Normativa sobre títols oficials de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Normativa sobre títols oficials de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant

Títol: Normativa de permanència i continuació d'estudis de l'alumnat matriculat en títols de grau de la Universitat d'Alacant.

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 20 de desembre de 2012.

Normativa de referència i procedmientos de gestió

 

TEXT REFÓS DE LA NORMATIVA SOBRE TÍTOLS OFICIALS DE MÀSTER UNIVERSITARI DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

Preàmbul

 

Una vegada establits els mecanismes per a implantar l'estructura de graus a tot Europa, la consolidació de l'Espai Europeu d'Educació Superior està centrant-se a configurar adequadament el nivell de màster i doctorat a les universitats europees. Amb aquesta finalitat, es fa imprescindible un millor desenvolupament dels estudis de màster, fomentant-ne la internacionalització i adaptació al context social i econòmic, a més de la importància de la mobilitat i l'ocupabilitat de l’alumnat. Igualment, cal, una vegada promulgat el Reial Decret (en endavant RD) 99/2011 que regula els estudis de doctorat, configurar un catàleg coherent de titulacions de grau, màster i doctorat, que garantisca la trajectòria acadèmica de l'alumnat des que ingressa a la Universitat d'Alacant fins que obté el títol de doctor.

 

Per això, és imprescindible implementar una normativa de títols oficials de màster que ajude a l'ordenació del catàleg que s'ha anat creant a l'empara de les diverses i successives legislacions dels últims anys. Aquest catàlegs s'origina als Programes Oficials de Postgrau (en endavant POP) definits pel RD 56/2005 que van desaparèixer amb la promulgació del RD 1393/2007, modificats posteriorment pel RD 861/2010, de 2 de juliol. En les dues disposicions els títols de màster es vinculaven estretament als estudis de doctorat, en integrar-se en el mateix POP o per la possibilitat de constituir el període formatiu d'un programa de doctorat. Finalment, el RD 99/2011 de 28 de gener estableix el nou marc normatiu dels estudis de doctorat i regula definitivament l'existència independent dels tres nivells formatius successius: grau, màster i doctorat.

 

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, atenent a la definició del RD 1393/2007 per als ensenyaments de màster (“adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores”, art. 10.1), aprova una normativa per a organitzar aquests estudis. Aquesta normativa té l’objectiu d’aconseguir unes titulacions de màster basades en la qualitat i amb un clar caràcter transversal, que eviten la mera continuïtat de les titulacions de grau o redunden en competències ja oferides en altres nivells i incorporen nous enfocaments ambiciosos i creatius, capaços d'atraure estudiants del país i l’estranger.

 

En conseqüència, aquesta normativa pretén regular els ensenyaments de màster universitari oficial, establir el procediment per a elaborar i aprovar les memòries de màster, a més de fixar les directrius generals per a fer els programes formatius corresponents.

 

TÍTOL I. CRITERIS GENERALS

 

Article 1r: objectiu i àmbit d'aplicació

 

L'objectiu d’aquesta normativa és regular els ensenyaments de màster universitari oficial a la Universitat d'Alacant. Per a això, s'estableix un conjunt de criteris que permeten classificar els estudis de màster impartits a la Universitat d'Alacant, les condicions d'accés i admissió d'alumnat, l'estructura i disseny dels programes formatius, les directrius per a elaborar i aprovar propostes, a més de l'organització acadèmica i professorat dels màsters universitaris.

 

Article 2n: tipus d'estudis oficials de màster

 

1. S'estableixen dos tipus d'estudis oficials de màster:

 

a) Màster d'especialització professional, definit com el que ofereix a l'alumnat una formació lligada específicament a un perfil o eixida professional ben definida i reconeguda legalment o socialment. S'inclouen en aquest apartat els màsters que donen accés directe a atribucions professionals o l'obtenció dels quals és necessària per a exercir una professió.

 

b) Màster d'especialització acadèmica, entès com aquell que aprofundeix en els coneixements propis d'un àmbit acadèmic o d'investigació i ofereix a l'alumnat recursos i oportunitats per a l'especialització, innovació o investigació en aquest àmbit.

