Accés a estudis de Grau Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Accés a estudis de Grau

Títol: PROCEDIMENT D'ACCÉS A ESTUDIS DE GRAU

Òrgan: Consell de Govern de la UA

Data d'aprovació: 28 de setembre de 2010

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El present procediment té per objecte regular les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau des dels diversos supòsits previstos per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per al que s'ha tingut en compte el RD 1892/2008 de 14 de novembre de 2008 (BOE 24 de novembre de 2008), la correcció d'errors del RD1892/2008 (BOE21 de març de 2009 i 21 de juliol de 2009), l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzen els annexos del Reial decret 1892/2008, l'Ordre 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen els procediments d'accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 anys establits en el Reial decret 1.892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV del 26 d'abril), i l'ORDRE 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (DOCV del 30 d'abril).

 

Per l'anteriorment exposat, s'ha d'elaborar i aprovar un procediment que regule l'accés als estudis oficials de Grau en la Universitat d'Alacant


2. REQUISITS D'ACCÉS

 

D'acord amb el previst en el Reial decret 1892/2008, podran accedir als estudis universitaris oficials de Grau en les universitats espanyoles, en les condicions que per a cada cas es determinen en el citat reial decret, els qui reunisquen algun dels següents requisits:


1. Haver superat la prova d'accés a la universitat per part d'els qui es troben en possessió del títol de Batxiller al que es refereixen els articles 37 i 50.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

 

2. Acreditar ser estudiants procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb els quals Espanya haja subscrit Acords Internacionals referent a això, previst per l'article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, que complisquen els requisits exigits en el seu respectiu país per a l'accés a la universitat, mitjançant l'obtenció de la credencial expedida per la UNED.


3. Acreditar ser estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, prèvia sol·licitud d'homologació, del títol d'origen al títol espanyol de Batxiller i que hagen superat al prova d'accés a les universitats espanyoles.


4. Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyaments Artístics (arts plàstiques i disseny) o de Tècnic Esportiu Superior corresponents als Ensenyaments Esportius als quals es refereixen els articles 44, 53 i 65 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.


5. Haver superat les proves d'accés per a persones majors de vint-i-cinc anys previst en la disposició addicional vintena cinquena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 

Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés. Només podran concórrer a aquesta prova d'accés, quines complisquen o hagen complit els 25 anys d'edat abans del dia 1 d'octubre de l'any natural en què se celebre aquesta prova.


6. Haver superat les proves d'accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional, previst en l'article 42.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la redacció donada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior.


7. Haver superat les proves d'accés per a persones majors de quaranta-cinc anys, d'acord amb el previst en l'article 42.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la redacció donada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior.


8. Estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de Grau o títol equivalent.


9. Estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.


10. Hagen cursat estudis universitaris parcials estrangers, en els mateixos ensenyaments o equivalents o, havent-los finalitzat, no hagen obtingut la seua homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest supòsit, serà requisit indispensable que la universitat corresponent els haja reconegut almenys 30 crèdits.


11. Estigueren en condicions d'accedir a la universitat segons ordenacions del Sistema Educatiu Español anteriors a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

 

Títol de Batxiller Universitari, Títol de Batxiller Superior (general o laboral) o Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), amb les següents modalitats i requisits:

 

- Planes d'Estudi de Batxillerat de 1926, 1934 I 1938: els alumnes tenen accés directe, sense cap requisit addicional a l'obtenció del Títol de Batxiller.

 

- Planes d'Estudi de Batxillerat de 1953 i 1957: els alumnes han de posseir el Títol de Batxiller i a més haver superat el curs Preuniversitari i les Proves de Maduresa.

 

- Batxiller amb COU aprovat a partir del curs 70/71 i abans del curs 1974/1975: es requereix el títol de Batxiller i la superació del COU.

 

- Batxiller amb COU aprovat a partir del Curs 1974/1975: es requereix el Títol de Batxiller, la superació del COU i la superació de les Proves d'accés a la Universitat (PAU).

 

- Batxiller LOGSE: els alumnes han de posseir el Títol de Batxiller i superar les Proves d'Accés a la Universitat.

