Qualificacions Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Qualificacions

Títol: Normativa sobre qualificacions. (DEROGADA, però els punts 1 i 3 són aplicables a estudis de primer i segon cicle extingits)

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: 27 de novembre de 2003

 

NORMATIVA SOBRE QUALIFICACIONS.  (DEROGADA, però els punts 1 i 3 són aplicables a estudis de primer i segon cicle extingits)

 

La present normativa va ser derogada pel Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges (PDF) aprovat pel Consell de Govern el 27 de novembre de 2015 (BOUA del 9 de desembre) , llevat els punts 1 i 3 del sistema de qualificacions.

 

Àmbit d'aplicació

La present norma serà aplicable a totes les assignatures o crèdits de plans d'estudi que es realitzen en la Universitat d'Alacant conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials, per als conduents a l'obtenció de títols propis de la Universitat i per als estudis de postgrau i especialització (màster o magister universitari, especialista universitari i expert universitari).

 

Sistema de qualificació

1.- S'estableix el sistema de valoració de l'aprofitament acreditat per l'alumne, basat en una qualificació numèrica, de 0 a 10, i el seu corresponent literal. Per a cada qualificació literal s'estableix un valor mínim i un altre màxim, entre els quals podrà fluctuar la qualificació numèrica, així com un valor estàndard para quan es necessite la valoració en punts d'una qualificació literal. La correspondència de qualificació literal i numèrica és la següent:
Suspens (Mínim:0 , Màxim:4.9,Estandar:4 )
Aprovat (Mínim: 5, Màxim:6.9, Estandar:6 )
Notable (Mínim:7 , Màxim:8.9, Estandar:8 )
Excel·lent (Mínim:9 , Màxim:10, Estandar:9.5 )
En els estudis de Primer i Segon cicle, l'esment de “Matrícula d'Honor” podrà ser atorgada a alumnes que hagen obtingut una qualificació d'igual o superior a 9. El seu nombre no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el corresponent curs acadèmic, llevat que el nombre d'alumnes matriculats siga inferior a 20, en aquest cas es podrà concedir una sola “Matrícula d'Honor”. El valor estàndard de la Matrícula d'Honor és 10.
Els reconeixements de crèdits es consignaran en els expedients amb la qualificació d'Apte, sense correspondència numèrica (no es tindran en compte en la valoració global de l'expedient).

Una assignatura es considera superada a partir d'Aprovat 5.

 

2.- (*)  Al doctorat, la qualificació de la tesi doctoral és atorgada pel tribunal que emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb la següent:

 

No apte, aprovat, notable i excel·lent:

 

Així mateix, el tribunal podrà atorgar la menció de cum laude si la qualificació global és d'excel•lent i s'emet en este sentit el vot secret positiu per unanimitat.

 

(*) Aquest punt s'ha modificat d'acord al Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol (BOE del 13 de juliol), pel que es modifica el RD 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen les ensenyances oficials de doctorat.

 

3.- En els certificats que s'emeten constarà de cada assignatura les dues formes, literal i numèrica, de la qualificació obtinguda. També s'afegirà una valoració global de l'expedient consistent en la qualificació numèrica mitjana de les assignatures superades, ponderada segons el nombre de crèdits de cada assignatura. Tot açò, sense perjudici de la mitjana ponderada segons el Reial decret 1267/1994.

 

La mitjana ponderada de l'expedient amb la qualificació literal es calcularà tenint en compte la següent fórmula:

 

A = Total de crèdits amb qualificació d'Ap
B = Total de crèdits amb qualificació de NT
C = Total de crèdits amb qualificació de SB
D = Total de crèdits amb qualificació de MH
N = Nota mitjana

A + 2B + 3C + 4D
N = ----------------------
A+ B +C +D

Les qualificacions anteriors al curs acadèmic 2003-2004 han de mantenir-se només amb la qualificació alfabètica i al final posar una ressenya dient: “les qualificacions literals anteriors al curs acadèmic 2003-04, tenen la següent equivalència en aquesta Universitat:

Aprovat 6

Notable 8

Excel·lent 9.5

Matrícula d'Honor 10

 

Disposició derogatòria única

 

Queden derogades quantes disposicions s'oposen a la present normativa.

 

Disposició final única

La present normativa entrarà en vigor a l'inici del curs 2003/2004, després de la seua aprovació pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.

 

TSJCV

Segons es desprèn de sentències de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en les juntes de revisió de les qualificacions dels alumnes no han d'intervenir els qui hagueren informat prèviament les reclamacions.