes, en cas d'incloure's, no hauran de superar el 10% dels crèdits ECTS totals.

 

5. Obligatòriament l'alumne haurà de realitzar un treball o projecte de finalització de màster, l'extensió mínima del qual serà el 10% dels crèdits ECTS totals i màxima de 25%. S'avaluarà una vegada concloses i superades la resta de les avaluacions previstes. El treball de finalització de màster haurà d'estar orientat a l'avaluació de les competències generals associades a la titulació.

 

Article 6. Procediment per a l'aprovació i modificació dels màsters.

 

1. La proposta d'aprovació o de modificació d'un màster correspon als òrgans responsables de les facultats o escoles, excepte en el cas de màsters que constituïsquen el període de formació d'un programa de doctorat en què la citada proposta podrà correspondre també als departaments o instituts universitaris d'investigació.

 

2. Abans d'iniciar el procés d'elaboració dels plans d'estudis, els òrgans proponents hauran de remetre al Vicerectorat amb competències en matèria d'Estudis la relació de projectes de títols que decidisca proposar.

 

En la proposta de cada projecte de títol s'inclourà una breu descripció dels seus objectius, justificació, continguts i perfil professional, així com la relació de departaments de la Universitat d'Alacant que, inicialment, el Centre considere adequats per a impartir els ensenyaments d'aquest títol, havent d'incorporar-se la conformitat d'aquests departaments.

 

Aquestes propostes s'enviaran d'acord amb el model normalitzat recollit en l'Annex I

 

3. A l'efecte de l'apartat anterior, l'Equip de Govern de la Universitat també tindrà la possibilitat de realitzar propostes de projectes de títols.

 

4. La conveniència de les diferents propostes de projectes de títols serà analitzada per la Comissió d'Estudis de Postgrau que, una vegada sentits els proponents, decidirà les propostes de projectes de títols que passen a exposició pública. El període d'exposició pública serà de 15 dies.

 

5. Els Centres o, si escau, Departaments i Instituts Universitaris les propostes dels quals de projectes de títols no reben cap al·legació, en el seu període d'exposició pública, podran iniciar el procés d'elaboració del pla d'estudis. Aquelles propostes de projectes de títols que reben al·legacions seran analitzades i debatudes per la CEP.

 

6. Els projectes de títols que aconseguisquen un informe favorable en la CEP seran traslladats als òrgans proponents, perquè, per part d'aquests, s'inicie el procés d'elaboració del pla d'estudis, procés en què s'hauran de tenir en compte les al·legacions i recomanacions que hagen sigut estimades per la CEP.

 

7. Superat el tràmit anterior, l'òrgan proponent procedirà a l'elaboració del pla d'estudis. L'aprovació de la proposta requerirà una majoria qualificada de, almenys, 2/3 entre assistents i vots delegats a la Junta de Centre o, si escau, Consell de Departament o Institut Universitari.

 

8. L'òrgan proponent comunicarà la proposta definitiva de Títol de Màster al Vicerectorat amb competències en matèria d'Estudis. Aquest vicerectorat després d'analitzar la viabilitat del projecte de Títol de Màster i amb l'autorització de l'Equip de Govern, ho remetrà als membres de la CEP per a la seua anàlisi i debat, no podent celebrar-se aquesta reunió abans de quinze dies des de la seua data de remissió.

 

9. Les possibles esmenes als projectes de plans d'estudis hauran de presentar-se per escrit amb una antelació mínima de 48 hores abans del començament de la CEP.

 

10. La proposta de pla d'estudis se sotmetrà a informe de la CEP després del quin l'Equip de Govern podrà remetre el projecte de Títol de Màster al Consell de Govern i, si escau, al Consell Social.

.

11. Finalment, i d'acord amb l'article 3.3 del RD 1393/2007, "aquests plans d'estudis hauran de ser verificats pel Consell d'Universitats i autoritzats en la seua implantació per la corresponent Comunitat Autònoma, d'acord amb l'establit en l'article 35.2 de la Llei Orgànica 6/2001, modificada per la Llei 4/2007, d'Universitats".

 

12. Una vegada verificats i autoritzats els plans d'estudis, aquests s'inscriuran en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

 

13. Els màsters organitzats de forma conjunta amb altres universitats hauran de comptar amb l'oportú conveni entre les universitats participants, en el qual s'establiran els protocols d'actuació de les universitats i la compatibilitat entre les seues normatives.

 

14. En les propostes de màster es garantirà que el professorat que vaja a impartir la docència tinga una trajectòria docent i/o investigadora contrastada en aqueix àmbit.

