Accés a estudis de master universitari Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Accés a estudis de master universitari

 

Títol: PROCEDIMENT D'ACCÉS A ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI

Òrgan: Consell de Govern de la UA

Data d'aprovació: 28 de setembre de 2010

 

DEROGADA per la Normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant aprovada pel Consell de Govern el 20 de desembre de 2012 (BOUA del 20 de desembre)

 

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El present procediment té per objecte regular les condicions per a l'accés i admissió en els ensenyaments universitaris oficials de Màster Universitari en la Universitat d'Alacant segons l'establit en els articles 16 i 17, en la Disposició Addicional 4ª. 2 i 3 del Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris (BOE del 30 d'octubre), modificat per el RD 861/2010, de 2 de juliol (BOE del 3 de juliol); així com l'establit en l'article 10 de l'Adaptació de la normativa dels títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant, aprovada pel Consell de Govern el 31 d'octubre de 2008 (BOUA de 6 de novembre).


2. REQUISITS D'ACCÉS

Podran accedir als ensenyaments oficials de màster universitari:

1. Els qui estiguen en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculte en el mateix per a l'accés a ensenyaments de Màster.

 

2. Els qui estiguen en possessió d'un títol universitari obtingut en Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus títols. A aquests efectes, la Comissió d'Estudis de Postgrau aprovarà el procediment que garantisca la comprovació que aquests títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster universitari. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.


3. ADMISSIÓ EN ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI

1. Els qui desitgen estudiar un màster universitari hauran de realitzar una preinscripció en el Centre d'Estudis de Doctorat i Postgrau (CEDIP), segons les condicions i terminis que anualment s'aproven pel Consell de Govern.

 

2. Les sol·licituds d'admissió que es presenten seran resoltes pel Rector o l'òrgan responsable del Màster en qui delegue, previ informe preceptiu de la Comissió Acadèmica del Màster. Contra aquestes resolucions, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb l'establit en l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà al de la notificació, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

3. L'admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster universitari.


4. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DENOMINACIONS

Totes les denominacions contingudes en el present procediment d'òrgans unipersonals de govern, càrrecs i membres de la comunitat universitària, així com qualsevol altra denominació que s'efectuen en gènere masculí s'entendran realitzades i s'utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca o de la persona a la qual faça referència.


5. ENTRADA EN VIGOR

El present procediment entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA.