AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES

Títol: Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 27 de novembre de 2015

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats estableix en l’art. 46.2.d) que és un dret de l'alumnat «la publicitat de les normes de les universitats que han de regular la verificació dels coneixements dels estudiants».

D'altra banda, l'Estatut de l'estudiant universitari, aprovat pel RD 1791/2010, de 30 de desembre de 2010, inclou entre els drets dels i les estudiants «una atenció i disseny de les activitats acadèmiques que faciliten la conciliació dels estudis amb la vida laboral i familiar, […] en la mesura de les disponibilitats organitzatives i pressupostàries de la universitat»; així com, entre els seus deures, conèixer les normes reglamentàries de la universitat i «abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació, en els treballs que es facen o en documents oficials de la universitat».

En aquest mateix sentit, l'Estatut de la Universitat d'Alacant estableix en l'art. 166 el dret a «rebre una valoració objectiva del seu rendiment acadèmic, així com exercir els mitjans d'impugnació corresponents, segons el procediment establit, a conèixer amb l’antelació suficient el pla docent i les dates de realització de les proves d'avaluació de les matèries o assignatures en les quals tinga previst matricular-se, així com que l'avaluació del seu rendiment acadèmic estiga basada en criteris públics i objectius i que tendirà cap a l'avaluació formativa i contínua, entesa com a element del procés d’ensenyament i aprenentatge».

En aquest context, la Universitat d'Alacant desenvolupa aquest reglament amb la finalitat de garantir a l'alumnat el dret a ser avaluat i que l'avaluació siga adequada, objectiva i formativa, planificada de manera que li permeta conèixer i corregir els seus errors per a poder aconseguir els resultats d'aprenentatge que preveu l'assignatura, i regular l'avaluació i la qualificació de resultats, la programació de proves, la publicitat de les qualificacions i els procediments de revisió i reclamació. Aquesta normativa també pretén impulsar els principis de coordinació que han d'incidir en una major qualitat general de la docència i en el rendiment acadèmic, així com en la participació de centres i departaments en l'elaboració, coordinació i publicació de la programació docent.

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

Art. 1. Objectiu i principis
 1. L’objectiu d’aquesta normativa és regular l'avaluació del rendiment acadèmic de l'alumnat de la Universitat d'Alacant.
 2. L'avaluació correspondrà a criteris públics i objectius.
 3. Serà criteri inspirador de la programació docent l'avaluació contínua de l'alumnat, que ha de ser entesa com una eina de coresponsabilitat educativa i com a element del procés d'ensenyament i aprenentatge que l’informa sobre el progrés del seu aprenentatge.
 4. Són objecte d'avaluació els resultats de l'aprenentatge de l'alumnat relatius a l'adquisició de coneixements, capacitats, destreses, habilitats, aptituds i actituds d'acord amb les competències i continguts especificats en la guia docent de l'assignatura.

 

Art. 2. Àmbit d'aplicació
 1. Aquesta normativa serà aplicable en tots els ensenyaments corresponents a títols oficials de la Universitat d'Alacant regulats pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i desenvolupaments posteriors. En els títols interuniversitaris caldrà atenir-se a la disposició del que estableix el conveni corresponent i a aquesta normativa amb caràcter supletori.
 2. Aquesta normativa és aplicable als aspectes següents de l'activitat acadèmica: els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació, així com la formalització i modificació d'actes.

 

Art. 3. Drets i deures
 1. L'alumnat té dret a l'avaluació del seu aprenentatge, d’acord amb criteris públics i objectius, com a resultat de la realització de les diferents activitats formatives que aporten a l'estudiant coneixements, habilitats i actituds que corresponen a les competències, continguts i resultats de l'aprenentatge reflectits en la Memòria del Pla d'Estudis verificada i que es concreten en la guia docent.
 2. L'alumnat té dret a conèixer, abans de formalitzar la matrícula, els procediments i criteris d'avaluació, així com la seua ponderació en la qualificació global, establits per l'equip docent de cada assignatura i aprovats pel departament i el centre.
 3. L'alumnat podrà utilitzar els mitjans de revisió i reclamació de les qualificacions obtingudes d’acord amb el procediment establit en aquesta normativa.
 4. L'alumnat té el deure de participar en el seu procés d'avaluació respectant els principis d'igualtat i autenticitat, fent les proves i treballs que consten en la programació de les assignatures en què estiguen matriculats.
 5. L'alumnat haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació i en els treballs que es facen.

 

CAPÍTOL II. DELS PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I LA SEUA PUBLICITAT

 

Art. 4. Procediments d'avaluació i la seua publicitat
 1. El sistema d'avaluació general es farà d’acord amb els procediments i criteris d'avaluació publicats en la guia docent de l'assignatura, que haurà d'especificar les activitats d'avaluació dissenyades per a valorar l'adquisició de competències, coneixements i resultats d'aprenentatge de les activitats formatives.
 2. Els procediments i criteris d'avaluació de les assignatures no es podran modificar durant el curs acadèmic, llevat de causa justificada i per petició del professor o professora responsable, sempre que l’autoritze el departament i tinga el vistiplau del centre.
 3. El procediment d'avaluació preveurà un sistema d'avaluació general i un sistema d'avaluació alternativa per als períodes ordinaris i extraordinaris d'avaluació, segons es defineixen en els art. 5 i 6 d’aquest reglament. Així mateix, en la guia docent s'haurà d'explicitar, si n’hi ha, tant les activitats formatives recuperables com les no recuperables segons les defineixen els art. 5.2. i 5.3 d’aquest reglament.
 4. La mera assistència a les sessions de classes teòriques expositives, sempre que estiguen separades de les sessions de classes pràctiques o seminaris teoricopràctics, no podrà puntuar positivament ni es podrà exigir com a requisit per a superar l'assignatura.
 5. Si s'establiren requisits mínims per a la superació d'alguns tipus d'activitats d'avaluació, aquests requisits han de quedar reflectits en la guia docent.

  En el cas d'establir requisits mínims de puntuació no podran ser superiors a quatre punts sobre deu, independentment de la seua ponderació en la qualificació global. No es podran exigir mínims en activitats d'avaluació durant el semestre que consten d'una única prova, ni es podran establir requisits mínims en parts d'una mateixa activitat d'avaluació.

  En el cas d'exigir-se requisits d'assistència per a algun tipus d'activitat docent, es considerarà que l'estudiant ha complit amb el requisit sempre que no falte a més del 20 % de les hores d'aquesta activitat docent. Aquestes faltes, en tot cas, hauran d'estar justificades convenientment.
 6. En el cas d'establir-se proves parcials eliminatòries de matèria es podrà exigir fins a un 5 en cadascuna de les proves per a l'eliminació de la matèria, sens perjudici que l'estudiant es puga presentar a una prova final global si no ha eliminat matèria mitjançant proves parcials.
 7. Correspon a les direccions de centre adoptar les mesures necessàries per a garantir la coordinació adequada de les activitats que formen part del procés d'avaluació contínua de les assignatures d'un mateix curs.

 

Art. 5. Procediment i criteris d'avaluació general
 1. Amb caràcter general, l'avaluació global de l'alumnat es podrà obtenir com a resultat d'una combinació de la valoració obtinguda en una prova final juntament amb l'obtinguda en les diferents activitats d'avaluació realitzades durant el semestre, o bé com a resultat de les activitats realitzades durant el semestre en el supòsit que no es preveja una prova final. Si escau, el pes de la prova final en la qualificació de l'assignatura s'ajustarà al que preveu la Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau que estableix que la prova final, si n’hi ha, tindrà un valor màxim del 50 % de la nota final.
 2. Una activitat d'avaluació és recuperable quan es poden establir proves o activitats d'avaluació que permeten avaluar, al final del semestre, l'adquisició dels mateixos resultats d'aprenentatge que s'han avaluat durant el semestre. Segons dispose la guia docent, es podran establir proves de recuperació en tots dos períodes d'avaluació, ordinari i extraordinari. En tot cas, serà d'obligat compliment en el període extraordinari.
 3. De la mateixa manera, una activitat formativa no serà recuperable quan per la mateixa naturalesa de l'activitat no siga possible el disseny d'una prova que valore l'adquisició dels resultats d'aprenentatge corresponents, en qualsevol període d'exàmens finals. En qualsevol cas, la condició de no recuperable haurà de justificar-se en la guia docent. La valoració de les activitats no recuperables durant el semestre es conservarà tant en els períodes ordinaris com extraordinaris.