 

15. No podran aprovar-se dos o més títols de màster els objectius del qual i continguts coincidisquen substancialment.

 

16. Des de la seua implantació, la vigència dels màsters serà almenys de dues edicions.

 

17. Les propostes de modificació hauran de seguir els tràmits establits en els paràgrafs anteriors i l'estipulat per la legislació vigent.

 

18. Els plans d'estudi i les seues modificacions, una vegada aprovats, es publicaran en els diaris oficials corresponents.


Article 7. Professorat dels màsters.

1. Les propostes de màster deuen ser acompanyades per una relació dels professors o, si escau, departaments que s'encarregaran d'impartir la docència, especificant el nombre d'hores corresponents. A aquesta relació s'haurà d'adjuntar la conformitat dels professors i departaments als quals estiguen adscrits.

 

2. El professorat responsable de les assignatures dels màsters estarà compost per professors doctores de la Universitat d'Alacant així com d'altres universitats.

 

3. La Universitat, a proposta de l'òrgan responsable del desenvolupament del màster, podrà autoritzar la col·laboració de professionals o investigadors que no siguen professors universitaris i no tinguen el títol de doctor, sota la supervisió d'un o varis dels professors doctores del màster. També es podran establir acords de col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, així com amb empreses i indústries.

 

4. En els màsters els professors doctores hauran d'impartir almenys el 50% dels crèdits ECTS totals. El 100% dels crèdits ECTS totals de màster que formen part del període de formació d'un doctorat haurà de ser impartit per professors doctores.

 

5. En tots els màsters almenys el 50% dels crèdits serà impartit per professorat pertanyent a la Universitat d'Alacant.

 

6. En el cas de màsters organitzats conjuntament amb altres universitats la participació del professorat de la Universitat d'Alacant en el mateix, haurà de ser almenys equivalent al 80% de la docència que corresponga impartir a la Universitat d'Alacant. Només en casos d'interès estratègic de la Universitat, i previ informe favorable de la comissió d'estudis de postgrau, podrà autoritzar-se una reducció de la càrrega docent.

 

7. La dedicació docent del professorat de la Universitat d'Alacant al desenvolupament dels màsters tindrà el mateix reconeixement acadèmic que el que s'atorga als actuals ensenyaments oficials de grau a l'efecte del curriculum personal.

 

8. Anualment l'òrgan responsable del màster haurà de presentar a la comissió d'estudis de postgrau un Pla Docent que indique els professors responsables, professors convidats i la seua categoria acadèmica, així com qualsevol tipus de modificació que es produïsca en el curs acadèmic.

Article 8. Seguiment i avaluació de la qualitat dels màsters.

1. Els màsters hauran de ser sotmesos a processos d'avaluació externa i/o interna per part de la universitat. La comissió d'estudis de postgrau proposarà al Consell de Govern una normativa general, que inclourà els mecanismes, terminis i indicadors per a l'avaluació de la qualitat dels màsters.

 

2. Cadascun dels òrgans responsables de màster garantirà la supervisió del funcionament general dels ensenyaments i el compliment de les tasques docents del professorat, així com establiran d'acord amb la seua normativa interna, els procediments per al seguiment de la qualitat de la docència dels estudis.

 

3. Addicionalment, l'òrgan responsable de cada màster elaborarà una memòria anual que arreplegue, almenys, un conjunt mínim d'indicadors que establirà la comissió d'estudis de postgrau.

 

4. Anualment el CEDIP presentarà una memòria dels màsters a la comissió d'estudis de postgrau.

 

5. La Universitat d'Alacant promourà l'obtenció d'esment de qualitat i recolzarà, decididament, a aquells que obtinguen aquest esment.


Article 9. Supressió d'un màster.

1.- L'expedient de supressió d'un màster serà tramitat a través del vicerectorat amb competències en matèria d'estudis i/o doctorat i podrà iniciar-se:


a) Per acord adoptat per l'òrgan de govern responsable del doctorat.

b) A proposta de la Comissió d'Estudis de Postgrau.

2.- Són causes que fonamenten l'inici d'un expedient de supressió d'un programa de doctorat.

 

a) Que el títol oficial de màster no supere el procés d'acreditació previst en l'art. 27 del RD 1393/2007.

 

b) L'incompliment d'algun dels requisits exigits en els articles 4 i 7 de la present normativa durant un període de dos anys consecutius.


c) L'informe negatiu de l'avaluació de qualitat al fet que fa referència l'article anterior durant un període de dos anys consecutius.