 

Estudis estrangers homologables

 

Els alumnes, espanyols o estrangers, amb estudis preuniversitaris cursats en sistemes estrangers homologables pels corresponents espanyols, hauran d'acreditar l'homologació concedida pel Ministeri d'Educació i a més superar, si escau, les proves d'accés a la Universitat reglamentàriament establides.

 

Majors de 25 anys

 

Els alumnes hauran d'acreditar la superació de les proves reglamentàriament establides en una universitat pública de la Comunitat Valenciana entre els cursos acadèmics 2000-01 a 2008-09, tenint preferència d'accés a la titulació o titulacions que es corresponguen amb l'opció triada en les proves realitzades.

 

Els alumnes que hagen superat les proves en anys anteriors al curs 2000-01 per a centres i/o titulacions concretes, formalitzaran la matricula directament en el centre corresponent.

 

Altres titulacions

 

Podran sol·licitar l'accés als estudis universitaris oficials de grau, a més dels titulats universitaris, els qui acrediten haver superat els ensenyaments o haver obtingut els títols que s'enumeren a continuació:

 

- Títol de Maestro de Primer Ensenyament (Decret 193/1967, de 2 de febrer, BOE de 13 de febrer, aprovant el text de la Llei d'Ensenyament Primari, i Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1978, BOE de 30 de setembre, sobre homologació).

 

- Títol de Graduat Social. (Reial decret 921/1980 de 3 de maig, BOE de 17 de maig) c. Estudis cursats en les Escoles Oficials de Nàutica (Decret 1439/1975 de 26 de juny, BOE de 3 de juliol i Reial decret 355/1979 de 2 de febrer, BOE de 28 de febrer).

 

- Títol de Tècnic d'empreses i Activitats Turístiques obtingut conforme al Pla d'Estudis al fet que es refereix el Reial decret 865/1980, de 14 d'abril, (BOE de 9 de maig).

 

- Títols en Ensenyaments Eclesiàstics. Presentaran el Títol degudament diligenciat pel Ministeri d'Educació i Ciència. (Reial decret 3/1995 de 13 de gener, BOE de 4 de febrer).

 

- Ensenyaments Militars de Grau Mitjà i Superior (Llei 17/1989 de 19 de juliol, BOE de 20 de juliol, i RD 601/1992, de 5 de juny).

 

- Títols de Professor de Música (Reial decret 1542/1994 de 8 de juliol ,BOE de 9 d'agost).

 

- Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals. (Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre i els declarats equivalents a aquest, Reial decret 440/1994 d'11 de març).

 

- Títol de Pilot de Transport de línia aèria. (Ordre Ministerial de 9 de maig de 1995, BOE de 17 de maig).

 

- Títol Superior d'Art Dramàtic. (Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre i els declarats equivalents a aquest per Reial decret 770/1997 de 30 de maig).

 

- Títol Superior de Ceràmica (establit per Reial decret 2398/1998, de 6 de novembre, BOE de 2 de desembre).

 

- Els títols de Cicles Formatius de Grau Superior que atorguen dret d'accés.

 

- Títol de Perit Mercantil, equiparat al de Tècnic Especialista de Formació Professional en la Branca Administrativa i Comercial.

 

- Titule de Maestro Industrial. Atorga accés exclusivament als estudis d'Enginyeria Tècnica i Arquitectura Tècnica (Ordre de 13 de setembre de 1974).

 

- Diploma Oficial de Comandaments Intermedis. S'equipara al títol de Tècnic Especialista de Formació Professional en la branca Administrativa i Comercial. (Ordre Ministerial 1 juliol 1982).

 

Formació Professional

 

Es contemplen dos supòsits bàsics en relació a aquesta via d'accés:

 

- Titule de Tècnic Especialista (estudis de Formació Professional de° 2 Grau i Mòduls Professionals de nivell 3). Els alumnes tenen accés segons la branca i especialitat cursada als estudis universitaris oficials establits en el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril (BOE de 8 de maig), i altres disposicions que ho desenvolupen i complementen, com l'Ordre ECI/2527/2005, del Ministeri d'Educació i Ciència, de 4 de juliol de 2005 (BOE del 5 d'agost), pel qual s'amplia i s'actualitza l'Annex X del citat Reial decret.

 

- Titule de Tècnic Superior (estudis de Cicles Formatius de Grau Superior). Els alumnes tenen accés segons el Cicle Formatiu cursat als estudis universitaris oficials establits en el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, BOE de 8 de maig i l'Ordre ECI/2527/2005, de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'àmplia l'annex X del Reial decret 777/1998.

 

3. ADMISSIÓ Als ESTUDIS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

1. Amb caràcter general, la sol·licitud d'admissió per a cursar ensenyaments universitaris oficials de Grau en aquesta Universitat es realitzarà pel procés general d'admissió (d'ara endavant preinscripció).

 

2. Els qui hagen cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials i desitgen accedir a estudis de grau en aquesta universitat, podran ser admesos si reuneixen els següents requisits:

 

a) Que se li reconeguen almenys 30 crèdits en els estudis de grau en el qual sol·licita l'admissió.

 

b) Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual sol·licite l'admissió.

 

Si no es compleixen aquests requisits, haurà d'incorporar-se al procés general de preinscripció. En tot cas, els centres, podran proposar al Consell de Govern, cada curs acadèmic, un límit màxim de places per a aquest tipus d'admissió, així com la no aplicació d'aquest últim requisit.

 

3. Els titulats per la Universitat d'Alacant (Diplomats, Arquitectes Tècnics i Enginyers Tècnics) que desitgen accedir al grau que substitueix al seu títol si existeix un curs d'adaptació a aqueix grau, presentaran la seua sol·licitud en el centre corresponent en els terminis que s'establisquen.

 

Així mateix, els Diplomats, Arquitectes Tècnics i Enginyers Tècnics que s'hagen titulat en una altra universitat espanyola, també presentaran la seua sol·licitud en el centre corresponent en els terminis que s'establisquen.

 

Els centres podran proposar al Consell de Govern, cada curs acadèmic, un límit màxim de places per a aquest tipus d'admissió.

 

4. La resta de titulats universitaris que no es troben en la situació del punt anterior i desitgen iniciar estudis oficials de grau sol·licitaran l'admissió pel procés general de preinscripció.

 

5. Les sol·licituds de plaça d'estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya es resoldran pel Rector, previ informe del Centre, sempre que se'ls reconeguen almenys 30 crèdits. En tot cas, els centres podran proposar al Consell de Govern, cada curs acadèmic, un límit màxim de places per a aquest tipus d'admissió.

 

A els qui no se'ls reconeguen un mínim de 30 crèdits podran accedir a la universitat segons l'establit en el capitule III del RD1892/2008, de 14 de novembre (BOE de 24.11.2008).

 

Les sol·licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris estrangers totals que hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya es resoldran en les mateixes condicions que els titulats d'estudis universitaris oficials espanyols. La nota mitjana de l'expedient acadèmic dels interessats s'obtindrà d'acord amb les equivalències que s'establisquen pel Ministre de Ciència i Innovació entre les qualificacions d'aquests sistemes estrangers i les pròpies del sistema educatiu espanyol.

 

6. Per als esportistes d'alt nivell i alt rendiment que es vegen obligats a canviar de residència per motius esportius, es prendran les mesures necessàries perquè puguen continuar la seua formació en el seu nou lloc de residència, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 10 de l'Article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

 

Contra les resolucions de sol·licituds d'admissió relatives al procés de preinscripció, s'aplicarà l'establit en aqueix procediment.

 

Les sol·licituds d'admissió que es presenten en els centres, segons l'establit en aquest punt, seran resoltes pel Rector o els responsables dels centres en els qui delegue. Contra aquestes resolucions, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb l'establit en l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes explicat apartir de l'endemà al de la notificació, davant el rector, de conformitat amb el que es disposa en l'article 116 de la Llei 30/1992, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

4. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DENOMINACIONS

 

Totes les denominacions contingudes en el present procediment d'òrgans unipersonals de govern, càrrecs i membres de la comunitat universitària, així com qualsevol altra denominació que s'efectuen en gènere masculí s'entendran realitzades i s'utilitzaran indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que els exercisca o de la persona a la qual faça referència.

 

5. ENTRADA EN VIGOR

El present procediment entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOUA.