Avaluació Curricular delalumnado mitjançant compensació de qualificacions Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Avaluació Curricular delalumnado mitjançant compensació de qualificacions

Títol: NORMATIVA SOBRE AVALUACIÓ CURRICULAR
DE L'ALUMNAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT
MITJANÇANT COMPENSACIÓ DE QUALIFICACIONS
Òrgan: Consell de Govern
Data d'aprovació: 29 de novembre de 2012


NORMATIVA SOBRE AVALUACIÓ CURRICULAR DE L'ALUMNAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT MITJANÇANT COMPENSACIÓ DE QUALIFICACIONS DELS ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

 

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L'existència de l'avaluació curricular per compensació ja té una llarga tradició en moltes i prestigioses universitats europees i espanyoles. La seua justificació es veu reforçada actualment per la positiva i progressiva implantació, juntament amb els procediments clàssics de qualificació, de l'avaluació continuada en el conjunt de les etapes i nivells educatius, sistema aquest que és el referent quant a models d'avaluació dels resultats acadèmics de l’alumnat universitari dins de l’EEES.

 

El procediment, però, no és nou, ja que va ser durant molts anys d'aplicació general en la universitat espanyola referit a la superació del curs selectiu de les escoles d'enginyers i de les facultats de ciències. Actualment, la possibilitat d'introduir els tribunals d'avaluació curricular i la regulació de les seues actuacions es basa en el principi de llibertat acadèmica de la universitat, paradigma de la garantia institucional reconeguda a les universitats sota la denominació de autonomia universitària i reconeguda expressament en l'article 27.10 de la Constitució espanyola del 1978.

 

Així mateix, en el text refós de la Llei Orgànica d'universitats, Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE. 24/12/2001), modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE. 13/04/2007), en l’article 2.2.f s'afirma, en el marc de la definició de l'autonomia de les universitats, que aquestes podran regular «l'admissió, el règim de permanència i la verificació de coneixements dels estudiants». En aquest sentit, l'article 167 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant estableix que els criteris generals de verificació dels coneixements de l’alumnat constitueix una competència del Consell de Govern i de les juntes de facultat o escola, i correspon aplicar-la als departaments.

 

La justificació de l'avaluació curricular i dels tribunals d'avaluació curricular s'enquadra en diverses raons.

 

En primer lloc, l'existència de canvis importants en el concepte i la finalitat de l'educació universitària. Actualment, la consecució d'un títol universitari no implica l'abandó de la formació universitària perquè sabem que la renovació de coneixements és ineludible i és necessària l'educació permanent, tal com reconeix la Llei Orgànica abans esmentada.

 

En segon lloc, es poden trobar raons d'eficàcia i responsabilitat de la Universitat, que té l'obligació d'obtenir el màxim rendiment dels recursos materials i humans que s'han esmerçat en la formació de cada alumne i afavorir-ne l’ocupabilitat, d'acord amb el que apunten les declaracions de Bolonya i la Sorbona.

 

Finalment, la conveniència d'introduir criteris globals per a avaluar l’alumnat, corregir possibles efectes negatius derivats de la fragmentació del currículum en múltiples assignatures, i la necessària consideració individualitzada de les circumstàncies i la trajectòria acadèmica del estudiant.

 

II. REQUISITS DE L'AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

L'avaluació curricular afectarà únicament els títols oficials que ofereix la Universitat d'Alacant en el moment de l'aprovació d'aquesta norma i que condueixen a l'obtenció del títol de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a, diplomat/da, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a tècnic/a o mestre/a. Serà qualificada una assignatura per compensació quan es constate que es reuneixen els requisits que s'estableixen a continuació, per part de la o el sol•licitant, i sens perjudici dels límits que estableix l'article següent:

 

 1. Estar matriculat o matriculada en la Universitat d'Alacant i hi haver cursat com a mínim el 50% dels crèdits corresponents a la titulació de la qual se sol•licita l'avaluació per compensació.
 2. Que es tracte de crèdits corresponents a assignatures troncals o obligatòries d'una titulació. En cap cas es compensaran crèdits optatius o de lliure elecció.
 3. Que els crèdits dels quals se sol•licita la qualificació per via de compensació es corresponguen amb la última matèria necessària per a obtenir el títol, exclosos els vinculats al pràcticum o al treball de final de carrera.
 4. Haver esgotat com a mínim cinc convocatòries de la assignatura a avaluar per compensació.
 5. Haver obtingut, en alguna de les qualificacions de l’assignatura que es pretenen compensar, una nota igual o superior a 3,5 punts.
 6. Haver formalitzat matricula dels crèdits que sol•licita compensar en el curs acadèmic en el qual ho sol•licita. en el curs acadèmic en el qual ho sol•licita.

 

III. LÍMITS DE LA SOL•LICITUD

 

Amb independència dels requisits que estableix l'apartat II, l'avaluació per compensació estarà subjecta a les limitacions següents:

 

 1. L'avaluació per compensació només podrà ser concedida una vegada, de manera que no es podrà sol•licitar de nou compensació en cap altra titulació cursada en la Universitat d'Alacant.
 2. No es tindrà dret a sol•licitud de compensació quan s'accedisca a un segon cicle des d'un primer amb títol terminal en el qual ja se n'haja fet ús.
 3. No es concedirà compensació de crèdits a estudiants procedents d'altres universitats que ja hi hagen utilitzat la compensació.
 4. Així mateix, no es concedirà compensació de crèdits a l'alumnat que se li haja instruït expedient disciplinari i haja sigut sancionat per falta greu.
 5. Solament es podrà compensar una assignatura, i el nombre de crèdits d’aquesta no serà superior a 15.

 

 IV. SOL•LICITUDS

 

 1. La sol•licitud per compensació es farà mitjançant una instància dirigida al rector o rectora en què es faran constar els crèdits dels quals se sol•licita l’aprovació, i serà presentada en el Registre de la Universitat d'Alacant –general o auxiliars– o en qualssevol dels registres a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 2. El termini de sol•licitud serà de 15 dies hàbils des que finalitze l'últim dels terminis de formalització i lliurament d'actes establits en el calendari acadèmic per a cada període d'avaluació.
 3. La gestió administrativa de les sol•licituds correspondrà al Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat d'Alacant.

 

V. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

 1. La Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació és un òrgan acadèmic que té com a finalitat la constatació del compliment dels requisits que estableix aquest reglament.
 2. La Comissió estarà formada pel rector o rectora o la persona en qui delegue, el secretari o la secretària general de la Universitat o la persona en qui delegue i dos vocals, titular i suplent, l'elecció del qual es realitzarà per i entre els degans o deganes i directors o directores de centre en Consell de Govern. En cas que algun dels vocals elegits perda la seua condició, s’elegirà el seu substitut en la següent sessió del Consell de Govern.
 3. La Comissió es reunirà després de la finalització de cada període de sol•licituds.
 4. La Comissió es constituirà després de la convocatòria del seu president o presidenta. Per a la seua vàlida constitució es requerirà la presència de tots els seus membres, sense que siga admissible la delegació del vot.
 5. En el cas que les sol•licituds reunisquen el que disposa aquest reglament, es concedirà la compensació fins al màxim de crèdits que s'estableix a aquest efecte.
 6. Les assignatures aprovades per compensació no podran ser objecte de convalidació.

 

VI. RESOLUCIÓ

 

 1. La resolució de la Comissió esgota la via administrativa. La notificació a l’estudiant s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la finalització del termini de sol•licitud.
 2. Si la resolució és favorable, se n’enviarà la notificació al Centre responsable del expedient perquè incorpore la qualificació Aprovat per compensació 5 a l’assignatura corresponent i en el curs acadèmic al qual estiga vinculada la sol•licitud de l'estudiant.
 3. En el cas que la resolució de la compensació siga desfavorable, es podrà interposar recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en un termini de dos mesos, o recurs potestatiu de reposició davant de la Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà d’haver-se notificar la resolució.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

 

Es faculta la Comissió d'Avaluació Curricular a estudiar la possibilitat de concedir l'avaluació per compensació a estudiants que els reste una assignatura per a finalitzar els estudis i no reunisquen algun dels requisits d’aquesta normativa. Es tindrà en compte per a la resolució final l'expedient global de l'estudiant i l'informe preceptiu del centre.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el BOUA, després que l’aprove el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.