2. Iniciat l'expedient de supressió, la comissió d'estudis de postgrau donarà audiència al degà/director de l'òrgan responsable del màster (o persona en qui delegue) i elevarà, si escau, la proposta, amb la corresponent memòria justificativa, al Consell de Govern de la Universitat. Aquest òrgan emetrà un informe i, en cas de considerar pertinent la supressió, remetrà tota la documentació al Consell Social perquè, si escau, continue els tràmits previstos legalment.

 

3. En el cas dels màsters organitzats conjuntament per diverses universitats, la proposta de supressió del màster podrà realitzar-se mitjançant la denúncia del conveni per alguna de les parts signatàries, que serà estudiada per la comissió d'estudis de postgrau atenent a criteris anàlegs als establits en l'apartat 2 del present article i, si escau, remesa al Consell de Govern per a la seua tramitació.


Article 10. Admissió als estudis de màster.

1.Podran accedir als ensenyaments oficials de Màster:

a) Els qui estiguen en possessió d'un títol universitari oficial espanyol de Grau, o de Lincenciado, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic obtingut conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.

 

b) Els qui estiguen en possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, sempre que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

 

c) Els qui estiguen en possessió d'un títol universitari no homologat obtingut en Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus títols. A aquests efectes, la comissió d'estudis de postgrau aprovarà el procediment que garantisca la comprovació que aquests títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

 

2. Els estudiants podran cursar qualsevol màster relacionat o no científicament amb el seu curriculum universitari prèvia admissió efectuada pel centre responsable, a proposta de la comissió acadèmica del màster corresponent, conforme als requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits establits en el màster.

 

3. Els estudiants que hagen cursat estudis de doctorat, en el marc de la legislació anterior al RD 1393/2007, per a accedir al màster i obtenir el títol oficial de Màster Universitari podran sol·licitar a l'òrgan responsable del màster la convalidació dels crèdits corresponents als cursos i treballs de recerca realitzats.

 

4. El calendari de preinscripció i matrícula seran fixats pel Consell de Govern a proposta de la comissió d'estudis de postgrau.

 

Article 11. Gestió administrativa dels programes i adscripció d'estudiants.

 

1. La matrícula, elaboració d'actes i altres actes de gestió acadèmica i administrativa, correspondran a les facultats o escoles, que seguiran, en tot el possible, els mateixos procediments que els títols oficials de grau.

 

2. Els estudiants quedaran adscrits al centre en el qual cursen els seus estudis de màster i tindran els mateixos drets i deures que la resta d'estudiants de titulacions oficials, d'acord amb l'establit en l'Estatut de la Universitat d'Alacant i els reglaments interns dels diferents centres.

 

3. L'òrgan responsable del màster coordinarà i supervisarà les activitats acadèmiques, inclosos els programes de mobilitat i pràctiques en empreses.


Secció 2ª - Reconeixement i transferència de crèdits.

Article 12. Reconeixement i transferència.

1. Als efectes previstos en aquesta normativa, s'entén per reconeixement l'acceptació per la Universitat d'Alacant dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial.

 

2. Entre estudis oficials de postgrau (expedits a Espanya o en l'estranger) poden obtenir reconeixement aquelles matèries del programa els continguts del qual i crèdits siguen equivalents. A l'efecte del còmput del nombre mínim de crèdits necessaris per a obtenir el títol oficial de Màster Universitari, les matèries reconegudes tindran la consideració de cursades.

 

3. Les matèries i les activitats formatives reconegudes tindran l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en la seua procedència.

 

4. En el cas de sol·licitar el reconeixement d'una assignatura per mitjà de diverses assignatures cursades, la qualificació s'obtindrà de la mitjana ponderada dels crèdits de les assignatures.

 

5. En cas de sol·licitar-se el reconeixement de crèdits cursats en l'estranger, la qualificació es fixarà a proposta de la comissió acadèmica del màster, que l'elevarà per a la seua necessària aprovació a la comissió d'estudis de postgrau quan es tracte d'un màster que constituïsca el període de formació d'un programa de doctorat.


6. El treball o projecte de finalització de màster no admet convalidació.

7. La transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant en la Universitat d'Alacant, s'inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

 

8. Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per a l'obtenció del corresponent títol, seran inclosos en l'el seu expedient acadèmic i reflectits en el Suplement Europeu al Títol, regulat en el RD 1044/2003 d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procedimeitno per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.


Secció 3ª - Homologació de títols i estudis estrangers.

Article 13. Homologació de títols i estudis.

