Documentació per a accedir per reconeixement de crèdits amb estudis superiors oficials estrangers Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Documentació per a accedir per reconeixement de crèdits amb estudis superiors oficials estrangers

En relació amb la documentació a presentar per a accedir per reconeixement de crèdits amb estudis superiors oficials estrangers, en la reunió del Servei de Gestió Acadèmica amb els Centres celebrada el 20 de març de 2019, es va acordar el següent:

 

Les persones que hagen finalitzat els estudis superiors en una universitat o un centre d'ensenyament superior estranger poden escollir entre diverses opcions:

 

- Sol·licitar l'homologació per un títol universitari oficial espanyol que habilite a una professió regulada o l'equivalència a titulació o nivell oficial universitari. Aquestes sol·licituds hauran de ser presentades en el ministeri amb competències en educació.

 

- Sol·licitar el reconeixement de crèdits per estudis parcials espanyols en una universitat espanyola. Aquesta opció també la poden sol·licitar les persones que hagen cursat estudis superiors en una universitat o un centre d'ensenyament superior estranger i no els hagen acabat.

 

S’HA DE TENIR EN COMPTE que les persones que hagen conclòs els estudis amb l'obtenció d'un títol estranger que done accés a una professió regulada no poden sol·licitar simultàniament l'homologació pel títol universitari oficial l'espanyol corresponent i l'accés a una universitat espanyola mitjançant el reconeixement crèdits.

 

Així mateix, no seran objecte d'homologació, equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o reconeixement parcial d'estudis els títols o estudis expedits o realitzats en l'estranger següents:

 

a) Els que manquen de validesa acadèmica oficial en el país d'origen.

 

b) Els corresponents a estudis realitzats, totalment o en part, a Espanya quan els centres manquen de la preceptiva autorització per a impartir aquests ensenyaments, o bé quan els ensenyaments sancionats pel títol estranger no estiguen efectivament implantats en la universitat o en la institució d'educació superior estrangera en el moment en què aquesta va expedir el títol, d'acord amb allò que estableix l'article 86 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. No obstant això, quan eixes circumstàncies afecten només part dels estudis realitzats, els estudis parcials que no hi incórreguen podran ser objecte de convalidació, si escau.

 

c) Els títols que hagen sigut ja homologats a Espanya o els estudis superats per a l’obtenció que ja hagen sigut objecte de convalidació per a continuar estudis a Espanya.

 

d) Els títols que hagen sigut objecte a Espanya d'un procediment d'homologació o d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial en el qual haja recaigut resolució sobre la mateixa sol·licitud.

 

e) Els títols obtinguts per reconeixement d'exercici professional en un percentatge superior al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A ACCEDIR PER RECONEIXEMENT DE CRÈDITS AMB ESTUDIS SUPERIORS OFICIALS ESTRANGERS EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT

 

Les persones que opten pel reconeixement de crèdits en la Universitat d'Alacant han de presentar la documentació següent, segons acord adoptat en la reunió de centres que va tenir lloc el 20 de març de 2019:

 

 

 

-  la denominació dels estudis, amb especificació si són oficials i de nivell universitari

 

-  les qualificacions de les assignatures superades

 

-  escala de qualificacions universitàries del país d'origen, amb indicació obligatòria:

 

 

 

- nombre d'hores totals de cada assignatura o, si escau, la informació necessària per fer-ne el càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits, etc.)

 

Si la informació anterior no consta expressament en el certificat, la universitat d'origen haurà de diligenciar les dades que falten en el document.

 

 

 

 

 

IMPORTANT

 

Tant el certificat i, si escau, els documents que es presenten per a completar allò que no està recollit com els programes hauran d'estar expedits per les autoritats competents, legalitzats per via diplomàtica i estaran acompanyats de la corresponent traducció oficial en cas d'estar expedits en un idioma estranger. Ací tens informació sobre aquest tema.