 

Article 3r: criteris específics per als màsters d'especialització professional

 

Es consideren criteris específics per classificar un màster com a màster d'especialització professional:

 

a) L'obligatorietat legal de cursar el màster per a obtenir atribucions professionals regulades per llei o per a obtenir un títol necessari per a exercir una professió.

 

b) L'orientació cap a oportunitats i perfils professionals clarament definits i determinats, amb una important demanda social i bones perspectives d'inserció laboral.

 

c) L'orientació cap a perfils professionals d'especial rellevància i adequació als teixits socioproductius del País Valencià, Espanya o regional transfronterer, d'acord amb una visió estratègica basada en els criteris enunciats pels agents socials i econòmics de l'entorn o pels estudis de prospectiva que puga haver-hi.

 

d) La contextualització, dins de l'oferta acadèmica, de similars característiques en el sistema universitari espanyol i en l'entorn pròxim europeu del títol proposat respecte a la formació en aquests perfils professionals.

 

e) L'existència de suport d'òrgans, empreses o institucions rellevants, respecte a l'adequació i coherència del disseny del títol amb relació als perfils o oportunitats professionals que constitueixen el seu objectiu.

 

f) La participació de professorat extern d'entitats, empreses o institucions no universitàries d'experiència professional contrastada amb relació als objectius i competències del màster.

 

Article 4t: criteris específics per als màsters d'especialització acadèmica

 

Es consideren criteris específics per classificar un màster com a màster d'especialització acadèmica:

 

a) La capacitat, trajectòria i reconeixement de l'activitat investigadora o innovadora del professorat, amb projecció a nivell nacional i internacional, en l'àmbit a què s’adreça el màster proposat.

 

b) La presència d'un plantejament transversal, creatiu o inèdit, que permeta configurar el màster com una oferta atractiva i diferenciada en el panorama d'estudis de les universitats espanyoles.

 

c) El caràcter internacional del professorat o de les activitats i accions de mobilitat que el màster ofereix a qui el curse.

 

d) La rellevància de les investigacions i projectes actuals, l’existència de recursos o instal·lacions o la potencial col·laboració d'institucions, empreses i altres universitats, a l'hora d'acollir una oferta d'especial significació i potencial d'atracció.

 

TÍTOL II: ACCÉS I ADMISSIÓ EN ELS ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI

 

Article 5è: accés als ensenyaments oficials de màster universitari

 

Per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 

a) Tenir un títol universitari oficial espanyol o d’una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculte, en el país expedidor, per a accedir a ensenyaments de màster.

 

b) Tenir un títol de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació, per part de la Universitat, del fet que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor del títol, per a accedir a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol de l'interessat, ni el reconeixement amb altres finalitats.

 

Article 6è: admissió als ensenyaments de màster universitari

 

1. Es podrà sol·licitar l'ingrés en els ensenyaments oficials de màster universitari que ofereix la Universitat d'Alacant sempre que es complisquen els requisits d'accés i admissió. Abans del període d'admissió, es farà pública l'oferta d'estudis oficials de màster, almenys, en la web de la Universitat d'Alacant i en les dels centres que coordinen cada estudi.

 

2. L'alumnat serà admès al màster universitari oficial, d’acord amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, establirà la memòria de verificació, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o de formació complementària segons aquesta normativa.

 

3. Els ensenyaments de màster podran exigir, com a requisits d'admissió, un nivell determinat de llengua estrangera, dins del Marc Comú Europeu de Referència, sempre que aquesta condició estiga recollida en la corresponent memòria de verificació.

 

4. Els sistemes i procediments d'admissió han d'incloure, en el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

 

5. L'admissió no implicarà, en cap cas, modificacions dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ de la persona interessada, ni el reconeixement amb altres finalitats.

 

TÍTOL III: ESTRUCTURA I DISSENY DELS TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI

 

Article 7è: estructura dels programes de formació

 

1. Els plans d'estudis per a obtenció títols de màster universitari han de tenir entre 60 i 120 crèdits ECTS, que contindran tota la formació teòrica i pràctica que l'alumnat ha d'adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de finalització de màster, activitats d'avaluació i les necessàries segons les característiques pròpies de cada títol.

 

2. Els títols oficials de màster universitari podran incorporar especialitats a la programació dels ensenyaments, que es corresponguen amb els àmbits científic, humanístic, tecnològic o professional, sempre que hagen estat previstes en la memòria del pla d'estudis per al procediment de verificació. En tot cas, la denominació del màster ha d’ajustar-se al contingut, i si escau, a la normativa específica d'aplicació. No ha d’haver-hi possibilitat d’error sobre el nivell o els efectes acadèmics, ni confusió sobre el contingut i, si escau, els efectes professionals.

 

3. El pla d'estudis ha de tenir una estructura flexible i un sistema transparent de reconeixement i transferència de crèdits, a fi de permetre l'admissió des de diferents formacions prèvies, la mobilitat estudiantil i la formació al llarg de la vida.

 

4. Amb caràcter general, les matèries o assignatures tindran un valor igual o superior a 3 crèdits ECTS. No es podrà obligar l'alumnat a cursar més de 30 crèdits ECTS en un semestre, ni més dels exigits per a completar la titulació, tret incloga complements de formació.

5. Els plans d'estudi de cada màster han d'incorporar matèries obligatòries que tindran una extensió mínima del 25% dels crèdits ECTS totals, exclosos els crèdits del treball de fi de màster.

 

6. L'oferta de matèries optatives no ha de superar el doble dels crèdits optatius del pla d'estudis que haja de cursar l'alumnat.

 

7. Els plans d'estudi de màster que incorporen especialitats han de programar, en els màsters de 60 crèdits, un mínim de 15 crèdits obligatoris comuns del màster i un mínim de 9 crèdits obligatoris per a cada especialitat, exclosos els crèdits del treball fi de màster; en els màsters de 90 crèdits, un mínim de 18 crèdits obligatoris comuns del màster i un mínim de 12 crèdits obligatoris per a cada especialitat, exclosos els crèdits del treball fi de màster; en els màsters de 120 crèdits, un mínim de 30 crèdits obligatoris comuns del màster i un mínim de 18 crèdits obligatoris per a cada especialitat, exclosos els crèdits del treball fi de màster.

 

8. Els plans d'estudi de títols de màster podran programar pràctiques externes. Perquè aquestes pràctiques puguen ser oferides, cal fer constar en la memòria de verificació els convenis i acords o, almenys, preacords amb entitats o empreses que les facen possibles per a tot l'alumnat matriculat en les assignatures corresponents que s'incorporen en l'oferta acadèmica anual, deixant oberta la possibilitat d'incorporar nous convenis en el futur.

 

9. Els ensenyaments de màster universitari conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un treball de finalització de màster, amb una extensió com a mínim del 10% i com a màxim del 25% dels crèdits ECTS totals del pla d'estudis. Cada pla establirà la manera de fer i avaluar aquest treball, que haurà d'orientar-se a l'avaluació de les competències associades al títol.

 

Article 8è: complements de formació

 

1. Per assegurar que la formació prèvia dels aspirants a fer un màster universitari oficial siga l'adequada, cal programar crèdits addicionals corresponents a complements de formació. Aquesta programació estarà fonamentada, estrictament, en criteris acadèmics i es dissenyarà per cobrir les necessitats formatives de l'alumnat que la necessiten per a cursar amb garanties els estudis.

 

2. Els complements de formació, amb caràcter general, seran assignatures d'estudis de grau o d'altres estudis oficials de màster.

 

3. Els crèdits corresponents a complements de formació superats per l'alumnat apareixeran en el suplement europeu al títol de màster.

 

4. Els crèdits corresponents a complements de formació tindran, pel que fa a preus públics i de concessió de beques i ajudes a l'estudi, la consideració de crèdits de màster.

 

Article 9è: màsters universitaris amb directrius generals pròpies

 

En els títols de màster universitari que habiliten per a exercir activitats professionals regulades a Espanya, els plans d'estudi han d'adequar-se a les condicions legalment establides i ajustar-se, si escau, a la normativa europea aplicable. Aquests plans d'estudis han de dissenyar-se, en tot cas, de manera que permeten obtenir les competències necessàries per a exercir aquesta professió. Amb aquesta finalitat, cal justificar l'adequació del pla d'estudis a aquestes condicions.

 

Article 10è: màsters conjunts

 

1. S'entén per títol conjunt el corresponent a un únic pla d'estudis oficial, dissenyat per dos o més universitats, espanyoles o estrangeres, que han subscrit el corresponent conveni de col·laboració i han presentat una única sol·licitud de verificació, remesa per la universitat coordinadora.

 

2. En aquest conveni cal especificar el procediment de custòdia dels expedients, d’expedició i registre de títol i de modificació o extinció del pla d'estudis. S’hi ha de detallar la docència que serà impartida en cada universitat, els criteris d'admissió, la mobilitat d'alumnes i professorat i el règim econòmic de funcionament de les universitats participants. El conveni ha de recollir explícitament els mecanismes de coordinació previstos, a més dels procediments que cal adoptar per assegurar el seguiment i renovació de l'acreditació del títol.

 

3. Igualment, en el marc del conveni, es poden flexibilitzar aspectes de l'estructura dels programes de formació de la Universitat d'Alacant, per a fer possible una memòria que reculla les diverses disposicions normatives de les universitats participants. En tot cas, la participació de la Universitat d'Alacant en l'oferta docent serà, com a mínim, del 10% de la càrrega lectiva obligatòria o de la càrrega conduent al reconeixement d'una especialitat dins d'aquest conveni.

 

4. En els convenis amb universitats estrangeres, a més dels requisits anteriorment citats, cal adjuntar-hi la certificació expedida per l'autoritat competent o, si escau, per l'entitat acreditadora del caràcter oficial o acreditat de la universitat o universitats estrangeres de què es tracte. En aquests casos, la Universitat d'Alacant custodiarà els expedients dels títols que expedisca.

 

5. La participació amb altres universitats en títols conjunts o altres fórmules de col·laboració no comporta automàticament un criteri preferent per a l’aprovació o implantació, ja que estarà amb relació al paper de la Universitat d'Alacant en l'estudi oferit, l'avantatge d'aquesta opció des del punt de vista de la projecció i els costos de l'estudi.

 

6. Els títols conjunts que es vulga impartir dins del programa Erasmus Mundus han d'haver iniciat amb anterioritat els tràmits per convertir-se en títols oficials a la Universitat d'Alacant i comptar, almenys, amb un informe favorablement de la comissió amb competències en estudis de postgrau.

 

Article 11è: reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster.

 

1. A criteri de la Comissió Acadèmica del Màster, prevista en l'article 20, es podran reconèixer crèdits dels ensenyaments oficials realitzats en aquesta o altres universitats, sempre que tinguen relació amb el títol de màster en què es volen reconèixer els crèdits.

 

2. Igualment, l'alumnat que haja cursat estudis parcials de doctorat en el marc del RD 778/1998 o de normes anteriors pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits corresponents a cursos realitzats en el període de docència d'aquests programes de doctorat.

 

3. El reconeixement se sol·licitarà a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de cada Centre. La Comissió, quan ho estime convenient per l'especial complexitat del reconeixement de crèdits podrà sol·licitar l'assessorament d'especialistes de la Comissió Acadèmica del Màster corresponent.

 

4. En les normes i instruccions d'admissió i matriculació s'establirà el procediment i la documentació que cal aportar per a la sol·licitud del reconeixement de crèdits.

 

TITULO IV: ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES MEMÒRIES DE TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI

 

CAPÍTOL I: Elaboració de les memòries

 

Article 12è: proposta de màster universitari

 

1. La iniciativa per a elaborar les propostes d'ensenyaments conduents a obtenir títols oficials de màster universitari correspon als centres (facultats i escoles), als instituts universitaris d'investigació i al Consell de direcció de la Universitat, amb la finalitat d’oferir títols que s'emmarquen en les línies estratègiques de la Universitat d'Alacant..