1. En virtut del RD 285/2004 i RD 309/2005, que regulen l'homologació de títols i estudis estrangers d'educació superior, la Universitat d'Alacant procedirà al desenvolupament del procediment per a l'homologació dels citats títols i estudis.


2. El rector resoldrà el procedent, previ informe de la comissió d'estudis de postgrau.

CAPÍTOL III. ENSENYAMENTS DE DOCTORAT - Derogat per la Normativa aprovada el 26 de juliol del 2012 (BOUA del 31 de juliol) -

Article 14. Definició de doctorat.

El doctorat té com a finalitat la formació avançada del doctorand en les tècniques d'investigació, el resultat de la qual serà l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d'investigació..


Article 15. Descripció del títol de Doctor.

1. La denominació dels títols de Doctor serà: Doctor o Doctora per la Universitat d'Alacant.

 

2. D'acord amb l'establit en la normativa sobre expedició de títols, s'inclourà informació que especifique la disciplina en la qual s'ha elaborat la Tesi Doctoral.


Secció 1ª.- Regulació dels Programes de Doctorat

Article 16. Programa de Doctorat.

El doctorat s'articula en dos apartats: un Període de Formació, que el seu objectiu és formar a l'alumne en l'àmbit professional de la investigació; i un Període d'Investigació que consisteix en l'elaboració i defensa de la corresponent tesi doctoral. Al conjunt organitzat de totes les activitats formatives i d'investigació conduents a l'obtenció del títol es denomina Programa de Doctorat.


Article 17. Descripció del Programa de Doctorat.

L'òrgan responsable del desenvolupament d'un programa de doctorat haurà de definir els següents aspectes:

a. Denominació del programa de doctorat: ha de ser conforme amb el seu contingut i amb la normativa aplicable; i no ha de conduir a error sobre el seu significat acadèmic ni a confusió sobre el seu contingut.

 

b. Període de formació de 60 crèdits ECTS. El període de formació d'un doctorat pot estar constituït per qualsevol de les dues modalitats següents:


1. Un master del propi doctorat.

2. Mòduls d'un o diversos masteres de la Universitat d'Alacant. Aquesta modalitat haurà d'incloure un treball o projecte fi de màster pertanyent a un màster o proposar un treball de recerca

propi d'entre 6 i 15 crèdits.

3. Activitats formatives de postgrau no incloses en Màsters Universitaris. En tot cas, aquesta modalitat requerirà l'acord de la comissió d'estudis de postgrau, que valorarà el seu interès estratègic per a la Universitat d'Alacant, o els motius científics que aconsellen la formació de doctors en un àmbit determinat. De l'acord de la comissió d'estudis de postgrau es donarà trasllat al Consell de Govern, l'informe del qual es remetrà al Consell Social para
que sol·licite el preceptiu informe favorable de l'agència avaluadora, segons disposa l'art. 19.2.b) del RD 1393/2007.

 

c. Període d'investigació: Línies d'investigació coherents amb els continguts del període de formació. En tractar-se d'un període d'investigació organitzat, poden desenvolupar-se seminaris formatius.


Article 18. Organització.

1. Els Programes de Doctorat seran proposats pels departaments o instituts universitaris d'investigació de la Universitat d'Alacant, podent unir-se diversos departaments o instituts per a proposar un doctorat conjunt. En aquest últim cas, els departaments o instituts proponents podran delegar la gestió

 

2. Els estudis conduents a l'obtenció del grau de doctor es realitzaran sota la supervisió i responsabilitat acadèmica dels departaments o instituts. En el cas de programes de doctorat conjunts es nomenarà, entre tots els departaments o instituts que signen la proposta i únicament a efectes administratius, un departament o institut coordinador.

 

3. Correspon als departaments o instituts universitaris d'investigació de la Universitat d'Alacant elaborar les propostes de programa de doctorat i elevar-la a la comissió d'estudis de postgrau de la Universitat a l'efecte del seu informe.

 

4. Els programes de doctorat hauran de comptar amb l'informe favorable del consell o consells de departament o institut organitzadors

 

5. En el cas de programes de doctorat proposats per un institut universitari d'investigació s'haurà d'establir un termini per a emetre informe, per part del consell o els consells de departament implicats, d'acord amb l'article 23.b de l'Estatut de la Universitat d'Alacant. Els informes negatius hauran de ser motivats.

 

6. En cas de no emetre's l'informe en el termini atorgat, i sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega el responsable de la demora, es podran seguir les actuacions.

 

Article 19. Procediment per a l'aprovació i modificació dels Programes de Doctorat.

 

1. Les propostes seran presentades per l'òrgan responsable en el lloc i en el termini establit per la comissió d'estudis de postgrau.

