Complements de formació Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Complements de formació

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTUDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

1. Els complements de formació són ensenyaments que permeten la incorporació a un segon cicle conduent a una titulació diferent de la del primer cicle que té superat l'alumne.

2. La matrícula dels complements de formació serà única i es realitzarà en el centre en el qual estiga adscrita l'ensenyament deº 2 cicle a la qual donen accés aquests complements.

3. Els complements de formació podran cursar-se:

a) simultàniament als ensenyaments de primer cicle de procedència (en cas que tinguen LMA en 2º cicle, el Centre podrà establir que es cursen simultàniament al segon cicle), o
b) simultàniament als ensenyaments de segon cicle.

En tot cas hauran de respectar-se les incompatibilitats derivades de l'ordenació dels respectius plans d'estudis.

4. El reconeixement com a complements de formació de crèdits obtinguts prèviament es farà amb caràcter general com una adaptació.
5. Sempre sota condició de reciprocitat, es procedirà a l'adaptació global dels complements de formació cursats en una altra universitat. En cas que no s'hagueren superat íntegrament, l'alumne se sotmetrà al corresponent procediment de convalidació / adaptació parcial de les matèries que els integren.
6. Els crèdits obtinguts com a complements de formació no podran ser aplicables a crèdits de cap caràcter en els ensenyaments a les quals donen accés.
7. L'estudiant que opte per una titulació diferent de segon cicle, i desitge continuar cursant els seus estudis previs, necessitarà una autorització expressa de simultaneïtat.