Estudiants visitants Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Estudiants visitants

Titule: NORMATIVA ESTUDIANTS VISITANTS
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 27 de maig de 2010

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

En els últims anys, un nombre creixent d'estudiants espanyols i estrangers manifesten el seu interès per accedir temporalment a la Universitat d'Alacant, amb la finalitat de realitzar assignatures que completen la seua formació acadèmica, però sense integrar-se regularment en els ensenyaments oficials conduents a l'obtenció d'un títol de grau o equivalent o postgrau. A fi de fixar una regulació específica, que establisca els procediments pels quals estosestudiantes puguen accedir a la UA, es fa necessària l'elaboració d'una normativa pròpia.


ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

Es consideren visitants els estudiants universitaris nacionals o estrangers que, fora del marc de programes oficials d'intercanvi o d'acords interuniversitaris, es matriculen, sota la modalitat de Matricula Extraordinària, en ensenyaments oficials, per a cursar assignatures de grau o equivalent o postgrau, al marge dels procediments normals d'accés.

 

La realització d'estudis sota aquesta modalitat no atorga dret algun a la continuïtat dels estudis ni a l'obtenció de cap títol oficial de la UA. Si l'estudiant accedira posteriorment a estudis oficials de la UA, podria sol·licitar el reconeixement o la transferència de crèdits, sota les condicions previstes per la normativa pròpia de la UA. En cap cas podrà simultanejar-se la Matrícula Extraordinària amb l'Ordinària.

 

Podran ser estudiants visitants de grau o equivalent aquells que acrediten, mitjançant certificació oficial expedida per la seua universitat d'origen, haver estat matriculats en estudis de grau, així com aquells que acrediten estar en possessió dels requisits necessaris per a tenir accés a les universitats espanyoles, segons el previst en la legislació vigent. En el cas dels estudiants de postgrau, aquells que estiguen en possessió d'un títol de grau o equivalent. Si són estrangers, hauran d'acreditar, a més, el nivell de coneixement d'espanyol que s'estipule en l'oferta anual.

 

Els estudiants podran triar assignatures de l'oferta d'estudis de la UA, però no simultanejar estudis de grau o equivalent amb estudis de postgrau. El nombre de crèdits matriculats sota aquesta modalitat no podrà ser superior a 30 en un semestre o 60 en un any acadèmic complet. En cas de ser admesos en un segon any, prèvia sol·licitud justificada per causes excepcionals, no podran matricular-se de més de 60 crèdits en el còmput global dels dos anys.

 

Els estudiants visitants tenen dret a participar en totes les activitats acadèmiques i a ser avaluats en les assignatures en què es matriculen, així com a obtenir un certificat expedit per la UA on consten les qualificacions obtingudes.


ADMISSIÓ

 

Els estudiants interessats formalitzaran una sol·licitud de matrícula en les assignatures de l'oferta d'estudis de la UA que desitgen cursar, amb els límits abans assenyalats.La sol·licitud es presentarà davant el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, que resoldrà l'admissió.

 

La UA podrà limitar l'admissió d'estudiants a aquelles assignatures de primer curs l'oferta del qual de places s'haja cobert amb estudiants oficials, així com a aquelles altres que determine cada any.

 

En tot cas, també s'aplicaran els requisits previs previstos en els diferents estudis de grau o equivalent.


DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I CERTIFICACIONS

 

El dret a docència i avaluació serà exclusivament per al període en el qual els estudiants visitants es matriculen, no generant cap dret per a períodes successius. Els estudiants matriculats en el primer semestre podran sol·licitar prorrogar la seua estada durant un segon semestre, dins del mateix curs acadèmic, segons el procediment establit per als estudiants de programes de mobilitat.

 

Finalitzat el període d'estada, la UA lliurarà la certificació acadèmica corresponent, en la qual figuraran les dades personals de l'estudiant, les assignatures cursades, el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes i el període durant el qual ha realitzat els seus estudis.


DRETS I OBLIGACIONS

 

Els estudiants visitants tindran els mateixos drets i obligacions que la resta dels estudiants de la Universitat d'Alacant, quant a l'ús i gaudi dels serveis universitaris, sense una altra limitació que la que es derive de la seua condició acadèmica. En tot cas, queden exclosos de la seua participació en els òrgans de representació i de govern de la Universitat.

 

Aquest tipus de matrícula no estarà inclòs en l'àmbit d'aplicació de les beques i ajudes oficials.


MATRÍCULA I PREUS

 

Els estudiants visitants pagaran les taxes corresponents a la modalitat de matrícula extraordinària, així com les taxes administratives corresponents a l'obertura d'expedient i targeta d'identificació universitària.

 

El preu del crèdit en aquesta modalitat d'estudis es fixarà de conformitat amb el que dispose anualment el Consell Social de la UA, que regularà així mateix les possibles reduccions o exempcions. El pagament haurà de fer-se efectiu en el primer mes de l'estada de l'estudiant. L'anul·lació de la matrícula no donarà dret a la devolució dels imports abonats, salve per causa imputable a la pròpia Universitat.


SEGUR MÈDIC I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

 

Els estudiants visitants no estan inclosos en l'àmbit d'aplicació del segur escolar. Per açò, hauran de justificar, en el moment de formalitzar la seua matrícula, que compten amb un segur d'assistència sanitària i accidents que cobrisca el període en el qual realitzen els estudis.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

A partir de l'aprovació d'aquesta normativa, queda derogada la Normativa de Matrícula Extraordinària de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell de Govern de la UA amb data 23 de setembre de 2003 i modificada pel Consell de Govern de la UA amb data 30 de juliol de 2008.