 

2. La comissió d'estudis de postgrau analitzarà la sol·licitud i la seua adequació a l'estratègia general de la Universitat en matèria de postgrau, i decidirà sobre la viabilitat, conveniència i/o oportunitat de les iniciatives presentades. Per a açò, la comissió podrà sol·licitar els informes que considere oportuns. Les iniciatives informades favorablement seran elevades al Consell de Govern.

 

3. Serà condició imprescindible perquè un programa de doctorat siga aprovat, l'existència dels recursos materials i humans necessaris per a la seua implantació.

 

4. En el cas que alguna iniciativa no obtinga l'informe favorable de la comissió d'estudis de postgrau, es traslladarà un informe motivat amb les causes de la denegació del vistiplau a l'òrgan responsable que ho va presentar, el qual disposarà d'un període de 15 dies per a efectuar al·legacions. A la vista de les mateixes, la comissió d'estudis de postgrau emetrà informe definitiu que elevarà al Consell de Govern.

 

5. Una vegada informades les propostes pel Consell de Govern es remetran al Consell Social, a fi que emeta l'informe preceptiu.

 

6. Els Programes de Doctorat organitzats de forma conjunta hauran de comptar amb l'oportú conveni entre les universitats participants.

 

7. En les propostes de programes de doctorat es garantirà que el seu professorat tinga una trajectòria docent i/o investigadora contrastada en aqueix àmbit.

 

8. No podran aprovar-se dos o més programes de doctorat els objectius del qual i continguts coincidisquen substancialment.

 

9. La vigència dels programes de doctorat serà almenys de quatre cursos acadèmics.

 

10. La comissió d'estudis postgrau haurà d'aprovar, a proposta del Vicerectorat amb competències en matèria d'Estudis i/o Doctorat, un protocol que especifique els procediments concrets i terminis corresponents als processos de presentació, exposició pública i aprovació de propostes.


Article 20. Professorat.

1. El període de formació dels programes de doctorat serà impartit per professorat universitari amb el grau de doctor.

 

2. Les línies d'investigació, tutela acadèmica i adreça de tesi del període d'investigació seran a càrrec d'un doctor amb experiència investigadora acreditada, segons disposen els articles 21.3 i 23 del RD 1393/2007. A aquests efectes s'entén per experiència investigadora acreditada:


a) L'obtenció d'un sexenni d'investigació.

b) L'acreditació per alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat, a decisió de la comissió d'estudis de postgrau.

 

d) Quan es tracte de personal aliè al sistema universitari espanyol, la seua acreditació ha d'aprovar-se per la comissió d'estudis de postgrau amb les següents condicions:

 

d.1 Si es tracta de professors o investigadors estrangers, hauran d'acreditar haver dirigit tres tesis en els últims sis anys, o haver publicat cinc articles indizados en els últims sis anys, o comptar amb informe favorable d'alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat a proposta de la comissió d'estudis de postgrau;

 

d.2 Si no es tracta de professors i investigadors estrangers, es considerarà, entre altres coses, la participació en projectes d'investigació de R+D+i, l'adreça de tesis doctorals i la trajectòria professional.

 

Article 21. Seguiment i avaluació de la qualitat dels programes de doctorat.

 

1. Els programes de doctorat hauran de ser sotmesos a processos d'avaluació externa i/o interna per part de la universitat. La comissió d'estudis de postgrau proposarà al Consell de Govern una normativa general, que inclourà els mecanismes, terminis i indicadors per a l'avaluació de la qualitat dels doctorats.

 

2. Cadascun dels òrgans responsables del programa de doctorat garantirà la supervisió del funcionament general del mateix, així com establiran, d'acord amb la seua normativa interna, els procediments per al seguiment de la seua qualitat.

 

3. Addicionalment, l'òrgan responsable de cada programa de doctorat elaborarà una memòria anual que arreplegue, almenys, un conjunt mínim d'indicadors que establirà la comissió d'estudis de postgrau.

 

4. Anualment el CEDIP presentarà una memòria dels programes de doctorat a la comissió d'estudis de postgrau.

 

5. La Universitat d'Alacant promourà l'obtenció d'esment de qualitat i recolzarà, decididament, a aquells que obtinguen aquest esment. Així mateix, recolzarà el doctorat europeu.


Article 22. Supressió d'un programa de doctorat.

1.- L'expedient de supressió d'un programa de doctorat serà tramitat a través del vicerectorat amb competències en matèria de doctorat i podrà iniciar-se:


a) Per acord adoptat per l'òrgan de govern responsable del doctorat.

b) A proposta de la Comissió d'Estudis de Postgrau.

2.- Són causes que fonamenten l'inici d'un expedient de supressió d'un programa de doctorat.


a) Que el títol oficial de màster que constitueix el seu període de formació no supere el procés d'acreditació previst en l'art. 27 del RD 1393/2007.

b) L'incompliment d'algun dels requisits exigits en els articles 18 i 21 de la present normativa durant un període de dos anys consecutius.

 

c) L'informe negatiu de l'avaluació de qualitat al fet que fa referència l'article anterior durant un període de dos anys consecutius.

 

3. Iniciat l'expedient de supressió, la comissió d'estudis de postgrau donarà audiència al Director de l'òrgan responsable del programa de doctorat (o persona en qui delegue) perquè puga presentar al·legacions i elevarà, si escau, la proposta, amb la corresponent memòria justificativa, al Consell de Govern de la Universitat. Aquest òrgan emetrà un informe i, en cas de considerar pertinent la supressió, remetrà tota la documentació al Consell Social perquè, si escau, continue els tràmits previstos legalment.

 

4. Per als programes de doctorat organitzats de forma conjunyeix la proposta de supressió d'aquest podrà realitzar-se mitjançant la denúncia del conveni per alguna de les parts signatàries, que serà estudiada per la comissió d'estudis de postgrau atenent a criteris anàlegs als establits en l'apartat segon del present article i, si escau, remesa al Consell de Govern per a la seua tramitació.


Secció 2ª -Període de Formació.

Article 23. Accés al període de formació.

1. Per a accedir al Programa de Doctorat en el seu període de formació serà necessari complir les mateixes condicions que per a l'accés als ensenyaments oficials de Màster, regulades en l'article 10 d'aquesta normativa.

 

2. El calendari de preinscripció i matrícula seran fixats pel Consell de Govern a proposta de la . comissió d'estudis de postgrau.

 

3. Quan el període de formació estiga constituït per mòduls pertanyents a un o diversos màsters de la Universitat d'Alacant, l'òrgan responsable del programa de doctorat establirà els criteris d'admissió dels alumnes, que hauran de correspondre's amb els establits en el màster o els màsters dels quals se seleccionen els mòduls. Addicionalment haurà de comptar-se amb el compromís de l'òrgan/s responsable/s dels màsters implicats per a l'admissió dels alumnes del doctorat en els citats mòduls.

 

4. Superat el període de formació, l'alumne podrà accedir al període d'investigació.


Article 24. Assignació de tutor.

1. Els doctorands tindran assignat un tutor, necessàriament doctor que es responsabilitzarà d'orientar els seus estudis i els seus treballs de recerca. A aquests efectes, és necessari que el tutor complisca alguna de les condicions definides en l'art. 20.2 d'aquesta normativa


Secció 3ª - Període d'investigació.

Article 25. Accés al període d'investigació.

Podran accedir al període d'investigació d'un programa de doctorat:

a) Els qui estiguen en possessió d'un títol oficial de Màster Universitari.

b) Els qui acrediten la superació de 60 crèdits inclosos en un o diversos Màsters Universitaris, d'acord amb l'oferta de la Universitat d'Alacant.

 

c) Els qui acrediten la superació de 60 crèdits de nivell de postgrau integrats per activitats formatives no incloses en màsters universitaris, d'acord amb l'establit en l'art. 18.b.3 d'aquesta normativa.

 

d) Els qui estiguen en possessió d'un títol de Graduat o Graduada la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari siga de, almenys, 300 crèdits.

 

i) Els qui estiguen en possessió d'un títol oficial equivalent al de màster expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

 

f) Els qui estiguen en possessió d'un títol no homologat equivalent al de màster, obtingut conforme a un sistema educatiu aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de la seua homologació. A aquests efectes la comissió d'estudis de postgrau aprovarà el procediment que garantisca la comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents estudis espanyols de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de Doctorat.


Article 26. Tutela acadèmica.

1. Des que el doctorand haja superat tots els crèdits del Període de Formació i haja sigut acceptat en una línia d'investigació amb el corresponent Projecte de Tesi, fins que faça el dipòsit, haurà de formalitzar cada any acadèmic la matrícula de tutela acadèmica de tesi, segons el procediment que establisca la comissió d'estudis de postgrau.

 

2. La matrícula de tutela acadèmica formalitza la relació entre el director de la tesi i el doctorand; d'aquesta matrícula es deriven drets i deures per a ambdues parts. Per part del director es reconeix el deure dirigir l'elaboració de la tesi definida en el projecte de tesi. Per part del doctorand, s'obté el dret a ser dirigit anualment per a la realització del seu treball, i ser considerat alumne de tercer cicle, adscrit al departament o institut en què realitza la tesi doctoral, a efectes electius i participatius en unitats orgàniques de la universitat.


Article 27. Contingut i presentació de la tesi doctoral

1. Els qui aspiren a l'obtenció del títol de Doctor, hauran de defensar i obtenir l'aprovació de la corresponent tesi doctoral.

 

2. La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació sobre una matèria relacionada amb una línia d'investigació del programa de doctorat realitzat pel doctorand.

 

3. La comissió d'estudis de postgrau establirà el procediment de presentació i dipòsit de la tesi doctoral.


Article 28. Adreça de la tesi doctoral

1. Per a l'elaboració de la tesi doctoral, el departament o institut d'investigació responsable del programa de Doctorat assignarà al doctorant un director de tesi. Així mateix, podran es codirigides per diversos doctors. En tots dos casos, aquests han de posseir alguna de les condicions fixades per l'art. 20.2 de la present normativa.

 

2. El director de tesi haurà de tenir vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat. En cas de no complir-se aquesta condició, la proposta, degudament raonada, ha de comptar amb l'autorització de la comissió d'estudis de postgrau..


Article 29. Tribunal de lectura i defensa de la tesi doctoral

1. Admesa a tràmit la tesi doctoral, el tribunal encarregat de jutjar la mateixa serà designat per la comissió d'estudis de postgrau, segons el que es disposa en la normativa vigent.


2. La proposta del departament o de l'institut d'investigació anirà acompanyada d'un informe raonat sobre la idoneïtat de tots i cadascun dels membres proposats per a constituir el tribunal.

3. Els tribunals estaran formats per cinc membres titulars i dos suplents, havent de respectar-se en la seua composició els següents requisits:

 

a. Tots els membres hauran d'estar en possessió del títol de doctor, podran ser espanyols o estrangers i hauran de, en tots els casos, complir amb algun dels requisits expressats en l'art. 21.2 de la present normativa.

 

b. Mai podrà haver-hi més de dos membres de la Universitat responsable de l'expedició del títol

 

c. En cap cas podran formar part del tribunal el director de la tesi ni el tutor, excepte els casos de tesis doctorals presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguen previst.

 

d. Podran formar part dels tribunals els professors doctores que reunisquen els requisits abans indicats encara que es trobaren en qualsevol de les modalitats de la situació d'excedència i jubilació.

 

i. El president i el secretari del tribunal seran nomenats a proposta del departament o institut corresponent.

 

4. Una vegada triats els membres del tribunal, la comissió d'estudis de postgrau s'encarregarà de comunicar-los la seua designació.

 

5. L'acte de la defensa de la tesi doctoral .tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal. Qualsevol dels doctors presents en l'acte públic podrà formular qüestions en el moment i forma que assenyale el president del tribunal.


Secció 4ª - Transferència i reconeixement de crèdits.

Article 30. Transferència i reconeixement de crèdits

La transferència i reconeixement de crèdits en el període de formació es regirà per l'establit pel Capítol II, Secció 2ª, d'aquesta norma, si bé en tots els casos la comissió d'estudis de postgrau serà la competent tant per a la convalidació com per al reconeixement de formació prèvia.


Secció 5ª - Homologació de títols i estudis estrangers

Article 31. Homologació de títols.

1. En virtut del RD 285/2004 i RD 309/2005, que regulen l'homologació de títols i estudis estrangers d'educació superior, la Universitat d'Alacant procedirà al desenvolupament del procediment per a l'homologació dels citats títols i estudis.

 

2. El rector resoldrà el procedent, previ informe de la comissió d'estudis de postgrau.


Disposició transitòria primera. Estudiants de Doctorat

Als estudiants que en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa hagueren iniciat els seus estudis de Doctorat, els seran aplicable les disposicions reguladores del doctorat i d'expedició del títol de Doctor per les quals hagueren iniciat aquests estudis, excepció feta del règim relatiu a elaboració, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral al que s'aplicarà la present

normativa.

Disposició transitòria segona. Accés al període d'investigació d'alumnes pertanyents a Programes Oficials de Postgrau regulats pel RD 56/2005, de 21 de gener.

 

Tots els POP regulats pel RD 56/2005 es consideraran igualment Programes de Doctorat regulats pel RD 1393/2007 a l'efecte d'accés i admissió dels alumnes al període d'investigació.

 

Bastarà per a açò amb que designen la denominació del "Programa de Doctorat" i el "títol oficial de Màster" la possessió del qual acreditaria l'accés al "Programa de Doctorat".

 

Disposició transitòria tercera. Procediment d'aplicació transitòria de l'art. 20 de la present normativa.

 

Segons disposava la Disposició Transitòria primera de l'anterior Normativa de títols oficials de Màster i Doctorat de la UA "Durant un període de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa els funcionaris doctores podran acreditar la seua activitat investigadora per mitjà d'alguna agència d'avaluació de la qualitat a decisió de la Comissió d'Estudis de Postgrau", disposició que afecta a tots els supòsits d'aplicació de l'art. 20 de la present normativa.

 

Davant la impossibilitat d'aplicar aquest procediment d'acreditació per causes alienes a la Universitat d'Alacant, la Comissió d'Estudis de Postgrau va acordar en la seua reunió de 24 de juliol de 2008, la creació de la Subcomissió d'Acreditació de la Universitat d'Alacant, amb la composició i funcionament detallats en aquest acord, la funció del qual és acreditar, amb el mateix termini de transitorietat referit anteriorment, les propostes que se li presenten per a l'adreça i/o composició de tribunals de Tesi Doctoral.

 

Disposició transitòria quarta. Verificació dels Màsters ja autoritzats i implantats conforme al Reial decret 56/2005, de 21 d'octubre.

 

La resolució de 16 de juliol de 2008 de la Direcció general d'Universitats, sobre diversos aspectes relatius als ensenyaments de màster i doctorat en la nova ordenació universitària, estableix una llera procedimental extraordinària dirigit a la verificació dels màsters oficials ja autoritzats per a la seua implantació conforme a les disposicions contingudes en el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, sempre que aquests hagueren obtingut prèviament informe favorable de l'ANECA o de l'òrgan d'avaluació competent de la corresponent Comunitat Autònoma.

 

A tals efectes la Direcció general d'Universitats acordarà amb el Consell d'Universitats i l'ANECA un procediment abreujat dirigit a l'obtenció de la verificació en un termini de temps que faça possible la continuació d'aquesta oferta per part de les universitats en el curs 2009-2010.

 

En conseqüència, els màsters oficials implantats en la Universitat d'Alacant que hagueren obtingut informe favorable de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat (CVAEC) podran sotmetre's a l'acreditació al fet que es refereix l'article 24.2 del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, en un termini de tres anys en lloc dels sis previstos pel citat article 24, prèvia adaptació a la present normativa ratificada mitjançant informe favorable de la Comissió d'Estudis de Postgrau i del Consell de Govern.

 

Disposició transitòria cinquena. Reconeixement de formació prèvia originat en les llicenciatures, diplomatures, enginyeries i arquitectures

 

A fi de possibilitar l'harmonització del sistema educatiu actual i els màsters universitaris, podran sol·licitar reconeixement de formació prèvia els alumnes que es troben en les condicions següents:

 

a. Haver cursat determinats estudis deº 2 cicle que, en un màster universitari, s'hagen inclòs en el seu pla d'estudis com a blocs de matèries o cursos d'anivellació -cursos que asseguren a l'alumnat un nivell homogeni per al seguiment del màster-, dels quals se li considera exempt. L'estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement del nombre total de crèdits d'aquests blocs o cursos d'anivellació. Aquests crèdits no explicaran, en cap cas, ni a l'efecte dels 60 crèdits mínims que han de cursar-se per a obtenir el títol de màster, regulat en l'art.15.2, ni del mínim de 60 crèdits necessaris per a accedir al doctorat, regulat en l'art.19.2 del RD 1393/2007, atès que són crèdits que han computat en la titulació prèvia al màster.

Disposició addicional. Denominació de treball o projecte fi de màster.

1. La denominació de treball o projecte fi de màster s'aplicarà a tots els màsters oficials actualment implantats en la Universitat d'Alacant.


Disposició derogatòria.

Queda derogada la Normativa per als Titulos Oficials de Màster i doctorat de la Universitat d'Alacant, aprovada per Consell de Govern amb data 20 de juliol de 2007 (BOUA 24-juliol-2007), així com qualsevol altra norma que contradiga l'establit en la present normativa.


Disposició final primera. Habilitació legal

La present norma es dicta a l'empara de les facultats que al Consell de Govern li atribueix l'article 116.1 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, tenint en compte la disposició addicional vuitena , paràgraf segon, de la EL 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la EL6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.


Disposició final segona. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, prèvia aprovació pel Consell de Govern.