Avaluació extraordinària per a finalitzar estudis de grau i màster universitari

Títol: Avaluació extraordinària per a finalitzar els estudis oficials de grau i màster universitari

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 29 de juny de 2011

 

AVALUACIÓ EXTRAORDINARI A PER A FINALITZAR ELS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI

 

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

La present norma serà d'aplicació a l’alumnat d'estudis oficials de grau i de màster universitari.

 

2. REQUISITS

 

Per sol•licitar avaluació extraordinària l’alumnat només podrà tindre pendent per a finalitzar els seus estudis un màxim de dues assignatures i el treball de fi de grau o de fi de màster universitari. A aquests efectes, els TFG i TFM es consideraran com a assignatures, segons instrucció del Vicerectorat d'Estudiants de 11-09-14.

 

3 . REALITZACIÓ DE L'AVALUACIÓ

 

Les proves d'avaluació es realitzaran en les dates indicades a aquest efecte en el calendari acadèmic. Els criteris d'avaluació seran els reflectits en les guies docents de les assignatures del curs anterior.

 

4 . RESULTAT DE L'AVALUACIÓ

 

Els resultats de l'avaluació, les reclamacions, les revisions i tot el que es puga derivar de la seua realització es regiran per l' establit per a la resta d’avaluacions.

 

5. NOMBRE D'AVALUACIONS EN EL MATEIX CURS ACADÈMIC

 

L’alumnat que no supere aquesta prova, podrà gaudir de l’avaluació ordinària en el mateix curs acadèmic.

 

6. PROCEDIMENT

 

6.1. Sol•licitud

 

L’alumnat que desitge concórrer a aquesta prova extraordinària haurà de sol•licitar-ho a través del programa d' automatrícula, en el termini establit per a la matrícula.

 

6.2. Pagament de taxes

 

Les taxes corresponents a les assignatures per a les quals l’alumnat haja sol•licitat avaluació extraordinària s'inclouran en les cartes de pagament corresponents a la matrícula d'aqueix curs acadèmic. Qui es matricule d'aquesta prova no podrà fraccionar el pagament de les taxes corresponents que s'estableixen en el procediment de matrícula.

 

L' impagament de la matrícula, en els terminis establits, comportarà l'anul•lació de la matrícula.

 

L’alumnat sol•licitant de beca o ajuda quedarà exempt del pagament de la taxa corresponent a la matrícula fins que es resolga la seua sol•licitud, llevat que puga finalitzar els seus estudis abans de la resolució, en aquest cas se li exigirà que abone la matrícula si vol sol•licitar el títol i, posteriorment, si se li concedira la beca o ajuda, se li retornaria l' import corresponent prèvia petició de l'interessat/da. En cas que no obtinguen la condició de becari o becaria, o siga revocada la beca concedida, estaran obligats a abonar la taxa per la matrícula formalitzada dins dels 20 dies següents al rebut de la notificació del pagament.

 

6.3. Llistats d'alumnes sol•licitants d'avaluació extraordinària

 

En la primera quinzena de setembre, el professorat podrà disposar dels llistats amb l’alumnat que ha sol•licitat l'avaluació extraordinària i els centres introduiran en Campus Virtual les dates d'aquestes proves de les assignatures.

 

 

7. ENTRADA EN VIGOR

 

La present normativa entrarà en vigor a l'endemà de la seua publicació en el BOUA.