 

Art. 6. Procediment i criteris d'avaluació alternativa
 1. Segons disposa l'art. 6 del Reglament d'adaptació curricular de la Universitat d'Alacant, l'alumnat tindrà dret a sol•licitar un sistema d'avaluació alternativa en els períodes d'avaluació ordinaris i extraordinaris.
 2. El sistema d'avaluació alternativa s'aplicarà a l'alumnat en el qual concórrega alguna de les circumstàncies recollides en el Reglament d'adaptació curricular esmentat més amunt, a instàncies de l'estudiant i únicament en les assignatures en què, pels motius justificats, existisca impossibilitat d'avaluar-les mitjançant el sistema general d'avaluació previst en la guia docent.
 3. El procediment d'avaluació alternativa haurà d'incloure les proves que es consideren necessàries per a acreditar que l'alumnat ha adquirit les competències i resultats d'aprenentatge descrits en la memòria verificada i en la guia docent de l'assignatura.
 4. La direcció del centre haurà de valorar les circumstàncies al•legades en la sol•licitud i adoptar una decisió motivada que remetrà a la persona interessada, al departament i al professorat afectat en el termini de 10 dies hàbils des de la seua recepció. Així mateix, la direcció del centre podrà valorar les sol•licituds que obeeixen a circumstàncies sobrevingudes que impedeixen a un o una estudiant seguir el sistema general d'avaluació. El centre sol•licitarà al professorat responsable de les assignatures en les quals es requerisca, l'elaboració d'un sistema d'avaluació alternativa, així com la seua comunicació a l'alumnat afectat.

 

Art. 7. Avaluació dels treballs de final de grau, dels treballs de final de màster i de les pràctiques externes

L'avaluació dels treballs de final de grau o màster i de pràctiques externes serà regulada, en el marc de les directrius establides en la Normativa sobre els treballs de final de grau / treballs final de màster en la Universitat d'Alacant o la Normativa de pràctiques acadèmiques externes en la Universitat d'Alacant, respectivament, així com per les normatives específiques desenvolupades pels centres a aquests efectes. No obstant això, serà aplicable la present normativa en allò que no estiga expressament previst en les normes esmentades més amunt. Així mateix, el procediment de revisió i reclamació de la qualificació concedida als treballs de final de grau, treballs de final de màster i pràctiques externes es farà d'acord amb el que estableix el capítol VI d’aquest reglament.

 

CAPÍTOL III. DE LA CONVOCATÒRIA I CALENDARI DE LES PROVES D'AVALUACIÓ

 

Art. 8. Períodes d'avaluació
 1. L'alumnat matriculat en les titulacions oficials tindrà dret a ser avaluat globalment en dos períodes per cada assignatura matriculada en cada curs acadèmic: un d'ordinari i un altre d’extraordinari, que estaran explicitats en el calendari acadèmic.
 2. Els períodes d'avaluació ordinaris estaran basats en un sistema d'avaluació contínua que podrà contenir una prova final, segons s'especifique en la guia docent, sens perjudici que es puga establir la recuperació d'activitats recuperables mitjançant les proves que es consideren oportunes. En qualsevol cas, aquestes proves s'han d'establir necessàriament per a l'alumnat al qual se li haja autoritzat el sistema d'avaluació alternativa en els termes que estableix l'art. 6.1 d’aquest reglament.
 3. En els períodes d'avaluació extraordinaris l'alumnat es podrà examinar de totes les competències que hagen sigut avaluades durant el semestre mitjançant activitats recuperables, per mitjà d'una o més proves i es mantindrà la nota obtinguda en aquelles que, de manera justificada, figuren com a no recuperables en la guia docent.

 

