CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA

 

PLA PER A L'OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ LINGÜÍSTICA PER ALS ALUMNES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT - ESTUDIS EXTINGITS

(Aprovat per la Junta de Govern de la Universitat d'Alacant el 10 de juliol de 2001)

 

Els professors que treballen a la Comunitat Valenciana han d’estar capacitats per a exercir la docència en la llengua pròpia d’aquesta Comunitat (Llei 4/183, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, art. 23). L’Ordre de 24 de maig de 1995 (1438, DOGV núm. 2530, 15/ 6/ 95) regula les revalidacions de matèries cursades durant els estudis universitaris pel Certificat de Capacitació Docent per a la Docència en Valencià i pel Diploma de Mestre/a de Valencià. (Segons estableix l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència - DOGV, núm. 2331, de 24-8-94 - tenen revalidat el Certificat del Grau Mitjà de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora els qui estiguen en possessió del Certificat de Capacitació Lingüística per a l'Ensenyament)

 

El Departament de Filologia Catalana, que a la Universitat d’Alacant té adscrites les àrees de Filologia Catalana i de Didàctica de la Llengua i de la Literatura referides al valencià, ha acordat que per a garantir “el domini suficient, oral i escrit del valencià” els titulats d’aquesta Universitat han d’haver aprovat les assignatures següents, segons les titulacions:

 

ITINERARIS

 

0.  LLICENCIATS EN FILOLOGIA CATALANA

 

Es facilitarà un certificat acadèmic que revalide pel Certificat de Capacitació i pel Diploma de Mestre de Valencià a tots els llicenciats en Filologia Catalana, atés que durant la llicenciatura han acomplert i superat els requisits que estipula l’Ordre.

 

1.  DIFERENTS ESPECIALITATS DE MAGISTERI

 

Per a obtenir el Certificat de Capacitació (30 crèdits) o el Diploma de Mestre de Valencià (40 crèdits) els titulats en la Diplomatura de Mestre/a han d’haver aprovat:

 

1. Necessàriament, les assignatures següents del Pla del 2000:

 

1. Llengua Catalana (6 o 4’5 c.) i Escola i Llengua al País Valencià (4’5 c.)

 

2. L’assignatura o assignatures de Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català) de la seua especialitat o Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques (impartides pel Departament de Filologia Catalana).

 

2. La resta de crèdits, fins a 30 per al Certificat de Capacitació o fins a 40 per al Diploma de Mestre/a de Valencià, els alumnes els poden fer triant entre les assignatures següents impartides pel Departament de Filologia Catalana dins del Pla d’Estudis de Mestre:

 

-  Literatura Infantil (E. Infantil) (4’5 c.)

-  Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques (Educació Infantil) (6 c.)

-  Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català) (Educació Musical) (6 c.)

-  Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català) (Educació Física) (6 c.)

-  Llengua i Literatura i la seua Didàctica (Català) (Llengua Estrangera) (9 c.)

-  Llengua i Literatura i la seua Didàctica I (Català) (Educació Primària) (6 c.)

-  Llengua i Literatura i la seua Didàctica II (Català) (Educació Primària) (6 c.)

 

- Alguna altra assignatura de lliure elecció de l’oferta pròpia del Departament de Filologia Catalana (no es poden triar assignatures d’altres titulacions que tinguen un contingut equivalent a les ja cursades).

 

-  Qualsevol assignatura de la Universitat, la docència de la qual siga en valencià. Cal tindre en compte que a efectes d’obtenir crèdits per a la titulació en valencià, les assignatures d'entre 4 i 6 crèdits només en comptabilitzaran 1; i les que en tinguen més de 6, comptabilitzaran 2 crèdits. En qualsevol cas, per aquest procediment només es podran obtenir un màxim de 6 crèdits.

 

-  El Practicum en valencià de la Diplomatura de Mestre, que comptabilitzarà un total de 7 crèdits.

 

-   Qualsevol curs, curset, jornades, congrés, simposi, etc. que convalide per crèdits de lliure elecció i haja estat prèviament reconegut pel Departament de Filologia Catalana o l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, tot tenint en compte que per al Certificat de Capacitació només s’admetran un màxim de 2 crèdits obtinguts per aquest procediment, i per al Diploma de Mestre, un màxim de 4.

 

2. LLICENCIATS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

Si volen aconseguir el certificat acadèmic corresponent al Certificat de Capacitació Docent per a l’ensenyament en valencià, han d’aprovar un mínim de 32 crèdits, distribuïts entre les assignatures següents, segons el Pla d’Estudis del 2000:

 

A)   Assignatures incloses com a troncals o obligatòries dins el pla d’estudis de Traducció i Interpretació (2000):

 

-  Català I [8116] o Llengua Catalana I [8118] o Iniciació al Català I [8207] (8 crèdits)

-  Llengua Catalana II [8130] o Iniciació al Català II [8208] (8 crèdits)

-  Traducció General Espanyol-Català [8119] (10,5 crèdits) o Traducció Específica Espanyol-Català [8131] (10 crèdits)

 

B)   Assignatura inclosa com a optativa en el Pla d'Estudis de Filologia:

 

-  Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià) I [8650] (6 crèdits)

 

3. LLICENCIATS EN FILOLOGIES DIVERSES (espanyola, francesa, anglesa)

 