 

2. Els títols de màster universitari s'adscriuran a un centre (facultat o escola), que en serà l'òrgan proponent i responsable de la gestió.

 

3. L'Escola de Doctorat podrà organitzar, si escau, títols de màster de contingut fonamentalment científic, d'acord amb la normativa per a ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant.

 

4. Quan, per motius estratègics, el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant ho determini, es podran adscriure titulacions oficials de màster a l'Escola de Postgrau i Formació Contínua de la Universitat d'Alacant.

 

Article 13è: eixos estratègics

 

1. Amb caràcter general, la Universitat d'Alacant valorarà les propostes d'estudis de màster seguint cinc grans eixos estratègics:

 

a) Contribució de manera clara i decidida a la projecció i desenvolupament professional de l'alumnat, preferentment en contacte amb institucions i empreses.

 

b) Caràcter transversal i nou en el plantejament, que comporte un impuls a la innovació, la investigació i el desenvolupament en àmbits rellevants de l'activitat econòmica, professional o acadèmica.

 

c) Rellevància o excel·lència acadèmica avalada per un reconeixement nacional o internacional, en propostes en què la Universitat d'Alacant estiga en disposició d'oferir un coneixement propi i diferenciat o unes oportunitats d'aprenentatge capaces d'atraure alumnat d’altres comunitats i països.

 

d) Dimensió internacional en les activitats i accions de mobilitat per l’alumnat i el professorat implicats.

 

e) Inclusió en un àmbit el desenvolupament que siga estratègic per a la Universitat d'Alacant o la societat del seu entorn.

 

2. Les propostes i projectes d'estudis de màster a la Universitat han de demostrar la suficient coherència en el disseny intern, entesa com el correcte alineament de l'organització, pla d'estudis i recursos necessaris, amb uns objectius d'aprenentatge clars i rellevants.

 

3. Les propostes i projectes han de tenir viabilitat econòmica i demostrar la suficiència i capacitat dels recursos, les instal·lacions i el professorat existent, o la valoració dels nous, necessaris per a impartir la titulació amb les garanties de qualitat recollides en la memòria. Es valorarà el cost global de la implantació d'un màster amb relació a la potencial demanda i impacte social o acadèmic.

 

Article 14è: elements de la proposta (proposta de projecte)

 

1. A fi de poder valorar la viabilitat, oportunitat i idoneïtat de les noves propostes de màster en el marc de l'oferta del postgrau de la Universitat d'Alacant, qui les propose ha d'emplenar una fitxa prèvia, en la qual es recolliran, com a mínim, l’àmbit de coneixement una breu descripció dels objectius, la demanda social, el contingut i el perfil acadèmic o professional, el tipus d'ensenyament i la relació de departaments de la Universitat d'Alacant que, inicialment, l'òrgan proponent considera adequats per a impartir els ensenyaments d'aquest títol, amb la conformitat d'aquests departaments.

 

2. Aquestes propostes de projectes de títols de màster s'han d’adreçar al Vicerectorat amb competències en estudis de postgrau. La conveniència de les propostes de projectes de títols serà analitzada per la Comissió d'Estudis de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant CEUA), que decidirà les propostes de projectes de títols que passen a exposició pública. El període d'exposició pública serà de 15 dies.

 

3. Les propostes de projectes de títols sense al·legacions en el període d'exposició pública podran iniciar el procés d'elaboració del pla d'estudis. Les que reben al·legacions seran analitzades i debatudes per la CEUA.

 

4. Els projectes de títols amb informe favorable de la CEUA seran traslladats als òrgans proponents, perquè inicien el procés d'elaboració de la memòria del pla d'estudis, en què han de tenir en compte les al·legacions i recomanacions de la CEUA.

 

5. Els projectes de títols amb informe desfavorable de la CEUA seran traslladats als òrgans proponents, perquè esmenen o modifiquen les qüestions indicades la CEUA, abans de tornar a remetre’ls al Vicerectorat amb competències en estudis de postgrau.

 

Article 15è: elements de la proposta (proposta de memòria del pla d'estudis)

 

1. La Comissió Acadèmica encarregada d'elaborar la proposta de memòria del pla d'estudis per a la sol·licitud de verificació ajustarà, necessàriament, l’actuació a l'annex I del RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, o normes vigents que regulen l'estructura dels plans d'estudis. Igualment, cal adequar els protocols de verificació establerts per l'ANECA. Amb aquesta finalitat, els serveis centrals de la Universitat donaran suport a les comissions per a aportar de dades o resoldre dubtes.

 

2. A més, l'òrgan proponent, amb el suport de les diferents unitats administratives competents dels serveis centrals de la Universitat, haurà de recaptar i aportar els següents informes:

 

a) Del vicerectorat amb competències en ordenació acadèmica, sobre els recursos de professorat dels departaments de la Universitat d'Alacant implicats en la docència del màster proposat.

 

b) Del vicerectorat amb competències en espais i infraestructures o, si escau, del centre, sobre la disponibilitat d'espais, equipament i serveis necessaris per a impartir el títol de màster, quan es tracte de docència presencial.

 

c) Del vicerectorat amb competències en tecnologia de la informació sobre la disponibilitat de recursos per a garantir la docència quan la proposta de títol incloga docència en línia.

 

3. Així mateix, si es preveu despeses addicionals en la titulació (professorat convidat, pràctiques externes, visites a empreses o institucions, equipament, etc.), l'òrgan proponent elaborarà una memòria econòmica que les justifique, pressuposte i establisca, si escau, possibles fonts de finançament.

 

CAPÍTOL II: De l'aprovació de les memòries

 

Article 16è: procediment per a aprovar les memòries

 

1. La proposta de memòria de pla d'estudis se sotmetrà a consideració de la junta de centre, que emetrà un informe. L'informe favorable requereix la majoria de dos terços de la junta de centre. Les memòries informades favorablement es remetran al vicerectorat amb competències en matèria d'estudis.

 

2. L'òrgan proponent comunicarà la proposta definitiva de títol de màster al vicerectorat amb competències en matèria d'estudis, que, després d'analitzar la viabilitat del projecte de títol de màster i amb l'autorització del Consell de Direcció, el remetrà als membres de la CEUA perquè l’analitzen i debaten en una reunió convocada amb aquesta finalitat. Aquesta reunió ha de tenir lloc com a mínim quinze dies després d’haver-se rebut la proposta en el vicerectorat i previ termini per a exposició pública i presentació d'esmenes.

 

3. Les possibles esmenes als projectes de plans d'estudis han de presentar-se per escrit i remetre’s als membres de la CEUA, amb una antelació mínima de 48 hores abans del començament de la reunió prevista per a l’anàlisi i debat. La proposta de pla d'estudis se sotmetrà a informe de la CEUA, que la farà arribar al Consell de Direcció.

 

4. Correspon al Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, aprovar definitivament les propostes, que seran remeses, després de l’aprovació, al Consell Social, per tal que emeta l'informe preceptiu.

 

CAPÍTOL III: Verificació, autorització, acreditació i modificació de plans d'estudi de màster universitari

 

Article 17è: verificació, autorització i acreditació

 

1. Les propostes que hagen sigut aprovades pel Consell de Govern se sotmetran al procediment de verificació pel Consell d'Universitats i autorització per la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preveu la normativa estatal i autonòmica aplicable per a la implantació.

 

2. Abans del transcurs de quatre anys des de la data de la verificació inicial o des de la de l’última acreditació, els títols de màster universitari han d'haver renovat l’acreditació, d'acord amb el procediment i els terminis que les comunitats autònomes establisquen amb relació a les universitats del seu àmbit competencial.

 

Article 18è: modificació de plans d'estudi de màster universitari

 

1. Les modificacions dels plans d'estudi implantats han de ser elaborades per la comissió acadèmica del títol que les farà arribar al centre proponent perquè l’aprove.

 

2. Una vegada aprovades pel centre, les modificacions seran remeses al vicerectorat amb competències en estudis de postgrau, que, al seu torn, les remetrà als vicerectorats amb competències afectades per la modificació, perquè en facen l’anàlisi i l’informe preceptius.