Art. 9. Calendari d'avaluació
 1. Els centres, recolzant-se en les persones que assumisquen les funcions de coordinació de curs i titulació, vetlaran perquè la programació de les proves d'avaluació durant el semestre, com per exemple lliuraments de treballs, realització i documentació de pràctiques, proves de progrés i finals, de les assignatures d'un mateix curs d'una titulació, siguen coherents amb la programació docent de la titulació, i promouran la distribució uniforme de les proves al llarg del semestre.
 2. Les activitats d'avaluació durant el semestre es faran, preferentment, dins de l'horari assignat a les classes lectives de l'assignatura. En cas que no fóra possible, es procurarà utilitzar hores sense activitat lectiva per a l'alumnat del curs i grup afectat, sense que implique un augment de la seua càrrega presencial. En tot cas, hauran de ser comunicades a l'alumnat amb una anterioritat de 6 dies hàbils com a mínim.
 3. En els casos en què es fixen proves finals d'avaluació, correspon a la Junta de Centre aprovar-ne el calendari, com també la seua publicació abans que s’òbriga el període de matrícula del curs acadèmic en què s'aplique. Amb aquesta finalitat, els centres podran utilitzar els mitjans i suports que garantisquen el dret a la informació de l'alumnat. En l’elaboració de la proposta de programació de les proves finals d'avaluació que se sotmetrà a aprovació per la Junta de Centre hauran de participar representants estudiantils del centre.
 4. La Unitat de Gestió d'Espais establirà, d'acord amb la sol•licitud feta pel centre, el lloc i l'hora de celebració de les proves finals d'avaluació en qualsevol dels períodes d'avaluació establits i aquesta informació serà publicada en la guia docent, com a mínim, 30 dies naturals abans de la data de l'examen corresponent.
 5. En la programació de les proves finals d'avaluació s'evitarà, en la mesura que siga possible, que se celebren proves de diferents assignatures pertanyents al mateix curs d'una titulació en un termini inferior a 48 hores, llevat que es dissenye una prova conjunta que comprenga diverses assignatures d'acord amb models d'ensenyament integral. En el període extraordinari d'exàmens, aquest termini no ha de ser inferior a 24 hores.
 6. La programació de les proves finals d'avaluació haurà de respectar els períodes establits en el calendari acadèmic oficial, sens perjudici que el vicerectorat competent puga autoritzar, a petició dels centres, altres dates de celebració fora d'aquest calendari quan es donen situacions excepcionals.

 

Art. 10. Convocatòria d'incidències
 1. Amb caràcter general, el calendari de les proves finals d'avaluació no podrà modificar-se al llarg del curs acadèmic, llevat de causes de força major o impossibilitat sobrevinguda en les quals el Departament responsable de l’assignatura podrà interrompre-les o cancel·lar-les, arbitrant mecanismes que en garantisquen la realització, procurant el menor perjudici a l'alumnat.
 2. Les modificacions individuals de les dates d'una prova d'avaluació s’hauran d'acordar entre l'alumnat interessat i el Departament responsable de l'assignatura quan concórrega causa justa que impedisca a l'alumnat assistir a la prova d'avaluació en la data prevista oficialment. En qualsevol cas, en cada assignatura s'establirà una única data alternativa per a tot l'alumnat al qual li siga acceptada la convocatòria d'incidències.
 3. En cas de falta d'acord entre les parts sobre la concurrència de causa justa, correspondrà a la direcció del centre adoptar una resolució sobre aquest tema.
 4. En els supòsits de coincidència de dates i horari entre proves d'avaluació d'assignatures de diferent títol, quan existisca autorització per a la realització d'estudis simultanis, o d'assignatures del mateix títol en les quals s'haja matriculat l'estudiant, les assignatures bàsiques tindran prioritat sobre les obligatòries i aquestes últimes sobre les optatives. En el cas de veure's afectades dues assignatures d'un mateix tipus, el canvi d'horari o data serà efectuat de l'assignatura del curs superior pel Departament competent.
 5. La sol·licitud de canvi de la data o d’hora de la prova d'avaluació haurà de presentar-la l'estudiant per escrit a la direcció del Departament responsable amb una antelació suficient, sempre que no es tracte d'una situació sobrevinguda.

 

CAPÍTOL IV. DEL DESENVOLUPAMENT I CONSERVACIÓ DE LES PROVES D'AVALUACIÓ

 

Art. 11. Desenvolupament de les proves d'avaluació
 1. Encara que la docència estiga organitzada majoritàriament de dilluns a divendres, les proves d'avaluació es podran fer de dilluns a dissabte i tindran, amb caràcter general, una durada de fins a 3 hores. Si fóra necessari un període de realització superior a 3 hores s'indicarà expressament en la sol•licitud a gestió d'espais. En el cas de durada superior a 4 hores s'arbitrarà el desenvolupament de la prova en dues sessions diferents, preferentment el mateix dia i amb un interval entre les dues de 30 minuts com a mínim.
 2. A sol·licitud de l'alumnat, s'emetrà justificació de la recepció per part del professorat de qualsevol document susceptible de ser avaluat (informes, treballs, examen escrit, etc.). Igualment, el professor o professora podrà passar llista o un full de signatures per a tenir constància de l'alumnat que ha lliurat una prova d'avaluació.
 3. Al començament de l'examen o durant la realització de les proves, el professorat podrà requerir la identificació de l'alumnat, que haurà d'acreditar la seua identitat mitjançant la targeta d'identificació universitària (TIU), DNI, permís de conduir, passaport o document de residència expedit a ciutadans estrangers residents a Espanya. No es consideraran vàlids altres documents. La no-acreditació, mitjançant la documentació esmentada, de la identitat a requeriment del professorat podrà ser motiu d'expulsió de l'examen.
 4. L'alumnat tindrà dret a sol•licitar un justificant que acredite documentalment la seua assistència a les proves, el qual li serà lliurat a la seua finalització.
 5. Els departaments hauran d'arbitrar les mesures oportunes per a poder atendre qualsevol contratemps que puga sorgir durant la celebració d'una prova d'avaluació. Es requerirà l'atenció, com a mínim, d'una professora o un professor implicat en l'assignatura objecte de valoració durant el desenvolupament de la prova.

