Tutories Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Tutories

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

 

 

-  El Consell de Govern establirà les obligacions docents, tant lectives com de tutories i assistència a l'alumnat, així com, quan escaigui, les investigadores del personal docent i investigador contractat, segons els diferents règims de dedicació (art. 145.3).

 

-   Les obligacions docents, investigadores i de permanència del professorat seran les establides en la normativa aplicable i en la relació de llocs de treball de la Universitat (art. 161.1).

 

-  El rector o la rectora de la Universitat queda exempt de l'obligació de docència i tutoria. Així mateix queden exempts de l'obligació de docència i tutoria l'acompliment dels càrrecs de vicerector/a i secretari/secretària General. Per la seua banda, els càrrecs de degà/na de facultat i de director/a d'escola comportaran una reducció del setanta-cinc per cent de les obligacions docents i de tutoria, i els de director/a de departament o institut universitari, vicedegà/na o sotsdirector/a i secretari/secretària de facultat o escola, i sotssecretari/sotsssecretària general o director/a de secretariat de la meitat de les mateixes. Els càrrecs de sotsdirector/a i secretari/secretària de departament o institut universitari comporten una reducció del trenta-tres per cent de les obligacions docents (art. 161.2).

 

-   El Consell de Govern podrà incrementar les reduccions previstes en el punt anterior, així com acordar altres reduccions o exempcions. (art. 161.3).