Si volen aconseguir el certificat acadèmic corresponent al Certificat de Capacitació Docent per a l’ensenyament en valencià, han d’aprovar un mínim de 36 crèdits, distribuïts entre les assignatures següents, segons el Pla d’Estudis de Filologia del 2000:

 

A)    -  Llengua Catalana I [8601] (12 crèdits)

 

-  Literatura Catalana I [8603] (12 crèdits) o Literatura Catalana II [8604] (12 crèdits)

-  Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià) I [8650] (6 crèdits)

 

B) Una de les següents:

 

-  Semàntica i Lexicologia Catalanes [8607] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Contemporània I [8608] (6 crèdits)

-  Fonologia i Morfologia Catalanes [8609] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Medieval I [8610] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Moderna I [8611] (6 crèdits)

-  Comentari de Textos Catalans [8613] (6 crèdits)

-  Sintaxi Catalana I [8614] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Medieval II [8616] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Medieval III [8617] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Contemporània II [8618] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana Contemporània III [8620] (6 crèdits)

-  Terminologia Catalana [8624] (6 crèdits)

-  Sociolingüística Catalana I [8627] (6 crèdits)

-  Traducció General espanyol-català [8629] (6 crèdits)

-  Literatura catalana popular I [8645] (6 crèdits)

 

4. LLICENCIATS EN HUMANITATS

 

Els llicenciats en aquesta especialitat poden ensenyar llengua en secundària. Necessiten, doncs, formació en llengua i literatura catalanes i en didàctica de la llengua i la literatura. Dins el pla d'estudis d'Humanitats hi ha una oferta important d'assignatures de català que convé que aprofiten. Han de fer un mínim de 32 crèdits, distribuïts entre les assignatures següents, segons el Pla d'Estudis de 1996:

 

A)   Assignatures incloses com a troncals o obligatòries dins el pla d'estudis d'Humanitats:

 

-  Llengua Catalana [3253] (6 crèdits)

-  Literatura Catalana [3264] (6 crèdits)

-  Sociolingüística Catalana [3280] (4'5 crèdits)

-  Literatura Catalana Comparada [3281] (4'5 crèdits)

 

B)   Assignatura inclosa com a optativa dins del pla d'estudis de Filologia Catalana:

 

-  Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià) I [8650] (6 crèdits)

 

C)   La resta de crèdits s'obtenen cursant alguna de les assignatures del Departament de Filologia Catalana o d'altres departaments impartides en català per a Humanitats:

 

-  Literatura Catalana actual [6888] (6 crèdits)

-  Introducció a la Literatura Romànica I [7640] (4,5 crèdtis)

-  Introducció a la Literatura Romànica II [7641] (4,5 crèdits)

-  Història de la Llengua Catalana [7643] (6 crèdits)

-  Taller de Narrativa [7642] (6 crèdits)

-  Introducció al País Valencià Contemporani [7620] (4,5 crèdits)

 

5. LLICENCIATS I DIPLOMATS EN QUALSEVOL ALTRA MATÈRIA

 

Si volen aconseguir el certificat acadèmic corresponent al Certificat de Capacitació per a l’ensenyament en valencià, han d’aprovar un mínim de 32 crèdits, distribuïts entre les assignatures següents:

 

A)   Una formació bàsica en llengua catalana, que s’ha de concretar en una de les opcions següents:

 

-  Llengua Catalana [8605] (12 crèdits, del Pla d’Estudis de Filologia Catalana)

-  Llengua Catalana [3253] (6 crèdits, Pla d’Estudis d’Humanitats)

-  Llengua Catalana I [4748] o [10034] i II [4754] o [10037] (4’5 i 4’5 crèdits, Pla d’Estudis de Publicitat)

-  Llengua Catalana [7607] i Tècniques de comunicació del Treball Social [7608] (4’5 i 4’5 crèdits, Pla d’Estudis de Treball Social)

 

B)   Una assignatura de Llenguatge d'especialitat (6 crèdits):

 

-  Ciències Jurídiques [8675]

-  Ciències Socials i Humanes [8676]

-  Ciències Experimentals i disciplines cientificotècniques [8677]

-  Ciències Econòmiques [8678]

-  Ciències de la Vida [8679]

 

C)   Assignatura inclosa com a optativa dins dels plans d’estudis de Filologia Catalana:

 

-  Didàctica de la Llengua i la Literatura (Valencià) I [8650] (6 crèdits)

 

D)   Una o dues assignatures de 6 crèdits entre:

 

-  Sociolingüística Catalana I [8627] (6 crèdits)

-  Sociolingüística Catalana II [8628] (6 crèdits)

-  Terminologia Catalana [8624] (6 crèdits)

-  Traducció General espanyol-català [8629] (6 crèdits)

-  Literatura catalana popular I [8645] (6 crèdits)

 

E)   Una altra assignatura del Departament de Filologia Catalana o bé matèries de la Universitat la docència de les quals siga en valencià. En aquest segon cas, cal tenir en compte que, a efectes d'obtenir crèdits, les assignatures d'entre 4,5 i 6 crèdits només comptabilitzen 2, les que en tinguen més de 6,5 comptabilitzen 3, i les que en tinguen més de 9, comptabilitzen 4. En qualsevol cas, per aquest procediment es podran obtenir un màxim de 8 crèdits.