 

3. Després de l’anàlisi dels vicerectorats competents, la CEUA emetrà un informe sobre la pertinència i, si escau, el farà arribar al Consell de Govern, si escau, per a l’aprovació definitiva.

 

4. Una vegada aprovades en Consell de Govern, les modificacions s'enviaran a l'agència d'acreditació nacional o autonòmica perquè les valore, d'acord amb l'article 28 del RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol. En cap cas, podran aplicar-se modificacions als plans d'estudi que no hagen estat prèviament aprovades.

 

TÍTOL V: ORGANITZACIÓ ACADÈMICA DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS I DEL PROFESSORAT

 

Article 19è: responsables dels estudis de màster

 

Les facultats i escoles seran els òrgans responsables dels títols de màster universitari. Per a això elaboraran, aprovaran i enviaran les propostes de plans d'estudis de màster al vicerectorat amb competències en postgrau de la Universitat d'Alacant.

 

Les facultats i escoles nomenaran les comissions acadèmiques dels màsters i les coordinadores o coordinadors d’aquests i vetllaran pel desenvolupament, millora contínua i seguiment de les titulacions de màster oficial que tinguen adscrites.

 

Article 20è: la Comissió Acadèmica del Màster Universitari

 

1. És l'òrgan de direcció i gestió acadèmica dels ensenyaments de màster universitari, que serà nomenat pel centre a què s'adscriu el títol de màster. En la composició es procurarà la participació proporcional dels diversos departaments, centres o instituts universitaris d'investigació que intervinguen en el pla d'estudis, respectant en tot cas a la paritat prescrita en l'article 40.3 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

 

Els i les integrants de la Comissió exerciran les seues funcions durant un període de quatre anys.

 

2. Són funcions de la Comissió Acadèmica:

 

a) Ajudar el coordinador o coordinadora en la gestió.

 

b) Elaborar la proposta de planificació docent del màster.

 

c) Vetllar pel seguiment i acreditació del màster.

 

d) Dur a terme la selecció de l'alumnat.

 

e) Establir criteris homogenis d'avaluació i resoldre conflictes sobre aquest tema.

 

f) Emetre informes sobre les propostes de resolució de reconeixement de crèdits, sol·licitades per l'alumnat.

 

g) Assignar un tutor per al treball fi de maàster (d'ara en endavant TFM) a cada estudiant.

 

h) Proposar els tribunals per als TFM.

 

i) Analitzar, en col·laboració amb el coordinador o coordinadora per a la qualitat del centre, els resultats del pla d'estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar sobre això la Comissió de Postgrau del Centre.

 

j) Proposar al centre les modificacions del pla d'estudis oportunes, com a conseqüència del seguiment de la titulació.

 

k) Nomenar les subcomissions que la pròpia Comissió Acadèmica considere oportunes per a l'òptim desenvolupament del pla d'estudis del màster universitari. Les activitats i propostes d'aquestes subcomissions han d'estar subjectes a l'aprovació de la Comissió Acadèmica.

 

l) Les que els assignen els òrgans competents.

 

2. Integren, almenys, la Comissió Acadèmica:

 

a) El coordinador o coordinadora del màster universitari, que la presideix.

 

b) Un mínim de tres membres representants del professorat que imparteix docència en el màster universitari, triats entre i pel professorat del màster universitari i procurant que estiguen representats els departaments que intervenen en el pla d'estudis.

 

c) Un representant del centre proponent.

 

d) Un representant de l'alumnat, que serà triat cada any entre i per l'alumnat del màster universitari.

 

e) Un representant de les empreses o institucions si hi ha pràctiques externes. Serà proposat pel coordinador o coordinadora del màster universitari, després de consultar les empreses o institucions.

 

f) Un membre del PAS per a qüestions relacionades amb la gestió administrativa del màster universitari.

 

g) En el cas de titulacions de màster conjuntes, serà aplicable el que s'estipule en els convenis corresponents.

 

Articlè 21è: El coordinador o coordinadora del màster universitari

 

1. Serà nomenat per la junta de facultat o escola entre el professorat del màster amb vinculació permanent a la Universitat d'Alacant a proposta del centre, institut universitari d'investigació o Consell de Direcció de la Universitat, segons de qui haja partit la iniciativa per a elaborar la proposta de màster universitari.

 

2. El coordinador o coordinadora exercirà les seues funcions per un període de quatre anys.

 

3. Les funcions del coordinador o coordinadora són:

 

a) Presidir la Comissió Acadèmica.

 

b) Actuar en representació de la Comissió Acadèmica.

 

c) Informar els departaments de la participació en el màster universitari del professorat de les diverses àrees de coneixement que el componen.

 

d) Fer arribar al centre la proposta de planificació docent anual del màster universitari.

 

e) Coordinar el desenvolupament i seguiment del pla d'estudis, en els termes que indique el sistema de garantia intern de la qualitat.

 

f) Comunicar al centre les decisions de la Comissió Acadèmica del Màster.

 

g) Difondre entre el professorat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica.

 

h) Aquelles funcions que li assignen els òrgans competents.

 

Article 22è: del professorat

 

1. El professorat responsable de les assignatures dels màsters estarà compost per professorat de la Universitat d'Alacant i d'altres universitats. La participació de professorat d'altres universitats espanyoles o estrangeres requerirà el consentiment previ de la persona interessada i de l'òrgan competent de la universitat de procedència.

 

2. En els màsters de caràcter professional, el professorat doctor haurà d'impartir almenys el 50% dels crèdits ECTS totals. En els màsters de caràcter acadèmic el 100% del professorat haurà de tenir la condició de doctor o doctora.

 

3. La Universitat, a proposta de l'òrgan responsable del desenvolupament del màster, podrà autoritzar la col·laboració de professionals o personal investigador que no siguen professorat universitari i no tinguen el títol de doctor o doctora, sota la supervisió del professorat doctor del màster. També es podran establir acords de col·laboració amb altres institucions o organismes públics i privats, així com amb empreses i indústries.

 

4. En tots els màsters, almenys el 50% dels crèdits ha de ser impartit per professorat pertanyent a la Universitat d'Alacant.

 

5. En el cas de màsters organitzats conjuntament amb altres universitats, la participació del professorat de la Universitat d'Alacant ha de ser, almenys, equivalent al 80% de la docència que corresponga impartir a la Universitat d'Alacant. Només en casos d'interès estratègic de la Universitat, i previ informe favorable de la comissió amb competències en matèria d'estudis de postgrau, podrà autoritzar-se una reducció de la càrrega docent.

 

6. La dedicació docent del professorat de la Universitat d'Alacant al desenvolupament dels màsters tindrà el mateix reconeixement acadèmic que el que s'atorga als actuals ensenyaments oficials de grau.

 

7. Els pagaments al professorat aliè a la Universitat d'Alacant no comporten, en cap cas, ingressos addicionals als recollits en el Pressupost anual de la UA per al finançament en concepte de gestió del màster.

 

Disposició transitòria primera. Comissió d'Estudis de la Universitat d'Alacant

 

Fins a la seua creació, les funcions assignades en aquesta normativa a la Comissió d'Estudis de la Universitat d'Alacant seran assumides per la Comissió d'Estudis de Postgrau (CEP).

 

Disposició transitòria segona. Escola de Postgrau i Formació Contínua

 

Fins a la seua creació, les funcions assignades en aquesta normativa a l'Escola de Postgrau i Formació Contínua seran assumides pel Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP).

 

Disposició transitòria tercera. Màsters adscrits al CEDIP

 

Durant el curs 2012-2013, tots els títols de màster universitari gestionats des del CEDIP hauran d'adscriure's acadèmicament a un centre, que serà l'òrgan proponent i gestor del títol. Aquesta adscripció requerirà l'aprovació de la junta del centre corresponent.

 

Disposició derogatòria

 

L'entrada en vigor d’aquesta normativa derogarà qualsevol altra norma de la Universitat d'Alacant que contradiga el que estableix aquesta.

 

Disposició final. Entrada en vigor

 

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA, prèvia aprovació pel Consell de Govern.