 

Art. 12. Idioma dels procediments d'avaluació
 1. L'idioma exigible i en què s’haurà de plantejar i realitzar la prova d'avaluació, siga oral o escrita, serà el valencià o el castellà, llevat que en la guia docent, per les característiques pròpies de l'assignatura o per acord del Consell de Govern, s'especifique un altre idioma.
 2. Amb caràcter general, l'ús de la llengua de signes espanyola tindrà la mateixa consideració de validesa. S'articularan els procediments necessaris perquè, a instàncies de l'alumnat interessat, en aquests casos es puga fer l'avaluació en condicions òptimes. A aquests efectes caldrà atenir-se al que preveu la Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

 

Art. 13. Avaluació mitjançant examen final oral
 1. Els exàmens finals orals tindran caràcter públic i se celebraran davant d’un tribunal nomenat pel departament corresponent, que estarà constituït, com a mínim, per tres membres de l'àrea de coneixement, i caldrà designar president o presidenta i secretari o secretària. Haurà de garantir-se l'enregistrament complet de l'examen a petició de l'alumnat o del professorat. En tot cas, s'ha d'estendre acta de la sessió, que han de signar els qui formen part del tribunal, en la qual es farà constar la motivació de la qualificació concedida. Si no hi ha més d'un professor o professora de l'àrea de coneixement a la qual pertany l'assignatura que s’avalua, es procedirà a l'avaluació sense constitució de tribunal; en aquest cas, serà necessari enregistrar la prova.
 2. En el cas de les assignatures que avaluen competències orals en l'adquisició de llengües, no serà necessari el nomenament de tribunal per a la realització dels exercicis finals orals.
 3. La prova no haurà de tenir una durada total superior a una hora, incloent-hi tant l'exposició com, si escau, les qüestions plantejades pel tribunal i el dret de l'alumnat a rèplica.
 4. El departament farà pública, amb una antelació de 5 dies hàbils com a mínim, el lloc, la data i l’hora de començament, la durada màxima per a cada estudiant, l'ordre d'actuació i l'antelació amb la qual s’haurà de presentar a la prova.
 5. En tot cas, per a la validesa dels acords adoptats pel tribunal es necessitarà l'assistència del president o presidenta, del secretari o secretària i de la meitat, com a mínim, dels qui formen el tribunal.
 6. En cas de disconformitat amb la qualificació obtinguda, l'estudiant podrà exercir el seu dret de revisió davant del tribunal examinador a què es refereix l'art. 13.1 i, si escau, el seu dret de reclamació, d'acord amb l'art. 22 d’aquest reglament.

 

Art. 14. Realització fraudulenta de proves d'avaluació
 1. Durant la prova, l'alumnat està obligat a observar les normes sobre autenticitat de l'exercici i la seua privadesa. Les conductes o actes que les contravinguen podran implicar l’expulsió del lloc on es fa la prova.
 2. El professorat podrà retenir, sense destruir-lo, qualsevol objecte material involucrat en la incidència i traslladar per escrit a la direcció del departament qualsevol incidència rellevant ocorreguda en el transcurs d'una prova d'avaluació.
 3. Sens perjudici de les actuacions posteriors que siguen procedents, el professorat podrà sol•licitar a l'alumnat involucrat en la incidència que lliure la prova d'avaluació i abandone el lloc on es fa la prova.
 4. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació numèrica de zero en aquesta prova, sens perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra l'estudiant i, si escau, la sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació vigent.
 5. Llevat d’autorització expressa per part del professorat responsable de l'assignatura, queda prohibit durant la realització d'una prova d'avaluació, l'ús o tinença de telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic no autoritzat per part del professorat. L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar l'expulsió de l'estudiant del lloc on es desenvolupa la prova, la qual rebrà la qualificació de zero, amb independència de l'aplicació de les mesures disciplinàries a què puga donar lloc.

