Extinció de títols de màster universitari Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Extinció de títols de màster universitari

Titule: PROCEDIMENT D'EXTINCIÓ DE PLANES D'ESTUDIS CONDUENTS A l'OBTENCIÓ DE TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 28 de setembre de 2010

PROCEDIMENT D'EXTINCIÓ DE PLANES D'ESTUDIS CONDUENTS A l'OBTENCIÓ DE TÍTOLS DE MÀSTER UNIVERSITARI


1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La contribució del sistema universitari espanyol a la conformació de l'Espai Europeu d'Educació Superior i d'Investigació, i la seua plena integració en ell, suposa una profunda transformació de tots els aspectes tocantes a l'estructura universitària espanyola. Per aquest motiu, a Espanya es va publicar el RD 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura de les ensenyament universitàries i es regulen els estudis universitaris de Grau, així com el RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau. Com a conseqüència d'açò, el 27 de juliol del 2007, el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant va aprovar la Normativa per als títols oficials de Màster Universitari i Doctorat de la Universitat d'Alacant.

No obstant això, en 2007, es va aprovar a Espanya el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol (BOE del 3 de juliol). El RD 1393/2007, en la seua disposició derogatòria única va establir la derogació del RD 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau i la derogació del RD 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau, sense perjudici de l'establit en la disposició transitòria segona. Així mateix el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, en el seu article 8, estableix que els ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional s'estructuren en tres cicles, denominats respectivament Grau, Màster i Doctorat, d'acord amb l'establit en l'article 37 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la seua nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior.

Per l'anteriorment exposat, s'ha d'elaborar i aprovar un procediment sobre l'extinció dels estudis conduents a l'obtenció de títols oficials de Màster Universitari.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

El present procediment serà aplicable als estudis universitaris oficials de Postgrau regulats pel RD 56/2005, de 21 de gener i, als plans d'estudis conduents a l'obtenció del títol de Màster Universitari, regulats pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol (BOE del 3 de juliol).

3. CANVI DE PLA D'ESTUDIS: PROCEDIMENT

El canvi d'estudis podrà realitzar-se:

1. a sol·licitud de l'interessat o interessada

Els qui desitgen canviar-se al nou pla d'estudis hauran de sol·licitar-ho a l'adreça del centre o del Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP), segons els casos, en el termini que s'establisca. Si reuneix els requisits, s'entendrà concedit el canvi si no rep resolució expressa en el termini de 10 dies hàbils explicats a partir de la finalització del període de matrícula. En cas que es desestime la petició, contra la resolució, que no esgota la via administrativa, i d'acord amb l'establit en els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999 (BOE de 14 de gener de 1999), es podrà interposar recurs d'alçada davant el Rector, d'acord amb el previst en l'article 100 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà a aquell en què
tinga lloc la notificació.

La concessió del canvi d'estudis serà irreversible.

2. d'ofici per la universitat

Amb caràcter general, esgotades les 4 convocatòries a les quals es fa referència en el punt 4 sense que s'hagueren superat, els qui desitgen continuar els estudis en el nou pla hauran d'adaptar-se als nous estudis de Màster Universitari mitjançant el reconeixement i la transferència de crèdits que corresponga.

Si escau, el centre o el CEDIP procedirà a l'aplicació de la taula d'equivalència d'assignatures establida en cada memòria de Màster Universitari.

A els qui es canvien al nou pla d'estudis de Màster Universitari no se'ls computaran les convocatòries esgotades en les assignatures pendents de superar en el pla en extinció.

En cap cas es podran simultanejar els estudis que s'estan extingint amb els nous estudis de Màster Universitari als quals substitueix.

4. REALITZACIÓ D'EXÀMENS D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ

D'acord amb la Normativa de la UA per a la implantació de títols de Màster Universitari, una vegada extingit cada curs, l'estudiant tindrà dret a quatre convocatòries d'examen (dos en cada curs acadèmic), de les assignatures sense docència. Els exàmens es realitzaran en els dos cursos acadèmics següents a l'últim en el qual hi haja docència d'aquestes assignatures. Per a cada curs acadèmic, els centres i el CEDIP establiran aquests exàmens en els períodes aprovats en el calendari acadèmic oficial.

5. ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS A PLANES D'ESTUDI EN EXTINCIÓ

En els plans d'estudi en extinció no podran ser admesos estudiants per a iniciar estudis que, després del reconeixement de crèdits, tingueren pendent de superar alguna assignatura sense docència, després del reconeixement de crèdits.

6. ASSIGNATURES OPTATIVES I ASSIGNATURES SENSE DOCÈNCIA

Les assignatures optatives s'extingiran quan s'extingisca el curs al que pertanyen.

Com a norma general, no es permetrà la matrícula en assignatures sense docència dels plans d'estudi en extinció si no s'ha estat matriculat d'elles en anys anteriors.

El departament responsable d'una assignatura sense docència en procés d'extinció tindrà l'obligació de mantenir el programa de l'assignatura, publicar la informació corresponent a través dels canals disposats per la Universitat d'Alacant per a aquestes qüestions i assignar el professorat responsable que haurà de realitzar tutories i elaborar i avaluar l'examen corresponent.

7. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DENOMINACIONS

Totes les denominacions contingudes en el present procediment d'òrgans unipersonals de govern, càrrecs i membres de la comunitat universitària, així com qualsevol altra denominació que s'efectuen en gènere masculí s'entendran realitzades i s'utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca o de la persona a la qual faça referència.

8. ENTRADA EN VIGOR

El present procediment entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA.