Exàmens Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Exàmens

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

Normativa de referència i procediments de gestió

 

 

 

 

 

Article 167 de l'estatut de la Universitat d'Alacant sobre l'Avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat

 

1. Els criteris d’avaluació de cada assignatura hauran de formar part de les seues respectives guies docents, que hauran de publicar els centres amb antelació suficient, i en tot cas abans de l’obertura del període de matrícula.

 

2. Les persones responsables de les titulacions hauran de vetlar perquè l’avaluació s’ajuste al que estableixen els plans docents de les matèries i assignatures, d’acord amb els criteris que establisquen el sistema marc de garantia intern de la qualitat de la Universitat d’Alacant i els objectius i competències del títol corresponent.

 

3. Les normes d’avaluació de cada assignatura s’hauran de publicar amb antelació suficient, i en tot cas abans de l’obertura del període de matrícula.

 

4. El disseny de les proves s’haurà de realitzar amb criteris de transparència i objectivitat.

 

5. Els centres i unitats responsables de les assignatures disposaran tot allò que siga necessari perquè el seu professorat conserve, en la Universitat d’Alacant, els treballs i memòries de pràctiques amb suport material únic, i tots aquells documents que hagen servit per a establir la qualificació de l’alumnat, fins a la finalització del curs següent, en els termes previstos en la normativa aplicable.

 

La Universitat proporcionarà la infraestructura tecnològica necessària per a garantir que el professorat puga conservar adequadament aquests documents independentment del suport usat per al seu lliurament i avaluació.

 

6. L’alumnat haurà de ser informat periòdicament de la seua evolució. Tindrà dret a sol•licitar la revisió de la qualificació obtinguda a través de qualsevol procediment de control de coneixements i a sol•licitar-ne la modificació.

 

 

Normes dels diferents centres en relació amb aquest últim punt:

Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials:

Facultat de Ciències, de 10-05-2004

Facultat de Dret, de 9-07-2010

Facultat d'Educació, de 9-09-2008

Facultat de Filosofia i Lletres

Escola Politècnica Superior, de 19-07-07.

Facultat de Ciències de la Salut

Reglamente marc sobre procediment d'avaluació i exàmens (Aprovat per la Junta de Govern el dia 12 de juny de 1998)

1.- El calendari d'exàmens ha d'estar a la disposició de l'alumne amb anterioritat al període de matrícula, salve per a la convocatòria extraordinària de desembre que s'establirà en el calendari acadèmic corresponent.

2.- Abans del començament de les classes de l'assignatura o matèria s'ha de facilitar a l'alumne per part del professor o departament corresponent, per escrit:

A. El programa desenvolupat de l'assignatura.

B. El tipus o tipus de proves que s'utilitzarà per a avaluar els coneixements de la matèria per part de l'alumne.

C. Les possibles incompatibilitats entre les proves a superar.

D. Els criteris d'avaluació i barem a aplicar.

3.- S'ha d'establir un període màxim entre la realització de la prova i la publicació de les qualificacions de la mateixa.

4.- S'ha d'establir el termini i lloc per a la revisió de la prova qualificadora, fent-se públic en el tauló de l'assignatura o departament.

5.- Les Juntes de Centres articularan i desenvoluparan el present reglamente marc, arreplegant, uns terminis mínims per a la revisió d'exàmens i el procediment per a l'exercici del dret a reclamacions.

 

Article 167. Avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat

 

1. Els criteris d’avaluació de cada assignatura hauran de formar part de les seues respectives guies docents, que hauran de publicar els centres amb antelació suficient, i en tot cas abans de l’obertura del període de matrícula.

 

2. Les persones responsables de les titulacions hauran de vetlar perquè l’avaluació s’ajuste al que estableixen els plans docents de les matèries i assignatures, d’acord amb els criteris que establisquen el sistema marc de garantia intern de la qualitat de la Universitat d’Alacant i els objectius i competències del títol corresponent.

 

3. Les normes d’avaluació de cada assignatura s’hauran de publicar amb antelació suficient, i en tot cas abans de l’obertura del període de matrícula.

 

4. El disseny de les proves s’haurà de realitzar amb criteris de transparència i objectivitat.

 

5. Els centres i unitats responsables de les assignatures disposaran tot allò que siga necessari perquè el seu professorat conserve, en la Universitat d’Alacant, els treballs i memòries de pràctiques amb suport material únic, i tots aquells documents que hagen servit per a establir la qualificació de l’alumnat, fins a la finalització del curs següent, en els termes previstos en la normativa aplicable.

 

La Universitat proporcionarà la infraestructura tecnològica necessària per a garantir que el professorat puga conservar adequadament aquests documents independentment del suport usat per al seu lliurament i avaluació.

 

6. L’alumnat haurà de ser informat periòdicament de la seua evolució. Tindrà dret a sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda a través de qualsevol procediment de control de coneixements i a sol·licitar-ne la modificació.