Convalidacions i adaptacions Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Convalidacions i adaptacions

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/ADA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/ADA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

 

1. Convalidació.

Convalidació és el procés academicoadministratiu que a sol·licitud d'un alumne incorpora al seu expedient, una o més assignatures, que es consideren equivalents en contingut i càrrega lectiva amb assignatures superades en altres estudis universitaris (oficials), o en els mateixos estudis si es tracta d'ensenyaments estrangers.

2. Adaptació.

Adaptació és el procés administratiu que a sol·licitud d'un alumne incorpora al seu expedient les matèries, assignatures o crèdits ja superats en estudis conduents a la mateixa titulació oficial.

3. Incorporació de Crèdits.

S'incorporaran, amb el caràcter de lliure elecció i amb la seua qualificació d'origen, els crèdits superats o reconeguts en els mateixos o en altres estudis, sempre que no siguen convalidables per troncals, obligatòries o optatives.
En el cas d'assignatures de plans d'estudi no estructurats en crèdits seran adaptades segons la càrrega lectiva que tinguera en el seu pla d'origen. La transformació en crèdits de la càrrega lectiva d'aquestes assignatures es calcularà dividint per deu el nombre d'hores anuals (teòriques i pràctiques) establides en el seu pla d'estudis. Per a obtenir el nombre d'hores anuals quan el nombre d'hores reflectit en el pla d'estudis siguen hores setmanals, aquestes es multiplicaran per 30 si es tracta d'una assignatura anual i per 15 si és una quadrimestral o semestral.

4. Preus públics.

D'acord amb la redacció feta per l'art. 16 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, que modifica l'art. 143.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana:

 

5. Comissió de convalidació de districte.

5.1. La Comissió de Convalidació de Districte es compon dels següents membres:

President/a: El/la Vicerector/a amb competències en estudis i títols oficials

Vocals:

Actuarà de Secretari el que el President designe.

5.2. La Comissió de Convalidacions serà convocada pel President sempre que es considere oportú per a resoldre assumptes de la seua competència.

5.3.Les competències de la Comissió de Convalidacions són:

a)Coordinar els criteris d'actuació de les Comissions de Convalidació de Centre.

b) Resoldre els recursos plantejats davant les Comissions de Centre.

c) Pronunciar-se sobre aquelles situacions per a les quals siga particularment consultada per les Comissions de Centre.

 

6. Comissions de centre de convalidació i avaluació d'expedients.

En cada Centre hi haurà una comissió de convalidació que coneixerà de les sol·licituds de totes les assignatures o crèdits que s'integren en el currículum de l'alumnat que cursen estudis adscrits a aquest Centre. Aquesta comissió tindrà les següents competències:

 

a)Resolució de les sol·licituds de convalidació i adaptació.

b) Avaluació d'expedients en els supòsits de trasllat per a accés a un 2n cicle tenint superat el primer cicle complet dels mateixos o altres estudis i determinar, si escau, quines assignatures o crèdits substitueixen els ja superats.

El reglament de funcionament i els criteris de composició seran aprovats per la Junta de cada centre.

 

La Comissió de Convalidació de Centre haurà de notificar la resolució expressa de les sol·licituds de convalidació i/o adaptació dels alumnes que s'hagen matriculat en el període oficial que s'establisca per a efectuar la matrícula, abans del 15 de desembre. Per als alumnes que es matriculen amb posterioritat al període oficial i presenten sol·licitud de convalidació i/o adaptació, la resolució i posterior notificació haurà de realitzar-se abans del 31 de gener.

La composició mínima de les comissions serà la següent:

* President: un Vicedegà o Sotsdirector designat pel Degà o Director del Centre.
* Secretari: El secretari del Centre.
* Un professor del Departament al qual correspon l'assignatura de la qual se sol·licita la
convalidació/adaptació.
* Un alumne designat pel Consell d'alumnes del Centre d'entre els seus representants.
* Un membre del Personal d'Administració i Serveis de la Secretaria del Centre.

Aquells centres que no disposen de Comissió de Convalidació hauran de constituir-la en el termini de 3 mesos des de l'aprovació d'aquesta norma per la Junta de Govern.

7. Normes comunes de funcionament.

La convocatòria l'efectuarà el President amb una antelació mínima de 72 hores juntament amb l'ordre del dia.

El funcionament de la Comissió s'adaptarà, en els altres aspectes, al que es disposa en l'Estatut de la Universitat i a la normativa interna aprovada per la Universitat.

La Comissió, quan ho estime convenient per l'especial complexitat de la convalidació, podrà sol·licitar l'assessorament d'especialistes en la matèria.

Per a la resolució de sol·licituds s'haurà d'atenir als criteris generals que estableix el RD 1267/1994 de 10 de juny i la disposició addicional única del RD 1044/2003, d'1 d'agost. Les denegacions hauran de ser degudament motivades.

8. Procediment.

Els alumnes presentaran la sol·licitud de convalidació o adaptació en la secretaria, dins del termini de matrícula de cada curs.

Juntament amb la sol·licitud, hauran de presentar la següent documentació:

En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Convalidació es podrà reclamar davant la mateixa en el termini de 10 dies. Una vegada resolta la reclamació es podrà presentar el recurs corresponent davant la Comissió de Districte.

 

9. Criteris comuns de convalidació / adaptació.

En cap cas es podran convalidar ni adaptar primers cicles complets o títols de primer cicle per uns altres de primer cicle conduents a titulació diferent que donen accés, amb complements de formació o sense, a un mateix segon cicle.

 

Es procedirà a l'adaptació de les matèries troncals totalment superades (1.1.b de l'Annex I del RD 1267/1994, de 10 de juny – BOE d'11.06.1994). Quan la matèria troncal en els estudis de procedència no haja sigut superada íntegrament, les assignatures d'aquesta troncalitat que s'hagen superat i que es presenten per a adaptar, hauran de complir els 2 requisits següents:
  • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol adaptar.
  • que continguen, almenys, un 75% dels continguts de les assignatures per les quals es vol adaptar.
Hauran de complir-se aquests mateixos requisits quan es tracte d'adaptacions entre assignatures de matèries obligatòries i optatives o de convalidacions entre assignatures d'estudis diferents (text modificat per acord de la Junta de Govern de 22-XII-2000).
Per a l'assignació de qualificació, quan dues o més assignatures del pla d'estudis d'origen constituïsquen una assignatura o matèria en un pla d'estudis d'aquesta Universitat es calcularà la mitjana ponderada tenint en compte els següents criteris aprovats pel Consell de Govern el 27 de novembre de 2003:

La norma de la UA sobre qualificacions estableix, amb caràcter general el sistema de valoració de l'aprofitament acreditat per l'alumne, basat en una qualificació numèrica, de 0 a 10, i el seu corresponent literal. Per a cada qualificació literal s'estableix un valor mínim i un valor màxim, entre els quals podrà fluctuar la qualificació numèrica, així com un valor estàndard para quan es necessite la valoració en punts d'una qualificació literal. La correspondència de qualificació literal i numèrica és la següent:

Suspens (Mínim:0 , Màxim:4.9,Estàndard:4 )
Aprovat (Mínim: 5, Màxim:6.9, Estàndard:6 )
Notable (Mínim:7 , Màxim:8.9, Estàndard:8 )
Excel·lent (Mínim:9 , Màxim:10, Estàndard:9.5 )
En els estudis de Primer i Segon cicle, la menció de “Matrícula d'Honor” podrà ser atorgada a alumnes que hagen obtingut una qualificació igual o superior a 9.
Per tot això, les Comissions de Convalidació, per a resoldre les sol·licituds de convalidació o adaptació presentades a partir del curs 2003-04, tindran en compte els següents criteris:

Per al reconeixement de crèdits, s'aplicarà el que s'estableix en la norma sobre qualificacions.

ANNEX:

REIAL DECRET 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos Reials decrets que aproven les directrius generals pròpies dels mateixos.

Les unitats bàsiques d'adaptació d'estudis parcials seran la "matèria troncal", la "assignatura" i el "crèdit".

La unitat bàsica de convalidació serà l'assignatura, tenint en compte el nivell de coneixements, identitat de continguts i càrrega lectiva.

Les assignatures adaptades o convalidades es consideraran superades, amb caràcter general, i per tant no susceptibles de nou examen.

 

Article primer.

13. Annex I:

Un. Estudis universitaris espanyols.

Les Universitats s'ajustaran per a l'adaptació o convalidació d'estudis cursats en centres espanyols als següents criteris generals:

1. Entre estudis conduents a un mateix títol oficial:

Es procedirà a l'adaptació de:

a)En tot cas, el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris de dos cicles.

b) Les matèries troncals totalment superades en el centre de procedència.

c) Quan la matèria troncal no haja sigut superada íntegrament en els centres de pro
cedencia, es podrà realitzar l'adaptació per assignatures el contingut de les quals i càrrega lec-
tiva siguen equivalents.

d) En el cas d'assignatures obligatòries o optatives d'universitat es podrà realitzar la
adaptació per assignatures el contingut de les quals i càrrega lectiva siguen equivalents.
Les matèries i assignatures adaptades figuraran amb aquesta denominació en l'expedient de la Universitat de destinació que, a l'hora d'admetre una certificació, haurà de fer constar les assignatures o matèries que són adaptades i, a sol·licitud de l'interessat, lliurar certificació de les qualificacions que consten en el document oficial de la Universitat de procedència.

i) S'adaptaran els crèdits de lliure elecció cursats per l'alumne en la Universitat de procedència.

2. En els estudis conduents a diferents títols oficials seran convalidables aquelles assignatures el contingut de les quals i càrrega lectiva siguen equivalents.

3. El Consell d'Universitats, a proposta de les Universitats i en aplicació dels anteriors criteris, podrà establir taules bàsiques d'adaptació entre els mateixos estudis universitaris i, sempre que siga possible, taules bàsiques de convalidació d'assignatures entre diferents estudis universitaris, indicant matèries i assignatures.

4. A fi d'homogeneïtzar les qualificacions de les diferents Universitats s'estableix, amb caràcter general, la següent taula d'equivalències:

Suspens: 0; aprovat: 1; notable: 2; excel·lent: 3; Matr. d'Honor: 4.

5. Quan siga necessari fer una ponderació d'aquestes qualificacions s'efectuarà seguint el criteri següent: suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que corresponga, a partir de la taula d'equivalències de l'apartat anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de l'ensenyament corresponent.
Les assignatures convalidades tindran l'equivalència en punts corresponents a la qualificació obtinguda en el centre de procedència; per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda en el centre de procedència i el reconeixement de crèdits en què no existisca qualificació no es tindrà en compte a l'efecte de ponderació.

Dos. Estudis universitaris estrangers.

1. Seran susceptibles de convalidació les assignatures cursades en l'estranger quan el contingut i càrrega lectiva siguen equivalents d'acord amb els criteris establits pel Consell de Coordinació Universitària en aplicació de l'art. 36.1 de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d'Universitats, i quan es complisquen els altres requisits assenyalats per la normativa aplicable.

2. Per als estudiants que no siguen nacionals d'Estats que tinguen com a llengua oficial el castellà les Universitats podran establir les proves d'idiomes que consideren pertinents.