 

Art. 15. Conservació de les proves d'avaluació
 1. Totes les evidències de l'avaluació seran conservades pel professorat durant els dos cursos següents al que van ser realitzades. Una vegada transcorregut aquest termini es podran destruir. La conservació i destrucció d'aquest material es farà respectant la normativa legal vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el procediment establit a la Universitat.
 2. Els treballs o memòries elaborats per l'alumnat al llarg del curs acadèmic hauran de ser retornats, a petició de la persona interessada, una vegada qualificats i transcorregut el període de conservació referit en el paràgraf anterior sempre que l'estudiant no haja iniciat un procés de reclamació o recurs.
 3. En el cas d'haver-se interposat reclamació o recurs com s'indica en els art. 22 a 24, la documentació o els materials referits en els paràgrafs 1 i 2 d'aquest article relatius al o a la recurrent s’hauran de conservar fins que la resolució administrativa o, si escau jurisdiccional, esdevinga ferma.

 

Art. 16. Autoria dels treballs i propietat intel·lectual
 1. La publicació o reproducció total o parcial dels treballs d'avaluació o la seua utilització per a qualsevol altra finalitat requerirà l'autorització expressa de qui en signe l’autoria, d'acord amb el que disposa la legislació de propietat intel•lectual.
 2. Els treballs de final de grau i màster, així com les tesis doctorals, es regiran per la seua normativa específica.
 3. En el cas de comprovar-se plagi en un treball d'avaluació lliurat per un o una estudiant, es puntuarà amb la qualificació numèrica de zero, sens perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar, i si escau, la sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació vigent.

 

CAPÍTOL V. DE LES QUALIFICACIONS

 

Art. 17. Criteris de qualificació
 1. Les guies docents hauran de reflectir expressament els criteris d'avaluació que s'aplicaran a les activitats d'avaluació proposades en el procés d'ensenyament i aprenentatge, i hauran d’especificar, en qualsevol cas, la contribució de cadascuna en la qualificació final de l'assignatura.
 2. En el cas d'haver-se establit requisits mínims per a superar una assignatura i així es faça constar en la guia docent, l'estudiant tindrà dret, no obstant això, a presentar-se a totes les activitats d'avaluació, incloent-hi la prova final, si n’hi ha. La seua qualificació s'obtindrà per aplicació del que indica la guia docent sobre aquest tema.

 

Art. 18. Sistema de qualificacions
 1. Els resultats corresponents a les diferents activitats d'avaluació, així com el resultat final obtingut per l'estudiant en cadascuna de les assignatures del pla d'estudis es qualificaran en una escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual podrà afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa, segons s'indica a continuació:

  0 - < 5 Suspens (SS)
  5 - < 7 Aprovat (AP)
  7 - < 9 Notable (NT)
  9 - 10 Excel·lent (SB)

  Tant en els períodes d'avaluació ordinaris com extraordinaris, la puntuació «sense presencialitat» (SP) solament s'aplicarà a l'alumnat que no haja realitzat cap activitat d'avaluació durant el semestre i no s'haja presentat a la prova final, en el cas que n’hi haja.
 2. La menció de matrícula d'honor podrà ser concedida en una assignatura per a reconèixer un rendiment acadèmic excel•lent a l'alumnat que haja obtingut una qualificació igual o superior a 9. El professorat responsable de cada assignatura vetlarà perquè el nombre d'aquestes mencions no excedisca el 5 % del nombre de l'alumnat matriculat en l'assignatura en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre de matrícula siga inferior a 20, en aquest cas es podrà concedir una única matrícula d'honor segons l'art. 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

 

Art. 19. Publicació de les qualificacions provisionals
 1. El professorat responsable de l'assignatura haurà de publicar els resultats de cada prova d'avaluació de manera que es facilite a l'alumnat l'estimació del seu progrés, i s’establirà un termini màxim de 30 dies naturals des de la seua realització o fi del termini de lliurament, llevat que es tracte de proves finals, en aquest cas regiran els terminis que es disposen en funció dels períodes d'avaluació establits en el calendari acadèmic. En qualsevol cas, l'alumnat haurà de conèixer el resultat de totes les proves d'avaluació realitzades durant el semestre amb anterioritat a la data establida per a la realització de la prova final, si n’hi ha.
 2. Les llistes amb les qualificacions de progrés de l'alumnat, corresponents a les diferents proves d'avaluació, així com la qualificació final, es publicaran en els espais virtuals de treball de cada assignatura (UA Cloud), i s’identificarà l'alumnat amb el seu nom i cognoms, respectant en tot cas la normativa legal vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
 3. En el cas d'exàmens finals, el professor o professora responsable de l'assignatura o, si escau, el secretari o secretària del tribunal avaluador, a més de publicar la qualificació provisional, haurà d’indicar necessàriament, amb una antelació de 48 hores com a mínim, el lloc, la data i l’horari en què se’n farà la revisió, a la qual es refereix l'art. 21, així com qualsevol requeriment especial, necessari per a la revisió, que establisca el centre.

 

Art. 20. Actes de qualificacions
 1. Una vegada transcorregut el termini fixat per a dur a terme la revisió, el professorat responsable d'actes haurà d'elevar a definitives les qualificacions provisionals i formalitzar les actes en el sistema informàtic que la universitat tinga habilitat per a aquesta finalitat, respectant obligatòriament els terminis establits per al tancament i signatura d'actes.
 2. Correspon al centre vetlar pel compliment del que estableix el paràgraf anterior. Amb aquest finalitat haurà de sol•licitar amb regularitat la informació oportuna als serveis administratius per a conèixer la situació de les actes de les assignatures del seu centre.
 3. Les actes de les assignatures s'elaboraran en format electrònic. Aquestes actes s'emmagatzemaran en els sistemes informàtics de Gestió Acadèmica i d'Administració Electrònica de la Universitat d'Alacant amb les mesures de seguretat i nivells d'accés adequats, de manera que es garantisca que la custòdia, consulta i correcció d'errors només puga ser feta pels responsables del centre, d'acord amb el Procediment d'organització i coordinació del procés de gestió d'actes.

 

CAPÍTOL VI. DE LA REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

 

Art. 21. Revisió davant del professorat o tribunal avaluador
 1. D'acord amb l'art. 167.6 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, l'alumnat té dret a la revisió de la qualificació obtinguda a través de qualsevol procediment de control de coneixements.
 2. Al llarg del curs, el professor o professora haurà d'oferir a l'alumnat que ho requerisca les explicacions oportunes sobre les valoracions fetes sobre el seu progrés a través de les activitats d'avaluació, en horari d'atenció tutorial, amb la finalitat que puguen conèixer els seus errors i millorar dins del procés d'ensenyament i aprenentatge.
 3. En les proves finals, l'horari establit ha de garantir el dret a la revisió individual de cada estudiant.
 4. La revisió de la qualificació final s’haurà de fer, com a mínim, 48 hores després de la publicació de les qualificacions provisionals finals i almenys set dies abans de la celebració de la convocatòria següent, i com a màxim vint dies després de la celebració de l'examen.
 5. Si una vegada tancada l'acta és necessari modificar les qualificacions finals, a causa de la detecció d'algun error o després d'haver realitzat la revisió, el professorat responsable de l'assignatura haurà de comunicar-ho als serveis administratius del centre, i s’haurà de tancar i signar l'acta de correcció amb les qualificacions definitives.

 

Art. 22. Interposició de reclamació davant el departament
 1. Una vegada realitzada pel professorat o tribunal examinador la revisió de la qualificació, l'alumnat disconforme amb la decisió definitiva disposarà d'un termini màxim de cinc dies hàbils, des de la finalització del període de revisió, per a presentar-hi reclamació, cosa que haurà de fer-se mitjançant instància motivada dirigida al director o directora del departament responsable de la docència de l'assignatura.
 2. Una vegada rebuda la reclamació, el director o directora del departament nomenarà una comissió formada per tres integrants, entre els quals es determinarà la presidència i secretaria de la comissió. No en podrà formar part el professorat contra el qual es reclama. La comissió podrà sol•licitar els documents que hagen servit per a establir la qualificació, així com un informe del professorat examinador. A la vista de tot això resoldrà sobre la reclamació en un termini no superior a deu dies hàbils. Una vegada rebuda la resolució de la comissió, el director o directora del departament notificarà el resultat a qui haja reclamat, a la direcció del centre i al professor, professora o tribunal examinador. Si el resultat és favorable a les pretensions de qui reclama, es notificarà al secretari o secretària del centre perquè modifique la qualificació en tal sentit.

 

Art. 23. Interposició de reclamació davant el centre
 1. En el cas que la Comissió del Departament desestime la reclamació, la persona interessada la podrà recórrer mitjançant una instància dirigida a la direcció del centre, en un termini màxim de cinc dies hàbils des de la recepció de la resolució
 2. La Comissió de Reclamacions del Centre resoldrà la reclamació presentada.
 3. En cap cas podrà formar part de la Comissió de Reclamacions ni com a titular ni com a suplent qui haja informat prèviament sobre la reclamació.
 4. La Comissió de Reclamacions estarà formada per cinc integrants, tres nats i dos a elecció de la direcció del centre. Són integrants nats:
  1. El director, directora, degà o degana del centre, o persona del seu equip directiu en qui delegue, que tindrà la presidència.
  2. Un membre de l'equip de direcció, que actuarà de secretari o secretària de la comissió.
  3. El president o presidenta de la Delegació d'Estudiants del Centre o estudiant en qui delegue.
 5. La Comissió de Reclamacions podrà donar audiència al professorat i a l'alumnat implicat i sol·licitarà, si escau, els informes que considere oportú, els quals hauran de ser remesos a la comissió en el termini de 5 dies hàbils.
 6. La resolució de la comissió s’haurà de fer efectiva en un termini màxim de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la reclamació. Aquesta resolució haurà de ser notificada a la persona reclamant i a la direcció del departament responsable de l'assignatura que es reclama.
 7. El funcionament de la Comissió de Reclamacions s'ajustarà al que estableixen les normes que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats de la Universitat d'Alacant. Així mateix, per a la vàlida constitució de la comissió es requerirà la presència del president o presidenta, el secretari o secretària, i la meitat dels seus integrants cm a mínim.
 8. Si la resolució modifica la qualificació obtinguda per l'estudiant en l'assignatura, el secretari o secretària de la comissió ho notificarà al secretari o secretària del centre, que procedirà a modificar-la.

 

Art. 24. Recursos
 1. Contra la resolució descrita en l'art. 23 es podrà interposar, d’acord amb l'art. 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs d'alçada davant el rector o rectora, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de ser notificada, i així es farà constar en la mateixa resolució.
 2. La resolució del recurs correspondrà al rector o rectora o persona en qui delegue, que haurà de comunicar la seua decisió a la persona que reclama, així com a la direcció del centre implicat.

 

Disposició addicional primera. Terminis

A l'efecte dels terminis esmentats en aquesta normativa es consideren dies inhàbils, a més dels diumenges i festius, tots els dies del mes d'agost i els de els períodes oficials de vacances de Nadal i Setmana Santa.

 

Disposició addicional segona. Habilitació per al desenvolupament i interpretació del reglament

S'habilita el vicerectorat amb competències en matèria d'estudiants per a formular, qualsevol instrucció que resulte necessària per a desenvolupar o interpretar el contingut d’aquest reglament.

 

Disposició transitòria. Extinció d'ensenyaments anteriors

En el cas d'extinció d'una titulació per la implantació d'un nou pla d'estudis caldrà regir-se pel calendari d'extinció aprovat en la Universitat d'Alacant. En qualsevol cas, els departaments habilitaran les tutories necessàries per a facilitar el seguiment d'aquestes assignatures pels i les estudiants, i garantiran l'avaluació a tot estudiant matriculat amb independència de si va estar matriculat anteriorment o no. En la guia docent de l'assignatura ha d'estar publicat el sistema d'avaluació a aplicar.

 

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

L'anterior Reglament d'avaluació dels estudiants de la Universitat d'Alacant, aprovat en Consell de Govern de 12 de juny de 1998, quedarà derogat per als ensenyaments oficials de grau i màster recollits en el RD 1393/2007 a partir del curs 2015/2016.

Queden derogats igualment els reglaments aprovats amb anterioritat a l'entrada en vigor d’aquesta normativa, que desenvolupen aspectes que s’hi regulen. Llevat de les normatives relacionades amb l’avaluació dels treballs de final de grau o màster i l’avaluació de les pràctiques externes tal com preveu l’article 7 d’aquest reglament.

 

Disposició final primera. Desenvolupament normatiu

El que disposa aquest reglament podrà ser objecte d'una regulació més detallada per cada centre que, en tot cas, ha de respectar el que disposa aquesta normativa i especialment els drets i garanties que s’hi estableixen.

 

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant. Serà aplicable per als ensenyaments oficials de grau i màster recollits en el RD 1393/2007, llevat de totes aquelles disposicions relatives als continguts de les guies docents ja publicades per a aquest curs acadèmic, que entraran en vigor al començament del curs 2016-2017.